Skip to main content

Full text of "Vi︠e︡stnik Evropy, Volume 70"

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the worlďs books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the pubHc domain. A pubHc domain book is one that was nevěr subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the pubHc domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge thaťs often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the originál volume will appear in this filé - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we háve taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non- commercial use of the filé s We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personál, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's systém: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each filé is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be ušed in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the worlďs Information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the worlďs books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at http : //books . google . com/| Digitized by VjOOQIC j 
Digitized by VjOOQIC :^^:^'^ Digitized by VjOOQIC Digitized by VjOOQIC Digitized by VjOOQIC Digitized by VjOOQIC INDEXED 

BBCTHHKT) EBPOnW, 

tts j^ 1 É A tlít úd 

Mu^éinJoMB KateNOóCKitJtk i H A CTB LXXé / 

M O C R B A. 

' S3> yHňBEFCHŤETCKoS TuHOrP A«III , 
1313. Digitized by CíOOglC ' ■'' PUJžUCLIBRiLRY 

5íí24ib0 ITO omnenamaHiu. 40 BbinycK^ B^bnpo^an^y) npe^- 
cmaB^eHi3] Giúma sb IXeHCypHbiif KoříHmeinl) o^HHb 
^KseMHAApTí ceň KHurH a;i» Heí^cypnaro KoMMíne- 
ma 9 APy^oíi A^A 46^c^P^d'^^Hina MuHucmepcmBa 
npoCB'&i4eHÍA ; Asa eK3eMnjiiipa /\aa HMnepa* 
jnopaKoif ny6ji%HOH Bu6;iíonieKH h o^huI) ^jia 
li Mne parno pcKoň Ana^eivi'!! nayKl). IVfocKBa 
Iio^fl 7 4HH 1813 ro^a. Op^nnapumu TIpo^ Digitized by LjOOQIC BÍGTHHKb EBPOflfaL 

JV" 13. i m A h í8i3. T 
I. HSHIIÍHAH CAOBECHOCTB, 

,^ 

C T H X o T B o P E H I H. 

Mamh m y6iui^a. 

Cjifatuuiubl 6Beinl> yxíaCHUíí «iac!b! 

yKpbnHmecB cviMíiI 
BmÉcmb r1> CMepmM ! ninyml) aacli! 

HauiL y^ÉAb — Morujibi í 
Bce HCHe3;to : — Botkíh coBuib 

H He6ecb onipa/^a , -^ 
^-Afl Menu feacl) 6oAb HĎmbf — 

R fioGhiHSí a^a ! 

Axb! npocmH h CBbmAiaS fieuh ««• 

BaopoBb ycAa)K4eHí»e , 
CAa/^ocmpacuiHa ho4h rnbHb — 

MyBciHBb o6Bopo>KeHJbe f 
BAecKb ompaAHwň Baiub noracb , 

O Me«rrnu sAambin I ¥ 

Bwcinpo cKpwAHCB Bbi omb rjiaabi 

Pa^^lOCmif SeMHBIH ! 

No 13. - * A « 

;V* \/' í^' ' i Digitizeďby LjOOgÍe SL Bb ySpaH^inab lOH&ixb Ábitib $. 

yKpameHBe csBina , 
yABi69Jiaci> s^BcB Kaxb i^s&íiťb, 

' K*(l) dapa cpe^i^B A;bnTa; 
^HecB BO rpo61i ocyiK^eHa -^ 

H nOKpOBl) BOHHUHBI 

.BaBahbih jihkI) , r^B CAsepniB BH/^Hat 

CkPBIaL /|0 nOAOBHHBi I 

AeMme;^ cacsbi na^o mhoíí , 

O no^pyrH aíhabi , 
Bbi ) KOMy ^aHBi ch Kpacoft 

H ^yiueBHbi CHJiBi i 
y xcecmoKaro sb pyKaxb f 

Kb cep4i;y a npHHcama p 
Bl) MUABixl) ji^l) nHJia ycmaxl) ^ 

CrH6jLa 6e3l} Boaspama ! 

Mo»etn!b 6BiinB menepB cl^ ApyroMi ^ 

O 2ism£hhhr1> jiiomBiii! 
Kaní) Bcmpb^aio a c!b thockoh 

CMepniHBiA MHHymBi y 
IlBeni]) oH'b pa/^ocmB u ak)6obb f 

CKop6B aaduel) h cmpaxu • • • 
A MOA a^boB 6pBi3Hem!b KpoBB 

Bbicqko omb nAaxH J 

EabhhI) i EABHHb ! sa inoGoif 

IlycmB ceň rAacb nenaABHBia 
Bcio^y CAb^yemb i ceň boh 

CmpamHBiň , noi^eSaABHBiS , 
IlycmB Bcer^a sh msoeMt yMŮ 

CMepmB AyMSBi ^hpfAOÍí » 
H npudpaKlb ca bo him^ 

npe^li ino6oio GAb^HOif ! - 'oigitized by CjOOQ IC . — ^ 5 — 

BfepojLOMHuli ! cmpacmH xcapl) > 
Hit itRCmyii^a MJia^ocniB , 

Ha saAorb ajoSbvi — cek Aapti ^ 

ABBOBt» if miirpoBl} pa^ocm^ • • • 

Bce omBeprHy^i ! — na scmah 

CKOp6B co MHOH OCmaBifBb ; 

Tb2 jiemHiuB o^hhI) , B^ajiH 
Ilapyca pacnpaBUBl:> I 

A saAa^eHei^lj j ropKÍň tiao^Ií ! 

I Axi , noqrao jiBHJiCfl ? 
Bb no;iHOMb o6pa3t> Kpasomb 

AukI) HiBOH o6hobhaca i v 
CepAUe Mamepu Meninoň 

Cjia^KOň OHCHBHJIOCB ; 

Bflpyrb orniaflHJje cL mocKOň 
Bb nesab coeAisHsAJíocb i 

r^fe ODiei^b Moid ? BQnpocHAb 

Oub yH4acHbiMb BSopoMb , 
r^^ cynpyrb hiboh ? óHb rposHAb 

Meb H^MiiiMb yKopoMb. 
O HeSHHHOcniB ! ropě Haivib ! 

Onb HafibKb cb ^pyroio, 
r^yxb Kb cmeHaax»Hivib u MOAb6aMb9 

BbHHuň cmBi^b cb moGoio ! 

Axb , H MamepB ! . . . rposHtďu a^b — 

Tamb ea oĎMmeAf* ! 
CmpameHb mhaom hibok Mub BarAA^b p 

MyKH B03BbcTnMmeAii ! 
KaHc^saií ciwfexb mBoií Ha ycmaxb — 

£cniB Moe cmpa^aHte , 
KasK^Biu BoriAB niBOH — cepAifa coipaxb 

H ^yiuiic inep3aHBe 1 Digitized by CjOOQIC f 

A^b Ha ^BtiKl) yiKe co mhoíi ! - . 

riponá piBOM ÁoSaaHbň ; 
Bon JIM (pypift — roAocb mfioň — 

CJIbJlUy HXb B033BaH&ii y 

3A^Chy CiibuiHme, Bosnb onhl 

AaCKÍH COHMb HBHACA ! 

Vxb orOHb acnhJ^iaJib bo mhĎ« • #. 

U KUlAmSíAb B0H3H;iCa ! 

E^bmhIí, E^bhhI) ! sa mo6oSí 

TbHb ciď Jiemaemb; 
X^a^Hoů nycmb csoeň pynoft 

rpy^b niBoio JiďcKaernb I 
nycntb ee nocAb^kiu BsvJíBAb 

Tw noBcio«:^y BcmpbmMiUB; 
B30|ibi cmpamHbi ; c'b humm sb pHAl> 

TĎiib Moio np^Mbmauib ! 

Sa^cb , GMompH , y HOrTi ynaAb > 

Becjb noRpbímbiii KpoBbtf), 
Ey4Tno nb MamepuHMb npanaAb 

Unb cmondMj) ct ^loQoBbio! 
C^ibiuiy rposHbJH <^jiacl) cy^eli p 

^h ct^p^uh rjiacl) 6oa3HH , 
3^t>Cb y roinosa ! CMepmb CRopbA I 

MyKa jhoidOh Kadua I 
• ií> 
S4BHHI7 ! MUJiócmuel) TBopeqli 

H HeĎecaa ew^a 
Ka3Mb CMar«iaernb dJibixl} cep^evfl) i 
^ H íxieGa apocoiujia* 
Bce HC<ie3Heail) I KAamiťb c^bmb p 

lioqbjíyeBb cjia^ocmii > 
AionibiH njiBMeHb Bce no>Kpemb ; 

Vmb roptf mb ; o pu^ocmb ! Digitized byGoogk AxTj, HCJiicnniraecB Kpacomoft| 

Ahstií HeaopoHuči! 
Kpacoma ry6M(ne^b moíí , 

B^iecKb eA HenpoHdfai^ ! 
nymb KO njiaxĎ yKamu , 

Hacl) y^apujib , MCuiMineAfc ! 
Mamjb - y6ÍBuia i ue . ap^^h > 

Ka3HU toBepmiiinejib. 

{ EncjipOALjnif f uajtncaHHm^ Jto en OJnit^ 
A3AÍ eib nach yjrtpa.) 

r^fe oGpaalj momb npetaecmHb]&^ 
npe;|l) KbMl> nujiaAl} ^ymefl ? 

Sb>KUiUB; KáKb mbab aapeft, 

A H 4yraea jiéitraiO 

IIo cHacmiiHBbiivil) CAfe^aMli , 

Kant bTj CJia^jHOivilř chď Me^ifnaio 

BumB cb HHMii dacoiAual} camb* " ^ 

AacKaK) bT) vnoeHbH 
Aifoib niDab mebřc caMO&f ; 
PHCyw) b1} 8o6pa>KeHbH 
Bce4acuo o5pa3l) mBOÍí ; 

y * 

BT) Kpyry^b yMoalj mbi sp1^;ibixl> — 
Afo6^'3Ha ocmpornoň , 
Cpe^KAb no^pyrb seceAuxb — 
npeAecinua Kpacomou* Digitized by VjOOglC Taivil) M<H3HX^ ji^i^b xQpoiua: 
K1) nie6]b , k1) nie6b. cqipeMHmpjp; 

Hq axt ! MO^.pa^ ymp^Heal) ! • f t * f" 
Qcn^aJiocB CKop^b nieppbin& ; ?. « t «3 Upagpn i8i9t Ífl^ if^^ 4K^, W^M K2& HQeoií fCopUHHŠ (^)^ 

^pll4^, KopHHHa, in«, h 6yAi> MHb bIj CK0p6H /ipyrll 
4^ HbJub npoin^K^ji|) i^ycmM^HQ^ ^^a^H Kpyrb 
iPedh >|(^Ao6b a ^ CJiesb ^ i^e qb, nacb cy^b6o^ 

po^A^^Hbiů , 
Pb 5íyBcpi^flqi9ABHo2{ ^yu^b 6^3bííhh9 oc^opS-Aei^* 

HbJH I 

Ha cepf^^b pai^b tn KpoB^^biu ca^aI) conpi^Ab , 

J/l JiAd^Hb^tíjp^ MyApe^OXdl) H^ C^b^b B033pbjlb ^ 

6ypii. 
KaKl]) ^b AHfi n^yMaHHbie ^H ^BbI^a| hh( jiaaypu 
De ^u^i^Q.' Bb He6ecaxb i Kanb aa^b lAf^eiah éeak 

P|>i| «^^Iptt A^M^ifOu^eA^b ; nanl^ ^Ji^Spi 6e3H^« 

(*) HyHífiOA^ HanOMH^ami^ KQMy ^HĎy^t , Mmq 
rpesecKai^ KqpHt^H^ , g^astiaa no Kpacomb h 
ma^a^niy, ;f;^JL^ 3^ 474 ro^a 40 H£tuiero jibmo- 
HHCJieHÍHjf Bo B^p^MH ilHH^apa , cb KpmQp^iMb 
cnopaA^ oHa |^b Iloesitt ^ A if. Digitized by CjOOQIC 030 finnr moMHd bI) ^enh moíI isBkIi itepenaA^Ahf 

Ho H ine6H ysHajib ! • • • 
Q npeAecmjb CMepniHbixlb A^^^ * o mafiHa empa* 

cma u^HCHoň { 

KaKb ympoMl) bIi Hedecaxli aapn ^ 
4 Ha Ayraxb iffibrnbi cl> uxt) hhcihoio poccK^; 

TaKb G^ecKOMb Bpacpinid ropa 

H ACHOfO qBbma /lyiuoip , 

Ilpe^cma^a mbi napekl) MenSf 
^K)6HMMi;a i^eSecl) ; h cl>. nepsaro Mub a^^b 
^cmoviH&iKl) npoAMjia Ha^exc^bi, 6jiarl) GepAeHUbnťbi 

^H^M dacmjiHBiiixb — r HaaaJipcji -»^ bB*!^ 

O f BOAUie6ciH^o ! mu B^pyrb 

|I 06HOBHAa IKU^HB , H XCH3HB ^ajid Bce^eHOTu! 

MvHGBeHHQ Bocnia^aJib mom aY^I^^ 
^em^Ab H Bb hobbiu nipb jim}6obi>ii> ocBBíHeDfio^i 

AamĎAb Kb meSĎ Ha HeSecat 
Te6H AV^a Moa maMb cb Boromb o6oHcaAas 

|IOK)ii;HXb AHFCAOBb BHHMaAb H rOAOCa ) 

Kor^aja Hsb ycrab niBous^b pb^B CAa^KO acmenajkn^^ 
Hbmb! b ue Ha, seMAb cmoflAb Bb MrHOBeHBii mb| 

Cpe^ii mbxb A^eA 6Aa>KeHHbixb ; 
|(orAa ci^Aa niBi '^b ^escMepniHOíí Kpacoin& 

Aj^r TAaab MOHxb h enacBiu^eHHBixb* 
7aMb spĎAb H BbHHBiH cBbmb H pajíčKie ^B^niBii 

r^b CAb^b niBO^ H3AIIB4 ACiT > 

7aMb pa^b de^MOABHBixb ciii^Hb , CBO^b Mepnx* 

9ifid bsK^B^^Aca I 
r^b Bos^ys^OMl^ Abiuia4a roia. 
Tu AacKOBa 6biAa ^ MHb cep^i^e tobqpiiaq 
O' paA^cniHxb aio6bíi. Cb MOAianieMb niBOHMb 

Ž}Kb C9Aui;e Bb neGecaxb KasaAOCB mhĎ neMHAO, 
MHb , Kmo panbe MrHOBeHÍeMb o^HHMb 
Bb 6Aa>K(5HcmBb BosAemaAb fiO paa y 
7060& 6Aa>Ke£(cniByH , ino6oH Bb Aymb cmpa^aj?;^ 
11 MyKy qmpacinif jh AioGn^b, Digitized by Google ^ — • 10 — 

' He Wjur Jíl cáMa Gujia jiio6obi>io ^Hell CMjfnreHRbixl)? 
Bl) MflTTiymeňcji 4yuib meGa a Haxo^ujit); 
BbMamymeňCH Ayuib J!Io6bk camli aureji'b mchaI)^ 
TúOH uGpaab nomep/unb ua 4acb aab rAasb npe* 

jiiiii^eHHbixb 
KiTHinoHcecnrBOMli 4ymit u ^^eft KadaAOCb MHb : 
U.úh CHacinjiHBb ua asy*) UMb CHacmjiMBl) óíjaI} 

Bo cub ! • • • 
BeayvieiíTj ! a ^CHmaAl) o CHacmbu í 
3VlHb Bb bJiarb Ha aeM^M oiHKasaHO ^asHO 
U Hf6ox4b a cy4b6ofí, bIi moSbia kL inedĎ pasKO 
Hd MyKii o6pe«it;ub • . • m MépKHymb ^hh Bb 

HťHacmbk 
Kor^á npeKpacMhixl> AHeň npe^li coAimemh ojkh- 

/laJiTj ! — 
KopHHHa! MHb niBOH B3opli AHiub pa^ocniL yKaaaJkl). 

C4acmAHBHi;a ! ^pyriixT) s^b t HeSo 04bjiHeuiTl>: ^ 

Ho 4bMb, cKamu, meSn ue Harpa/^HAb TBOpeitb?\ 

Tw noAy inBoero Kpaca u oť»p43ei^b! 

^cmOMucmao hh n^eGb npHpo^y nuMpaH/^emL; 

SAamhixb ^ctcycCmBb pyna cama ineGa abuHaetnl); 

Te6b maAaHmb m yMb no^HOcamb cboh nbkeii^b; 
Teía , ine6a AacKaenib 
Be3CMepinHbixl3 aaopb h CMepmHMxl) po^b: 

lila Tne6b cb neStecb Aeniain1> 3a6aBU; tirpbit CMbxii; 

Kb ine6b u cmapl)^ ii MAa^li menenib ucKamii 

ymbxM f 

FaKb xcaxc^yiUH cmaAa nomORH MMcmbixb to^h^ 

/(pyruxb nibi h ce6ii ^apaMU ocbinaeuib ^ 
Bb saGaBaxb caMuxb yAHBJíaeinb* 
Bb MHOii oibi Hacb cb moAnoji no^pyrb f 
KaKb mbi MAaAUxb , RdKb nnbi aecejibixb^ 

^1ónh AerKyio cnAemA uab ubiKubixb pykb h 6b« 

Kb arpĎ aeAeinb 6Aecmaii;ÍH Kpyrb } 

y Digitized by CjOOQiC To no/iAaHHuei him I^apni^a. 

He inaKl:> 6AecHiiinil> sapáHi^a , 

He nia^l) aapa Bb OHaxb ropninl), 
KaKl) mu — o npejiecmij •- Bb Hhmuoik KpacKft 

IXabniyiiiHxl) posaMH AdHMinli 

Tlepe^emaeiub pb3BO ul> nABCKb ; 

Ceň Muri) b6;ih3is , ^^peab MHřl) B^aAif , 

E^aa Kacaeuibca seMJiH. 

noAl> Macl) Apyrb o6inecinBa np»AinMbi& *- 
HA^Baeuib BCĎxl) yMbi| Bcbxb mporaeiub cepAi;a; 
OmL CKpoMHiiixb caobI) meoHxli KpacaBemCH paa- 

BpaiBilbiH ; 
A myniKa ab civibxb mfiOfl npvíBOA^mh My4p6i](a 

Kb /^pyri^Mb xo;i04Haro 3a6aBaMb. 
A raaiab — o abpuaA - no^pyra ^oOpuMb npa- 

aamb í — 

npe^b poeMb B;iio6*iHBbi^^b 4tKneif, 
^Hxb fibmpeHbixb xipei^aBb AiodoBUbixb OAmapeft 
II xta^Hbixb Bb Aapb npHHamb msou aarAA^b 

cb npHflinHUMb CAODóMb ^ 
H AaHh Bpacanib npuueQinb no^b mauiibiMb Hxb 

nOKpOBOMb — - 

He inepaHuib AbcmHBbixb mbi pbneS , 
Hu CMbAbixb aaopoBb Hxb: sb HeBHHuocmn cba- 

v u;euua> 

fiÁsi HyacVnsb > KaKb dox^ecmao bo xpaivib , c6« 

KposeHHa* 
Ho Rmo ne Bu^lĎmh Morb AOcniOHHCnina m^oiá^ 
Axb ! fl GuAb c«iacinAHBbiHi it «-- ^sbpHuň /»xb 

CBM^bmeitb; 
XBBAUAb Rpacy Tnaoio^^Hi^ B4Boe ^odpo^bmeAb ; 
Oaa ab Aui^b niBoeMb ecmb 6orb msoeg ceMbui — <• 

.0 ecAa6b Morb ceň 6orb nojij^cniumb fia^ew^oft Digitized by CjOOQ IC -p- IQ — ^ 

H npejiecmH hibor Aio6Hm& yxcb He yKpa^Kofi , 
Ho Bdopojttl) Hici) jiacRamb , h b1> 4yiuy uxl) ao- 

BHniB ! 

O ecAii6b Morb CKasamij a padbom^ oiHRposeá*- 

HBlMb 

Te66 CBAinbiH mok xcapl) , 
9ino6]> cb HyscniBOMb ^o ueGecb jím6oúhio bog-» 

XHli;eHH£aMl> 

IIpaHAmB b1> Harpa^y cjia^KiH A^apb 
Ak>6bii — - jiio6bíi niBoea! • « . Ilpe^b mhoio ^hsh& 

b1> Kapniiiiil!^ i 
Aio6bh k CHacmLA noAHBi ^hia ! 
O He6oI BHiKy Ha ^oahhĎ 

KpOBl) MUpHblň ^ Bb sejieHH, Bb m^HH , 

r^fe MW, APyrb cb ^pyroMb, ne o^hm, 
l^^l) Bb cepAi^b nooBAiniiAb OAmapb Moeíí Govídnhx 
Be^y npeapacHyio ryAnnub no mbMb AyraMb , 
Ha KOHxb H Me4inaAb cb npHpo^oň maRb yHbÍAO» 

H Bb tiepBiaií paab , Kanb BHOB^b^ camb 

A9o6yiocA 0«íaMH muao& 

Ha BHAbi ceABCKOM Kpacorau , 
Ha AyroBuň KOBepb , na 6bi*b py«iBA nrpoTButt, 
, Il3b ypiLbí BQ^b CBOHxb KponAu;aro i^fibrnbi , 
U Ha aeAeHbiH xpansb , r^h coaobch c^acmAHBbiáL 
Ileemb Bb nibnu Aio6oBb. Ho mbi Bbuei^b Bcero ! 
Ho mu Aopo^e Muh SAaxceHcmBa Moero ! 
7e64 > K^Kb fio2KÍi| ASipb | ^^paHio ak>6bk noAb 

Kp6B0Mb> 

H cepAi^á mBoero onoRoňcraBO 6epery. 

He oCRop6Aio ine6ii hh B^ppoMb h, hh CAOBOMb { 

CKajRH noACAOBa * Bce wory j 
Herc fie npHHecy a Bb jRepmey, Bb yro>K/^eHbe? 

Bce f RpoMĎ i^Hiab aio6bíi moch : 
ll^mb I fib mvíSHín BAadnib , h Bce deacKAbHO 

nepe^b neň ; 
Cb Afp6oBbiQ HeAOBlb&b na^eiob nb^ yHu«inio»uíHli^ Digitized by LjOOQIC — iS — 

Ho cT> aHteAOMl) cepAenT> 
U >i<epin9ia bcB jierKH , k bcÉ HanaoniH MttJi&t. 
Kaf(OH 6bi npomuBb MyKb He npuuflAb cli He6^ 

CHA&I , 

npoHdHecH 91? jíidGbía : ona moa ! é é Tsopei^l)! • « 

Mofl ! » • • KaKoň 6ajLBcaM!b v^hAeGHhiyi 
Mh£ Bb cep^i^e 3KU3HB Aiéml> i * • • o cjia^Rax 

^ Mennia ! 

Ho axl) ! cy^béa » ^kish^ hc ma 
romoBHmca • • • IIpocniH 6Aa»{eHcnTBO y conb boa* 

uiedHUH ! 

It ijnu npocntrt na B'hR]9> 

Moň aareAt) / O KopHHHa ! 

Jďoe^ Bb ^ymfe mefia HapeKl) J 
BI)Hacl)Ka3Hii HdMl) CAa^ka cnaceHbA mbica^ é^itfta* 
npocmii! » • . IIpOHaueceub mhB CMepmHBiu npii* 

roBopb r 

ToQoto ne BAaA^bmb rtpcKpacHoiSr ! 
Ho MtiABtif o6pasb mfiofl., hiboh yAbiGKa^ Bsopb 
Ha 4Hb Moeft AyinM^ sb Bo^axb-KaKb coAHUe acho, 
OcamHymcB naB^Kb HaHepinaHHW cíaiiib. 
Tbt Moft ompa^Hbiií Ayib. y:jke cb- He6ecb CKa- 

niKAOCb 

CsfiniMAO fineik SAambixbj ho sb cep^i;^ He 3a« 

H He npecmaHemb mkÉ čboU 6AecKb nepe^aBamb 
Bo niMb yHbíHÍa ^ mocKH h coxcaAbHbff* 

Cpe/jB Bb*iHaro ye^HHeHba 
y>Kb 6y4y moAbKO a^ja Bcntpb^famti n npoflOflHrab, 

Bb meMHMi^b CBbma it niBopeiiba 
HeBOAbHO Hbnii Aneik BAaHHinb ; ' 
OnAaKHBáTTtb n^e6B ^ n uymb , se^yii^ifi Kb paio. 
T66b H /^Heň,, MOHXb ocmanrOKb nooBau^aio ; 

4a CAa6aA 6és^BbmHaA jfxb uumb ■ DigitizedbyCjOOQlC yKpacuniCK niB0iiM7> unh HMeHemli ^loSeanbíMl) ! 

ChmI) MyRcmBOMb mojibfco ntyrnnhinh 
Kl> me6t> I npeKpacHaa , Mory eu^e ^uiuanib : 

Axb ! cí) HHM!b ; Ha rpo61> ckjiohaci» , xony 

A cmepnib oSuanub* 
B. Jí. t^^'>^^^^^'<^>>^^.^->^»^'>^>^^^>>^^^ HanoHHUHy Fpaipa A^encan^pa Hsa^ 
^osuna Ryjnaucoeay evb Bopoj^unCKOMi, 
cpaj&eHiH yOumaeo igig eo^d Ae^y^^ 
cma 26. ' 

y>Ke ^h H niM ! ♦, • • h ihm. 

ynaAl) BO cMepmHy Mpeniy ! 
yace jib M Ha mBOio MorHJiy "c«6;Ky 
HenaAbHbi ^onycniHAli mhŤ} pOKl) 6pocain& ifB&nibit 
HomOKOMb cjiedBUMb opoiuetrHra! 
yabi ! r^fe 6jiara cosepuieHHu ? 
Tňh npo^niBt pa^ocmii? • « • ííxh Hhmh I 

Bomiue o6beMAiGii;a Ha^enK^y ^niv^By 

UbrnnhirnsL Mamb mBOa solemi); — 
' Tboh sanepml) CAyxl> Kb en np^áuByf 
Bomu^e b][>cboh 40Mb, AiiKya niBOň BOSBpamlbt 

Oinei^bi cecmpu h Gpamli 
Sapanbe kL meSh npocmepjiu pyKH; — 
Vlxh aomI) jiHKyiou;ÍM cniajil> huhď xpaMomb c&yKu! 
KaKb CBt)nijiiiiH Memeopb ^jia HHxb v 
Tbi Aiarb S^ucmaAL jimiub KpamKoň! 

H coHMb APy^^^ mB9Mxl) , 
AAKďK>u;Bxb mBoek 6ecb/(bi CAa^KoSt p -* 
H conMb oni6opHbMmHxb My^^eH y 
HmoiOHSLTO meSn cbco6oH h.^h paaHaAeuHiaitfb; — 

Cb KOUHHHOIO niBOCH ^^i Digitized by CjOOQIC — i5 — 

yeiiJiH rep^uemt coKpyme^iHBíMl) ! 
Bomu^e h cohmU KpacHbóuiMxb A^ósh 
Vcmpófl rpOMHirt munnanbi , ' 

TKA^Anh Bb napuiecmaa meSH HaSpaHHw : 
He6y^eiub inu!...iné6a noxmnMAb CMepmii sBab^ 

TaKb jKHSHM Hasapt K<Jcfiy;iCH OHb saKama! 
HaMDcino runca u arama 
Ha rpo^b y Hero^cb eeacMepniHbJMb ^aiipoMb 

„ lUJieMb, 

M BonjiB CJiuiBHu Mjrab no HCMb, 
Hf _ -- . - 

Ho ^mo repoio o6e^HCK» ? 

Vmo MOH HecBasflMň cmHxb? 
He Sy^emb cJiaseHb onb omb HHXbí 
' HHSBepHcetíHbje sb a4b apara Poccíwckh 
Tbock) , Tpa^b, pyKoň 
Bo34BHrHyinb naM^iHHHKb HemjitHHuů msofi; 
A H&HSUb OmeHecmBy na wepmey npnHeceHHa , 
Etmii cjiaBa, 5cpa6pi,iMb Bo^K^tfjiĎHaa'! 

•4» B^iHnua. ±. DigiSzed by CjOOQIC ^•*aň^^t^ĚUm H AHTTEPATyPA. O An^Hiidíi^ čoěcJttaěHHÉiá^ip uMeUaafii 
y CjiasAHopycčoei,. 

Mem/i^y cyuj;fedniB6HriBi]vfH*npH3HaKaMH Kd-* 
j^eHHbixb , tíeCMbiuaBiUHxcfl éu^e cb Apyrií« 
inví Hápoflófib nÓHuraaioincfl coScniBeHHbiď 
xiÁfeHa Aí/íHtihiÉ j saiíMcniBOBaHHbiH nsb cbo'^ 
ero npHpoAHaro nabiKa. Cíio om^nHuraejiB-* 
Hyio ^0piny mm HáxoviHMb y Bcbxb riépBÓ- 
Ha^a^BHUxb , ínanb iiaabiBaeMuxb , Hapo- 
Aoeb* To Hne 3aMt>Haníe^bH0 h y /^peBHiixb 
CjiaB^Hb. Gb caMaro noAÉAeHiH. Hxb Bb Eapo- 
lib H fib cáMHíxb nepBbixb o Hwxb Háobcraí-*^ 
Hxb y BHdaHmÍHCRUxb nucamejieH , cROAbKO 
HK ilCRáHcajiH OHH Hxb líMéHá ^ Mbi o6pbtna'^ 
eMb Ha^BáHifl nupoeocjn/rj MeMCMupa^ JPo^ 
pucAaea^ Po^HCJiaect, BÁctóJneMUpcty IJpHM 
ómcjíaáiif IIpHMNjCJíaúa h ApyťÍA ú^ěíivifyHó 
GjiaBHHCKáro cjiOBonpoHáBOflcnÍBa ( i ). Ho ko' 
r^a CjiaBHHCHiJi n^ieMena MbinamtCíí iianaAii 
cb ApyrHMH HapOflawH j mo noH^H^MCb u Meř-" (i) Stritteri Afemóťřa^ po^puíoťurrt Ťoni, lí. pag, 
5 et 126. Digitized byGooQle *^ '? .- iĎópaáoMb, no coe^WHeHÍK Pyccoab ch HoBoro^ "^ 
po/^čRitMii C^aBflHaMH > BouiAM Kb Hvíuh Ba-^ 
paro-PyccKÍa uMena, PfopHKa^ ít^op^y OAěaa^* 
OcHúJi^a ', H npoH:'. Hb«oinopbie flyMaionib ^ 
^mp n BjiaAHMtpoeo umh npeapaiujeHO* y«é 
bab repMaHCKáro Bč^ji^eMapa^ noraoMy hiuó 
y CbsepHMxb HapoAOBb rGp^3/\o npémAě Ha- 
kliBro BjiaAHMipa 6hí^H KnadbA ji?a^4^.;»&£Z« 
p« / Apyrí® maKjfte ' HMena MponojíHa ik 
JtpocAaea rtpoHáiíOflítmb omb GtiaiíAiiHaBCRa- 
Iro HaasaHÍfl Ap^a ( c^řnapiuuu^iy Jipa&ume^ 

beHCRaro jrojina h úAttaa. II60 ečmb nb Jib- 
tnonHCHJcb naulHxb npHMfcpw , nmo C;iaBaHé 
H xpícinía|iCHÍa MMena cjiarajiH co OaiHH- 
tKRHMH -, Ha npi HejnpoMipif \ nňoJLOCJiaai^ ^ 
AHApeecQjiJWb^ Aw6ojviaph/t^ h npo«f. (a). 

riepeMbna co6cinBeHHOfl3biHHbixb jih^hmxIí 
HMenb Ha ny^i^ y Bcbxb Hapo/\OBb nocjib^OBa- 
ita HaHÓojitie orab Bfee/\eHÍa XprcnriaHCniBa, Bb 
nomopoMb, no CBHAbmeJibcjnBy S^arnoycma (3)^ 
fcb tiepBhJxb euuje fibROsb na^a^b Bj^o^aniB 

(a; TaranuiCBa l?0ccifícka4 Hcmofiijí Hácitib I> 
, cmpaH* 58 c. „^ 

(3) Bb 12 Éecš/íí na i jlocjiaHÍe Kb Koj^WHea^ 
HOMb. JBb Ápa6cKOMb népeBOAb llpasHAb Hm* 
KeAcKaro Co6ópa iecrtib ^o npaBttAO, ceMý Co6d- 
j^y rtpánMčyeMoe , Bb KomOpoMb saapemeHO 
Aa;Ke 6hkJío XpicihlaHáMb ;4aBarnB ^birtai^b cna* 
liMb kiMeHá H3biHecKÍa. Hó cero npaáMjia sli 
rpte«iecKOMb izo4ai1uhiik1& ae aaxo^iiinc^; \/ Digitized by Google — i8 — 

é6^t4HŘ& npK RpeujfOHÍM Aasamt HMena 00^06- 
HbiH CBHmbiMl)^ npocjiaejieHHbiMb i^epnoBiio; a 
©eoAopwrab , omenb V ubna , CBHflbmejih- 
cmeyeinl) , nmo ceu oGwHafi raor^a CAfejiajicH 
y«e ncxBceMcniBeHHbiMb (4)* Ho GbBepHwe 
napo^bi Ao^fce /^pyrHxb h Bb xpicíníEaHcnTB^ 
yA^pMMBa^ii coGcmBeHHbiH uMeHa, aaHMcniBó- 
BaHHbia 6oAbmeio nacuniK) omb CBonxb ' 3Ba* 
JkfeHumb&iuuxb npe^KOBb. ^a^uHb/ roBopumby 
^mó CáaH;\HHaBbi nMb^iw y ceófl Bb BeAWROMb 
ynompeSjíeHm c^aBHbixb Mymeá Ha3biBam& 
naffeiiaMU 6oroBb h npemauxb repoeBb , h 
int)Mb o^^BOin9opHinB uxb jiaKu (5). Ceil 
oGbíHaá y/iepmuBamb Hapo^Hbia ceoti nMeHa 
saMbnaeMb mw k y C^aBeno-PycpoBb ^o-iroe 
speMH flajKe no oĎpaumeHÍw Hxb Bb xpicmí- 
ftHcniBO ; H nomoMy-rao nonniH f,o XV Bt)Ka 
Mew/^y HaiUiíMif UHď3b^MH BecbMa MHoríe iia« 
AbiBajiHCb FjopuKáMH , OjíeeaMH ^ Bjia^^MÍ^ 
paMHy JIpocJiaeaMUj h npoH.; a y Boapb h 
.omjLirH^bHUiiixb awa^h nonniH ^o XVIll b^- 
xa ynompeG^HJiucb nMena CjiaBAHCKÍn. HGa 
v Mem^y npMABopHBíMH I](apA AjieKCÍÍH Mu* 
^^u^OBUna BcmpbHaK)mcH coGcmBeHHbiH hmo- 
t^sa JňAciHay Bce^ď^^y McmoMniy Hee^MH^ 
^aMjfjHHHy u moMy no^oGHbia (6). 

(4j Lib. de aíFectiónibus Graecorum. 

(5) 4^AiiHa Ucmop* JUóCACKazo roó\4apcm6a^ 
PyccKaro nepeso^a , ToMb I^ cmpaH. 236. 

(6) noocjf4HeaHhiA A^opuoeuA' aanncKn IJapeft 
MnxaHAa 8eo4opoBU4a m A;ieKciir MMxaH^OfiH* 
w> Vacím a I cmp* 1^7; 19} 2;o^ stí; 1711 u ap. Digitized by CjOOQIC / ^ 

— Id — 

^p^Bnljninie C^aBHHe^ ctLOÁhno ftaisHniitlM 
líoAtHo y Bii3aHinÍHCKHxb ncmop^KOBb ^ itMb^ 
«íH ^ noAo6HO rpenakb ^ oaho hioabuo jlimbo^ 
ítMii/ kI) RomopoMy itHor^a npHOaB^ď^tit omo* 
^eckoe cb ottoH^ameMb Ha unh ^ itianb Raiib 
tpeKit aa idis (7). Ho sb xpicmiaHCntBb ^ 
oco6^HBO y C^aBeHOpyccoBb , saMb^aeJab ^ no 
np^Mbpy VňUAňnh^ mpOHRÍf^ jiu^HbiA lAUěnen 
iiepBoe G^aBHHCRoe umí BapHro-PyccRoe^ rt^ii- 
noe npu pom/^QHiu poAHme^aMií } BmopM xpi« 
CiniaMCKoe ^ ^aBKoe npit Rpeuj^eHÍti $ a mpé* 
tíixe oine<íecftoe ^ Raňb Ha iipifMbpb <9jitt4H« 
Miph ^ BacHAÍ^ CeAjnocAaeo^HHĎ, CBepxb 
CHxb HMenb ^ĎBomopbie viMtAJt eu^e *íéttt^ 
Bepnioe ) niaKb Ranb a y řuMJianb ^ /^^^ 
tio cBoScntBy ^ /^baniaMb ^ hau cjiy^aio ^ ko* 
tnopoe 6iii^o ně nmo HHoe RaRb napo^HOd ttpo-* 
3Biii£(e| Ha npHJábpbs B^aA^J^ipi* — OeoAopi^ 
BceeojioAOeHHh MónOjiii^a:^h, He . iiů.tíipňň 
o^HaitomB y CAasanopyccoBb nMbjíb m aepBiJJi (7) TaKoe ometecttoe oaho uma Sac^Anti^ yno* 
MHaaemcA y Ke^p^ina no^b ro/|OMb 911* Strit- 
teri memoria populon Tom II. pag, loíé 40^ 
ta^RH H pa3cy»A^HÍe o npoitcxp?KAeHÍii oér# 
oroe^ieCKafó ÓROH^aHÍn moucho dHAfiin& y Mhai^ 
^epa sb $ammlung Russich* Qeschiditeé' Fe« 
terbt i73st« Ho oniKy^a maKeexíb OROH«iattie 
omenecRHxb HMeab ua fíHt aaiUAO h kU II6p« 
ttiyraAiiitaMb , y ROHxb Bb Hcmopiii ytíO)» 
MHHaenica TenpnKůnHh H moMy ao^oda* h# 
HdfibcmMO* Digitized by LjOOQIC « 
mpM líMeHBt Bkfecnit); a hiojirko, KnuaBd, Bo» 
iipe^ IlocaAHiiKii u Apyi"^® 3HaniHt)&iLiie jno^iiy 
H^H no Rpanneá M^pb npocrao:iiOAHHbi Haabi'' 

BEJlHCb no GoJlLUléfi HaCIHM Í«aKHM"b HHĎyA^' 

o^híimI) moABKO xpioni7aHCRPiAil) , jih6o npo3« 
BHlI][HblMlÍ HMeHeMb. \ OcoGaHBO omeHeCBOé 
uMeHOBame CHuraajiocB /noHemHhiMt. H bTd aa* 
Konaxb v XVII Btua mm HaxoAHMb , «imo oho 
orab Focy^apeH ma^iOBaHO 6bi^o bL oniJiH4Ye 
CJiymGbi AbaKaMb h ApyriiMb HiiHOBHHJ«aMb (8)é 

^JH npO«láxb HHmHHxb HMHOBb H A^H MepHH 

ynompeGjiajiucb nab coGcmBeHHbixb wxb 
HMeHb yMeHuiHmejibHbia , uavl maBb nasfai* 
BaBiuÍHCH HOJiyHMeHbH, HanpHMi inmpAVL ^ 
1/LeauLKO ^ HHWjna , CjncjiauKO , h raoMy 
noAoGHbijf. MHoría uab maKHxb uMeab ciiiojib- 
wo nepenopnenw , ^mo MHor^a mpy^HO ornra-* 
^amb uxb Haqajio. A omeH^GHÍa HMena npw- 
AaBaAucb uMb OBOHnaHiéMb He Ha eviHh ^ 
a Ha e%. 

TamHiu[eBb roeopMmb (9), *ínTo Bb Haw- 
^lecnreb y CjiáBAHOpycčOBb ^brtiaMb imák f^íL^ 
Ba^ocb npH noAcnrpuraHiH BO^ocoeb uxb na 
ce^MOMb roAy onib po^y. Cie, Kamemciíj paay- 
nbmb A<^^^H0 He o GoGcniBeHHbixb HMeHaxb^ 
a' o npodBHii^axb ; 1160^ Ba npaii&bpb, Hrop» {^) Bb yxctaameAš PocciňcxHĎis BanoHOů:^^ 
f ' ynasu lógcr 4eKa6pfl m u 1692 Mapina x« 
(9) 9qoq* JUcuiop. HsíQmh I# cmpau« fgx* Digitized by CjOOQ IC *\ SI •iqe tih iMÁafl,Q'fíneom'Bh HMt)jil> yace ciícm 
iiMH (lo). A o6bi4an ^o/^CI^pH^OBl) y Hacb 
Tipoflo^majicff tt Bb xpicmiaHcraBb cb mopiiie* 
cmBeflHfauib o6pHAOMb, Ranb bu^ho nab yno* 
MHHaeMaro y Jiecmopa ceMy npHMbpa Ha/\b 
^poc^aBOMb, chiHOMb BejiHKaro Khash BceBO- 
jio/^a Bb iig4 ''^Ay (^0* TaKon ífte mopAie* 
CTnBeHHbiS o6pHAb noAcmpiíraHiH Ha nonb h 
co cinpl>jiaMa 6wjib w nocjib moro y Pyc- 
CKwxb Itnfl3eBí, IIoaflKOBb, Tamapb Hy Pyc- 
CRaro ^BopaHcniBa bo BpeMena /^ame TaniH- 
HJ(eBa > M npw ceMb c^y^íab, i^iaRb Hanb npa 
if-^ciueHÍ^^M, npHF^amaeMW 6wjiw HyMOBbfl (12).. 
Ecraii ho HfcRonTopwjMb MbemaMb sb Pocciit 
y nocejianb y ^^oňí»iBb o6hiKHOBeHÍe HecmpHH^ 
mojiocofib y flbmew ^o mpembHPo , a n^A^ AO 
ce^^^^aro ro^a > w oópn^b ceft coBepmaiómb 

Xipn CoSpaHÍH CpO^HUHOBb CBOMxb^ 0C06^HB0 
3^b ^eiiK HM^HHHb. IIpH CBMb CJiyHab fi,SL* 

^pmb UHor^a 11 nposBUine f^yímami/i no cno- 
ccÓHOcmaMb, Bb neMb ycMompbHHtóMb. Tohho 
inaRHMb ave o^paao^ib n y PHMJuiHb npo3Ba- 
3y^7BE (^^ixomiaa) A^Ba^»ei. ^bniaMb jme sb 
B03pacmt). Pa3Hwa Hapo^Hwa cyeBbpiJi y Pyc* 
C^fi ^epBM npw A^BftHiH AbniHMb RpecnjHaro 
^aaie MMenw , onHcyeMbiii TammueBbjMb , no- 
^om,n HiaHMue abcKOALiio va 'PjaugbIíli uGq 

iik>) TgtMbjjKe ^lacnjb^ II , cmpaa. 13^ 

ín) He^cmop. Abmonuc^ no KeHj&rc6iepxcR0M|^ 

gq^MCKy qmpaH* 2S6* 
(1^) ?occ. Hcinop< Hácnuí Uti cmp«K« 502^ Digitized by CjOOQIC ■^ |ia upHMfcpl) , vít>c^o^h^Q nweHb naniicaBmu , 
ii|pHBA3ki«a^H 3anwcKw ^h aammeHHWMb boí 
cl^bBbniib CBfc^awb , w Homopaa cabna v\Q^t>Q 
pporopmnb, mo w ihmu noHwna4ocii c^acm-iH- 

/^?iiiiaro< CB^pjcb moro flfeRomopwa nueHa 

^ IIq nQAQ6íiWMb M/í ceMy nanHid) hhS^a^ 

<5ye5bpí.ftMli , H^w cbaepHWxb Hapo^OBb nni^e- 

C4ŽimK) CBQHMU npeflKaMíi eAWHcrafieHHQ npw- 

.^?cinb AQ-^íRwo xnoj nmo Knn^hw. «amw h áHam* 

nbwxttíe yiK)Aw , no oSipameHÍw yi^e Poccí^bIi 

5cp?qiniaíiQinBQ , xoma pcb ^Mt^4w y ce6^« 

5řpícmiaiiCRÍa wweiia , xioAjneifHun npu Kpe* 

m^HÍH , Q^liapomh óoAtmaw ^acmií H3b HHxb 

noHmw AQ'XV B^Ka ^hííh iieHaaiiiBajmci* , a 

jn(Mi4RQ G^aBaHCKWMw hjiw PyccKWMWj a^-^hw^ 

^^ww npw pQwA^wíw » Oxnb cero Muoría ?cp?- 

cmiattCRÍa HMe«a ocma^Ho a-*« wacb a^^^ 

3Ke«aat)cmHbiMWt Momemb Cinnt ap^^'*!^ 

CAaaaHQpycQRie KH«3i»a npApawaAw o^uHaK) cb- 

Kep«wxb liapoAOBb »b npeAnoHumaHÍw HapoA-^ 

Hiaib wwewb 3iiaMenwwi»i^b npeABOBb badíwxb 

ii^ewaMb ^cpícmíancKwwb ; hq Bb noc^bAO'« 

uaBiuTe Bb«K 3aMbMame4i»HQ , HmQiibKQiiio- 

pwMb RwaaMwb a^mcmo' ów^o wc xpicnír* 

tuci^iixb no A^^ myiOHK* / Taamab o6pa30Mb 

ibra4»i:(HQ& AbrnonucH Bocapoce^cRaro iio»a« ' Ďigitized by CjpOQlC — s5 — 

vcmwprt sanHcaHo : Bh jítmo 6858 ( i35o ) 
poAHCJw Kh/isto AHApeio OčOAcpoenny (Ta.'* 
ÁVLjj(HOuy) c3ih2> Heanffy napeKoma umjt 

eMy BacHJiiň. IIoAoGHbie cewy npHMbpbi ecmb 
H fib BapxaniHOia' KHHrb. Bb ceMb cjiynafe, 
no npHMtpy ^peBHHxb Knaseá , o6i>iRHOBeH- 
HiiMb HMeMeMb Khh3K) ÓHJio mojiBKo nepBoe 
po/^oBQe, a He nmopoe KpecmHOé.. Fapoub MaS- 
opGeprb, GbiBiníSt Bb 1661 rofly orab Jleono4fc- 
ffl. PHMCKaro HMnepainopa IIocAaHHUROMb npic 
I^apb AjieKcíb MwxaHjiOBHHt) , 3aMf)mif Ab ^ 
Hino H Bb rao speMH HbKoraopue Hsb npii- 
ABopHbixb^ PyccKHxb Bonpb hmÍ^h no flBá 
HMCHH , o^HO npH poffi/\eHÍH , a Apyroe npa 
Bpein%íw /laHHoe ; ho sb oSiujeíftHmiw nasbi- 
BajiHCb inoAbRo nepBbiMb , a Binopoe /tam* 
inaHAii, Tanb na npHMbpb , roBopumb OHb , 
ffi^ 6pama KH^abH /J^o^ropyRÍe h Kawujiepb 
A^Maab HBangeb npii gspeu^emii CBoeMb Ha* 
HMeHOBaHbt, nepBbie ABOe Cí><g&pow£tfjir!fc H Xh- 
poj»2> , a nocjibAHíí^ lepoipeeMib. Ho HMenb 
CHxb HHRor^a-^e ohu ne ynompeG^^iomb (i3)* 
ropas/^o.eirje 3aMt)HaineAbHbe mo, hiíio nbEdrao* 
pwe H3l) PyccRHxb Eoapb ab nojRM^wxb ym© 
'^tíniaxb npuHnMa^H ce6b f^^gjviíi HMena. Bb aa- 
HHCKaxb reaepajia Top/^ona (1 4) no^b ro^oMl^ 9 (13) Liberi Baronis de Maýerberg iter ih Mosco- 

uiam. Edit: in fol. 1679 , fol. 95.^ 
[^4) Bb PoccifÍCKOJ»z j^fat(X:3nHi TyMánCKaro'* 

^793 rofla> Magui. a, cpjp. 389 « c;il),i. Digitized by VjOOQIC 1^84 ^Httapff l©^3HaHHIItc«j MBřřo Ror^a Ilfftp*^ 
loaHHld AaeRcfeeBHHt Bcraynn./ilx sb cynpyate^ 
^iRBO G"b riapacBeBQío^ ^onepbK) BoapuBa Ajiei«-t 
^aHAp^ @eAc^OBH<ia Ca^iiibíHOBa^ mp mpn CBa^T.-^ 
0b J^^panl). c«& nepeHMeHOBaHl) 0eAOpojrt»^ 
0eAopoeH%ejni!b^ a naraoMy u ^^^1., ero. na^ian 
jui^ Ha^BiBaniBCA ílapactiesoia OeoAopoeu^OTo^ 
^pyrofij G^My npi9rM;t)plD. iiaxo^winGK b1> po^o-e 
QAQBm ^onyxHHi^ixb , a íiMeBHO, Kor^a Focy-- 
^apj^ Xterapb I bIů 1689 ro^y ucmytivíAh bIx 
l^paslx ch Et^aprícío, ^o^epbia HjiapíoHa A6pa-i 
UQbwi^ %/LanyxuHa , ma noit^ajioBasb eio hh-& 
^OAabi Ba,9pima ji Bb rao me BpcMH nepeuMeHO-s. 
9a^b ero. QeAoppMT^ jiópaMOtíHH.eMi9 , m U^a-^ 
p^u^a cm^jia ^^aa^iBainbc^ ^^óaokí^h^ 9eQÁp^ 

If HíaRlr oiHKy^^a nfjimj^ Bb Poďcaiq^ 
^SbíH^OBeníe cíe ? -r- BS5mb y ^peBBHxb Fpe* 
, jřOflb ft pHMJiAHb^ npHMbpbi n^peMt)Hbi HMenb^ 
11 lia npuMbpb XIpomeeBa j^OHh no B03paciit& 
jCiepeHMeflOBaHa aá pasywb^ cbok Beouoeio ^ 
^.eBKi^nna jaoc^b npc/iamu sb paGcmBa wa-. 
Z^M^ JLaneuoWy HcMeniH AcjrtpaHom, IlpH-. 

^M'bHJIíW y PwMJlHHb liOJÍJH^ÁVL HHia CBOHxb. 

vapeneH^bixb omflOBb.. y HejJqoBb » Efhh** 
ipi^Hb l^apH no BCinyn.L#HÍH na npecmojiís 
íipMHWMájiH HOBMa^MMeHa. Tome /iJiAaAH h flb,f. 
jiaiOHib fib Esponl) MHojríe Rppo^ii^ ift R^uj^J^^ 


Digitized by CjOOQIC ^ a5 

^ 'B'b HfeKomopBixB MOHamecHHxi) opA€^HaxT> 
K MOnaxH npH nooinpHiKeHÍii. y EBpeeBl> Swjib 
Tnanme o6w^aíi ho Bbia/topoBJíeHiH oml) • htíiík- 

KOH éOJlbSHH npHHHMam^ BQBOe HMíTl Mhofo 

€eMy npHMbpoBl) Haxo/^HmcA h B"b Gb. nHoa-* 
jiiH. y BjnsaHinÍHCKHxb PpeKOBb , a iHaHna** 
^e y ťlMnepaniopoBb, ďhjio oĎWRKOBCHÍe , ne* 
iřtemaMb cbohmI) nepeMbHHníR nMena ^ KOr^a 
QHb GpaHbi 6bijiir Ksb (|)aMH;iiif JlamuHCKara 
ííbjpOHCnoBbAaHíH. Bb HameH IIcrnopí« KHa-» 
ruHA O^bra no BoinynjieHiii Bb Gpanb cb Be-t 
^nRUMb Knásefole) HrapeMb nepeHMeHOBaHa 
npeupaecw , Porne/^a cynpyra Bjia^i^MÍpa I 
FopHCXaeoWy a HH/ierepy^a cynpyra BejiwKaro 
Knnaa ^poc^aBa I Iňipuuow* Ho npji Bcbxb 
OMxb HepeMt)Haxb ^pcBHÍe He inaMJiH npem-* 
Huxlb CBowxb HMeab , a nepeMÍvHHJiH ohujie 

MAH HO ĎOJIbÍHeMy npHJlHHIIO^ HJIW HO BBe» 

^eHHOMy yke oóbTKHOBeHiK), Geab BCflRHxb ^py** 
íHxb mhWíh. HanpoiHMBb moro MaMepGeprT;^ 
1» cor^acHO cb HHMb Tamninefib (i G) roBópamb, 
^mo Y PyccKi(i>^b po^nmejiH cb HaivibpeHieMli 
mamtif nMeHa , /^anubiff ^t^^^^l^ J^P** ^P^"* 
ij^HiH , a Bubcrao OHwxb /^aBajiH uMb Apy** 
řía , /|Aii moro/f/ie , ^iiřo6bi KOJAyHw OH.^po.-ř 
AaHiHMH ne licnopniH^H isxb Bb }KU3Hif^ 
H6oy BaKb roBQpnnib Tammi^eBb, no mhďuiiq 
HfeKomopwxb , Hapoflbft , Heab^an no/vJíMHHara 
^Meiiif I ve Momemb Hcnopiiiumb ^le^ioab^a^ fi6) Poco^ Wcmop. HaeiHb I, cmpií* ^j, Digitized by VjOOQ IC — fl(J -^ 

tto HA MbJínmBt) H Hannane npn odpy^enik 
ynoMHHa^M - ^e co6cmBeiyHoe Rpecmnoe hmh« 
Ecm^ H Hbialb bL Foccih no ubKomopuMb 
Itbcnia^b ei^e Aio/^n , RomopbTe maKme ne 
MMeHjriQnTM KpecmHbiMb HM^HCMh, ho ^pyniMb 
AaHHBíMl) orah poflHXnejieH , hah nepeMt)HeM- 
HUMb npH 6paR0C0Heinai|ÍK no sbiiueynOMHHy^ 
moMy me npe^yóbm^eHiio* 

Ho oranýma cíe npe^ySfem^eme npoii^o* 
m^o ? •»— Bo BC6H AP^BHen Hciíiopiii o^imb 
mo^bRO BcmpbHaemcH npnittipb o maHHOMb 
KMeHK FHMa ) coRpumoMb omb nyifiecmpaH* 
x;o&í> no cyeBfcpiro no^oĎHOMy ceMy. MaRpo 
6ÍKi roBoparab , ^mo „noe^HRy Bcb ropová 
^^CHuma^HCb Bb noRpoBHmejiBcniBb RaRoro hh« 
„ĎyAB 6orá , mo .j VnuAňnh ÓMAb coRpoeeH- 
,,Hb]& o6biHaň y HeH3BbciHHbin MHoruMb j npif 
y^oca^l) RaRořo unSy/ifi ropová, Bb nanáiH yme 

, ,9B3Hnib OHOBt I BUdUBamb Ht>RIHMb CIHHXOnb^ 

,,HÍeMb xpaHHme^efi 6orOBb ( tutelares ) , ^y- 
y^Man, Hiao nHane ropoAa Bdanib ne xhstiy iiah 
y^ecjLH H MOiKHO y mo 3a nenpH^MHHOe tvohul* 
^^rnaJiH 6oroBb 6painb Bb n^brib. IIo ceMy-mo 
y,u QaMik FnMjiaHe maH^u Ranb hma 6ora ^ 
„no^b noRpOBHmejibcraBOMb Kocro 6bi^b ror 
„poftb PuMb , inaRb h caMaro cbocto ropová 
y,JlanmHCRoe HasBanie Falentia > onacancb , 
j^nrao ec^M oraRpoiorab OHoe, mo ne nomep- 
j^ni^mb 6bi omb HenpHamejibCRaro BusuBaniA 
i^caMHMb moro.^ «imo ohh ^acmo ^aub^lah Digitized by Google . — «7 — 

„waAlí' HenpuHrne^aivin ( 17 )/f Ho ^RHHbixl) 
jnaHHWxb' uMenb ne ďwjio un y PwMAflHb 1 
HW y CbeepHbixb napo^OBb, 

OAHaKomi eciuB b1) Ap®BHl)iiineS Bocmot^ 
HOVÍ ^viAoco^'ivi <cJit)Aw cero !ttHÍ)HÍá , y^ep- 
^(^aHHaro Hacmíio h HbKomopwMH BOcrnoHHw-* 
M w X p I c m í a H a M H nep^wxb eii^e Btrftoeb, 
IlAamoHb'^H^oco^b. Hanwcajib nb^wft Paíi* 
roBopb C i8)' o 3HaMeHOBaHÍM a cwjib iiM6iib>^ 
KOHMb npunwcbiBaenib OHb cfibiiíieecméciiiReK* 
nym nh^yio flbficniBwinejibHQcmb. Ha cenb* 
^jno n^amoHOBb Hjin^BocmQHHWxb (|)ií4oco(|)Ob1> 
MHt)Hii( OGHÓBbiBaacb, M OpHreab BbpH^l), ^mo 
^Meaa cb onapoBaHÍincb nMfetomb BejiHKyio 

CVtAJ , W, Bb O^HOMb Mbcmb CO^HHeuífi CBO- 

Mxl) Hanwca^b , Hxno ccah «bMy np« powA®- 
HÍH A^^^o? 5^^ npwMbpT?, rpenecRo^ nauMeHOBa- 
nxe , H oHoe nepeBe/\eHO Gy^emb na ErHnent- 

CKXň H.^n PwMCKÍá, 4H6o APýroé RáKOá fl3blKb» 

ino npK QHápoBaHÍaxb ne moírho Ďy^emb tic- 
Tiopmiiiirb ero no ceMy nepoBO^HOMy HWeHH , 
naKb no nepBOAaHHOMy (19), H maKb npa- 
omqu Hauia, OaBAHe , ujívi 6biBmif etqe na 
BocmoKb aamacmBOBa^K c5e BOcmcíKQe mhí^ 
HÍe , W4rM no o6paineníw yme ab xpícmiaH* 
cniBO nepeaa^u owb Kaaaxb Mn&jffi np«-» ,(17) Macrobii Sáíurna/mm* Lib. III, Ca^, §, 
(18) no^b Ha3BaHÍeMb KpamnACt, 
(ig) Origeues ioatra Celfujn, Lib. V. Cap. ^ Digitized by VjOOQIC > Uijiwxl) rpejiOBb. ITo RpažneH Mfcpfe ne enif 
xicpBbie Bw^yMajiH Qie cyeabpíe, C, CAa^€Hapycco0ib. 

V w:t)3;l) 9a.poAQ»l> Mw HaxoAHMl) yao- 
jnpeGAeHÍe npuc^ni hb. flb^axt h v^OFOBopaxb^ 
jipeAQcmaB^nei^wxb.. na coafecmí*.; nonioiviy «íiiiq 
HHi^aRie HejipBbMiecKÍe a^KOHU h Hi^KaKÍa y^o-" 
CHioabpeHÍa Bb ^ecmtiocmu ne ch^bhw ocina-» 

JiOBHmb BÍ)p9^0MCmBá y KaRl) CHOpO mOJlBHQ 

MQiftHO CRpwTOB ÓHO? opil) jno^eft H HeóoaiiiB^* 
C'i BbímHflro HaKe3aH,í[H. Upae/^a, h .np;wcfl;ra 
21C Bc.erA,a o6y3AtiB9.emb BbpojiOMcniBp* Ho no 

, ^paM^^e^ wt)pt> o6mee MHt)Hxe Bcbxl? napo/iOBb^ 
Hnia RjiíííniK)i?pecniynAeHÍe ecmb ymacnbe Bcbxb 
pp^Q^b. s^o^b^cmBit nepeAl> Bocom.I) ^ n^ocnran 
9jifleinb. cP3t)cmb KAa.niBOiipeciTiynHMKOBb cno? 
SOUHO^ «i 6€í30naCAiíBOK). I^Hi^epoHl) o ApeBn 
HHxb, pHWJi^Haxb roBopHmb; jipeAHH uazuH 
^OHnjTtaAi^ jjpncjfey upijine ocjiho^o o6j€^ 
^QjneJij^ciri&a nit AoSpoccůl^cJuiw. A ^aiu^ 

jppeARU 9 AP^B«í^ €4aftHHe , 6i>mii eu^e ňo6po* 
COBbcmiibe pbxb PuMJiaHb. IÍ6o no caH^b* 
jaejubcm^y JIpoRoma , Hc^iopwRa VI bír^^ 
OHH caMH no Ge6b 6bi^w ne ROBapnaro Vk 
ne o6MaHHHBaro nýxa, (i)*. TejibMOJtAb, •Abi* 

^lyTfngTnium illis ncc malignum , nec fraudur 
lentum. P;rocppius d% BíÍIq Gothico hib^ IH > Digitized by VjOOQIC -^ 229 — 

fttoffncaniejiB XII sbKa , inaKJiie CBHAfcmíí^fe* 
^inByfenib , hiuo ohvl BecbMa pt)AKo m K^iHin* 
By ynompeG^Hjiw, luoHHrnaK OHyíO Hapoant) cto 
K^araBonpeGmyn^iSliíeMl) > nporut)BjiAK)u^yiMb 
óoroBb (2). Y^aíKeHÍe npHcaru, a^Hkóh Aa.mé 
lio HeBO^t HenpwfltnejiaMb , 3aMt>Harne;ibH0 y 
Hacl> w ab nos^HĎáuiíe Bt>Kif. Bal 1 4-5 cnrhmBb 
Cy^eČHnHa I!^ap« MeaHa BacHAbeBw^ia nó- 
cmaHOBjíeao Gbijio : „aiuje umo óy^emb Bb no- 
,^jiOHy , H Be^nrab eMy npecmb ubAOBaiiia ~ 
^jHymeio, AQ-^ti eMy onaea Menbe 6biAO^ h tnomb 
^)M3b TioAOHy no6bíttMnib ab cbok) aeMjno' i 
j^raaKOJitb H o moMb KpecmHOMb nbjíOBaHÍw ^ 
,>ame Krao óy^emb nocjiOMb , ham rocmeMb 
^^(kj^^ijo^b) , fla vtxh noííaflamb mawo , k 
^OHw no CBOeá BO;^ť) npecmb ubAjTiomb Ha 
j^moMb , HraoGb Hwb ŘeGbmamw wab raoá 
,,3eMJiu y a BaKb npub^emb Bb cbóio aeMAio^ ' 
^^HHO HMb A^iiiii eriHmuMBio it ^o nxb CMep« 
,)(nH ; a AamH n^b enuniKB^fl Bb noHe^bjíBA. 
jjHMKb > cpefly 11 namonb HcmH x^bób čb 
5,yKponOMb (c» j/fe/ijiow eo^oro) ^ bo Braop^ 
^jHMLKb H HemBepmoRb no A^amAW Bb ^eaB 
^^cyxOHAeHie; Bb cyGGomy jm ne^bjíio flBawňbi Bb 
^y^enh óeab Aiacjia ; ^apw cBHinbie maKOBbiMb^ 
^^aniH npH CMepmií. By/iw cíe nbi^OMO; •Ayti^ 
l)Uie 60 VMpeinit a Kpecma H&qbAOBamifk 3aH0 

(a) Juraliones difficillime admituntur. Nam jurare 
ápud Slauos tjuaái pei jurare est ob Vindiceat 
Deorum iram. -^ Helnioldi C/ironíca Slauorunip , 
4&dité Lubecae ifiSj) ia 4. Lib. i , Capi 83« Digiti!ed by Google -^ 3d — 

^,itpM}itHOM}r qtijiOBámio »a ^mti ,tioRdJtHiit 
5,Ht)cinB, u ecmfc cMepmiiWH tpfexb." Tanóá ké 
qmporíů aaKOHb o npuciirt) nojiomenb w ab 
yjiomeHbH . I][apií AjieHcí^ MHxaájiafiH4a bIj 
TjiaBb XIV. . . , 

y npe^HOBb naiitHxl) 6bi^it pd.diii.i4i o6pd« 
si»t npMCflrb. Bb AoroBopaxb O^eroBUxb , 
HropéBbixb u CB)iinoCjiaBOBtaxb cl) T^kslmh 
ynoMMHaémcH oHMxb go cníopOHbi PyccKHxb 
BOoóme ^Bb s a ) XpicpiiaHCKajt , ab ifepKBii 
npe^b KpecmoMb cb oóbraOMb HjtHitiROitpe- 
cmymiHHaMb , a^ jtpíHMym^ Mecmh om% 
JBoea eóeAepjHHjnéAjt ^ oqyMeHte na noan^ 
6eAh e^h ciA e^bnh u óyAy^i^ ^ b ) jtsBtne^ 
cHajt ^ opyjftzejMb m óoraMii cbohmh ^ cb o6bi« 
inoMb ^ A^ uenMyjnJ^ JtoMQjU4H ojnt čoea 
I cóoeeOf ACí Heymmn/tJttcJt junjnut ceaHmu0 
Ad jtocbHeHH 6yAyjn'h jnenn Cóohmh h pjni^ 
cjnpišAh H o/njb uHaea opymi/t ceoeeó ^ h 
Aá 6yAyJni> paČH e!b ceft etH3> n čyAy^MÍn (3)f 
IlepByio H3b caxb npMcarb flasa^u mOABRO 
XpTcmiaHey KaHQBwxb no cBM^bme^iBcniBy He-- 
cniopa if Horo mor^a yme ówjio Hsb BaparoBb (4)1 
a noc^bAHioio C^asHne,, Baparo-Pyccu ^ Mepu 
m Apyrie« C^aoHHe K^H^ncb GoróMb CBOHMb 
nepyBOMb I MepH 6oroMb Be^ecOMb | a Ba- (3) HecmopoB, ABmóniic* nO KeiiHrcóeprCKOnif 

ciiMCKy y cinpaH« 26^ 391 44 H 0$k 
^4^ Tanbai^ ciBpaH< 45< Digitized byGoOglfe ^ Si ^ 

pAtopyccM , no o6uKHcmeHiio ct»BepHBixl) Ha- 
poAobb , opymíeMt, nojiomiiBb na seMJiio ujm^ 
mu j oÓHa^iKeHHbi^ uenu y cmpt^AU ^ naÍHi^Bipic 
a npoH. 

Co/ BBeflefííeMb bT) PoccÍh oGu^eHapC^Haro 
xpicmíTaHcinBa Bcfc ynoMiiMynibijí npacani 
A3uHecH'iA npeH^ama^HCb y CjiaBHHOpyccoBb. 
O^HaKoaib ocmajica ^o nosAHfeHumxh ^aaié 
BpeMeHb^ OAHHb po^b fl3bi^ecKo& npucflrK 
noeAHHHOMb na jiojnb, u Bb PyccKoá ELpas- 
f,1by A^HHod omb HpoCAaBa I HoBoropo/^naMb , 
OHb nojLOmenb KopeHHMMb aáROHOMl]^, xomic 
XHamb me ynoMWHaemca ho pojni (5), no^b 
HMOHeMb Boeá inojtHOBanie.Aii pasyMbiomb 
BpecmHoe ^bjioBaiiíe. Csepxb moro, naatemca, 
BMftcmb ch Py OCHOTO me ITpae^ow jthefi^euhi Bh 
ř/tóio H3b TepMaHCKHxb op^ajiift npHcarit' 
H^H MCnbiraaHÍH jrčjííjom^ u ao^OTo ; h6o 
ynorapeGXeHÍK) Hxb /lo moro apemeHU c^ib^OBb 
He BH^Ho ab Hauiuxb jibmoiiHcaxb. A IIlBe/^- 
CKie HcmopHKH CBMflbraejibcrafeyiorab, nmo Ha 
CtřBepb op^a^ÍM bouijlh Bb ynompeĎJieníe moAb* 
Ko cb 986 ro/ia, vH Bb Uleeníii yHH^momeHbt 
OHH Bb 1820 ro^y (6). Ho y SaAyHaficRiixb 
CjiasflHb , Banb bh^ho H3b BoieMCRwxb hc- 
mopuKOBb , op^a/xH cia *^Be/\eHbi 6bij.H éu\% (5) PycKaa lLpňBA^ríiíaj\aH*^, i7g9cinpaH. 31 h 5^. 

(6) loanet: Loccenii antiquitates Sueo ^ Qothicae 
«dir. FjPtócofurti 16^76 íq 4. pag. 41 — 45. VPigitized by CjOOQIC Ao Ktip^a JSeJiHjRaro, e nptí Hejvřb yme t)m»ife* 
KeHbi ApHecraoMb, nepBWMl)' ApxíenHCKoaoMb 
IIpareHHMl) (7). BnpoHeMb,^Rai<íe oópa^^^^ ^T* 
řoccíw ndÓJUo^ajiMCb npH cwxb poAaxb npw- 
XHrtt ^ o ihomI) jithioiíMCH naiiiíf inaRme He^ 
©craaBHJiM -Hawb HHKaKOra MSBtcmÍH , h miA 
HewoíKeMb HMfeniB /^pyraro o HHxb riOHamí^ ^ 
»po»tb onfcicaHia GbiBinwxb maKHxb itie HcnBi^ 
HiaHÍH y .^pyrMxb EBpoaencKHxb Hapo/^OBb» 
lÍA oópflflBi cín pasHCHiBGBajiM no MbcmaMb ^ 
Banb roBopamb HauiH mo^iKOBamejiM PyccKoák 
llpaB/^bi (8). A Bpaa^.yíR^eHÍii noe;\HHKOBb míjí 
Haibejvib Hacmiío Bb PyecKOH IIpaBAb, a Go^te 
»bCy^e6HHRb Iljapa Hfiana liacH^iBeBM^a o5cflio* 
HinejibHBiH saKOHonojiOMieiiiH (9)* SaMt^aracAB* 
^o lipH ceMb rao > snio sb PoccVh noefyviuKif: 
6wBajiM mojiBKO na^uaMH vi /^yS^HaMH , a h^ 
BoeHHbiMb opyjttíeMb, h npHinoídb noe^wHJttii- 
Kíi KSL^IbBSiÁVL Ha- ceGfl ^ocnbxH , mo ecini» 
naHUbipw j jianibi, lUHUiaRW) h 6pajiii lu^HmHii 
^asb 6HBa;aHCb HS^peBjíe h HoBOropo^^qw b1> 
3kieíKv^oyco6íaxb CBOHxb j cxo^flCb na Boaxob- 
CKOMb Mocmy moproBafl cmopoHa npornMB)*; 
Coc{)Vhckob[* Ecmb Bb ;ibinoniicaxb HaiuHxB. 
fipuMbpbi ) ^mo nae/\HHHaMH pbiUEumcb n 
, tf ■ • 

(^) Bibiioiheca Slauica ťortunati Durich ^ ediU 
Viridobónae i^gŠ vbl. i > pág. fisS. 

(8) PycCKaa Ilpae^a > čhrpaH. 28 » cjiĎ^f^* 

(9) v^^b crnawibiiXb 9, ío m cAb^. Kb cewy CMd^ 
tnpu BbcínHiiKb JB^ponM igzi JN jio ^ cmpaH^ 

115 H CAÍ>A^ Digitized by VjOOQIC J^^ 33 iděUUtíá Á^Jiá i BáRl) inó BK^ad jásh rtoíS^Ulia 
hOBh VcMřlpit cí) IleHéHfeiHarfHHOMií ^ Mcrrtws 
íUáBd KHitáA cb Pe^e^^id KodOiitčKHMlj Ktíii- 
ď0Mjb ti BjidAtiMÍpá MotíóMáxá db teri^éS- 
eitn^b 'ĚoeÉóAÓiOi H6d inĎrAá ycilbxb opyAítt 
iiáAl> rlpoiíitíBíÉtíKOMb j ííiaRb HáŘb 6GáBpfe/\-- 
Hocmb dmb pádtia^eHitard jkéÁháá u ^uniHeU 
1K)A^ > nOHHiííájtačB CyAtfí«iB *í ďrípáB4dHi€íAt"b 
BómítíMh íi ú^iictrtutitěAhíkiúKi hh pačrtpaxb 
líčLi^l) lSt>t TlpitCHrdfo (id)i tib ^oňó,ntíiámeÁh^ 
Uidxh itb CyA^^óiií^Kjr číitatiiBflíEb 107^ io8j 
ii4 i* 119 ndertUMŘit xdtiífl iié bobcíi ^ íio 
Ab tíbBdmdpbtxb A^-^í^xb 6hiÁíí dntčiiiáftjieHbi, 
it áaMbi^éHbi dGííEKáMii tt KpéčraHíJMb í^b^d-^ 
ftíiHÍeMbí A 6b yjiď/KéilBJ* I][áp^ ÁjleKČJÍít 

a- • • •- — iT- 

(žó) Bb 4okdáaiité^BČTtití6 ^érd ^dnib ^biřitícKtl 
itab d4iíofo tíá 4BifHB dy^aard ^bAa 7044 M-iié 
Í536 r04a nó CríopiaMb o seMjibi „H Mčiniíotiřil 
j^cttiapdiitiiAfii nd^yitiKd> 4^^ i|)o(]^áHKfKb 4á M&i- 
^iti^AHa tiíakd péKjiM ; mo 4 tocao^vme^ cíííapid- 
^^mi^ABl AHíilBbie $ Ha3biBaidrnb , rocmo^Mrte, rib 
^jXaAiírife ocMipoBÍii npoitiiřtBb Bujvo»iiié< H*IkoaB- 
, ^{čkdid síeniA^io aá npaeb Bb uúsh , a Ha ^bÉ^^ 
l^ApxakťéiAl)ČKOio^Bepxbi élHd^ řocíiD4MRé, dnib 
Ijttibxb 4«bcrnbi r^b bbi cmd^AM dmi) ^éAMOjt- 
i^fiiBJ t:tbKií 40 íioriéi^eťb 4d 46^H£^ci Buiiab Uá 
jfTtpáÉú Bca 3eiviAH ApxaiJréABčKaH > a H^adAB* 
^^CKÍé , rdcrio4Mrt^ j 3éivi;ití ribiiíb; ^aňrfíé ^ to- 

/^4a Abaewib cb ířkiwti aa rioAé 6nniBca** M npo^. 

ÍtoM:h ^apó4i ^ \á%x^hí. 1784 r. Bb Gí II.- Ř 

NO il< i Digitized by Google — 34 — - • 

MlixaftjOBHqa o hhxT) h ne ynoAťwaaenrc/t J 
jío BM herno i^oro yAepAaHW^ Mat ApeBHHxb me 
ópAaAÍft nbpnKH. rocy^apb lleinpb I bI) Bo- 
mhcIiomI) H MopcROM> ycmaBaxb xoflifli aaiípe- 
xaHJib anporo noeflMHRH , o/tHaRomb , Kantení- 
CH 9 Hd1> 3 H 4. cmemihyL I KHiirH BoHHCHara 
ycraaBa ^a^tmiHO, vmo He coBcfcMb aanpe- 
vínHJib osiMii;eQie. Yme HMnepamrpnna Ena- 
jnepwtta II yBaaoMb 1787 ro^a óesb mcbjik>- 
HeHia saupeinii^a Bcb noe^HBíiM h caMO- 
ynpaBcniBaí Ho Ky^a^HOw 6ow Bb iipocmoMb 
HapoAb H jiBíHb eine ynompeĎ^flemcH onpáB^ 
^aijíeMb Bb pbmeHÍH ccopb h pacnpeii. 
■ * ' ■ ' . ■ / 

MeHifly PyCCfíHMtt KBH3t.HMH Bb ^OrOBO- 

paxb X) aeMwiHxb u pasHwxb npauaxb ham yc- 
mynKaxb co BpeMGHM xpieiniaHcniBa ynompe- 
6jiBíJiacB npHCflra, HjiH npočmo K^ajnsoio mam 
HpecmHhiMb i](bjiOBaHieMb ; a nomoA^y-mo ^o- 
roBopHbiH Hxb Meitt^y co6oK> rpíLMambi na- 
a^biBajiHCB KpecjnumMu epaMajnnaMu hau 
npecJnH024%AOtíaji£>HmMu sanucnMH (jí i), 
^ TaiíaH me npHcnra ówjia y nacb ví UBmfi,y no- 
CJiaHHHRáMH paíJBibixb ^eprtiasb. Ho Gmah eme 
^yríe očoSeHHbie po^w npwcffrw, Ha npHubpb 
Boeopo^itzfeTO (12), Ht BoJienHy Kp^cjny »» (11) HecnfopoBa AfcmonHCb no KeHHrceeprcKnwry 
cnHCRy cmpaá- 23a h ^pesHna Pocc. BaBJíio* 
eHKa. 

(12) Hecinap. Aibmon* cnipau* 251&*. Dfgitized by VjOOQIC -- rS5 -- 

flo HblHt) euj^e HeoGbHCneMo. Kb po^y npa- 
tarb maftme moAiho npn^íHC^ifnlBr 3^a^y no- 
6b«i^eiíHihixb ua iqujniy^ mo cemb bIt hjiIjhI) ^ 
Udí Kan«inyAfliJ[íiD, h hÁ idfHJntf óe^t ó^^cjrttt^ 
moecnib 6e3b Bosepamy (i4); a raaR»e npi4* 
Hamíe hjí* jzf>^eHJbi na ^jtnjnpaa^HJiip (16)^ 
mo ecinfe tiab no^b hrohm cb npHBbcttoio^ 
tiejtCHOřO Ha nopyHwrrté^bčniBO w aaii^Mrtiy /^y- 
XOBHfaixb oco6b. Hmo Racaeracu ^o dpMCHrb 
Ha v^ojiiKHocmw m *tHHí>r, mo I]^apH MHxan.ib 
©eoj(^opoBW4B Bb 1626 M A^eKCíM MMxanjio- 
BMHb Bb i653 ro/^y ycmaBiíAM. Kam^oMy^uHy 
oco6hm npHCHnf npe^b Rpecmoivíb h eVaHre* 
jiíeMb (16), a^Focy^apb Ilémpb I renepáJií.- 
Hyx) Bb 1711 ro^y h npw renepavibKOMb pe* 
•fiAaMeHinb (17). 

iBcmb eu^e oco6biík po^b npucHl^K sb Y^o* 
meiibw HťLpa AjiénciH MHxafijiOBiiHa (18), yáp 

I iřii rrr .-.I 

(13) 4p®BHflH Pocc. BHBAioeaKa^ iis^aH, a, ^acitift 
XII , cmpaH« 64* - ■ 

(14) Hecntop. Abrnoii* CinpkUk fl6Ó > 169'! h žb 
Apyrtfxb MĎcmaxb. 

(tS) TamHu;. Pocc. Hcinop. ^acrtrb IV, cinp. 569. 

(i^) 4p'^»H^fl^ Pocc* Bni4AÍ0eHKa) HS^aH. 3; UdCniB 

Vílí, cmpaHk 60 H 83> H ^acnib XYI, crapaH* 

1 H CAb4. 

(17) CMomp. yKasajDJ^AB Pocc* aaKottoBl) ^acmk 
1, H34aH. 1803, cinpa^. i^í ) H reaepaAiHiiiž peťAaMeMitil» Ileritpa I^ 
Ui) YAQHmHhB Ta* JIJU Cl ciflpatí» 236 H 337. Digitized by LjOOQIC ~ 36 -^:. 

»v)HeíiHyá A-'^ libiuemk cnópOBb.o ÍJeMJiflxb| 
xcíK^eHÍeMt no cnopHofi Meníh cTd oĎpaaoivil). 
j,A 6yp,emh^^ cKaaawo ^lai^b „bb cnopHwxb 
ý^aeMjiJixb 30. nhuh Yíiaay y^iAHwmvi dy^esiih 
jjHeMOiUHO, H Ha maKHxb cnoptibixb áejvr^Hxb 
j,ncrauiy cb oniebm^ítiROMl) yHHHMmH Bbpá ^ 
j,o6pa3«oe xomA^HÍe^j m cb o6pa30Mb nejibinK 
„Hinran moMy , ^KOMy^ ub cy^b ^áno Gy^erab 
j,na Ayuty* — Á óy^errib Há Komopijixb cnop- 
jjHbixb 3€MJiHxb óyAyrab cmapoiKH^hnfai cb 
^,o6t) cinopOHbi, M yqmiMrncfl y mbxb cniapo* 
j,iKHjibnoBb* npOMeřftb coóoio cnopb ; o/j^hh 
^,cpiapojRM^i>Hbi cinanyiiib npaumiiAi McniL^a ^ 
j,a ^pyríe cniapořftujibi^bj cmawyrnb iipáBHínvi 
,,QíTiBbin*JHBaj H tta mofl cnopiion aew^t) lícm- 
j,i^y cb orUBbiniwKOiVib ňam« jKepeóeři ^ K<jiMy 
jjHsb HHxb M n[)t)mMBb Koraopbta cniapOiKH^b^ 
j,i;OBKi CKa3Kit cíiopHaa seujň cb o6pa30Mb 
^jlSirřBecinit j- ^a KOMy Bbiíiiemc;i >Kepe6eH ^ u . 
j,raoMy ina cnopHaa aeuAA cb oópaaoMb h 
j^oniBeCinii*", 

HaROHeíjjb óbijib eii^é ocoóbiH po^b ripit- 
carw o cnopHbixb acMJiflxb j oGon^eHÍeMb mg- 
jRW , no^ottMBb topcmb 3€ím.iíi Ha ro^OBy, Bb 
ílucífojsbixb HHHraxb CojibBiiHetoACKOMý Bo^o* 
roflCROH Edapxiii KopameMcKOMy MOHaqmwpio 
Ha íioaHii' HJiw tioRocu Bb 7i33 j mo ecmtí 
íBb 1625 roAy /laHHbixb, Mem^y npOTíiMb na- 
íiHcaHO í ,,H Ha inoft tiOíKHb nepe^b nHcr^bt 
)^6ujLb cnopb I KopA)K^MCBaro jMOHacmbipit Digitized by CjOOQIC ir - 37 ^ • 

^jCtymKa OjieniKa CeprbeBlj cT? icpecnfbflHu- 
„HOAib cb OKHHeeHKOMb !6o>taKtiiiiHbiMb; c^y^it- 
,,Ka HasbiBaemb cbock) , a OKniieeHHO CDoeio 
„Híe , a j^pbnocniHOHí HHKmo Ha injr cnopiiyio 
„aeM^iio He nojio^m^b; H ab moMb HMb A^^b 
„cy^b H cb cy^a HMb vHHHCHa Bbpa, h om- 
„BbíHHHKb OKHHeeHRO A^:?ib Mcmny Ojiemiťb 
,^Ha Ay^^y* -^I OjieuiRa nojioma 3eMAH ceóíí 
^yua eojíoey^ oraBejib moň nomnb ke^ty omb 
„CnacKÍe hohihh TIpHJiyi^Karo MOHaQmhipH cb 
„Kycma cb hbobo Ha yeajib wb ropb nojimopbi 
„cameHw; pfiL cb moro KycHia Ha Apyrofi Kpečmb 
„hbobqh me nojirnopw camenH; noBwiue ny- 
„cma no ysajiy Kb ropb nojiinopwmb cameHw; 
jjAa cb moro na nepeMxOBofi Ryc.rab; noHUiiie 
„moro Kycma noAb ropy cantenh , a^ npHMO 
„no yB^i^y sb cmaiivio pbny BwqerAy ; a y 
„pbKH HaHoneEjb yaa^a na HpoBOMb Kvcmb 
„rpani. , a na ropb nomna OKHHoeHKa Ba^a-^ 
„Rmana. A npo Kpbnoýmb Hcmei^b JíopH- 
„íKeMCRaro MOHacmwpa cjiymRa O^eiuRa cua- 
„3a^b , nmo y iinxb Rpbnocmb na my cnop- 
„Hyio 3eM.iK> cropbjía wb MOHacrabipb ^pgi 
„ro.ia H npíjH.*' Hwwe cero lib mom me llac- 
HOBOHt RHMrb eii^e HanHcano r „a^ y moemb 
„A^peBHH Iloropb^RH cyAb 6wjib nepe^b nuc- 
.„i^w y craap^eiib KopaiReMcraro MOHřvcm"bipíí 
„co KpecmbřiHMHOMb .naHeaepcRiá BOJiocni" cb 
„Epoebeiii^oMb IIIe^eiiieHbeBi>iMb ú cnb]>HOÍi 
„3eMjb , 'imo Merhb mbxb Aspefienh^, o cph- 
ijHOMD iiepeRocí) , H Bb moMb Cnopnowb Mb-^ Digitized by VjOOQIC — 38 — 

^/^aHa wwb B|)pa ; h omfibniiHiiRb EpoebeHKO, 
j^bI) moMt ^a;ib na Ay^y cinapnaMb h cjvy- 
,,raMÍ) ; m wbwacmidpcHOH, cjiyiťRa Dpoubna 
j^MwxaHjiOBl) jiojioma ^eMJiu na eojio^yj my 
j^cnopnyio s^yijiio oGuiejtl) , n Me?Ky HMb Břie- 
„pe^b yHHHM^H Ky^w mo^ib llpoHKRo MHxaň- 
j^jiofib cb KOMet^b Gojioina omb 6ep€3RH^ nmo 
„cmoHmb sb oropcv\b , a cb moe óepeaKH n^- 
,,GCM»y , H cb moe ocmhw Ha Ma^yio ocnHy» 
^a cb octřHRM na íiipH mbbi mo/o^^wh, a^ c:!t> 
^^udKu Ha MOJiOAyio Sepesy , a^^ pb moe 6epe- 
„aw wa óo^biiiyiQ , na RpuByio. Ďepeay; ^b, clt> 
„moe 6epe3bi Ha noaiHb awa cb yrojihewb > 
^,Aa cb mee hi^m bIi xo6omb waJieHbRop 
j^ajwaiftb cb yro^beMb , a^. omb moe kmm na 
,,4Mcmb.flMa íhb cb yrojibCMb h cb fo^obhá" 
^MH, a mpembfl jHMa Ha Gepwy, a cb Gepera 
^,Ha eAh i>b cmapowb oropoA^^ > Aa no cmapo- 
„My oropoAy Ha BHjioBarayio ejiRy, a cb ejiKi* 
^.no oropoAy Ha 6epe3y ^ m na 6eperb ^. u ngi 
,.i<ypbK) noAb ropy ; a na iiibxb Ha Bcbxb 
j.ivieMtvHiixb A^P^BSLxb rpaHH mecaHW íHO rapii 
^,py6e^a , M nojiOBHHa no mfejnb MemaMb ro- 
^jPo^umB ropoAB6a\MaHacrawJ)CBiiMb no^OBHU* 
„Kajwb A^^^^^íi-y a Apy^*^ no^^OBWHa ropó- 
jy^wmh Epo^beHRy UlejLemeHbeBy h jsipo^/' 

CeH>poAb HapoAHOH ixpHCHrw, BbpoJimHCy 
aaMMcmBOBanb omb RaRoro HwGyAi* CbR^pnaro 
íiAO^iouoKjiOHHHHecKaro napoA^ » ^ MOiiiem]» Digitized by LjOOQIX — 3ft -^ 

6biniT* orat 3bipaHb, iia.ceAK}Ojn,vixh 6ojiBuijrio 
nacmh' CojLbBWHeroACKaro yba^a , h-*w omb 
npe^í^ROfib Mxb IlepMHHOBb, BĎpOHraHO raaK- 
me , nrao sb Y^oweHbH yaanOHeHHWH oGxo^b 
no Meittb cb hhohok) noJiOííieHb i^a Mbcmo 
cero o6x.o/\a cb. seMAero Ha roAOfife. JB. O jipejio^neaHfu Hcmopiu s^b o6me* 
cmaeHH3^a?7p yHe6HM%x^ Baee^enijtxi^. 

Bcb HayKH noJie^Hbi Bb oóu^eaiHraÍM; Bcb 
OHb AOcmaBAHfomb ^lo^AMb padHOo6padHbiii 
BbiroAi>i H yňOBO^bcmBiH. yneHÍe npMrorao- 
B^Hemb rpamv^aMb Kb no/iaiiraMb cjiymGbi ome- 
Hecmay Ha no^b Hecmn » nepe^b aepnajiOMb 
npaBOcyAÍH, nepe^b o-*raapeMb xpama — ^jih 
Bcbxb AOA*i*ocraeH[ h a-*^ BCHKaro aBanifl. 
Hmo ecnib nam^aa Hajna oco6^hho ? Ilpe^- 
crnaB^eaie sb Haujty^iueMb nopnA^b npafiHJibi 
ii3BJieHeHHbixb u3b MHomecmBa ónbi-mofib; co- 
ópaníe BamHbniuHxb cthp^nivi , ab o^HOMý 
OHi/ib^eHÍK) npMHa^jiemaiUHxb. Bb nauie Bpe* 
Mfl cnibi^^HO yme orajiHHarabca AMKHMb ynpHM- 
cniBOMb K ymBepm^amb , BonpeKH yBbpeiiHO- 
craH nb^aro cabraa , 6y/imo 6bi ffiAmkno pas- 
éfipamb raaHiGbi, ho anaa aaROHOHCKyccraBaj^^— 
ynpaBAHinb pjiv^aMH aainHmHHKOub oraetiecinBa, 
He dnan boshhoh HayRM, — y^Hmb. h n^b- 
Mumb corpaffi/^aHb CBOuxb iipousise/ieuuiMU Digitized by VjOOQIC 'fl,j^ xnoTO ^h1bfi\)}i'!^JAM. Pt lígme Bpew^ 6v»arQT 

praxpw^ prfOCfit^mecinByii H^n^trpenÍHi^lí ITpft?- 
MOiflh /\t)-^t> QK6^3w?řHOinb 'ystpeHHOcmií cboíq 

. ^enffj H^ pipftHpMlí ropppíi|ni» o mbxlj jiío* 
. ^Hx]:^^ Kpmppíiip H? ViK>6Hinlí HayBl), 6y/^inp 614 

pHi^ pniipřtfoincff íia PycgoBBi ^pe^Hil ; íiycmii 
nacipHMe wyHaii ;3JiQynQmpe5^e«í^ ujm npe^ 
ppamwarp mpjiiipBaíiiH imynl^ ^pnii^bii^iomlb 
Tib pfuHPMy fltiJiy HapPAHÉ^rq npocBfciiJjeífijBf ; 

/ ppafe rnpfl^Be^^ffPQHk HbKpmppbífí líayiíif 'peo6eMHQ íip^poniQ* 
ipjiíotol) ipamAí^HHHa kt nioiviy hjih ^pyroMy 

wpflHfiro poptnoiiřiVa prinip |íeo6xo^Hivíbj , xpin^ 
|i He \i\) o^MH^KQ]^ Mb[)b npQcmp^iicinua. Klí 
yipc-it\»!^«Mt) ^pviH^/^.ie?HMinl) J/lcJiiopi/i. He- 
^aMHp ^iiijm^iQ pb ppbíub jj^Gp^biiioe pOJ^Hne-! 
Iíi> p fiaw^ynmeiítí cnocoGt) npenp^aBaHÍ^i ce^ 

Tlp^é3|4t)^J|IléŽl HíiyKW ('^), KpniQpyiO KJ^aCHQt 

O ^ n^0no4aeaHÍfi Hcmopifí omHOťHr/.c^A* 
6ypxb fS?^. Digitized by VjOOQIC j)tnj|ínfcií^ l][MnepoH"fei ^3iah\^eiejn% cenAt^nes^* 
I^H-K^TQ epejnenh^ c0'bmoM% HCJ^uH^iy 4h^« 

ina.Hl) jiASinh way^eiir^ Hcniopíw a-^Í ^ctxl]! 
HjieHOpb rocyA9.pcni9e'nHarQ ceMepcmea , iiaMM-* 
pa^ omíí ce^ia^Míí^ AO Gy^ym^ro npo(J)eccopa 
pe^ ^6 paMo^ Hay^H, JloBO^OMb it^n ^IOMy 
^bijiQ 3aMbHe|iHO^ ^i^yAoGcipBQ hh páa^bjíeuín 
p^mepm^eHíiwxlí i^aniiixlDt y^HJiHinb, JIt)Ko-» 
ínopti^ ^lajTKii , co6craBeiíHO npHHaA/ieiKainí^ 
ííl) yiiiiB0pcMpieniaMl:]» W ApyrHMti nhicinwMh 
yHVlA^J^B.uh y Ďeat 0CQ6.^HB0fB[ íiy/KAw 'uKjio-ř 
HeHbi plí íiypcl) r*l¥Ha3*iHepRaro y^enVíi, Ho, 
TA^B^ovi ne^ocmeLWQv^h b\) wame^ pHcmeMfe 
^apo^parci BQcnMinaHÍií ppcmoi^ml) Bb HecQt 
^AiOfi^en^pi jtpcmejieHHOcÁfHj yiAvi, moro HinoGbi 
111131111H J^vlA^lXifl. npMrQmop4fl^M Kh riiMHa^t 
íiiflM)) , a THM?*a3Í^ ^tf yHHBepcHmernaMb, 
PpaaqyiKAeHÍii HayKb ifčinopííHecKi^xb Cohhhh* 
ipiejiil npeAriojiara^nib , nino Bh Hf^poA^Pi^^ 
yHHAH4J4aa7!ff (qo^b KomopbiMw Gesb cowHbHiH 
pa3yAibinB ao^^hd yMM^Hu^a np^xo^CRÍn, nac- 
IHHbia H yba^Hbin) npenoAaBaHÍe uiojibKO Cbh- 
^;eH|10^ h Pqccíhckoh HcmopÍH A^cmamoMHo, 
OAHaHOiKb ^e no rabwb KHHraMb , KomopbiH 
fihifib ynorapeG^HKwrnCH. Onb me^aemb? *irno- 
6iíi Qinb Ilpasfinre^bcniBa oóbinaHa óbi^a Go.ib- 
fliair HarpaA^^ moMy Kino HaiiHUieitib ^yninee 
*íiCinopHHecnoe pyROBOAcniBO , pasAb^^eHHoe na 
^Bb HacmH, Ha HcmopifO CBim^eHHyK) m PocPíh- 

/ 

\ ' . DigitizedbyCjOOQlC — 4..- 

Cttyio, IlepBaff ^OAMítta saujnoHamn bL ce6b 
H HcmopiK) Hauieá L^epKBá , Komopaa oGbiK- 
HoeeHHo ocinaemctt Bb saÓBeHÍ^; Biriopan fiOAiiir 
Ha ^pe;^cI^afe0I^b e^MHcniBenHO rjiaeHbiH npo- 
ncmecmBÍH Hauicft. HcmopíM. TaRMMb 06* 
paaoMb oGy^MBuíÍHC^ ^Byivib cwMb npe^Me- 
maMl^ lOHOuia npiroGpbraeiíib He MHoria , ho 
6An,rofl,1bmeAhiihmmm cubAhnía y Kornopw;! 
ymBép^amb crnonbi ero wa nymu ÓJiaroHpaBÍk, 
H Bb pasHMxb. €Jiy*íaaxb íkmshm noc/yiKaiiib 
ompa^oio H ymfciueHÍeMb aaRb ^ah wero, manb 
H /IJiH Bcero ceMeficraBa. ^Cíh nosHaHÍfl fljia 
neit) AOcmamo^^Hbi; a ecAu eMy npe^MasHaieHO 
6bimb HeoSbiKHOtíeHfrbiMb ^eAOBbROMb; ino anb 
HanAemb ce6b nymb ^ajibe. Jíq nycKaS OHb 
ocmaHemcH naBcer^a Bb nepBoGbiniHaMb cbó- 
ejvfb cocmoHHÍn; mbMb HeMJeKbe OHeBM^na no 
•^eanocnib cHxb ueMHorwxb noanaHiBt , ko 
•ftiopbiH onb npHHeceinb cb^ cóGoio nab y*iH- 
jiHina. HsBbcmHO, cb KaKHMb iipmibrnaHÍeMb 
nauíM Mbu^aiie , a ab loniHwxb ryGepHÍaxb 11 
ce;ibCHÍe iR'nmejin, Bb ^ocyrnnee BpeM» Hwnia- 
lorab AyxoBHbíH nnnvví. '^bniH Mxb, yanaBiUH 
pa3/\bAeHÍe CBaujenHoS h Poccííicroh Hcmo- 
pÍH řia enoxM, h npnyHMBuniCb t^inHOCMinb npo- 
Mcm.ecmBÍH Kb CBOQMy BpeMenii h Kb kbcmy, 
óy^yínb Haxo/(iinib ^via ce6a HOBoe, HenaBtcm- 
Boe oraujainb Hxb y/^OBOjibcmBie sb HrneHiM 
iicmopiisrecKiixb KíriHrb Bemxaro SaBĎma w 
HlwinÍH PoccÍHCKHxb npaBeAHMKOáb , onwcaH- 
Hbixb Bb Ilpojiora^itb n Hembaxb - MiffHeaxli. Digitized by VjOOQIC — 43 —' 

BT) rHMHaaíw ,' r^t) , no npcAno^OHieHTio 

CoMHHMmejia, na caMoS McniHtíb ocH?)BaHHOMy'^ 

oGpaayeiricH Gy^ymíS cy^^íifl , hjiw BanHCKÍa 

hmhobhmkI) , MjiH HHcam^jib , H r^t) lOHouia 

lipwroraoB^Hemca kL yHweepGHmeníCKTftM}) Kyp- 

cawL , npeno^aBanie HcmopH^ecKMx]> MayKb 

/^o^íKiiO óbiiiib ropas^o o6iHHpHtje. 3Abcb om- 

KpbiBaémca hohoh, maKl) CKa3anib, Bpyrb hím- 

3HW /^jiH «jejiOBt)Ra : 3At>Cb oGninaeMoe nivib • 

npocmpaHcniBO ecmb yme i^bjíoň MÍpb , m 

spbHie yMcmBeHHwxb onen ero npocmHpaeia- 

Cfl Ha coóbímia MHorjwxb crqo.ibmin. yHáinTíi- 

ca Bb FHMHaaÍM HanHHaemb Kypcb Bceo6m,eň 

KcraopiH, noraopoH , no MnbHÍio Go^nHHine-i 

jia , npe^mecniBOBamb ^o^nsHbi reorpa({)ÍH w 

XpoHOJiorífl. noc^b^Haa , KaHiemca^, MO/aemb 

conymciiíiiOBarab Bceoóii^ea Hcmópín Bb Bw^b 

jierHažmaro m y/^oGiibéuiaro jibmoGHWcjieHTa, 

a He Ranb ocoS^HBaa naywa , Kornopaa c^b- 

/^yemb ówrab npe^ocraa^^eHa ýHMBepcmne- 

jnaMb. BecbMa cnpaBe^.iHBO ďaMbneHO Bb buj^hjí* 

Kb Q /ipejtoAdóaniu MoynopiHy imo Hacmb." 

BHHKb AO^*®Hb cnepBa SHaROMunib yqainwx- 

ca cb rjiatíHbíMH * npoHCinecmBiaMja Hcraopiic 

H omHK>/^b ne Bnepam^ Bb nnxb oxonibi nb 

jiHuiHeň paaĎOf^HBpcmH. TaK^a oxoma y^a- 

jiujia 6bi lOHoniy omb nbjíH , Rb RomopoH 

cnrpeMHmbca owb /^o^atenb , m6o ona npespa- 

ninaa 6w xo^b yijpaaiííeHÍH ; ncinopitHecHaa 

npiimujia npUHa/^jiaiKMinb 3pb^0]viy Boapacmy. 

Hmeule ^peBHUxb iicinopiiKOBb, kohmu bosbu- Digitized by CjOOQIC — 44 — 

luaemca ^7^1^ ^ oópaayeracH Bnycb lOHomu ^ 
MomHO npe^ocma^Hnib y4Hine:AflMl) ^atnuHCKa^ 
ro H3iiiRa H^H Hdan;Ho& CAOBecHocmii , Kanb 
HHHOBHHKaMb) AOcmamoHHQ npMroaioíBjíHeMhiMl!). 
uh cefi nacma yneHÍai Rb HecoS^iofleHÍK) no- 
cmeneHuocmw we^K^y y^na^HinaMw omHečinif 
^OAHCHO H nio , Hmo rwMHaaÍH HeaMbiomb 
jHs/itneAsi rtJia rpeHecRaro nasiKa, Mem^y mt)Mb 
K-aKb 3b ywHBepcwmemaxb yHpew^eMa ajih 
<Sero fl3hiKa Qco6aa Kaee^pa ; wywHOÓw npw- 
TOTnoBjíHinii yHaiuMxCH ocoóbiMb YHiAmeAaMh ^ 
Kanb OHH iipHroniOBJíHiomcH a-^h ^acmaajieHiéc 
Ilpo^eccopa HawRa *4.araMHCKaro* ^o cera 
BpeMeun ab aRaA^A^^HecKoň ruMHaaiii Mockob^ 
CRaro ynHBepcMiněfna ówjiu BwcmiH h hmíí- 
mÍH niABLCChi rpe^ecKara ^awRai , nab Komo- 
puxb ^ynaiuxecH nepexo^wAn y«Le Bb Rjiaccb 
Dpo^eccopa cb HyJKHbíMw npeABapumejibHia- 
MM CBt)AtHÍflMH. Bcfe ^jieHw yHHBepcMnieraa 
M MHorie nocmopóHHÍe ^loGiíme^iH HayRb ne- 
inepnbJíuBO weAaioinb BoacmaHOBjíeiiía cen 
ó^aroAbnieAbHOM FiiMHaam. Bb nefi BocnHmbi- 
BaAOCb juiecjnjiAecJBJnh Gb^Hwxb NyMeanHcab 
Ha HmAUBeHiH xoaaBcniBeHHbixb cyMMb Vhiiv 
Bepcumema* 

06paiifaHCb Rb nauieMy npe^Meray , Ha-? 
xOA^Aib no^eaHoe iKe^aHie CoHWHMmeAa, HTnOf 
6bi npu ROHu^b Ra^K^on enoxH noKaabiBaeMa 
6hiJ^a ynau^MMCH RapmHHa HpaBOBb , oSbina- 
^Bb, íipdCBbmeHia ii npo^i. TaRoe naoSpaiRe-? Digitized by VjOOQIC -« 45 -^ 

yMb.'iii ornjiHHanib rjiaBHBie ttapOAM OfltiHb 
omh Apyraro tte no o^HOMy ino^tiHD tíMeuiA ^ 
HO M no oco6eHHbiMb líxb «a^^CitiBaMb 5 ftpo* 
í/ih more cwMb cnocoSoMb oÓnapyiííHbaetnc^ it 
CBMaa CBH3t» HCmopn^ecKÚxb íipotlciltectdBin ^ 
Homopart íiocjib npu yieHÍn sb yHHBépCMme* 
mb , iiepe^b npo4)eccopcKOío Kaee/^pOK) /lOJiA* 
na omKpMiní.cH hb jiynesapHOMb GjiecRb a-^jí 
y^amatQca* IlopHAOHb npeno^aBaKÍJt , BbiGopb 
xopouíHxb rtyineBOAwmejieBt , cttocodb flOMaiii* 
ifiaro noBniopeaía abím^íw ^ iipe/ib^bi y^eHiit 
BcéoSmeá HcmopiH KpamRO ho AOCmamoHHO 
íiORaaaHbi CoHauámeAeuhé 

ílaKOHei][b fib yHMBépctiaiémaíb tf Bbió-* 
tiiwxb yHH^HUJiaxb npeno^aemca OROHHamejiB* 
Hwíi Kypcb lBc€io6meii HcmopÍH, S^bcb iipéA* 
i^iemnilíb BawHbiH no^BMrb ynameMy ; Bb v\p9* 
BHen Momopíii ^OAmenh OHb tiOKaaaiíib SHa^* 
MeHMpibHiiiYe ftapó^bi co BcbMM Hxb om^HHi- 
iiMM j ytjiyÓHmbCH Bb npHHWHbr BOPBbímeHÍ^ 
iixb ^ Moryii^écinBa w yna^Rá ^ HSoGpaaHinB 
ÉHytťipéHHee yempoHcmeo ročyAapcníBb ^ pe- 
, JiwrÍK) j liojiHniMHecRÍa CHOmeHÍa f moproBJíiO j 
tipocBbii;eHÍe, pá^.iMrab cabřnb ({)Mjiočo4)ítt na 
cbji3í> npówCiiíecíiiiíÍEt. Mdmwo eine npHÓá- 
ÉHab , tjiro 3Abcb-Tno ripo^Jeccopb oGuaaHb 
íiOKaaalnb tipáBM^m tícmopwiecROÍt KpiimMKtí ^ 
kanb Bbpnáro cpe/^cmba om^MHamb Aóm* omb, 
MetDHHbi M flaMnib cy/^b pa3HorAacíibimb ^bc* Digitized by LjOOQIC — 4« — 

átíícamejijiMl). Bb Hcmopítt hobMuiuxI) tpě^ 
uenh Majio no Majiy oniKpbiBáionicH Heub^o* 
MbiH cmpaHu Cbsepa ; ňBAHíomcsí HOBbie na- 
poAw H pacnpocmpaHHiontl) ycmanbi cÉok n 
o6bi»íáH Bb EBponb ; MaroMemoBa pe^HrT« 
iipe/\mecmByernb KpeemoBbiMb noxo^aMb, ko- 
jnopwe ocrnaBjíHiotnb no ce6b npo/^ojijfiHine^b- 
j|!iia cAbAcniBíHj no^^BHrn pMijapcniBa y bo3- 
cmaHOBjíeHie HaýKb , omKpwmie AjvíepHKU lé 
Mbica Ao6poii Ha/^eiK/^M , naoópbraeníe RHHro» 
neqamaniH , pé(J)opManÍH , hobó^ odpaaOBaHÍé 
CHcmeMbi rocyAapciHBb EBponeficRMxb f 6bi* 
cmpbiH xo^b Hajr«b h xy^omecmfib ^ cyrnit 
maKie npe/\Membi, na Romopwe /^o^who 6biinii 
óGpaineHO oco6e«Hoe BHHMaHie npeno^aioiHarOé^ 
PoccíftcRyio Hcínopíío KOHeHHO hg c^bAyemb 
HCKAiOHainb Hsb HJiaHa HcraopÍH Bccoómeft f 
no BdaujvfHoň CBaau Ment^y hhmh; no KaiKenť* 
ca HfřHHO 6bi AAH nepBoíi yqpe^Minb oco6yia 
naee^py xónia Bb o^floMb croapmejHb yHHBep* 
CHHiemb, M^H no BpaHHeft Mbpb ycmaHOBHmt^ 
t)Co6oH Hfccb /^jiH npeno^aBaHYa ceft Hy^KHoil 
íHayKM cb BaatHbpíiiiHMU noApo6MocnfHMn KpM- 
imiHecHHxb H3CJit)A0BaHiH- Bb saKjno^eHÍé 
Bcero, Co^iHHHmejib niejiaernb bo ir#pBbixb, nmo- 
6bi npenoAaK)íL\ift oaapií.ib Bech orpoiwHbiSt 3tá* 
Ocb Hcmoj^ÍH &jiaroAbiT]íejibHbiMM ^y«íaMn pe* 
•Annu ^ 4)m^ococ|jYm ; bo Bmopwxb , HmoSwt 
pacnpocmpaHiiá iiayKH n-npocBbmeHÍe Mem/^y 
C^rpajK^anaMH, onb cao-^bKO momho cmapa^c* 
B036yift/vainb H.coxpaHanib jnomb /^yxb napo^* Digitized by VjOOQIC — 47 v— 

MMft M moml) líQnvíi^HhíTk xapaRmepl) , Ma Koa 
H^sjwb EepOJta CMOjrnpujmb Kanh usnaMO' 
jueHUBt^ CJ7iapei42> ua Bo^pocjnh u cujiy 
MJ^siyinyjMaeo whojjuh ; h6o HcmopfH na ma- 
Boiyih ocHOBaHÍM npeno^aBacMaH oGpaayeinb 
rpaw^aHL yMbiomwxb Hinnniii o6H3aHHOcinH 
H npaaa cboh, cy^eH SHaiotuHxb v^hny npaBOr- 
cy^íií, BOMHOB?) yMMpaHDinHxt 3a ome^ex^raBO, 
onwmHTJxb BejitMomh, A^Ďpuxl) m mBep^uxb 
I^apeá. 

TaKOBM MSTCJiM H iTpeAno^iaraeMbiJi pac- 
ínopii)Ke|4ijr , 3aKjiio<íaioiniiicH »!> iinH»;iBt) o 
jrpenoAďoaHi*^ Hcjnopiu^ Ont) cymb njio^^b 
Ha6jiK)AeHÍM FocTiOAMHa IIoneHHmejijř C. Ile- 
mepGyprcRaro y^ieÓHarg OKpyra , KomopwH , 
' ynpaBjí^H BBfcpeHHOio eMy Hacmíio, Morb caMb 
aaMbmwmb BKpaBiuíflCH Hey/\o6cnTBa h ca^b 
jfe nonejib 3a nymnoe wsoGpbcmif cpé/^cmBa 
Kb oniBpaineHÍio OHbixb. Hii«mo kohghhp hc 
Hwbjíb Go^binaro npasa pascyjK^ajitb o ceMb 
BawHOwb ?ipe/\M0iTit). Mbpbi,.caMMMb Hana^b- 
cniBOMb -MSbicKHBaeMbiH , ropasAO na/^eiKHbe 
Bcbxb^ H caMbixb Aame G^aroBHy^Hfcftuiwxb 
npe/^ncMoiKeHiH nocmopoHHHro yMcraBOBameji/r, 
Boniopofi we Bcerv\a HMtemb cjiyqafi cfibpflnib 
iMbic^éá "(CBOHxb cb onbímaMM , h ne Bcer^a 
nMbemb BO3MOttiH0crab npe^Ha^iepniaHÍfl , xo- 
jjiH 6w onb óbiJiH BecbTwa no^^eaHbi ^ ^ooe- 
cmH ^o CBt)^t)HÍH moH BjiacmH , Komopaa 
STpoii3Bejia &bi Hxb Bb^tHcmBo. Bb nponiHBy- ■Digitized by CjOOQ iC ,;;^ ^^ ,«^ 

tjpHiH nočmértBHiiocmM Uémf^y y^tíAiliij^aMH ^ 
cb 1811 tOAžl HOBbift nypel) y*iétíii4 JftBeAeHB 
fib C. rtejiiepóyprCKyíĎ rHMHááiió. H3;iiiiiiHié 
^ÁA tteé yíeĎHwé rtpéA^íerttbi j »áKb-iliC) no* 
i^MfnM*tečKáfl JfíKt)rtoMÍH > ^HHáHčiiá > KoMtóép* 
^ečRm tiáyilii j ÉCirtértiitKa ^ tipeAociíiaBjídHiá ' 
YHtiBépčftnternal^b It BbtcittiiMi) VmíJiitii^áMl)*^ 
jjMomttO haftbHirtBCH" tOBOpiimb Co^Httnine^» 
),Hnio noAb ó^HinejibtiUfál) OROMb M0H!^PXA 
u iiorte^íHraéjitiHbiAilj ynpaBviehíeMb fočnoAttua 
MwHHčtnpa' HapóAwaro llpdétibiUéHiA > Ápyt^í^ 
ryGěpHCŘiH twMHáaiit , íio BčeMy ilpdčiitpáH# 
eníBy HMiiepiH paačbiiHHBiií , BOáspáitiHiiíciá 
HaKOHéi](b fib CBon riciittíHíiBie ttpeÁti^bt*" iř« llL noAHTHHECKA^ KCTOPm. CKOu Monapwiiii 

fi^áťOpóAHwé HčrtaHUbi^ liiecmB yaté Jibiílb 
tb Heoc^á6Hbil9b jviymecníBóMb oGopOHH/t íié- 
ďaBňCtiMocnib cbok) Omb íipeB03M0rak)i4arc) 
iBMpaHčraBá j CnpaBeAAííBtí. SacjiyjKHJiH HBtíoé 
yfiameHÍ^ omb ncbxb čBd6oAHbixb 1^ fifiíBŠ Digitized by LjOOQIC ' — 49 — 

InauHOé nopaGoineHHwxb napo^OBb ÉsponM, 
IloABuril Mxb tipe6yAyint> GescMepmHWMw Bb 
Hcrtiopíii. Cpe^w BoeHHwxb 6hf^cmBi& "ohh no- 
JiiE)/ftHAu ttiBep/\oe ocHOBaHje ajíl CBoero ome- 
ŤíeCniBá , coHWHHRb ycmaBb, órpaHi^aio- 
ii^ííi npáBá 3aK0HHaro Focy^apá u oxpaHaio? 
li^iM 5eáoiiacHOcmb uamfi^ro IIcti^Hi^a. Ceft 
VcínáBb no/^nacaHb 180 HpěaBbinaiřHbi- 
íHí/L KoptiiecaMd H obuapp/^oBatjib Bb Ka/^HKcb 
ig Mapma 18112 ro/i\a BpeMeHjHWMb npaBM- 
ttéJUjCíiíBóiNib omb HMeHH KopojiH ^ép^HHaH- 
^a. Vil ) jMáxo^fliHaroca Hbiab ab n^ibny y 
l^pahqyaoBb.OHb cocmoHmb 113b 384 cmamea^ 
toAěpíRáiJ.\Hlcčfi Bb 10 om/^b^eHiflxb. 3fibch 
hpe^^^úrtteHbi óy^yrab HbKomópbíH cmambM , 
tipH3HaBaeMtiiA AOcmarno^ittbiMH Bb moMy Hmo- 
6bi ^attib tiOHíraie o coAepmaHÍn Bceft KHHmRH. CjnúJtthM 1. HcnaíiCByio Ha^íio cocma- 
íB^Htomb Bcb HciiaHnw ^ jKUBymie na o5b- 
íixb íiojiOBtítíaxb aeMHaro mapa. 

C/IÍ..Í2* HcnartCRaa aanm ecmb^ CBoSo^Haa, 

CjTt. 3. CaMD/^epmanie cymecmBeHtto npw' 
Ba^JieíRMtui) Haliti > no^eMy en >Ke npHHa/\- 
jieřKamb ncRJiíomíTne^bHO m npaiio jrmBepiiv^ 
Aatnb CBO^ KopeHHbie 3aK0Hbu C'//. 5» KcnaHnaMif ^o^míhm 6binib no- 
HumaeMbi: a) Bcb jho/^u cBoGo^HbiMii pOjK^eH^ 
NO 13. r Digitized by,VjOOQlC — 5o — 

Hbie , ^HByiu^ie na seM^axl) llcxíeiHCf^píxb , á 
paBHO M A^fn" Mxi) ; b) «iy/tteciňpanny , no- 
^y^MBiuTe omb Kopmeconb ryaíiiaiTřy wa upa- 
BO rpaMtA^^crnea; c) qymeCínpaH^w, ne itojiy^íw* 
fimVe oHOM rpaMamM , ho HfiilDioií^íe ripaeo hA 
ftee no A^CHtnMjibnineMy iRamejifccinÉiy mx1> hb 
KaKOH-jifi6o Haciníí MoHapxín; d) ueBOaSHiíBií^ 
no^y^MBUiíe CtíoGóAy b1) Hcnaňíu. 

C.7//. 6. Jlio6oBí» Rb ome^iecniBy ecmir 
r.4$BHdft oG^aanHOcníb Ba|^^ařo McfiaHi^a / 
paBHo KaKÍ) npaBoíHa h 6^aro/^t)nie^bHociiíi>. 

. ^ C/n. 8. KawA^H HcnítHenl) , 6e3l> hc- 
jfiAioHeniH , oGflaáHb no wbpt) /^ciDamna cbot 
9io BSHOCwtnb A^Hhrii Ha rocyAapcniBeHHw« 

« 
C^. 9. KawAofi HcřiáHei;!) paBHbiiwb 06- 
pá3oMlj o6H3anL cb opyntiéMb sb pyRaxb 3a- 
iii,iiu\aHíb ónie*fecinBO, Ror^a óy^emb npudBanlb 
Bb moMy aaiíonoivib. Cfn. 10. HcnancKoe rocy^apcraso daiijii€U 
^aemh Bb ce6b ňojiyocmpoBb cb o6;iacinaMify 
rpUBafl^Aémajiifií^Ě^/iPí nb nutila Bja^bniHAiH h 
pcmpoBáMM : Apparonb , Acmypití , Cmapytó 
KacmHJtÍK) y KaiíiajioHíio , Kop^yy , Ecmpa- 
ra^apy , rajinnYk) ,. Tpéné^y y ^eub , Jleonb^ 
Movii^HV , Mvpuiíio , Ilapappy^ :£ucKalHCBiis 
ri{'bBMniVit* ♦ CeBM^jiy u Ba^é^í^iio , ociíipoBa 
£ajie&pciiló u liakapCHi^ ' co B^a^bHiaJ^iift hh Digitized by CjOOQIC ^ 5i ~ 

ItaHiJEO cb HoBpK) V^Aviij(ieK) li tio^ýocnipoBOMli 
K)KainaHOKUMb 5 rBaniMMajiy , BifympeHHiA 
iipoBHHqm BocmOHa ) BhytnpéHiiiK iiipohviHí3^'iit 
Sana^a j ocmpOBb Ky6y ch oóbttw^ Q^jiopi!* 
j^aMM , HcnaHGKyřo MactnB ocmpoBa GeHb-^o». 
HAHHrO) ocrapOBb IlopinQ -Pii^ila w Apyi^e npn*» 
Hafl.iemamíe nb humL m wb niBep^on aeM^b. 
Iia oGoHxb Mopflxb; Bb tomHon AMepHRb Ho^ • 
Byio rpena^y * BenéDjyeÁy , Depy , !Klujiif ^ 
npoBMHqm pbKw Ujiambi h Bcb ocmpOBa Tii- 
karo H ArnjianníiiHecRaro OneanOBb ; sb* Aaiii 
OciilpOBa 4>UJiJLaliHtiCKie U iipo^ié oriib tiaxb 
.3aBHCaíi^ier " . 

'. •> •^ ' '•I" . -. ' 

C-^. Bbpa HcnaHCrfoft.tíatíiJí écmfc it fečé- 

tAá Gy^eiiib KaTnojiH4ecRO-AřioGiTiojibGiio-l?MM- 

CKarf , JěfyíAHeiŘ HčiíiHHHaií ; • MáqÍH cxpahaemb 

efe MyrtpwMH H cnpftHíjei^aHBfciAiH ááKokaMif , m 

,aanpeLqaeinb omnpaB.ieHie bgh^Om rtPyWž Bbptí^ C^/i. i4' IIpáB^eHié líctiářCKOfi Ha Um 
ěcmh MOiiapxHHeGRoe \ orpaHHt^HJlkoe^ HacA&(^- 

Cy^ř. iSi Bjiacinfe do^rmí^ňtíi aaitOHM ttptó-* 
Bá^Aemnuil}, Kopraeca^b oóRORynHO cb Ró« 
|)OJieMbé ' - 

Om. i6i Bjiaclííb Ál>jiálit& HCiiojikehíe lío 
AaROHaMb npuHa,4JLeiRHinb HopojiH>» 

■ r SI • Digitizěd by LjOOQIC — 5ia — , 

Cjn.. 17. B-iacmi. npHMt)HHinB daKOHbi »!> 
^bjiaMl) rpaw/^aHCKHMl) h yrojiOBHbuib npn*' 
fia^^emiiml) ynpem/^eHHhiMb cyAH4Hii^aMb. Cm. 18. rpáíKAaHaMH ncíiiináioincií mfe 
HcnáHUbi , Komopbie nojíy^MjiH jKHSHh omb 
npHpo^HbJxb McnBH^a h MčnáHŘn ^ oÓHÍnas 
lomwxb Ha SAfcinneá h^w Há flpjrróŘ bojióBu^ 
Ht aeMnaró uiapá , m Rómopbie ífMbioinlf no^ 
cmoHHHoe jKHme^ibCniBO ab KaRdMbMílSd kaiH 
moHb HcnáHčiuixb Ď^a^timH; 

C^, ig; r{)áiiiAaHHtíOMTb nóHHnráeittcA 
jnaKjKé M HHOcmpáHeqb, KómopoM Gy^yqrw yiKe 
nOM^í*^^'^^ Hcnakm ^ nojiVHMJib omb Kóp- 
inecoBb ocoG^UBýio rpaMainy wa l^pain^aHcinjpO. 

Cjh* 20. lÍHtíciripáHenb Mómemb nóJiy- 
^umb ynoM^Hyinyío rpaMamy , Kor^a óHb Hte* 
nanib na Hcnanubj Hóř/^á. oniAiiHíUca 00^62^ 
HbiMb Á-^tí HcniHiw H3o6pbnieiiieMb iaaú ^bíi- 
čmBiěAib npóMhiQiJiekHOCmM , mjiw Korjťia. icniA- 
Hiájib líeflBMrtiiiMoe MMhtiíe , sa KÓmopoé ri^a* 
raHiirb hOAahTb , hjíh Rbr^á npDrí3Bd/^iirnt> 
inoprb cobcmBeHHbiMb RahHinajibMb ^ i3HaHH-» 
mejibHbiMb no MHbHifO KopriiecoBb.j ii^w ko* 
r^á óKá3a^b 3a»íHt>i& no^sHrb ajia 6^ara It 
oGopoHbi HcnaHCKOÍi liai^ÍMi 

C^. i22i JlcnaHnaMb , pÓAMBinnAicá bIi 
A(J)pHKb , ^aemčii rpaHiA^Hcnmo 3áL /^o6;Aečini€ 
11 3acjiyrii ^ cb inbMb o^naao^vb ^ ďcjih okil Digitized byVjOpQlC — 53 ^ 

jsOHCA^HM. oml) aaROHHaro Gpana h oml) cbo- 
(ÍOAHbixl) po^^iimejiew, ec^w ohm ineHaoibi Bá 
pBo6oAHofi w MMhiomb nocmoflHHoe iKMuie^í*- 
jcniBO Bb HcnaHCHiixb B^a^biu/ixb , n ecAíi 
qmnpaBJíHiQnib naHae-Hnóy^b rio4e3HOé peMe- 
c^o, MJíi monaiio^anilj nibprb CBOnMb Kanu-» 

Cy/r.»23. 0/\HW rnojibKo rpam^^He Morymb 
^hiijib oiipe/^b^aeMbi ifli /\VMmHQGmffMb m no- 
y^auaiTib ro.ioca np^ .H^íÓMpaHiu tib mbxb c^y- 
naaxb , Komop+f^e HapnaMenw- oaKOHOMb^ 

Cjti^ í?.4- HcnaHenb rnepřiémb npano rpa- 
IRAatjMua : a ) líor^a Bcmrniiínb Bb no^;^aH- 
cnico Hy?KOÍi ^^spřttaBhi ; b ) Hor^a npwivieinb 
f^OAmuocvnh oiůjb 4y?ii^aro npaBaine^bCin»a; c) 
nor^a no npiiroBQpy noAna/^emb óes^ecranoMy 
liaRaaaHÍio ; d) Kor/\a óeab ocpGeHHaro npe- 
|iopy4euí/i II 6e3b /\oi)BOJieHT>i omli npaeHínejib- 
cmna 6y/tenib mmnh cp^^y nnuih ^bmb bhď 
J^íchawcKiixb B^ia^bHJM.' 

. CJíf' g5. HcaaHenb ne pQjib^yeracH npa- 
«OMb fj^amA^HcniBa : a) ijo cy^eGiiOMy onpe* 
/(b^eiiiK) 3a iiecnocoGHOCinnQ (|)íi3M4ecKOK) mah 
HpaBctiiBeiiHOK) ; b ) nq HecocmoaHiK) ynjiá- 
munib fí,OAru\ j/lajs no HeB3HQcy Bb Kašny npw- 
HaAAeMaií^Hxb ^euerb j c) no Bcmynjieiim Bb 
AOAmHOCinb pjiyru npw RaROMb-AwGo ^ÓMb j 
d) no weHMt)HÍ|o i^Hi^aKOH /^o^fKHOcraH , tr iio 
HeH3BbcmiiQcr^H , KaRMM w, cpe/\crnBaMw nu- 
HíMmcH } e ) no ■ Ha^om/veHiK) iio^b yro^pB- Di^itized by CjOOQI^ — 54 ^ 

IIMmI)^ cfeACíTrBieMl). — ^ Ch 181 3 ro^a Bcb 
MMbiOiuTe no^bSOBanibCH npáfidMii rpamA^H^ 
CmBa AO^MíHu yubniB Humamb h tincamb. i ■ ■ ■ ■ ■ Cj9í, 27,. KopmecaMw Ha3biBaenic»^co6pa* 
H'íe Bcbxl) AGnymarnoeb , n^ACniaé^flioiT^MxlDi 
cCioK) Hai^Vio ^ HsÓHpaeMbixb rpawA^HaMU no 
ó6pHAy , Homopoft Sr^émb npeAnwcaHh. 

€jn. 3x^ Omb RamA^xb 70 mwcfiili 
^vml) , íiMfeiOíu,írxb npaaa rpam^aHormáa , m3« 
6paHb G^A^^nb oAwub A^nyxnarab ab Kopmecbi, 

Cjti^ 34- Ha c^y^an nafipaHiJi A^nvina- 
jnoBb Bb ťíopinecw GyAymb coGpaHw naGiipa-* 
mejibHbiJři Kiumia npuxoACKia , onpyiRHbia H 
oÓAacmHbiflt C^* iQ4f Kopmecw co6npaiomcii ea^eřo* 
^HÓ Bb cmo^Hijb Kopo^eBcmita i/i Bb sashík 
ifapoHHO npeAHaaHaHěHnoMb a-^^ ^^^^ «acb- 
AaHiií. * 

C/w. 106* 3act)AaHÍfl KopmecoBb npoAOA-« 
JwaiorncH cpa^y mpm Mbcai^a, Hanímaa cb i, 
Maprna, 

CjTř. iq8. Bcb A^nymambi cMbaaióinQii 
ApyxHMw .Hep^ab A^a roAa, 

Cm. 121, Kopo^b ripwcymcmByemb ^w*- 
wo npu ornHpbinicH sacbAaHÍH KopmecóBb *, n 
ec^YitÓbi hitio-jihSo moMy BOcnpenamcmBOMa^o, 
íno npeaHA^M^ib omHpwfiaeiiib caxMb aaob^amii Digitized by VjOOQIC — 55 — 

Bh HasHanaHnoH a^hi* » wornopoft ne Mo?Kenib 

TaROw řfte nopa^o^b HabvUOAaernca « upw aa^- 
^pbímui aaob^aníu Kapmecoub. 

C'/r. 123. Kopo4i? H?co,ílHmb Bb najiamjr 
xoGpaHia RopinecoBb fiesb inbAO?cpaHifine^iea, 
e^wHcmueHHO conpoBomAaeMhm ocoGaMw , Há- 
dHaneHHhiMtf cb nepeMoma^b j^aíi Bcmpt)4if 
Kopojia H corTyincniByK)ii^.iiMtí ejny npu pwxOAt>» 

C/W, 12^^. Kopmechi Bb npHcymcniBÍw 
Kopo.iff fie Morymb- HaHWHam^ gbowxd pari* 

C.7?3r. 128. ^enymajobi hc ncAJie»is.iiib Htf- 
KaKoň ornaboTQiiiBeHHOcnia aa cbow MiibrtVa ; 
HHRaKáa Svtacmb He Momemb ab inQMb»nipe- 
BoBams omb Hifxb omneiiia hh bV KaKOMj> 
>, .Mbcmb H HH fib KaRoe BpeMH. Bb c^ynab om- 
BbnjcíTiBeHHOcniií no yro;iOBHOMy c^bAc^aTio 
OHM Morymb ^Gbirab cy/^sfMM mQJibRo ©b mpn- 
6yHajib KopmecoBb. . . Qjn* i3i, ^RopmecH HMbíomb luacnib: 
^ ) npe^^iaramb n , cocmaBjíauib / aaRCHW , 
'inojtKOBamb Hxb h omMbuAinb Bb cjiy- 
nab " Ha/\o6HOcnnf ; b) npMHHMamb npacary 
omb Kopo^H , QiTíb XIpnHqa AcaiypíwcKaro , 
omb. BpeMe^uaro BepxpBHaro npa5wnie4bcinBa^ 
c) paapbiuarab Bcb coMHbHia ,' worymía ciy- 
^Hnuca-jRacameAbHo nopa^ag. fib^ aacAb^otó.- Digitized by CjOOQIC ^ 56 ^ 

^in npecniQJia ; d) HsGHpamb ppeMennoe Bep-« 
xotíHoe npaBMrn^jn,cnTBO Iiíau npaBwrne^H ko-s 
pQ^^íjqmpa ií HaŠHa^í^nitt ^jih ííwxIí npe^bjíuc 
éAacmíí^pli vicnojíneiúvi fiOArnuacma KopojiQB- 
C:KQ^ ; ^) oGbaBJíflmfa BceHapo^HO HasHaneHie 
ííacJifc^^WHKa npecino^a ; f) HasHaHamí* óneRy- 
Ha iw£^4Q^it|nniQMy Kqpojiio ; g) Q^o6pHmi> ^q^ 
roBopw coioaa oGopoHumejitiibie ^ AWOiJopbi q 
^cnoRiOHV^Hiií^b H ^racniHbie moproRbíey npei«^et 
nem^An oh^i 6,fy\yrnTí paniH-^MKOBaHw; h) y!^o3- 
B04^nis ífjiH ouiBepramfc EnycKl]| HymecmpaH-; 
liarp BOHCRa b1]|. KQpqjieBiCTniiO ; \) y^pejHK^ain^ 
H yHi^HmořKanih! jvihqrna nh cy,í\iíJiHtna2^"b, yčniž^* 
HOB^éi^iii^Tii BqHcrrítiiriyqTeK]! , paBHbmb pGpa-? 
aoivrl:! yHpeařy\aivi» m oiíiBiibHíiinfii, rpaiUAáHQí^iií 
^OM^noQmm k) pnpeAt>4Hnib eHierp/^íio 5^ nq 
JRQpQ:^eBCKQMy qpe^.iomeHÍiOj^ qwcAO chjiIí wrpp* 
CI4|I|;(1ji ^ cyxonyiímbixl> , ^aSHanaH CKQjibKQ 
HivieHHO BQMicKa flPAřHHQ co/^eptttaiiib Bb w^p* 

|iQe BipeMff H CKQAbRO np^SaBAHITIÍ. Hxb, BQ 

Bp^M^ BO^Hbi 5 1) H3^aBami, ynpeH^A^í*'^*^-^* 
íipMÍW > (|iJiQniq. II a^ui^Karp oiicuHe^í^ n(j 
Bpt)Mb( ^^piíiawb viXrh ycrnpoHcniBa; ip) pnpe* 
/\t)tJiiíiTib cyM.My rpcy^apcniBeHHbixb M3^epj|^f|Bbjj 
^j ycmaHQB.iHiTib eíRerp^HQ xiOA^mi/i v^ najiorií; 
q) íií^SHaMaiŤrb saeMb ^^ijerl) na c^^emb Ha^íi?, 
i^or^f^a pnaiKerncj^ fib mo^b iiei^QGíHQ^mh j p) 
ypaBHJiinii íia^orif nq p6,«^cina]Hl) 5 q) riOfit^i 
p^gib qm^íeiTibi Bb ynqmpeĎ^eHÍii cyi^wb rQ-? 
cý^apcinBeíifíbij^b 5 r) H2^aiiaHfi,mi» nqui^HHbi 
ep BBQdiiMbixl} líiofi^ppBb; s^ |iMbini( h^6ai9v Digitized by VjOÓQIC ■^ 5i — 

ffiBiiě aa ynpaB^eHíeMTjy cGepemeHieMb if npcH 
^améío HaaeHHbixb BO^QcnieH ; t) onpe/\t)jiHnn» 
Vfhiiy , Bt)cb., cociTiaBb , ^opMy h HaaBame 
WOHeiTiw; u) ycmaHOB^flmb pbiroAHw.ii n cnpa-? 
pe/^JlifBbla Bf)cw H Aibpbi ; w) BoaGymAarab w 
p/tymeB^^irrib . , npoMbiuijieHHOcnTb , h y^ajianiBi 
fcb npenamcniBíi ee crnbcHaiomVn; x) cocma-' I 
ISMinb o6uyÍH iiJianb napo^Haro npocBljineHTa 
f,An Bpero rocy^apcm^a m paacMompbrrrb npe,v 
^laHepmaHÍe , Romopoe nMbemh ówiirb cohh-p 
íieHv (^^fl[ Bocnwniíiuifl AcmypmcKaro IIpHHi^a; 
y) paacMOíTipbnib w o/^oSpumb iio^iHi^ewcKiH 
jr^fp^ittj^eiíía h npaBpjia o coxpaHeHiw Kapo^- 
^^aro 3/\paBÍj» ; z) oxpaHamjb nQjiMinHHécKyio 
CBoĎQAy RUMrpnewTnaHÍH ; aa ) CMornpbinb aa 
pTnBbmcip^eHiiocmíio /^oJDKHOCinHbixl) hmhobhm- 
yoBb ; bb ) HaROHei^b y A^Bamb cBoe corjiacT^- 
MAit oniKa3biBamb Bb ohomI) bo Bcbxjb "cjiyqa-f 
(ix]) ^ H^^liaH^HHbJxl) KoHcmmnyxjíeio, pTTT, i4-2, KppftAb imbeffil) ripa^BO yraBep* 
aK|2\aiiib aaKOHbi, 

C.77I, 143? Kopojiii yniBepai^aeinl) aaKQHl) 
{^Á1bAYíO]^^Mhi coScrnBeHHopy^HWMb no^nHcaHÍ- 
eMb : Aa ůyAemio oduapoAp^í^HQ ^* «f*'(^'» 

Cjn» i44- HopoJib uabflBjígeníb pecorAa-ř 
^Te pBoe iia yrnBppmflCíjTe panofia CJlt)A3fíou]^n^I^il 
foGcinBeH^Qpy^HbiMb n^^e iiQ^nMcaHÍeMb : 4a •■ Dfgitized by LjOOQ IC — 58 ^ 

C.^. l47* EC-tH KopO^B M3T}HBHinb CBÓ« 

Hecor^ací© V ilio eb npoAo^weHÍe ' raorp ro/ja 
KopmecM He;^o^mHí>r y«e í)kscymp^eLmh o móMb 
ppe/^Memb , HO fib cJibAyK)iií®J^^b řb^y co6pá» 
liie MOíKemb caoBa 3auttiiji>c« OHWMb^ C.77I. i5j, Hopmecbi , npe»/^e aaRpwmlji 
3act)^,aHm , HasHana^mb HejtpěMtuuyH) 4^- 
jryjnaiiijo^ cocmoHunyK) M3b ceMH HJieHOBb, irro 
ecmi* inpexb omb npoBHHqíň EBponeficRHxb , 
mpexb orpb 3aMopc»Hxb oS^iacmeft, m ce/\Maro, 
KomopoH M36npaenTca «ipe6ieMb n3b Aiiyxb 
genyjnamoBb ^ EBponeftcitarQ u saMopcKaro. 

jfyjncti^iH npoAOJimaioiiiCH . orab BpeMeHu 0^- 
HOTO coSpaHírf KopmecoBb ^o '^pyrara 

C.;?!. 160. HexfpeMÍiHHaA A^^y^nai^ijt 

'BaSjíro^aemb 3a nbjíocn^íio KoHcraamyufííí n 

^anoHO^b , w nomÓMb npu coGpaHiw Kopíne* 

cofib /^ouocHinb HMb o aaMbneHHbixb eió aa* 

pyuieHÍítxbf ■/f t • f c3biBaemb KopmecoBb A-^fl HpesBw^iaíflHaro co 
ĎpaHÍff fib wasHaHeHHhiii eio ^ení* : a) ^KOiAa 
Bpecino^b CAbaaeniCH npaa^HbiMb ; b) ROTAa 
KopoAb no KaK0tt-M](i6y/iii npn^niiib oKamemc^ Digitized by CjOOQIC jreworymHMfl) oinnpaB4Hinb CBoeft ^óJimHOOfíirily 
H-^H Kor^e 3axo4emb onh ycrnynMmb npe- 
Cmo^b CBoeMy HawbAHHKy j c). ROr/^a nb cew 
iiiiJMiiie.>ii>Hbixb oócinoijínGjibcniHaxb m npw 
BcmpbmHBUíMxca mpyAHwxL flb^axb Kopo.iB 
npii3Hd.ernb 3a 6/mro co6pánTb HpeaubmaiaHhixb 
KopijiecoBb M o6ba^íi,mb o moMb HenpeMt)H^ 
mn v^enymaníi , C^. i68, Oco6a Kopová ecmt ttenpn- 
HOCnoBenHaii , CBAU^eHHaa n ^eno^Aeitiaii^aK 

^HKaBoa omabnicinBeHHOcinH/ 

• ■ . ' 

Crn. ijQ. B^acmb wcnojiHffraejibHaa mc- 
KjiK>HHina4bH0 npHHaA-^ettiMmb Kopo^io , h 
npócijiHpaemca: Ha Bce mo , hitio KjřOHwinca/ 
Jib coxpaHeHÍfO oGuj^ecniBeHHaro noi^n^na, n 
BabuiHeá GeaonacHOcmHi rocy^apcriiBa, 

ř)/y/» 171* KpoMb npaBb , Kopo.iio npK- 
Ha/i4ejKainHxb liacame^bHO yniBepm/^eHÍa w 
o6HapoAOBaHiřa saKOHOi^b, ofib Mnibemb BJiacniíi: 
a) Hd^aHamb noBejibHia , KaKÍa- npHSnaefnb 
tiojieanbíMA nb Mcno^HeHÍio aaKOHOBb ; b) ne-^ 
UíWQH o CKopoMb H cnpaBeA^ HBOMb ornnpa" 
B^ieHÍM Ab-*t »o BceMb rocyAapcmBb ; c) 06b- 
aBjíamb BoiiHy 9 aaK^io^amb h yniBepwA^inb 
MdpHbie A<^roríOpbi , pjn^ž^ajiaH noc^b raoro om- 
-Heinb KopmecaMb bo Bcbxb cwxb Afc^crnhÍHj^b 
VI ccbijiaflCb Ha nwc^MeHHbi^ cBMAbmeTibcniBa ; 
d) onpeAbjíHmb npiicymcinByipnjjiíxb bq Bcb 
TpanvAapcKia w yroxoaHWja cy^tt** 4114a, h •f^pon^ Digitized by Google -^ 60 ^ 

ČJň^ 172, BjiáctnB Kopq^fl noABepřKeHli 
pjíb^yioii^řiMb orpaHnHeHÍEflMb: a^ Kopojit hh 
xio^Td naKHMb npeA-^oroMl} ne ision^emh hw BOOa 
ppenarncniBOBamfc omKpwiníio aacbA^"'""** Kop* 
ineeoBb sb HasHaneHKoe/^jiH moro upeiviH iiq 
«óHcmHmyi][ÍM, hh pacnycrnninb coGpaHie, h^ 
Sampy^HHini, pa3cy?K/\eHÍfi. Krnó no^acmb eRiy 
coatvrnb h\^m noMoiiJ,B npM noKyineHiM Ha ma- 
KOBbie nocmyiiKM , momb o6bflB.iaemcn H3r 
ÍM[t)HHMKOMb, H no^.Bepraemca Ha»a3aHÍíO KaRl) 
_ H3Mt);HHWKb ; b ) Kopojib He Mowemb y^a- 
jiHiTibťa Hsb rocyAí^pciníia Geab rorjiacía Kop- 
mecofib; pbuTMBiuHCi> na cíe no^tímaemca om- 

peKLUMMCfl Órnb KOpOHbl i c) .KopO^lfc He MOn 

^emb ycnrynumi. iiavi nepe^amb ^áifUMb bsi 
nio o6pa30Mb hjsi Gbuo CBoen Ropo^eBCKo^ 
Bjacniíi UAVL BaKororjiMĎo H3b npáBb cBOwxb 
/^py^0My. BQ3í?aMbpHBUincb onip^HbCfl oihTí 
npecmojia eb no^b3y cBoero Hac^b/^HWKa, onb 
He HHa4e mo Momemb McnojiHiinib KaHib no - 
COr^aacíK) RopraecoBb^ 4) Kopojib ne MOj^emti 
ycrnyriHinb , nepe^amb i/i oGivibHainb qpoBiiH- 
HÍH , ropová , Mbcmequa , /^epeanH 11 HuřKe 
CžiMQH Ma^oíí HacmH MtTiaHCKwxli • Bjia^bniH ; 
^ ) Kopo^b Hé Momemb Bcmynamb Bb coiosb 
MacinynaiiiejibHbiH, hh 3aKjiio'íaníb HacniHaro 
moproBaro ^oroBOpai. cb ^jymecmpaHHoio A^p- 
waBoiQ 6e3b corjiapía KopmecoBb 5 f) onb 
we MOíKěmb q6i!3biBa?nb ce6a HaKHMb-jmGo 
^oroKopoMb k1/ iJO/iaHiío noMomií Hymecmpan- 
MO& ŤiepíKaBb 6e3b cowaeÍH Kopineco^bi Digitized by LjOOQIC — 6i -- 

g) KopojiB He MQMtemL ycmynHinb h népe/iantit 
HaaeiiHbixb HaqloHa^bHwxb BOJiocineá Geab 
fcorjiaciH KopmecoBl) ; h) Kopo^B He Momemb 
baMh C06010 HK npAMQ , tíH nocpeACniBeHHO 
kajiárámb ntí/\anieH h mpe5oB9.mb noóopoBb , 
tio^b BaKHMb 6bi nio uh 6biA0 HaasaHieMb ^ 
óeab npe/iBápMmé^bHaTO o moMb onpeflb^eHÍH^ 
iio/tnHcaHHaro KdpiíiečáMH; i) Kopo^b ne mo- 
iKémb /^aBáiiib iiCKjiiOHiiiueabubixb tipUBU^^e* 
rííi HtiKiaKiQMy Avmy h HunaKOMy o6ii](ecinB)r ; 
k) Koj^o^b He MOiKemb B3HTnb eoScmBeHHO- 
cmíi nu ý Hanoro ym^a hjih oGinecrnBa , hw- 
*e BócripehflinčmBOBamb Bb oG^a^aHiM ohoio 
ii ab nOi^yneHÍM oinb wee npnQbiJiif j a ecjiMc 
6bi ORaaajiocb HyiKHKijviL ^ae KaKoto-jinóo 
bŠaJjgnóAesHaró /\t)jia .Bsamb y ^acniHaío neAOn 
Bt)Ra coGcmBekKOcmb éro, raa cíe^oJiíKHo 
5biinb yHHHeno HeHHane naRb cb Boaiiarpáift- 
AeH?eMb , manb '^ihoGli jiHUiaiomincH .iiojiy* 
^Hyib paBHoe B03Me3/\íe no ycMoínpbíííK) íAio- 
A^H óiiíiimHbixb M HečmHbixb ; 1-) Kopoví* ho 
MOřKémb Horo6bi ino hh 6bUo *4iimiitnb cbo- 
6o^bi j Hume čaMb cpGoio ortpe/^bJ^H^Ib ROMy • 
^4í6o HaRaaaHÍe; rocyAapctnBeHHbHH CeRpeirí^pb 
Aomopoíi nofitií/imetiíh maBOe noBeatíHÍe , u 

^HkOBHMRb ROÍTIOpOft MCTÍO^HUmb nO OHOMy 

noAbeprHyínčH omB^íticniBéMHociTiM' nepe^b wa- 
i^íeio H 6yAyinb naRasanhi RanlD nocarnyBiuTe 
Ha CBo6o/^y nacínHaro rpam^aHUna. Ho éaie.iit 
6m 6^aro h GeaonacHOcrnb rocy^apeniBa no- 
nipe6ó&aAK I HinoGbi khio ahďo Bannib Gbiab Digitized by CjOOQIC — es — 

jieadtLut^e Ha ttio hoBe^bHÍ^ , cb inbMb ^^Ha* 
íiomk^ ^rao onb oÓJiaaBÍ) b1) npc^ojiiiiCHie 4^^ 
^acobb omnpaBHmK ÉHttOBwaro fib cy^UJittu^e'} 
m) Kopojiii, B<?in^'najt nb Gpa^HQfi coioabj tipe^^* 
BapHtné^bHO n3Bbcriiíííftb o moMb RoptnecoBb 
/^JM no^yneHÍit uxb Gorjiac5>i ; óy^^^ me cero 
na CÁb^aeinb ^ ino íiomnetncn ouipeamuMc^ 
omb HopOMbU 

ČJn. 173. Kopo^ti tipU B03mecmBiif CBd* 

ftub Ha npecmojrb, HJiHaie, eCAw 6bijib Majic^ 

jibniHbiMb , ttpk Bcmyn^eHÍH Bb npae^eHÍd 

l^ocyAapcraBOMb , A^-eiíil} Bb iipHcjrfiícinBm 

KopmecOBb iipMCnry CiAb^yioínaro coAepaaHÍa 2 

,jN. ( 3/\bci. ynoMHHemb onb c«o^ hmr ) iio 

Bořttiew* Mmjiocitipi h íio ycmaBy HcnaHCROiil 

JWoHapxíii Ropoyib HdnaHCKÍá Kji)tHycb wwe* 

neMb BomVuMb ii CBambiiib EBatíreAÍeMb b1i 

. moMb , km^y 6yAy aaiHHjuiarnb h o?ípaHHiriB 

Bbpy KamoJiUHecKO- AnocmoAbCKO-P^wcRyHj , 

•MeA03B0JiJifl HHBaKOw flpyjoft Bb Roj-CTeBCUiBtři 

Hnro 6vAy h noBejiio oxpaHHnib^no.iHmH^ecitift 

ycmaab h saROHbi HcnaKCKoii MoHapxiH, hc- 

íiMba Bb AbficntBÍHxb iviOHxb ApyroS 'qb^ii 

' RpoMb ó^ara ea w BhiroAb; nmo ne nepe^aMb^ 

ne yciityn-Aio m ne om^b^io HííKaRofc Hacmit 

KopojiéBCiUBdi Hmo He^nompeóyio HMseMHwxto 

lipovi3BCAeHÍH^ Hw rt^aerb « BOoGtne Hitqeró 

cuepxb moro Hino 6)^/ierab ^Jia ftfaHif ortpe^b*^ 

yieuo KopmecaMH $ ^mo hii y KAHoro ah^a Digitized by CjOOQIC I ^ Q3 ^ 

I fié úmupiuy 6ťó coGcmBetiHocitiií ^ tt Hítíú Bce.« 
f to naue yuamaínL 6yAy noA^rnnsecKyio cbo- 
I 60,3^7 Haniw u Ma)K/\aro i/iH^a b1) ocoGeHHOCiriH^ 
tf ec^H 6bi H Boo6aj,é mam Macmno c/it)Aa-il) 
npomMiiHOe tnoMy , th MeMt HWHb KjiaHyca, 
mó MAfbioliib npaBo Mut) ne noBUHOBambCff, u 
Bct) pbmeHÍH MOM Rb raoMý omHOCHUi/iacH no- 
<iiíiyitiCH He3aRjiK)«íaK)iHMMM HMKaHcm cii4w*Ta- 
Ro fia noAioihemb iwHb Borb w ^^ aaiflIMmirinb 
MeHíí ; Bb npomHBHOMb c^y^iab ,. /^a iiompe- 
Gyemb Bb moMb omb MeHH oraBbma/^ C.;3rr, 180. Bb c^ynab KOH^Hřibi ToojA^pa 
^Otta í*ep^,MHanfla VII , BypGoHa , npeeMHH^ 
ŘaMii nJ)ecltiOAa Sy^ymb 3aKOHHwe A^má ero 
kiymecKaro uiau ineHCRaro no^a, a aa^HewAib- 
ifíeMb CHxb , Hac^bAHHRaMH HMbK>nib-6biniB 
SpanibH ero, a^A^ h nieniRii, mo ecmb 6panib^ 
H cecmpw ero poAwme^ii , m Hxb aaROHHW? 
nomoMKH ^ no nopa^Ky npem^^ odHaneHHOMy ^ 
H cb HaéjiOAeHTeMb npeHMymecííma, npMHa^* 
Ae^Kam^aro jiuHtHMb č^iíaíaňuiHMb nepe^b 
AajitabňiUHAin* 

• Cjiz. 181. HopmecBí jiHiiiaiojnb npaBa 
Hac^bAOBftuÍK my Oěo6y m^m mbxb Oco6b , 
BOM oHáiftyincit tíecnocoÓHWMM ab upaB^iéHÍio, 
íiAM noM iiocinynRaMiiV čMJiun aaCwiyAaml) 
maHOBoe ikrnneHÍe, 

C-7?ř* >84. Kor^a npecmo^l) AOCitiaHéincH 
Oco6b aáeMCKaro ngjia ^ xno cynpyrb m , hí^ Digitized by CjÓOQIC -. «4 - 

ByA^mh j^Mhuih HHRáRon úJiacmu OmiiOčitfnejii^' 
HO KopojieBCRaro AócmoíÁHCmBá. u HHKQKoro 
yHacmiH alb npaBAefiiiii Cjtt. i85v Kopojib noHHnTáemcii Má;idJit)ni* 
HMMb fyo ocMHaAqániií abiiib. omb poiK^eiií^* C.737. 2ó6. n.pwHnl) AcnrýpÍHCKÍS ( Há?* 
éjifcAHMRl) hp^cmojia) iie ^^Omemb om^^ymimh* 
CH H3l) RopojieBciiiBa óeab čorjiadía Kop- 
mecofib; a ec^iiGb onb ino c^bM^ib, íiio jÍíi* 
inaemcH íipáfib CBOnxb Ha ROpoiíjTi 

Cttt. !žD&. tlpHimb AcmypiHCRrS j IÍh* 
(|)aHnii>i MymeCRáro ii iKéHCRaro no.na ^ A^níi% 
Mxb w rtoniOMKH ^ ecjiH ohu no/\AaHHhie Ho- 
pojLH ) He Morymb Bcmynílmb nh bpaRb Gesb 
coTJiaciA -ero h KopinécoBb ^ iio^b onaceuieMb 
ÁuuxmnhCií íipasb Ha RopOHýé . 

Cm. !ž 1 3. Kopiiiecw Ha3tta*iánib A-*^ Í^0- 
poji^ eiReroAHoe coAepmaHÍe ^owa ero , npM- 
jíiAHHoe BLicoKOMy ^ocjnoHHcniBy éro Oco6fai* 

Cm. 214. KopOJiHJ tipHHa^jiejiiaííib bcfe 
Afioptj(bi , KoHiopbiMH B^a^bAH ero. tipeAMbcm* 
HifRH) M Kopmecbi naatianamb seM-iHj J^omb- 
pbíMH Gy^emb oab pacnojiaráiiiB f^Aá CBOwxb 
y^OBO^bcmBiíž* 

Cm. 21 5.^ KopmecíM HíiaHa^iarnb ITpuH- 
^y AcmypiQCKOMy" co ^ha ero pom/^ema , a Digitized by Google -• 65 -^ 

Hat^aBmaMb ,o6oero noAa no coBepmeniit 
ceMJUíhmnHTO Hxb Boapacma, emeroAHbm cyi/i* 
inhí f,Mi Hxb C0AepmaH*iH ^ npKjiHHHaro ff^ 
smoHHcmBy KajK/^oá ocoGbi* C^k Í225. Bcfe KopojieBCttiA itófiéjii^Hiji 
\ ^ojiHiHid ófciniB nOAHiícaHw rocy/\apGraBeHHbiMb 
ceiŘpéniapeí^l) (MHHHčmpOMl)) moro /lenapma* 
^eHnta > Kb ŘomopOMy npHHaAAeaíHinb a^jio* 
HuKaRoe c^Aií^Hi^e it HiiKaBoé AHiije HeucnojL« 
miemb . no noBejibniaMb > HomopuH IV)cy/iap» 
ciHfieHHiiTMb ceKpemapeMb HenOi^nucaHu* 

C^k 226* rocy^apcmBeHMbrn céi^pemapu 
iKViJiejKamb oraBbmcmBeHHOCiÚH nep€r/^l> Kop«* 
tnecaMií 3a mb óyMařH, Bomopbifl no/^nucaHbt 
UMU 6yAjnnb BonpeRH ycraaBý ík sanoHaMb*^ 
;^ jE OHH iie Morytnb onpaBAUBam&Cff^ HJňo uMb 
tao 6uAO omb Kopojia npuHábaHO* Ómi. 23 1; y^ipe^Hinc* ročyAápčtdrBett«* 
iiufi . CoBbmb ) nMbfOu^iá 6iitinB cocmaÉjieH« 
touMb iiab copQRa H^eHOBb^ npHpoAHuxb rpa* 
jKAaHb, a^He HymecmpaHifOsb) npaBO rpami^aii* 
^unsa nojiyiiuBiiinxb& 

(C<;ir^ i^3!2. Onb a^^^bh^ ěbittíb ei3čmft» 

.ftAenb H3b netnbipexb f;fiL0imM7LÍ} oco6b) nb 

%HCAb ROHxb nojtaraioinca A^a £nucáóna| 

ti3b Henibip^xb TpaH/iOBb HcnaHcxuxb t tipd« 
Tsro IQ JI NO 13. A ■\ Digitized by VjOOQIC ^ $6 ^ 

HÍe me iid6epyiircA vob xío^eůf omjtuHVíBiAnx^ 
cfí. CBOfíMu 3Ha.nínMVL HAH onadaBmiixb' dHa« 
^umeAhHWH yc^yrH no Hacnw rocy/iapcmBeii- 
»aro ynpaB.AeHiH« TIo BpanHeH Mt)pt> ^"bHaA"* 
zjaniB H^teHOfib fiOASia^yi 6iiimB ypoiKéHi](bi aa^ 
MopcKSixb o6jiacroeBt« 

Cjn. Q;33. Bet) rocyAapcmBeHHwe CoBfcm- 
HHRU cnpe^fejiHioinca KopOACAit/no npe/^cma- 
BAeHiK) omb KopinecoBbé 

0^71* itSSé KopojiB BbicAyuiHBaemli t/ính* 
HiH rocy^pcniBeHHaro CoBÍíma bL BamHhixli 
^TíÍJiaxb npaBJíeHiií, a ocoóahbó itor^a uaAoůno 
eúy oAo6piimB j/iaií, ompnuyrnii npe^jiaraeMoát 
saROHb, oQhHButah Boňny^ vlaI/l. aatt^iOHumBi 
^loroBQpb. 

0^« 5242. B^acmB npHMbHtfmb 3aK0Hi>f 
Bb Ab^aMb rpam^aHCRiiMb Hyro^OBHWMb hc-« 
xjno^JumeABHO npHHaÁY^eiKiiinb cy^HAHu^aMb* 

Cjjt* 243. Hh KopméCtí , nn Ropo^t h# 
Morymb. hm Bb KaKQMb č^yHab npnHiimB na 
ce6a: ^o^iKnocinH cyAeňcROH, népeHecniH ^bAá 
Bsb oAHoro cyv^a Bb Apy^o^ » <i*^k noBeabiiiH- 

MH CBOilMH HaHHfianiB OROH^aHHblil f^hAB, CHO«' 

Ba Bb BBímHHxb cyAiiJiHl^axbi* 

Cjn. ^44' SaROHaMií npeAttasKd^i^iif' 
CJi nopa^ORb cyAonpoH3Bo/(cniBa ^ /^aa acbxb Digitized by Google -^ ů^ ^ 

po-itř ne Mdřyfttb úmvíbHiímh ěrú, 

Gm. íi6j. KdpiiíétíM Hááriiiíaíiit čy^í^ŘMÍ) 
U ^iíHOBHiifiasib íipiíjiHHHOé majióBatíbéi tV. C M :fe C W i#%K^s^«^t^«>(^:«>C^NiRjb £zr tÍÉ^aměJíld UÉt CápdmděčHOA 

Cin^A tíal }ja^fidJlUH^xT> ŤatííapdKaH citiOjist^ď 
Síd^iy 6ecfe4o6aintt cli niKta^Jieiiili McXíKdBOicut&U 
paaaáJiiittb* 

^ pasynátid paStíaAtíiliií ó6iilil|5iiař6 r6po44 
tía 6oAhmovih dcinpoB^ ^ Kcrmdpdí) OKpyiitčlHli cil 
^A^oík čmopoathi Axniy6oiúí^ uponldKOMb Boavh^ 
din^bAniomitMCA omb oefí pĎKH^ $!b ^^ilinH Bep«^ 
£iTtaxb Bbiiiie i(apifij|bíiáa f a cb 4pyroil Bo^iroidi 
CBepxli .3č!MJiil abnil) tiHKaKHlIb dún^antKdab citipo« 
éHÍfi I KpOMfií BypťailOBl]! it .cfyyft4aMe[tírndBl)| no- 
iíiOMy «íiiid i^ttpn£i4it vi Kaniáit paciiiacftaHBí ?ftu- 
jne^HMii oHpyiiitibJkli ^epeaelHii , it Aa^ke CBe3eHbt 
»b ActttpaicaHjb. Ho yAjfft(£>t eiMé Bit^Hhi , AiaKTKé 
£o40npdB04^ Hdb G^HiKHAro osepa^ no KořnópbiMb 
íl menepb eu^e 6^Mmb B04a Hpeab cbiíhi;o3[>ia 
Jt rAHMHHtía nipy6&i^ odMaaaHHiiia snynipv Bec&* Digitized by VjOOQIC — 6« — 

iia KpfcnKHMl> cocmaBoivťb, Koinopoft cl) mpy40Ml> 
iiiox(HO paBJtoBflanib' >Keji£»30iMl). É^cmb eu\» ^h^hie 
iio^seivfe^bHbie CBO^bi h BOMHamu ; ho ii HU^t^ro 
He ycnt^jil) ocíviompt>rnx». fiyMaK) npoxiHmb 34^cb 
^h6m nAfnb -*mecinb h ocMonípbnib p^aaaAMiHiii 
^pyrnxl) ropo^oBb TamapcKHxl) , inor^a m ao- 
cinaBJíio BaML, KaKl>jiio6ftiniejiio oineMecmBeHHbixb 
^peBHOcmeH, no^poGHoe onwcaHie Bcero, Hmo Haň* 
/ly AOcnioÍTHbiMb aamero SHuMaHÍfl (^). Bbi mo« 
»eme mor4a cjKenb ero — iťAH nane^amairib. To- 
Bopaml) > smo^ 04111 Hb PyccKO&;KpecmBaHHHb pbiB* 
lUMCb e1) GBOAaxl) j Hauie^ib i;b;ibiH nyní) MyH* 
ravtbCKuxb MaHycapuninOfil:)} ho a Hunero ue Mory 
CKadamb o6b emoAib* 

' Soe&Koeif. 

HQ Man i8i3* Bbi noMBu^aeme oxoifho b1) cbomxI) nOBpe* 
jMCHHbixl) jiíAcniHaxh o paiDHbixl/ H rpaiK4aiiCKMxb 
^c6po^hmeAnxb uaiUMxb coome4ecTnBeiíHiiKOBb» 
£mo npaeo xopoiu6e ^bjio. BĎ4& ono, Ranb no- 
CMOinpbxnb Ha erno npocmo , HHHero He3uaHuinbt 
jiocKymb ĎyM^rH, HbcKOjibKO. CAOsbý — Boinb u Bce 
B0A40BcniB0« Ka8aAO0b6fai^ KaKOMy mymb 6bimB 
CHÓUieHÍlO M«»4y ubc&OAbhHMH HaĎpaHBi^Ma (*) no BceMy BÍÍ4H0, Hmo noHmeHHbiii wofi rrpHH* 
niej\b paacMampMBajib pasBa^HHbi TamapCKaro 
rop J4a Cap^ji* )KeAarae^bHp , Hrnp&bi ohIi 
coo^>u(MAb »o4po6iibňine6 OHuxb oaacáHÍeAAA 
Bbi^uiuiííHa* H:iA* Digitized by CjOOQIC — eg — 

nh KHiirone^amH^ cjiOBáMii k xcubumh Al^tfcmBi*^ 
HMM ^K>Aevll 04HaKO> no4o6HO Heeid^HMOlí G^arb- 
Abme^BHOH BÓTimeGHMub . mmofo 4o6pa omb mo- 
ro npoucxo^uml). UsBMHMme, P. H34aineJib > jk 
Bosbuiajicff HC Bb CBoe ^b^o ; emo naKb 6y4iTia 
]ff wa mo nox04HTnb^ H'uo HaabiBtiomh c{>(iaoco« 
4>ieK> ; íi ii He c[)haoco<|)'ď, h doscbivib hc o rnoMb 
xombjíb ^ rOBopwinb cb oaivm. He omKa^Kuniet 
npbmy Bacb, noivibcniHrnB sb sameivib Bcio^y mh- 
maeivioMb TKypHa^b h cie woe cBM^bmeAbOínsd 
Sjíaro^apHocmu Kb ^oSpoMy nocniyaKy Mouxb 
coonie«ieCFnBeuaiikoBb« 

Jí c^iyacy O^Mi^epoMb ab lfHrepMaH;iaH4« 
CKOMb AparyHCKOMb iio^kv , Bb Kopriycb no^b- 
^OHOCHaro Tpac^a BumreHUimei^Ha* Cpa^aflCb na 
0nie4tfCTnBeHHbixb nojiflxb 3a OmeqecinBO , ík 
HMb.tb CHacmie 6 ro OKmaSpa iS^S ro ro^a jih- 
lUftirnbCfl (ipu BsarnÍM ropo4a nojioi^Ka HorH; me* 
AaAb 6fai y>Ke 4pyryio rromepanib na no^axb npa- 
3KecKuxb : MOHienibJíu «ifna 6binib BO>R4eAbHHbe 
maKorcr ooinupHaro rpo6á 4^13 npocmaro bomh-i? 
Kor^a ň flo^yBcmBOBaAb sb ropo4b Cedencb 
cmoAbKO oSAerieHÍa , nmó Morb nycmmnbCfl a^^ 
Abe , mo H omnpaBHACH H.a cbok) p04HHy. Cná* 
suBaiomb, imo ecmb UIseňitapoKaH GoAĎsHb, '^^ 
niopaa 3apa>K4aeincfl orab mocKM no ^^'''^ * 
H npoxo4Hnib cb BoaspauieHÍeMb Bb O'/*^' ^" 
Mcemb 6birab eina 6oAb3Hb Mor^a 6 ' HasBambca 
H PyccROio, emeAH 6bi PyccKÍe ^^ómah CAOHamb- 
ca no ^yoRMMb seMAaMb. A /^^o ema' 4ora4Ka 
Bbpono4o6Ha, mo a hci^í«^^1» «^ caMOMb 
ce6b, 6y4yHH cmoAbKO A;rAeKo omb pOAUHbi cbo- 
eií; a Ha«iK MHorie KpQnrthHHe , Kor4a HMb bbi^ 
Heraca Mcpe6iň.H3b m-^^^ MapcoBa, omnpaBAH- 
lon^ca Ha CAy«6y 4^ HHaKO , nanb Bsaab ab na- 
nymcinBie caoe -^mJ« oh noi-JiJibi oimieab c^o- Digitized by CjOOQIC ^ 70 ^ 

]|iiaA|i pinmii MOB , RomOpoň n|iipa;il> caMa?o mqv 
Hfl f 903BpamM<'il> MR^ a^opoBBe ; Ra^^mcA , ^mp 
^cmíi í^aKpe-nio ppo^cmpo poAifM^rp ppa^yi^a c!b 
lfaqj^i|M|f ^^p9^MH i K^xcemcH , ^mo ncn uame^ 
^HympeHHQcni|> , p^muii iiiQiiHajíímiA hci9akh pa^- 
pivípR^omcsi oml^ 3HaK0M'3'rQ ,. M^b ^ip^eaiiarp ^ 
^UBomQopifafQ npifKQcKOQeuiflf 

Ho pe OAHÉi poAH^H pmopoHa in^Koe 6jiaro-5 
Pfpopppa A^j2icmB)e qpoH§BQ4iiAa* JtoHmeHHwe 
^Qyi cQrpa^^aHp |^e MQrAM CAiQmp^mb pasHO^y* 
mno ^8i ^\tic^o0 po cqiopoHU y*{acnifi ^peií no* 
^p^eifie. Qhi9 He pcmaBUAif m^há Geal) bejiiiKO* 
^yiUHajTQ pBperq noppCíÍA? Co^bMcmBiesul]^ Moerq 
no4CinBefiHif «d, 3At>4UHflro ITpoiiioíépeA H KaBaJie^' 
pa Qmi^a JiacHAt^ (pamfď^a, a mapro suHrp^Al) 
pp pinppofi&i dHaKOMcniBa |i ppeACmampAbcniBa* 
^ pfif>iA|l) 6m^1> ppe4crn^B^eHt) xcM^y^teaiy bU 
XapbKopl^ T^nepaAlii - J^ey^mensiumy h Kasa^epy 
jPf^p^jfe^Y f KQoiQpfaijí clil HyBcniB^nieAbHOip a 
^Ji^rpippopifTiieJibiibňiiieiQ paoeip cynp/rpiO| Mav 
IPPpbfp pMpQfnb f npHHflAb MéHA HO KaKb Gb^iia-^ 
TO oc|)M^epa , fio Kaf(l) paMaro ^^uwaňinarQ cbq« 
(^ po^ciqBenHifKa I ^a|Kei|iÍ:ii ^ Mmo ndneiunaif 
lenecmpo KpoBb moa o6painuAac% /^áb, Herci 
po^cinaepiifirQ coio^aa. 

WQ'fínpi|v^jyjg j^gpj^j^QP^j^j^ Rynui4 He Qcma» 
^HCB in^K?Hí5 ^N^ftcniBeHHbi. 3- M. jlaMct-^ 
^HHz , 4, A. 5^^^^^^^ ^^ Q ^^ liapnoez , 
H M^Wi^ ^pyne, P^OeBHyii p^bhI) nepe^b Apy- 
PHMb, PQ uceip mo^K^a^ 6etíe>KbiQ Hy^cmBumeAB-. 
Hocmi, woero cep^qa , WQcágcmBOBaAí yjiynnie. 
Hiio Mopro CQcmQaHiii. 4aN|HMynib noHH^^peaTi 
Bamb Bbcai^HRb 6jiarQ4ap«oP»,^ omb morocepA- 
na ^ Konopoe ouii H^aAiimb a ob^rnam^ yMbAa, Digitized by .CjOOQIC ' — 7* — 

JI npemA^Moťb macKamhCB. Koe-KaRl> HaRO*^ 
cmuAAxl)} a BCfiopb ^oboabho ct> Menn cmaAO n 
O^HOH ^epeBaiUKH. Hynth noj^HHAQa a aa norn, 
KaKb Borpb oHymuJíca , ue saaio caMb KaKb^ sb 
Sb^ropo^b , r^b rocno40ub npe^BO/^HmeAb Af« 
;/#. J5a/?ufoe3\ maMOiuHiň ropo4HM«ri& if. iT. 
^eoHmtéúji M APyrie MHoríe 4BopflHe psa^MCB 
04MHb 4pyrara? népeineroAamb bL jiJie^pocnnx 
CBoew Kb 6e3Horp!viy Boway. lipaso Mnb noKaaa* 
AoqB j Hmo 4Aa ^Bop^Hb ubiob npuAHHHfae raa- 
Koro mcro^Bcmsa- O > epAH 6bi ohu Bcb inanb 
meroA.iiinii yftibAifí 

^o (m^b nopb MHĎ ne AaBaAH onaMHitniBCA* 
B.03BpaaiacB »b Xapi^KOBb , ii xonibAb 6b];io oni- 
^PxnyniB ; Kanb Bornb CAbi^iy KOAOKOAB4Hkb ; 
FABmy Bb OKOUIKQ, -^ BH^Kyi iipeKpacHBiH AerRÍft 
eKunamb Bbbsmaemb Ha ^Bopb, 4^HBu;HKb mo& 
QO^aeiTib MHb nacBMO, h a píihiiib Aema »b Ky 
néuCROH ybs^b nb majv|^i^«eMy noivibiuHRy A. 
H* MepecK^^^*^ Oab q^vHHMaemb wena caMb 
nab koAa^KH , xBairiaeriQb d Měna a jRócmBiAii 
MOU, cifxb abpabixb Móiixb moadpauied aa CAy«- 
^aa aaMbHbi co caiopOHBi ^epaBauiKa, b^emb c6 
MUCH) Kb APSpOMy M» H* KctmHHuoe^y ROtnopoň 
AacRoaBiMb a Ao6po4yiiiHb)Mb CBoaMb iipaeMo^b 
06BOpO3KHAb Meaa.'' Boab nora Moea ocmaBaA^CB 
AerKOfo; ro oaa co isceK) caAOK) omosBaAaca sb 
ero cep^ifb* Oub ' nocot^aemb npe^CfnaBnniB 
MCHa inoro yba^a r ay llpe^oo^ameAio /f- -W* 
feaeAÍoii%,* ComczAhcxojff^ , ycep^HOwy AK)6a- 
meAio CBoero OmeHecinBa ; h ^omb n yxce sb 
Rpyry ^Bopaab. Bcb Mab pa^a , Bcb xomaxnb 
CA^mamB} aanb y recaepa sb H^aAAÍHi noBbctnB 
o Horb Moea, a BcaKoe BBiAemaBmee o Moeá uo* 
th CAOBO npeapau^suGCB 4AA Meaa fib dpAorao* Digitized by CjOOQIC TocxKxÁnnh Hs^amejiE ! ieoAii n eDO(e AOABe 
3A%CB npo6y4y^ mo bh saMti rohihidi* ne«iaiiianiKj( 
im MH^ Bosepamumbo/i rI^ CBOHMb pamaiaMb 
ino9apiiufaM'b ; a y>Ke nora, OJiasa Bory^ aasKHAi^ 
coBepmeHHO. Htuml) ^ 3 £t4y; n b^y naaQ>Kiiin6i 
caoň jKHBonib 3a Oine«iecniBO« Toabko, rocno^uEib 
Ua^amejia^ HaaeHainaBiiÍH o maKOBbixb fiAaro^li** 
meAXiBbis^b nocoSiflxb pasHara cocaobía Haiuuxb 
C0Tpa>K4aHl> ) no)KaAyHine menHume Ha yxo C"^) 
nbKomopfajidb A^opnH8ífáh , hrio ^ eti ! xy^o 0H14 
^^Aaiamb , ^mo, Gpamaioincfl cb ^m^MH , Komo* 
piaMb Ka)K40H u3l> PyccKMxb ^OAxceHb 6faaiB 
9paroivrl> HenpHMHpHMtaJwb; •Hmoe>KteAM u^e^pocm^ 
O^HHxb dacrnaBAHemb Hacb cb maROio me une^- 
poK> 4ymoK> AeinbmL npomHey HenpHameAen > h 
^íapmBOBaniB co6qio h caoeif )kh3híío ; mq *6ea- 
ywie ^pyr^xb, Kpinopbie ntianib, t>4fliBb u ^py 
Hcamcjs cb mbíMii , KOHxb KAaHiBonpecmynHbiic 
:pyKH BocnaAHAH^ no}Kapb Mockobckím, h MociiBy 
noAa^HAK Bb M^cniQ iiox(apuii|Hoe, GesyMÍe CMxb^ 
roBopio> aacinaBA^emb Hacb HeHasu^bniB uxb 
^ ■■ ' . .11 

'{*) UaHmeHUhiň BOHUb ! noMOxcemb am Moe men* 
maHb^ mskMh, 'Tfih cep^e^ubie boham bc&xIi* 
péfiHumeAeji CAaBbi h «6Aaro4t;HCn:iBÍA BeAHuar^ 
liamero Ome^ecniBa ocmajomcH He^b^cmBii^ 
meABUbíMii'? raAAOMaHÍa ) ciA^ Hec^acmHaa Go« 
AbsHB 9 licmpeSAajpu^aA BciiKoe pacnoAOHce^ 
EÍe Rb x^pajK^aHCKaivib ^oĎpoAÉimeAaMb Hp©» 
3pá)u^aioiivaa neAOBtiKa Bb myno^, CMbxa 40^ 
cmoňuoe HCHBomnoei HCmpeSumcfl He unane 
SdKb eb cbMeiidMa Bpie^Haro BOcaMmauiH, om^y'- 
»AďX>iuara 6Aa?opo)K4eHHBixb PtíOciaHb amb 
OCHOBameABHajTO yMeHÍfly omb asBiKa u ofiuva* 
esb QoieHecniBQUHBixb, u npuA&nAAioíHaror Mxb 
Áb ^>paH^y3CK0lly ^oai^^ubk^ ii Kb neBlk^^r' Digitized by VjOOQIC I.— ^3 ^^ 

eiqe nym^e , H%tib u caMHxli BparoB*b Hamiix1>, 
HaROHei;!) CKa)Ky Bamb, nmo CBUcmb aA^pb^ om* 
pueaioii^tixl) pyKH b HOtH y Hacl> bóhhobI) , if . 
caMyio GMepmb npHRjiio^iaiou^Hxl)^ 4^a yineft ná'^ 
jpiii3(b HecpaBHOHHO c^a^ocniH^e h npaAniHbe, 
hBmI) 6o^niaHBe Hamaxb coome<iecni6eHHiiKpBli , 
TOBúpaiHJHxb B3|4KOMb aapo^a npeHe^secniHÉaro* 

JBf iPomanCHi^. 
88 JiOH^ Í8i3 rQ4^, 

Appiiru f po4HA SoaanapniOBl) ) HAieHyeMuft 
90' c]^paHi(y3CKiixb ii3BBcniÍBx!b JlfOxaMz noí4f'^ 
aHCKHM2^'i H 6(wi6e HH no HeMy HeHSB&cniHbiií H 
HidHero. ^QcmonaMjimHáro H6C4'bAa6mift ^ Hana^ir- 
cmByeml) hbih^ď b1> Aeun^iir'b, u Bca^ecKic oma* , 
paemc^ oSHapyxcuniB Becb cboh. xapaKrnepl>. Ho 
ero apaBasaHiiQ HaneHamaHo ab AeMni;iircKiixb 
^B^OMOcniHxb I 6y4nio 6bi onb B^cmynuBUiH cb 
CBOěio nixomoio (cb 8^0 ^AOBĎab), nepenyra^li 
BopOHuoBa Ví ^epHBímeBa h He ^a^li HMb OB^a* 
/^biiiB AeAni;iirOMl>« Cie HéA^noe xBacmoBcmQO 

^OCmOHHO OCM^lIHO. Bb BepAHHCKHXb Bb^OMO-* 

cmBxbl 4K>ttb naAyaHCKÍu h ropo^b Aeňni^Hrb^ 
KaKb yHce HSBbcniHO u AOKa3aHO f 3a cnaceHÍe . 
6Boe 40A)KHBi ó^aro^apumb o^HOMy moAbRO ne- 
peMMpiio; h6o rpa4>b Boponi^OBb^ HenoabpiiBuiii 
fliHCBMy 4K>Ka Báccano, Hmo nepeMKpie ^bHCiBBuí- 
m^BHO saRAioieHO) nompeGoBajib ab aaAosKHiiKii 
ce6b ^paHi^ysCKaro TeHepaJiay Komopoň n ocm^« 
9aACA Bo BJiacmu; rpa(|>a BopaHi^oaa , noKa neno- 
jiyneHo 6biao nab r^aa^iou BBapoiHpiiX A<^cmofibp^ Digitized by VjOOQÍC — 74 -- 

Hoe H3B'bc0TÍe o ddB^io«ieHnoMb nepeMvpijf^ ■'^m' 
no npHKaaaHÍio moro me AppiírH nacini* nemyta* 
TO Ropnyca f HaxPAHBUiarocn no^li KOMaHAoxi 
Maiopa Afomupsaf a^o^biícKH cxBriHeHa ^paHi^y* 
laaMU Bo ppemH nepeMtipía ! — HaKOuei^l) momli 
^e AppfirH nptfHaaaAb onio6pani& ah A«Hniiiir& 
^oĎ «OAOHJ>^i>Hisie nioBapf4 m AnrAiHCKia ita^b •, 
^ía , sa Koniopb>fl mhofo paab ynce Baania Ď^bi^a 
noiDAiiiHa ; onHcaAb bc6 BUHa ii B04KM , o61)^i«* 
BMAb ropoví) Haxo^flu^iiiviCfl Bb oca^HOMb cocmo* 
;iHÍH , ifaAOHíHAb 'Ha Hero noennyio nohami) h 
odaaaBHQCniB KopMHm^ rapHMSOHb BMnnmeHÓepr- 
CKÍjí -* H Bce emo cv^bjíaAb HHMaJio He3i6ornHCb, 
Mmo KopoAb CaKCOHCKiií cb Ha6oHtHO0inÍK> no4u<' 
inaemb .Haaojieoua ! TauiiMb oóp^soMbynoMH^ 
fiymfaiH AppHrH ab 10 ahcm mpeivia inojn>Ko ijo^* 
ynramii ycntub o6Hapy.»<ifmB secb caoň xapaK- 
ini^pb fiÁH HCmopÍH, — eCAH hio^bko ucniopin 
yHHBHmcA AO moro ^moGu ynoMUHamb o MacKe* 
paAHOMb 4^^t). , He aacAy}KHBaeinb ah caHbopli 
ApPHrH y Hmo6b hmh ero 6uao npHHamo na 
HmaAiaBCRuxb meampaxb m ynoiiipe6jiaeMO BMti- 
cmo HapiiifamejiiiHa^Oi noppRMbpý Tpy(|)aA^AUHQ 
n npoH.? 

^^ Bb oAHOiib EepAHHCKOMb AUčiRRb omb 
92 IiOHii CKaaaHOy nmo Hano^eoub, aonpeRacAy* 
XBMb o maMHcmBeHHOMb 6ojibHOMb, HaxoAHinc^ 
Bb B0H(At:AbHHOMb SApaBÍH } Hino onb HembipQ 
AHA cpAAy sanepiniicb u aasbovaiuH oKna pa6o* 
ina^b; nmo ysHAb cboio rpapAiH) ; Hino cpy6MAli 
cinapbiA A^peiBha' bo a^^^PM^ MapKOAfíHCROMb h 
pasAOMaAb ab HCMb cmbHbt a^^ noMbiHeHiji 
nreampa ( ! ! ) ; imo BunHCbiBaeinb uab nápadná 
Bb 4pe3AeHb aKm^poBh 0/faf^uY^cxa^o mectmpcc 
MOM^emb 6b] mb ^^onamb Kb npeAnOAaraeiBOB&y 
CBn^auiiDi*^ (qaMO C060ÍO paayMbemcAi nmo fie^ Digitized by Google -- 75 .• ■ 

ipmin^ft ntÁh^k Ha^^ffamb HHKascbpo Ba^HMfo 4%* 
M y no Rpa»iieft Mtipfi acfe ^paHi^yacKía roAOBbf 
9I1 hiomI) CQKepnieHiiO ynhpcnhí) ^aj^&e , mno 
HanQjieoHl) aunHcuaaeml^ ii3b ^aHi^ín aoo.ooo 
HejioaSfKb pa^^aro ^oňCKa^ m Htno ^aa oGpaao* 
^anifl HXl) nocJia»b bIi Oapu »!> Bepmi^ n /(iokIi 
lijiii npuH^b H^Bi|iaTne4i»GKÍfif — Bce eifip , Ka^lr 
^aBfbnaiornl) , aa^opl) ; no ec;iii emomb aa^opb 
VUAyMaHb n Bj^inyii^eub fb cebnib caMMMb H^* 
nojieofiQMb ^ mq h^4o6mq , vino6u Moryu^eemaa 
^ro o^§klhf ocitnu yqa^o , i^tir^a OHb npMHyjKAefl- 
|ib)Mb fi^xo^Hmca npudbjpamb ^b maKHMb pefiA^ 

--S MinoQb n Manili noH^mie o 6esubHHOMl)' 
Bacjia>|^AeHÍM CBoGofiOíQ, no>BajiOBaHHOiQ Haiiojieo*' 
poMb vopoAY A^Hi\utY I iia4o6HO auam^ j hihci 
y jKMmejiííif cci^q cěoSo^nato ropová cb 1807 ro-^ 
^á y mq ^ccnb cb mb^b nopb Kaab HaaoAeoub 
nanVb Hace6a mpy^b cm^pambciif o erci 6jiaTOAeH«v 
cmBiH, hq i8<2 ro^by ab fcomopuft orpaHHMeiiit 
PAacmb HanojieoHOfia pacmo^ianib jaHAOcnm aa ro* 
po^a u rocy^apcniBa , RhiPtyneHO ^paHi^yacRHM^ 
iKiiBO^epaMii 5giQo4}07g ^jiopiiHOBbt 

«<» HaCAbAHiad Qpupub IIlBeACKiií | npitHAal} 
|ia ce6fl ^ammu^eHÍe BjiaAbHiií MeKAeH6yprcKuxb« 
06baBiiJib^ ^mo onb He Aonycmumb neiipHHmeAif 
acmynHin^b. ab ohub ; eqjiM mofc^o co cmoponbi 
9(i|ineAeH OKaaauo éy/^emb na^Ae^fcauiee co^ba* 
cmaie. Bb cjit^icniaie oGRapa^oBaHuaro maMoiu-^ 
9(iMb npaBiimeAbcrQBOMb oesbi^eHÍa , Bcb ?KBine« 
AU omb 18 A^ 3^ vibinb ^pA^iibi hahiu npQ^ 
inHBb HenpaameABf ^ 

— Hab rAaaiio^ RBapnfHpu PoccificKOJi ap« 
MIH np«6biAu ob npary MHorie PoccÍHCKÍe ílpyc- 
C&io ^fluoBHisKii. Ab hiica£í itepBbixb HaxoAaiq^ Digitized by Google . *- 76 — 

Cfl f FeRepaJil) * AA^biomaHml) PocciiicRdro HMire^J 
pámopa f reHepe^b-AéHnieHaHinb ysapoBl}; Gbia-- 
luiif Bb CaKCOHCKoň cjiy)K6b KoMMeu^aHinoMb Bb 
Topray , * rewepa^l) TM-^eMaHb ; TeHcpa^b Tpacfili 
MHAopa^oBiiqb , H 4pyrie. Hsb 4)pBHi;y3CRi«xb 
HMHOBHHKOáb Hbiib. eiu^e Hif o^Horo. Uo Hoebd* 
3iúH>ib xie M3b lipavM MSBbcniiflMb ^ (ppaui^b II 
aoro lK)Hifl< MM^^bab Iose4)uinid4mb nepsoe cbh* 
/(BHie cb BucoKuMH Cof03HMKaMH. r^aBHafl KBap« 
HiHpa HMnepamopcKuxb ABcmpiňcKiixb BOMcnb 
nepeaeQena Bnepe^b | noe^uKy mor^a ropo^b 
6bi^b yme c^muKOjab Hano^neub Miiorojiio^cni* 
BOjvib, H no MHO>KecniBy npMXO^Hii^Mxb kL apMÍK 
no4KpbnjieHÍH HysBHu c^b^a^ucb h npocmpan** 
H^HUiia noMbu;eHÍH. BoeuHbiH npuromoB^eHiH 
spru Hacm9au4eMb nepftMupiii npíMOJiHcaiotncff cb 
BejiuRoip Abiifne^bHoainifo ; *ihcmo BOifCKb yMHO* 
Hcaerno/i no BoaiviOHíHocniH* Bb BoreMÍii Ha6upa^ 
lomb 5o»ooa peaepeHaro aeMCKaro oq^ojineMi/i; u6o 
upemHtie pacnpe^tueno ynie no noAKaMb* 

**<• MHorie 4aopu£ii KopoAH CaKCOHCKaro Ha- 

lloJieoKb npespamu^b Bb 6o^biiui4bi. ^^o>Ke^^b 

6binib Hacmynunib speiMH , Kor^a Hbiviubi mo hí6 

CAbjia'K>uib cb ABopi^áMK Ceub - KAy^CKHMb ic 

•Tioií^bepiňCKUMb* 

^ Hano^ieonb GesnpecmaHHO npeBOSHOCitinD 
HOXBa^aMK cboio KonuMMy,, xoniA (ppaHuyscKaff 
Hacmb eay Haxo^MBíuaiiCA* sblU^ésiM npu aaKJiio* 
i^eHÍM nepeMHpia, cocmoHJia Bcero hb Bce nal* He« 
nojiHuxb mpexb mbicaqb Bca^HUKOBb. IlyuiKHf 
npwBeaeHHbia MMb Kb hoboh CBeeň 6ojibuiOH ap« 
fAiyt f BSiimbi co 4>^onia. Hab cero bm4ho ^ na* 
KÍh «]pe3Bbi4aílHMfl ycH^ifl ynornpe6M^b Bohb- 
napinb^ 4a6bJ Bb CaKconiu Ha«ianib soeHHbia ^bH* 
coibí^ ^ aecbAia noxo^KÍA na nocAb^HiA cy^opoHi* Digitized by LjOOQIC -. 77 — 

pAHK&« 

— Bl) OKpyTKHOMb nHCBMb oml) IIpaBHIBeJlB-* 

HHKia kL (ppaHuyacKifMb £.iHCKOaaMb, o M3>.e-* 
bíh 3a 34peiBÍe HMnepamopa^ CKasaHO Niem^y "PO" 
HBfáb : ,;CoxpaHeHÍe ero cmo^bme Heo6xoAMMo 
if^AH CHacmia HMnepiu y KaKb /ir^fl 6;iara Eeponu 
u AÁH fitpu^ Romopyio OHb B03CinauoBiiAb m Koea 
oab ecmB HcmuuafaiH h npaMiiiHdaiiVHinHMKb.^' -^ 

3aMbHaionib| Hino AHrjiIiícRifi nap;iaMejin]b 
pasAbjíHérnca menepb ua mecmt napmÍH* Mhofo- 
HMCjieHubňuiaH M3b UMxb h conponiHOJiafou^aflCiX 
Bcbmb npo4MMb ectnb napmia TojoncoeZé rjiae* 
Hhie no6opHUKtf ea cymb Aop4b A.MBepnyjib Bb 
BépxHeMb IlapviaMeuinb, h Aop^b Kacm^epHrb 
bL HuHíHeMb. 3a neio cjife^yemb napmia Enzo^Xp 
Kb Komopoň npucoe^MHHJicfl Aop4b FpeHSHJib 
cb CBOiítMH e^HHOMbiiuAeHHHRaMU* Tpeniba nap« 
min AepxcHinca MapKHsa Bei'Aecjiea. HeniBepinaa 
cocmoiunb Hsb HeMHomxb pecf^opManioBb, namaA 
B3b HeMHoruxb ^MCCu^eHinoBb , a o6b ae Bam- 
Hbi. Ulecmaa napmia aocamb aa ce6b aa3BaHÍ« 
AptiaeH napoAcc^ a ynpaBAaemcH ab HM>KaeMb 
BapAaMeamb Bum^pe^OMb a Capomb ^paaca-^ 
coMb Byp^einoMb. QpaaTneJia Aop^a Ca^Myma 
npHcma^a ab cmopoab Ilpadanie^ibcniBa* *Bapo*- 
HeMb Bcb cia napmia coBepuieaao <:orAacabi ab 
rjiaBHOMb 4bAb --* Bb aeoós^o^aAiocinH yaaHmo* 
SKHinb fioHanapmoBO mapaacniBO u ymBep^amb 
Cfio6oAy' bpainaaóKoa aioproB^a* 

— - O^aab nyrnetnecniBeaaajcbf BubxaBtaifi 
B3b AoH^oaa ag Maa , yab^OMA^enib # nmo no 
nocjib^aaMb a3BibcniÍAMb r^iaaaaii KBapmapa Aop* 
A« SeAAuarmoHa Maxo^aMO ab C^aMaaat i k Digitized by VjOOQIC -^ 7« - ~ 

HtttO Ěch nůpnfcíá tomonuxvích mATtttí Mepě/^lH 
tlocjiOBaMli moroiKe nynteuiedmdeHiiHKá^ io^oo& 
^ejioEibnli np1ivotnúnAs^^^ch chcmu ua cy^a Ha 
jiBkI^ TeMsti 4;ijt H^Romoparo maHuara iia3Hd« 

• • -^ 6padcy}it4eHÍit H68ařo (ppánityáCRaťo it^N 
o6ptineiiia iíchb xjib6iii fil) naB03KaxÍ> na nostxr* 
^b) if no CJiy«faio« cotíepuieUHoa y4a*lM 4bjiail<« 
Hfaiiťb Bb UapíAHih Ha MapčoaoMb fio^B onbiniotf b^ 
ÁHrAÍilcKie ^ypHajiKOttibt 3aM6<lafonlb> nmo cié 
ocfitpoyi^Hoe lf3o6pĎ[neliie Aro)Kemb óbinib ^pes*. 

.Bbl^áňHO ltO;iC3Hi»lMb IlpH ABU^eHÍHXb ápMÍM ^ sk 

ocodjitiBO tipM XOpoitlO oGAyniauHOMb omcmi/nAe*' 
Uiíi HCt čhno^HtiA shMhís KectprtiHpu , Kor4a 
cócmoHfiiejibCíntía h6 A03^0AJimb ocmauaBJmtfam^ 
€A 4;ia tie!4eHÍA XAb6oBb« 

Itiíro Bap^aMeH^a npr^^oMieKO OpalnopoMb OHa* 
t;d> Hino6fal ^b y^ilueHHOMb lídcritaHOBAeHiii d 
iPUMCKitxb KáttíOAKKaxb oitlMbHeuo 6i>t^ npe^o^* 
' emauóBAetíttde ilMb npaBO npiicydícniBQBafnB Blb 
oSoHxb ilapAdMeiimaxb^ íIocaď npDucxoAHBiUiixbE 
o moMb cliAiittiajtb cilópdBb i npu BOHJcb m Kail^. 
ItJiepb Kastla^leňciilda oóbdtíHAb csoe coťJiacie kH 
oie npe4Ad)i(eHÍ6 5 ddéapaeM&i 6btAil roAOcgý j() 
éíoABuiifHčinBO dHUxb dKasajtoc^ Ma CtítopoHb^ 
ttpomjbtBíioň KaindAiiKáMbé 

♦ ■• ■ . 
Hsb fiaiiiAHfmdtta y6t4dMXBi6ml> ótňb tj 

AiipbA/i, Hmo IlpesH^eHnib coe^itHeHH^icb o^Aa-- 

cmeu íiasiiaHMAb ř-ua TaAamiiHa n ř^Ha Baap^á 

Kb ^mnpaBAeHÍiO sb ťocciid » 4a&ií BMficfifb cb 

liaxd4Aii;HMCfl Bb C* neTitep6yprb IIocAaHititKdMb 

t*víh A^BMCotiib, npa co4b«[cmBÍii''Pocciii> Ha* 

nskíoik MHpHue neperoBopu cb AHrAÍe|D» Hab ce« Digitized by LjOOQIC — 7d — > 

to nti^HO% šaM^Haemb Ph^kckíA SpumeAšy Mtt'b 
laa^o SHaMHinl) noKpoBiinieABcniByioii;ÍH niottb # 
KómopbiMl) HaiíojieoHl) oShRUVíAh HAM^peHié CBoe 
ADaycmnnib C&ftepo^ AMepMKaHCKýK) Pecny6jiiiKy 
Kb yHacmiio ab npe^^JiaraeMoMb omb ueró Koh^ 
tpeccfe. 4^B0jibho yH(e H moro ^ «iino oHb ko-» 
sapcmBOMb cfiOiiiMb ;£OBjieKb ee sb BoSny > cd« 
BepmeHHO tíecóBMbcmiiyiO cb en Bbito/^MH. Pec* 
Jtyd^tiKa HeuMbei^b Hy^K^bi Bb noKpoBHtnejiB- 
CiHBb Hano^eoHO^OMb. -'— HoBbňiííí^ RSBbcinitf 
tJiaCiiftib) Hiao laAamiittb ía Baap^b iipti6jbiAiá 
ysKQ Bb rotneu6ypVb* 

' ♦ 
K^io^iH ropová MeRKH itpuseáettbí sb Kúvt^ 
CmaHmHHOnojib UsMau^oMb - BeeMb vLASL^uunnkh 
cuhomL nama ErHnemcKato. Bmecnifiie četo Be^ 
Bb cinojLBl^y COBepmeHo ŮhiÁo cb BeAHKólo mop^ 
SRecniBeilHócitiilD. Cy^maHb, sb Ka^ecjnab BepxoB** 
naro KaJiii4^ai npHH^^b kaiďhíI bo BHympeHifocniit 
CBoero cepa^H) noApGHo KaKb RbnOr^a (Bb 1517 
^č>Ay) Ce;iajiib I npVimMaAb axb Hsb pyxb cupd 
lUepH^ia MeKKCRaro. Bo cemy pa^ocniHOMy c^ynaio 
Sb npc^OA^eHie i^b^oň HeAb^u no mpu pasa sb 
AeHb iiaAb6a npoudBOAHAacb cb 6aniapeií h cú 
4>Aoina« HsMaHJib-léH npuBeab cb co6oío sb oko« 
Baxb o^Horo pesHocmHato Bexa6íitna no UMeutf 
B^HH-Macana 1 npeiK^e 6biBiiiato UleuKOMb ab 
o^HOMb ApaBÍHtCROMb ropo^b* CyjimáHb npiiRa* ^jf 
da^b oitipySuinfc eMy roAoay 3a y<íitiieiliiúe itiab 
UHorie 6e3^eA0Bb4Hue nocmynKii cb xcitnxeAAMtf 
Me^uHiit u OBpecmHocineil cero topo4aé 

Q llůÁJié Digitized by VjOOQIC $ DigitizedbyCjOOQlC " ^ Bl>CTHMKb EBPOnbl 

yo i4. t id \Á h i8i5* . 

t HanruHAfl caobechoctk 

CTHXOXBOPEHm. 

Aí ^ H Jit £U 

tto^mb mat<l> paHo usMfcHttJiá ? 
Cb Me^^maMii ^ pa^oCmbio , mocttóS 
Ky^Si nojiemb CBofl yctitpeMM*Aa ? 
fíeyMojiMMafl , líocmoft ! 
O AHefi Mou^tb Becua s^átnan p 
nocmoň I Te6f) BOddpama iibmb ! b » • 
^ JVetttitmb » MojiMittab He BHHMafl> 
U Bce aa ueň noM«iaAOcii Bb caĎ^Ii I 

O t^fc mtí Ay4ii» nymeboAttttteA^ 
Becéjifaixb lOHomecKHjtb ^Heň ? 
T/^b nibi> }iaAe>K4a) o6o^hCm1áttteÁ% 
HeonbiTttHoň ^yittu Moeil ? 
y»t& Hbmb eA> ceu Bbpbt MHjióft 
Kb niBopeiibAMb nAaMentioil Meldtbtl 
4o6bi«ia iicmMtíb ytif»iAo& 
IIpHspaKOBb npeiHKtttfxl) ttpacemtit ! 

Kmh Apéfixe pyttt) Cfionxl) co^A^tt^O 
BóromfiopiUb nuřMaAíottb '-^ 
Nu 14^ £ Digitized by VjOOQIC — 89 — 

H Mpanfopb ftHA^b jiiD6Bii-cmeHau&e ; 
H MepmouH Sbíxh 04yiueBJietib : 
TaKl> njkaMeiiHo o61;)iiiná mhok> 
npnpo^a xjiaAHaa 6bMa — . 
H ííOAHan Moeíí ^ymovo 

OhA nO^BlAVÁSiCb f OmiAASí. 

H fOHomii 4fe;ifl Hce^anBe^ 
Ht)MaA o6pbAa asbiKl), 
Mut) 0TnBb«iaAa Ha A^oQaaubep 
H cepAUa r^iacb nh nee npoHHKt) ; 
TorAa H 4p^flo )KM3Hb npuiijio » 
H HyBcmso ou^yiiiMAb py*ieň, 
U Meprnaoe omsbJBOMb cmajio 
n&jjiaioii^eň AyuiH MOeit. 

H HeecinecniBeHHUML cmpeM^eHbeMl) 
Becb MÍpl> bI) jvíoio nibcHUJiCA rpy^b } 
KapmHHoň , dsyKOMl) , BbipaxceHbeivib 
Bo Bce H 2KH3Hb. xomb^b B^oknyn^b. 
H sb nhTKHOfih chtáeniA coKpbitnotír 
CROjib nbiuiHbíMli MH^ Kasajicfl CBljnib! • 
Ho axb ! CKOJiJb niaAO sb HeMb pasBMmp} 
H MaAoe — CKOjib ůhfyHbm i;Bb;nb í 

KhkL 6oApo, cji^^omI) aa Me«inioiD, 
BoAiue6HbiM'b osapoBaiil) cuOMb , 
3a6omb HecBAdaHHuu ya^oio » 
R xítf3HM aojiemBjíb nynieyih* 
SKe^aiibe 6faMO ucno^Henbe .' 
ycahxb omaary n;iaMeuuAb I 
Ha Bucoma , hm om^ajieHbe 
He yxcacaAM CM&Abixb KpiiAT>! 

H 6biCinpo íKUsaiĚ KOAecuui)a 
Cmcaeio MAa^ocmír meHAa^ Digitized by Google — 85 — 

£é B034yuiHafl cmaHiixta 
Bece^iiixl) npHspaKOBb bjicrm* 
^foffoes ct> tipeJiecniH&iMH AapaMH^ 
Cb ajiMaaHbíMl) C^acmie K^io^eMb ; 
H CAaea čb asba^^HUMu B^Hi^aMa^ 
H cb BpKifMl} Ecmnua jc^ntvCi^ 

Ho axb ! eu^e cb noAy^opora % 
HacRyHKBb pbsBoio Hrpoň f 
Bqxc^u omcmaAH pbaBOuorii \ 
3a poemb sb cAĎ^li) yM4a;iCfl pofi I 
yRpa^Roii Cnacmie coRpuAOCb ; 
M^fbHHHKb Suctuie yuiAO \ 
GoMHbHBA myneH o6aoskiíjioc& 
CBBineHHOH KcmHHhí «ieAo. 

Si BpbAb, Kdfib ^epsROK) pyROid 
DpeapbHHiaií CAasy noxnu^aAb ^ 
H 6iacinpo cb 6iiicinpox> BecHOio 
npeAecmHbiH i^sbinb AX)6Bif yBAAb* 
H Bce nycmuHHO ^ ihkxo cmaAO 
ORpecmb Meuji npe/^o mhoíí j 
E^Ba tía^e^K^bt Aiiittb c|flAO' 
CbĎiqiíao Ha^b Moeň inponoH. 

Ho Rmoxib Hdb ceS moAnu KpKAanioií 

OABHb cb A]06OBIilO MHb' BO CA^^b , 

MoH AO HOi^uAbi npoBOHfiamoil , . 
ynacniHHRb pa^ocmeil u 6b^b ? 
Tu ydb »iMine«[CRMxb oGAer^HmeAL » 
Bb ^ymeBHOMb nipaKb mhaoS cBbmb^ 
Tu 4pyjK6n , cep4i;a ii3i;|iAHineA&, 
Mou ^oépuu reHÍH cb x)iiuxb Abmb h 

H n^Uf moBapHiub Mofi AX)6Hiioft| 
4yiúii xpauiiHieAJ^i KARb oHa, 

S a Digitized by VjOOQIC — Q4 — 

4pyrl> B^pHoň , mpyAb lieyiliOMUMOik p 
KoMy CBHmaH BJiacmt* ^ana : 
Bcer^a niBopumti^ ne paapyiuaii ; 
MupMink neva^LHaro cli cy^bdou ; 
H CHAy bT) cepAUb B04Bopflfl) 
Bepé^HA bI) HeMb aCHOcmi* h ttoKOÍr. 11. HSHmHHfl HCKyCCTBA , HAyKM 
u AHTTEPATyPA. ^^^^^s^>>*^>^^^»^*^^^ Heniu eif jhubojiucu. 

{OnoHHaHie.) 

Ha^HHaA roBopum^ a co^ttíneHiii , mm 
daM^mHMl) y Hmo nejiOBĎRb HMbemb mojit>Ro 
Ht)Romopyio Mbpy nposopjiMBocniH , it caIía- 
cmBeH»a H^Romopyio cnpeA^^eRHyto Mbpy 
BHHMamH* Tbt coHHHHeiUb noeMy 9 Haptnany^ 
HcmopiK) , poManl} , mpare/iiio , naur/ a-*^ 
nyó^HRH BOo6xiiie; He nepeans^aň me y uHuxb 
aBmopOBl) , Komopbia naca^n o BocnuinaHiit* 
Msb A^y^^b iniiicH*ib At>ine& e^Ba^iu ttaiitAyiit^ 
cit fiBoe ^ Komopbixb 6iit moaho óu^o Bocnn*' Digitized by VjOOQIC — 85 — 

inam^ no wxb upa^HJiaMb. PasMucjiHBb ne- 
UHOro f OHK yQiiAbjíH 6bi, hoio opjinHbin no- 
^emh Heecmb oSpaaenb oSiv^eví apupo^w. Co- 
"■iifHeme , BhicmaB^eHHoe na r^asa mhofojiioa- 
non niQJinu ^ if^bernb BejiaRon nopoRb, ec^H 
»e MOíRemb nocnTMramb ero ne^OBĎRb qb 3/ipa- 
jQjbiMb niQ4bRo cB^bicjiOMb j^ ne óojibe. 

Ey^b couHHeHie npocmo n acho , 6e3"b 
^HiUHMxb (Jiwrypb y óeab nocmopoHHHxb oro- 
^HHHOCineH; 6yAb ero npe^Mernb ÓAHab. Hyc- 
ceHb npeAcmaBHJib Ha o^how ítaprnHHb Bne- 
pe^a lOnMinepa oGojibu^aíOLnaro HwM^y Ka- 
jmcnio , a B^ajin oGo^biujeHHyK) ero iKepniBy , 
B^eROMyio H)HOHO^. TáRaa omiiĎKa He^ocmoá- 
^a. cero Beai^K^ro apmidcma. 

JRnBonuceujb MOí^ernb moji^Ra pacnojia-- 
ramb OAHWMb MrHOBeHÍeMb i h ewy He no3- 
Bo^iiemca oGnanib hh ^na MOMennia y Ha ^sá 
AbncmBiH. Ecmb HbRomopbie mo^BRO 'cjiyqaK, 
r^b , He Hapymaa hh HCiHHHbi ^ hh iiumepe^ 
ca, M^omHO npuBf^cniM na naMfluih npomeKinee, 
M^H yRaaarnb npHÓJiwmaiomeeca MrHOBeHie.. 
BnesanHCe npoHCiuecmBÍe aacmaraerab nejio- 
fibRa sa ero mpy^awu HJia 'ynpamHeHÍflMH ; 
onb aaHHMaemcH npOHcuiecjniBÍeMb , u en^é 
aaHHMaemca cfiOtfM:a /v^^-^^mh^ 

"EcAu npe/iMerab OAwnb ^ Hcenb^ npocmn 
n cBHsaHb ^ mo Mory oShaihk ero o/^hhmIji Digitized by CjOOQIC — «6 -^ 

mSTAtiAOub I HO emoro ne fpBsxhHO. cií^híl 

mpeGyenib pasHOOópaaÍH , h 6yfifimh paaHO- 

o6pa3Ha y ec^K apnincmb 6bi;ib cmporujAl^ 
jHa6AH)AftnieAeMl) npnpo/\bi. 

HeAOBtRt HHináeml) RHwry ApyroMjr ^ejio- 
tot)Ky. Beab acHRaro npHroraoBjíeHiH Hiiina- 
uieAb pacno40iKMinca Ha cBoeMb Mbcmb cno- 
coGHbHUiHMb ^^fl Hero oSpaaoMb; cjiymame^b^ 
HiaKitte« EcJiu ťahÍ) Humaiomb CKyHHaro aa- 
HTopa y mm mflittejiaro noema , mo npaBaji 
pyna mok no^A^lP^^^^ uoío 6opo/^y h hao^ 
Hauj^ytoca ro^OBy; a jit)BaH« noAniipaH ^OKomb 
BpaBOH , 6y/iernb BbíHOCunií. Ha ce6b bcio ma- 
rocmb ro^OBBi h pynn. He maKb cjiyiiia^l> 
6bi a coHHHeHiA IIIeKcniipa ^ Bo4Baiepa ^ Bh- 
jiaH/\a. 

ITpHGaBhine nipembe jini^e Kb ^bécmBy- 
lOiUMMbj OHO nocmynumb bo Bcbxb omHome- 
Hiaxb KaKb h ^aa nepaua ; yBu^nine co- 
pGpaaíeHie mpexb no6yAHinejiLHbixb MHme- 
pecoHb. Ey^b cmo , óy^b A»t)CinH rawcHHi. 
jiio^en: nopa^c^^b He nepeAibnumca. Komciho, 
CAyHnincH uiyMb , A^HuieHifl , BOCH^Hi^aHiH , 
npíiJiHBb H onijiHBb jno^eé j CJtyHHinca EAm^ 
^oMy Ay^anib'niojibKO o caMOAib ce6b, m f,AM. 
ceGa HtepmBOBamb oSineio nojibsoio , mjiw ofr- 
u^HMb Ay^OMb. Ho CKopo KaiK^biH o6painiiiii^ 
QK Kb cnpaBeAJiHBocniH , h oinKamemcfl omb 
'tanHHbixb mpeGoBanm st 6esil0AedHUxb ^QH* Digitized by LjOOQIC — 87 - 
ji74. TekumI) o6pa30Mb nopHAORb cHoia ýcma- 

HOBIiniCA. 

TenepB Bsr^HHHrae na emy ny^y Mojii,eň 
wih naci) o6maro BOJineHTn : Ayxb m HpaBfe 
Jtaft/^aro ^^jiOBbHa no Bceii cmíb CDoen oéna- 
pyjHHBaemcA ; a Banb Dbmb hho^hoio hc^o 
BbK{i cÓBepnieHHO cxo^Haro HpaaoMb h ^yxoMb 
cb ApyrHMb He^OBt)ROMb; Hsb inoro CJib^yerab, 
HinO Bcb BH^HMblH BaMH jiHi^a no/^o6iiBi ««HCinB- 

HMb ApesecHUMb ; Hbmb jiHcma o^HuaROJk 
dejieHit cb /^pyruMb, hh jinqa OA^HaHaro no*^ 
jiomenÍH h /(bůcinBÍn cb ^pyriiMb ^iiqeMb.^ 

BarjiAHunre na emy me Kyny jiw^eé Bb 
nacbi iHMiHHHiii y Bb mb «iacbTy Kor/^a bcaro& 
itOBHHyemcH 6o^be hjih Menbe CBoeMy no6y' 
3KAeHiio ; B HaRb Bb ceMb noBHHOBeHiH ecmh 
pa3Hiiqa , eemB paajiitqie h Bb ^bHcniBiiixb 
H Bb noiomeHiHxb. H nacb BO^HeHÍÍH n 
*racb mHuiHHbi HMbiomb mo o6inee , nmo 
xam^bift noaaaMBaemcH Bb OBoeMb BH^b ae** 
npKniBopHo. 

IlycRaft apmHcmb iraGAiOAaeinb saRonb 
oaMOAHHHOcnieft H noGyiKA^H^^ > ^ Raisb 6bt 
pH 6bi^a oóuinpHa ero RapniHHa , coHUHeni^ 
119 y^ajiumca omb ucmiiHU. O^na nponiífBO- 
no^omHOcmb^ nosBOJiHeMaA BRycoMb h bu- 
BOAHAiaji B3b pa3Hoo6pa3Tff AnnHOcmeví k 
noJiBdb , 6yAenib Bb HeMb HaKO^nnibCJi ; 9 
Hpyroá Mt |Hpe6]reincji. Digitized by VjOOQIC — aa — 

Scmfu B"b o6biKHOBeHi^xb HOfiijftDmxb na« 
po^OBh nbninQ He^QcinoftHoe RHCin« ínuBonHQ-^ 
H€^; npmiinHa nb CBbmti BtuR^WBoemfcy HecnQ-^ 
cwa Bb nQApamaHÍH Hc^yconiBb, Ilpitcb^aia^ 
VPDTiQ í^enii^MHjr, mapiiaiomara Mjrujjjí*Hy^ iu^aíi^ 
íioiQ paawaxHBaiQinyiQ pyKy mq/rho, hmmi»kgi 
npe^ctnaBviflmiit wa eRpaiib. 3^ai0t)^ npia b1^ 
onpoBQp^eHie cero HHbnía yaámynib ^ií(h 
«a ^apiHMiiM fiaoimo; ho a ae omčmyn^iQ 
Qmb Aiioera imbiiíA^ QniHUMno^e y J^ainmta 
f ra jiaHAma4>>inBj > acuopumb > ^iiJryí>ia n ko^ 
qmiojffbi cmQAi^ iipacuabia; cMompume I^QJLi»KO^ 

Ilo^paH^aHie ^CRyccinBb íitpeSyeinb BaiHm 
iiaro, AHi^aro^ paampe^í^Haro. naaBp^an]^ P^pL 
cíaHmiy ^o/^HecI^H pywy rq- AÚy ^ ppeMo^ 
HHmii^ r^aBy ; H^uaa Be^i^natt^i^B. ^h Q^mIi 
É(ytt(,b ^ CR^QHflidif^eMb HBJíQ ceae { iiajiQja no^ 
vopHoa c^HpeHÍe ! ^aKa^ OA,eHiAa jpe^^Ko^luiA 
Maa l/l, cBogov^uaa ! KoMy ApyrOMy noAOĎiž^amli 
vecmb. cero n^oRJioi^eHia y RpoAib ftoira. fH-^ft 
poAumejia? 

Kb HawHMb GeacMwfc^ekHbiMb;' nÓK^CK 
liaMb npnóáBbme Haux^ cmapWH^we Rocniiói 
Mbi. Cniopio cb nepBbiMb reHieivib fib csbintií 
vma HiíRor^a ne MaaJieHemb. oub. ua^ero npé^. 
Kpačnáro n3b Kamero, o^bauia S;^fl, mUBonHCii 
líjiH Baame^bHaro iiCRyccraBa. KaHáa npéRpá> 
CHaa Beiqb, uab 6pOH3u Mvm MpÉřMÓj^a^ ^ěji^ Digitized by VjOOQIC •^ 89 — 

vbKli Bo (JípaHi:\y3CK0MT> Ka(J)raarife clj nyTO< 
]R«Haww í mnaroto n mjiainoio ! 

Hó B03Bpani»MCH Kh pacno^omeHiio n kTj 
cocinaBy ntiJtaro ub flfcftcniByioiHHxh jiucfaxh. 
Ham^Qe ^t)MCiT}BÍe nMbemb iit)CMo^bKQ mfho-í 
neniH ; hq apiirHCinli HsGHpaemh mojibRO rad 
ífiirflOfteHÍe , Koniopoe irpoAOAmaenica ne ^ojifcé 
]B3r4aAa'í A KaKl> na Jiwnt), Komopoe noKasbi-T 
V^jiO crapa^aHÍe h na KornoJ)OMl)! iiSQGpaaujm 
pa^ocrabj BH/\HO CMfcmeHÍe meaepemHeft cmpa- 
QTím co cAÍ>A^w^ moii, KQpiopa^ yj^e MUHoua- 
ViacL ; paBJnoMfcpiio MOíK,emb ocmarahcn B"h 
po^oa^eHi^xb, Bb xapaRinepaxb, sb At>^cmBin 
4xb iKHBonHCHOH RapmiiHh; c^ib^b npejKA,en 
OB^^PSaro c^y^aí^ hjih mi;'HQb^iíÍ4^ 

EteMHorQC^0«Hai3| cHcmeMa cymecmBbi 
^s B^pyrb nepeMbWííeinÓJí jk «^Hb ^3ftbčnmdi 
j^CH^UQuy 3](iaiaiu\eMy iip^po^y , h fibcepAntl 
HiAjibioiineMy ^yBicmBQ í^ciiihhm j hq eiviy M3Bfe- 
qT^^o, ^ ^lO, nmo paa.iH«í^biH ^íiryj)í>i m cú-^ 
^,HHI^e4^»^bIfl jiHqa c^aĎo coAbMcmBytómb Rb 
o6u^eM«y Riie<íam^it)BÍK>i m aa mo cq cmopQHBi 
i^^měpeca ympaneno Gw^aemb ^ca rao ^ nmó 
BOSHATpaiKAaeTíícH; cq crac^QHM paa^ooópaaÍH. 
Hn^tJ^ B Jícnem b Moa BHwiyía^ie ? QRíeneiíia Ha- 
jpofla. íle. Mory He ^b^Mnib. y^aoniTH MeTK^y 
cino^bRit^^i^ jiK>At>Mii y 3aM;<aHuaaiou^iiMu Moě 
jnoĎonwmcinBO. Mou rjiasa , mom lýBcinBa , 
%iOE Afma, BjieRjtncii ^ HÍEftíOuťbHfííMb oópasoMb Digitized by VjOOQIC — 90 — 

taYf,ů.y Tfií) «cmpt)Haio i/ixh r^asa^ nxl> htb-t- 
cmaa , Mxb Ajoiy* H roaRb MHb 6buo 6tbr 
npirffniHbe omcpoHHmi* ^acl) A^ftcmeífA , ho 
aa mo noRasaniB mou cujna y h ocB06o/|UTnf»f^ 
CH omb npuBfla^HBbixl) npaaAHO^ioGqefil)*^ 
UpasAHOJnoónM , npoMt) mbíib pb^Hwxb c^ý* 
^aesb, r^b ecmb padHmeAbHaa nponiHBOnoJiom* 
Hocnifey Ba»ymcA ^uh HajiuinHiíMif. Ho morAa 
Kanb BUBe/ieHuafl nponiuBOnojio»iHoonib coBep^ 
lue^^HO uaaiUHa, c^ena nepeMbHaemfcH, h rjia* 
BHoe BHHJviauVe 3pnme;iH o6panj(aemcá Ha 
npa3/^H04io6qa npomwiíb HaMbpeHÍa mHBO* 
nHcx4a. 

He ^ioGjiio inaKíKe sb mnBOuucn (Rpo» 
Blb aJioeeo.^Bi ) cMhmenia awi^eropHHecRwxb 
cymedmBb cb ÁbžcmBHme.Ai,HhiMn. BHaty aa- 
panbe nero^OBaHÍe Bcbxb noHMinaineAeá Pjr- 
6eHCa ; ho HMcmbiž Buycb h jiioGobb nb kc- 
mvinh CBbiuie Bcbxb Mb.iOHHbixb yBaiKeHin. 
CMbnieHie a^^eropiu cb npupo^ofo npHHQ- 
CJinib HcmopÍH Bn/^b 6acHoc^OBHbin h 6e3- 
oGpaannib nhovíh npouSBe^^eHiH 'PyĎeHcoBfai, 
Hmo anaLHamh npe^crnaBjíeHHoe JiHiJ^e cb 
nmHHBUMb rnhsAOVíh nh pyab , MepRypiá , 
pa^yra , So^íaRb, Crapbaeqb Bb KOMHamb jn 
BOKpyrb nocmejiii pQ^HabHMqu ? Emo inp^^ 
6yeinb , no>^o&HO ^peanviMh iieAajiHMb H no^* 
nHCivMb , mpy^OBb aHrauRBapífl. To mo CRa« 
)Ky o6b HSBbcinHOMb iMiOHyMeHiiib, Bb PeňMcb 
nocmaHOBAeHHOMb IliiraAeMb. Taitb »a nunh Digitized by VjOOQIC anoBapófib Aemwimb no^^eHbii^uKb > a pn^oMh 
cb HHMb meHu^uHa npHBOAnnib 4i>Ba 3a rpH- 
By. IlMrajib ! bosbmh cboh pftaeqb ; n3rjiaA^ 
^^fcflw Hy/^Haro HSoópa/KenÍH ! Tw xo4«inL 
jipeAcmaBMnft noKpoBnineji»cniByiomaro U^apa: 
jBy^fc onh ^ep^iaBHbiMb noKpcfbumeAeMb aeM^e- 
V\t)4ÍH , moproBJíH u paaMHomeHÍa napoAnaro. 
IIoAeHbii][HRb mBOHy na Kunb moBapoBb jiema- 
xu,'iíi , ecmb yme npeKpacHbiu CHMBOJib mop- 
roBjíH. Cb ApyroH cmopoHbi nie^ecmajia pa- 
CRHHB Ha rapaBb my^iHaro BO^a i nycRafi 
cmamHian h KpbnKin nocejiaiiiiHb y poronb 
ero noROHmcn : Bomb 3BUAe/^bAÍe. Mem/^y 
060HMH npe^cmaBb BpecmbflHKy mo^cmyio n 
3/a^opoByío, RopMEii^yK) rpy^bio M^a^eHii^a : Bomb 
Hapo^OHacejieHie. PasBb jiemauj^íň Bo^ib, nO' 
yoiou\íácH HariH noce;iflHHHb , aAoposaii men 
lUjViHa, cb BecejibiMb jiHi^eMb h nojiuuMK mo* 
^OKOMb rpy^HMHy Be Morymb a^bOj^bho npe/^« 
cmaBHmb nsauj^Hhíxh Kpacomb fi,Aa Macmep-^ 
CRaro pbana niBoero ? He nipOHemb jih emo 
CRop|)e niBOHxb ajijieropiiHecKif xb cyu^ednab? 

f 

Tenepb saMbniHMb , imo mHBonHCb , no- 
/^o6ho noeaíiT , inpeGyenib bene moratae , hh- 
crawxb HpaBOBb. Byiue we Bbpninb inoMy , h 
nopoHHwe ero RapmHHbi HHRor^a He n^t)HA- 
lomb Hacb ; . Tpeab ecmb A^^ópo^bnie^BHMH 
mHBonwceqb h BORpyrb ero Kapmuub moJi- 
nainca apninejiii. R ne coRbnjiycb h casib 
Humamb iiHor/\a IleinpoHiH^ FopaníeBy Camu^ Digitized by VjOOQIC — QS^ — 

py Aml^ubájarum, w MbjíBie Kamy^jiOBM Míi,- 
^pwrajibT , MHOio HanayqniB no»nnii BhiniBep- 
^^enHw?. Ho H HO xo4)r HMt)inb Bcer/ia ne-^ 
pe/^L r.iaaaMfi WHcniH , nomonjienHon ub ne^ 
^Hemomti ; ne xo<iy, nmoGbi ii3HiqHKiH ncKyc-% 
cmea M3Mt)Hfl4U CBoeMy npéAremy h HaMb<^ 
pcHiio, O^Mifli nsb npettpacHtnimixb Biiprii-? 
^íeBwxb cmwxoBb , m o^ho Hsb npenpacHbw-í 
maxb npa^H^b HCRycqniBa ecmb c^t>AY^^^^^i 

Suat J«<:rim^Q reruin^ et mentQo:^ mortalia tangu^t^ 

^YAomHVínj ua^^eHta^a 6bi Ha^nucbiBaniK 
lia^b QBQ^ni MacmepCROK): 3,a'^cíí HecnacjrkHibtet 

RcejiHmb AioGoBK nh AoSpo^bme^Hj^ «ewan 
BwcnibKb napoKy^ ^n^Manie wb cmpaHHOcmH — * 
BQinb AOcmo&Hoe HaMbpeHÍe necniHaro 'lejia" 
Btxita^ npMHUMaio^^aroca 3a nepo> Kncmb, h^h 
pbaeqb^ DyCKaH SeacoebcniHbiH waivienb bb* 
^aemcfl bV o6ii](ecmBb óeabcmbi^a, aaKjiioia^ 
»b Ayuíb' ma&HOe namna 3;iOAt>H»ía : 3AbcJu 
omiAf^^^uxh ero npaBeAnoe oS^wneHie^ ^oĎpo^b-^ 
ine^bHbie BHAamb 3-«aro » nepe^b hiimh quio-* 
jímarOi Ohh BwawHaionib era na cyAb h nb am** 
Bbniy« CHOAd^RO HH npmnBQpancii> cKo^bKo oub 
HH onpafiAbiBa&CA, eMy ao^íkho nOAnucamb cboíI 
co6cmBeiiHbiui npHrótBopb; n ecjia c^yqafi npu*' 
Bejib ero ab Raf^niHHHyfo rajijiepeK), rao 6eperHCx»' 
óub o6painiiinb r^aaa na cmpaiunyH) KapniuHy/ 
na cmpamuikiá cy^b CBon. Xy^Oi^Hnub ť xneocl Digitized by CjOOQIC / - e3 - 

^bjio npocAEBíimhyU^eA^tah Bt>^HOCinu 3HdMěiřtt* 
títbie n Be^MRÍe ttOABurM; Bo3Be.«uHuinb cmpa* 
%A]rii;yK) Ao6pOAt)raejiB bTj nocpaM^emti , no- 
cpaMHniř» c^acmjiHBbiíi nopoRb hb mopjRectnteb 
1/L cjiaBb ; npttBO^nmit sb yiKacb a^o^^it vl 
iHHpaHá. npeAcniaBh Aihb RoMMo^a bV ne- 
jnocmaxb 3Bt)pH A^moíÍHOH ero a^****i®ío j 
lia no.iomHt) mBoeivib paarpoMtí y^apoivib ne* 
6éCHaro MineHiH BpoBortÍHqy, maat^ymaro y6í&* 
CšiiB^HHbixb no6b»^b h CMepmoHOCHOM CJtaBBi ; 
omMcmu 3a /^o6pOAbtne^LHaro Mynta ero ro* 
tewmejiaMb , GoraMb m pony ; yoper^w cy^b 
nomoMcniBa : ho bcávl ne tiAtbeiUb co6cmBeH'- 
Haro Ayxa cMbjíocrau , mo npiiBOAtt na na* 
kiHrtii. cttpaBe^jittBOH npuroBopb AmtíyBinuxb 
cmdjibiiiiíí; yitopná HapOAb Bb roHenín mbxb> 
jRomopbie Bbmajiií eMy HcmiiHy h órab Hee 
tiocinpa/iajitt j noRamu KpoBaBbiH itosopuina it 
cyfeBbpítí II cyeMyApíA 5 »ay*iit napeft h ua-^ 
po^bi ocineperainí»ca tiponoabAtíiiKQBb oĎMaHa^ 
it yBáJitamb anocmojiOBb HcmMiíM; — ii mbi, 
xyAomHHKbj u ttibi itbiAaS pesHOcmiio cmoAmíi 
jftb pa^y y^HmeAeS po^a ^©^oBtnecRaro^ yinb- 
jiiHme^eft Bb ÓbAcmBiaxb hívishía^ ftapamejieá 
ajioAbfecniBa , m BosMeaAHMROBb Ao6pOAbmejinf 
IIoMHH Htao 

Segnius irritant aiiimos rfemifsá pcť atiirem 
Q^uam quae funt oculis fubjecta fidclibus et quae 
Ipse sibi tradit spectaton 

M tnaRb cb »t)MbiMit AVtv^diUj/t mBOitMít 6e« 
cbAyK) a RaRb cb maBbmii u RpacHopbiu^ Digitized by Google - s4 — 

JRHBonHCb pasAb^aemca Ha co6cniBeHH# , 
manb iiaabiBaeMyio jBHeq/iHCHyw HSicuih u ná 
nacmb eBipas^imejibHyio. Ho KaKb 6bi hh pac- 
nojiOiKUJib apniHCmb 4>wypw cboji ^aa jiyn- 
muxb AtncniBiH Bb omHomeHiH Kb CBbmy ^ 
ero pacnojtomeHie HHHiero ue SHa^Hinb ^ ec^u 
Bb čocmaBb nbjíaro He npHHMMaemb yHacmÍH 
^yiua MOH, ecjiw AbncmByrainiH jini^a ero no- 
xo^amb ná juo/^eá He3HaKOMhixb , BCnipbHa« 
ipii^Hxca Ha ry^bÓHix^b Bb mo^nb MHoroHU* 
CJieHHoň. 

BcARoe ehipasHjneAhuoe coHHHeme mo 
memb sb mo me BpeMa 6uniB jBuéc/tncHO; k 
iKor^a OHO Biapamaemb acho npe^Memb CBoft , 
mor^a He jíhaa, HeuMbins eicy A^cinainoHHO& 
aiiHBonHCii. 

Hbmb tipé/tMemoBb m^Aaroj^SLpnhíxb axj€ 
ncmHHUuxb apiiiHcmoBb. O^nb nycmuH roh* 
jiOBu Morymb , HiajiOBambCA na cyxocniB Ma<- 
mepiH, Hmo aaRJtiOHaenib Bb ce&b HHinepec- 
Haro nojiomeHie CBfliqeHHHRa h ceRpemap^ 
HHinyn^aro no^b era AifKinaniypoKi Ayxo»HyiQ 
pbnb? IloCMoinpHine íkc, ^mo c/ib^ajib HSb mo- 
ro Kap^b BaH^oo. Emo o^HHb iisb ^y^iuitxti 
H npocmb&íUHxb ecKusosb C0ro séjitfiHar^ 
nacmepa Bb inuBonucn. ^' 

roBop^rab , Hrna nopa^ORb Hepa3AyHeHl> 
ěb BJbipameuieMb* Mub Kai^emcfl; nmo MOMiemb Digitized by VjOOQIC — $5 — 

QtíiTtih nopn^OBlj Geal) BupameHiic , h nmo či# 
^e pt)/^Ko cjiy*iaeincH. A Bbipameme &e3b no* 
pHA^a GhiBdéiíib He ntaKb Hacmo , ocoG^hbo 
vorAa padcy^Hiítb, Htno Ma.^t)ftuiee oGcmoir* 
inejiBcrnBO H3^iiiiih6 BpeAHmb BbipajKeHiio f 
xoniH 6bi oHo coómoir^o sb omjioMHb MpaMo* 
pa , ob yptíb , sb rohĎ , hája sb coGanbé 

BčipameHÍe tíipeGyemb chabi!%o ]ioo6pa* 
jKeHin , nBi^inaro fi,yxa.y ncRyccniBa BBidhiBaiiifc 
tfpnhiifl,hHiaj O/KHBoniBopiiinB h npeACinaB^ain% 
nxb Bb^oGpaab ůe^H^ía; a nopaAOKb Bb pa«- 
tio^OTftetiift npeAnojiaraemb Mbaoinopoe 6^aro« 
paayMie Bb Hacw iUBopnecKaro B/i^oxuoBenÍB , 
iim^BOcmh H xjLaAHORpoBie , nopuBU h ocmo* 
pomuocmB I Hmo pb^KO coeAHHHemcH Bb npK- 
po^b. Ho Geab cero craporaro paBHOfibcix 
apniHcmb óhiBaeinb danajibHňBb , j/ijíví xo^o^ 
^etíb, cMompfl no raoMy noraopaji Háb A^^y^b 
cno€o6HOCine& pascy^na u Boo6pauiieHiJi ys^e- 
xaemb ero cnjLbHbe. 

r^aBHoň H^eíi 9 no ea HanepniaHiiO, ^OJt- 
AHu 6Bimb no^B^acmnu scb APY^i^ • chjia 
•fl ecmb ABHHiyiifaA h MexaHUHečŘaa , Romo- 
paa, no^oĎHO CH^b yAep2KHBaK)ii^e& mb^a ne- 
fiecHua Bb Hxb opÓHinaxb n BjieRyn^aa wixh 
no maareHmy cicxb opSamb, Ab&cmByemb Blbi 
•6painH0Mb co^epnaHm pa^cmoaniR. 

Apmucinb f xonenib mu yabpiinibCHy ^mo 
R« •cmajLMb Ha xojicmuHb Huiaro c^MHumeAb* Ďigitized by VjOOQIC — 96 -^ 

tíaro, HH*ieťo meMttato/* IIpiíáoBit A^y^í^ ^pP^ 
,CBbmeHHbixb šiiamoKO^l); nycKafi o6a ttopoatib 
H do/^po6HO o6hstcíiHnih hiBoe coHiitteHÍe. H^ 
dHEK)) tiaKoe iKUBonncHoe npoii3Be/^eHÍe tíaiitero 
BpeMetíu BbiA^P^i^^^ tíúAp6uhi& ónuttih. Vlah 
tihmuL ttJiM mecmw (J)itrypb e/^sa ^n ocma- 
KempA i2^Bb HJiit mpH ^ Botnopuxl) ne AOJimHO 
saiHHpattife. He AOBOJifcHO ^ *íino míj xortibjíb 
íipeACinaBHmb ínaKyto-mo Beinb ^ maRoe-iiio 
At)iacínBie; Ha^oÓHO^ Hnio6bi tnBoa Mt*iCJii> 6bUa 
lipaBUjiLna y Hc»a tt ocHOBattiejibíia^ n hihdó^ 
Bb Heé tíe oiiiuócA hh h, Hit moiiib hh Apy** 
roft , HtiKíiio M3b menepeuiHiixb , hhbido nab 
Byflymtixb apHme.ACH» 

^pyroH Ba>Ktii>iH ttopORb éčmb cjia6ocnt**^ 
íTOCpeAcníBeMHocmb > GbAHOcmB Mbicjieii , ortib 
nomopbixb He Jib3fl MMbnib rjiyóoKaro Bne^ía* 
niJibtíÍH ) HyBcmBOBantb citiAbitaro notUpiiceHi tf* 
CMomputtib, H tté mporaeiiibcft* Hbttrb jiHub, 
iibmb ňBABtím , KOraopbia 6bi > no,^o6HO rposi- 
hbiMb npHBHAbttiHMb, oĎcittytiiří^it Bacb, npH* 
cmajiif Hb Bai^b^ He yitycaajiH Bacb ush BM^yi 
H^ 4mo pacmupamb tne6b BpacKU na naatf-^ 
ntpb ) 6pamt> Bucinib 9b.pyHtt) iicmoiuiattib 
pnpco6f»t iicKyccmBa y ecjia mu ne Mometitb tt 
jnaBb tiopaáíímt. uenst Battb itpocitibiK Bb^o* 
Spcmff I KOmopfciH cooSjdmatomb, mo^BKo ^H^BUhié 
tiepexo/\bi BoéiCKb h nepeAOBbia óaniBBi apMÍu? 

HbMb o6iiiiip|ite tip^AMemb atuBortHCit ^ 
|PÍ>jiib 6QAte mpe6yemb cmporaro HaG^to^emit Digitized by VjOOQIC — 97 — 

iípMpoAŤ>í. 06o3pHme mBopemir čaMbixb se-' 
jíviKHxb MacraepoBlj : yBHAwme HeonbiniHocini. 
MJiM HeBHMMaine*4bnocmb aphiMcma , na pa/^y 
cb ero ma.iaHmoMb ; Mejn/^ý Ht)ROinopbiMa 
cnKCKaMH cb npupo^bí iicmJiHHOH BejiilKoe 
MHomecmBO Mepmeweii cb řiaBbiKa M cb 06- 
paai^a ^pyi^^xb* HcaycniBeHHbiH Hepmbi b6ah- 
3w 4ncmoii npiipo^bt maHiKe we Hpafiamca, Kanb 
jiomb Bb npMcymcmBÍH pícrfrwHbi ! Axb ecjin 
6bi mviKó nwcajiH Mo^ieHÍa, ÓHiiiBbi, mpjyiw(|)bi, 
njou^a/^Hwe cjiyqau , cb maRoťo me mchihhoio 
Kanb .^,oMauiHk)K) mwanb , npe^craasjíenHyio 
TpeaoMb h IJIap/\eHOMb ? 

Bb ceMb omHomeHÍH HtHÉonHceqb Mcmo 
pÍM HMbemb óojibe mpy^a , nemeAO. jkmbo- 
niicecjb ^ínanb HaSbiBaeMaro o6biKHOBeHHaro 
poAy* Ecríib MHomecmBo KapmHHb Bb o6biK- 
HoeeHHOMb po^b CBbiirte BcaRon KpuniHKH; ho 
Kanaa RapmuHa óama^ÍH Bbi^epHiMnib B3rjiH/\b 
í^pwApMxa HjiM AjieRcaHflpa ? JRwBOnHčéqb 
oGbíHHOBeHHáro po^a nMbemb Bcer/^gi' cboio 
c^eHy nepe^b rjiaaaivtH; a HiHBOnMcenb Hcmo- 
piM HHRor/^a He Bw^a^ib cBoeá c^enw, hjih bm- 
í A^-^í> eef Ha MJiHymy. O^HHb ecntb npocnro 
noApamamejib, w no/\pa?Kainejib npupoflb onenb 
oGbíRHOBeHHoá ; a ^pyroM HtnoraopbiMb o6pa- 
30Mb niBopei^b npwpo/\bi MAeajibHoá h niuirtH- 
HecKow* Onb MAernb no HGfpmb BécbMa y3Roá: 
cb o/\HOH CTDópoHbi , nepecmyriMBb 3a ^lepmy, . 
Bna^aemb Bb uhAonví i a cb ^pyroá , nepe- 
NO 14. 3R Digitized by VjOOQIC — 98 — 

cmyntiBli aa nee^ Bna^aemlDí b1> títďcóKonáptíoe^T 
061). o/^homL MomHO cHaaantb : multa ex in- 
dustria , pauca ex anirao } o6b Apyrowb Ma* 
UponiHBb moro : pauca ex industria ,ý plurimá 
ex animo. Ho nh oeuj npe^emy BoaspamuM-^ 
ca noGJil)* 

^n^ó CKaáaihi) ó É^bciníoi/ih ^ tíe Xtsň tí0 
coĎ^xo^amb ero ^o Ht^Romopon cmeneHH, h ně 
Ah3íí cOBepuieHHO nOA^HHHmb ce6a KQcmtOMyi 
Harí^a 4^Hrypw bT) manoMb B^Kb h y raa-* 
HHxb HapoAOeb^ ROinopue^ uMbiomb oGuKHone- 
Hie o^bBaniBCfl , ne ocKop6jiaioni^ o^HaHoitt!^ 
ÉKycá. Do MííMy? IIo raoMy nmo nibjío Haaii^- 
Bbe o^bama ; hiiio pdcrab , citiaiib j rpy^B , 
n^ena h ^pyKu HejioebKa y noru ^ ^lóKmii he 
uiea y jfteHU^iiHiď npeBpacnbé Bcbxb 6ota- 
niBixb tueiAKOBbixb JtiHaHén/ HomopbiMK no- 
KpbiBaemca Hxb uarOma ; nrno naoSpaftieHiitf 
Hib^a ropaa^o ttt|>y4Hbe h mpeQjBuib óojibiuea 
y^eHOcniH j *£ino nejiOBb^xecRaa Haroina npu^ 
BOA^imb Ha naMamb ^pyroá HeBHHHbHuiiá 
fibab ) npoGmbHiuie HpaBbi j ^HKyio npHpo/^y^ 
^ocmoflHbHiuyio udHi^Huxb HCKyce^^Bb ti 
nOApainaHiH ; 4ino Afbi ne óbiBaeMb HKaor^a 
^OBOAbHbi HacnroflUJ^HMb, h ob pa/^oeiniK) Boa- 
BpanijaeMca ab BbaaMb npomeKmHMb ; HmcK 
ecjiii ^uKié HapoAbi He^iyBCinfiHinejibHO o6pa<* 
syfomca A^a rpawA^HCHaro.nopaAHa, mo ně^ 
jiOBbab Bb oco6eHHOcinK npHcmynaemb ne* 
CRopo Rb rpa^i^aHCRHAib oSuRaoBeHiajitb^ ^^nnsl Digitized by Google' . ipí^ARO íííHHo^ cot^AacHincH tt^íínkmh fiaiue 
hjiambé H npocBfeumeHÍe^ mor^a KSinh npocBli- 
kHéHHfciié jitó^H OxoniHO BOdapau^aiomcii sb ^t)r 
fea^ sb^^HKoe čocnloHfiíe> Kb Haroinb rtwHiixbi 
nmo , HaROHet^b ^ .itoJiy •* bárijt (^tirypbi npe^** 
tomaBjíaionlícff tíá KapmňHb it Bb iK^BoniiCK 
^ofiióSuo jibčaMb u nojijiMb > nep^HecenlibiMb 
»b HauJcHMb mHjiHijqaMb. Graeca res eft ni- 
liil vélaré : raaROBO 6mjio npasuAO rpeftOBb > 
baiiiiixb y-fHin^jiea bo Bcbxb HCRycciHBaxbv 
fiRycb CBífonipHinb na ňam^HtiiH npoHSBefleHiH 
jHe f jiasaMH aKa*AOMfiHecKaro yWHHiiaé By- 
taiapAOHb oftb^ib JlyAOBHRa XV Bb PhíigkoA 
KOcmK3Mb, u c^bjíajib xopooio; ho npoHSBO^B- 
lio^ rtthio BKyca He ecHiB npaBHjio MC«ycctnBa:. 
A KURb 6%sBatófiib H« ptviKO apmHcmw . ne 
3HaiOJfl?d říjtt BRyca > ííh MfcpBi , ecjisi bbi ny- 
cniHiim jHMb y3Ay? ino 6yAt>ine yflt)pe«Bi, nind 
^HO& npuuinHAHmb jfoifoj^íZiKh ftb luxiJiiaKf 
iPuMcaaro soufla. 

Éh paáčyjRA^HÍk ftuiáinBjli rtjift Mp^^f^po' 
i^HH (draperié.) H^mb ^ROHa nociii<)aMHaro$ 
tenb nipe6yeiHb nímnMHécRáro Ayxá sib ň^aoG^ 
jpbjai0HiK ) H cmpóraro BRyca Bb Míio6pa)K«- 

iaiH. Mt)AOHHi>Ifi CRAava.RH^ ^ypHBie c6opBIy II3& 

teAiHbiJX .flOJifai HHRy^a ne ro/^mncuv Kifio Buf 
Abjíb U4H yiib^b ^if^bmB) Kanb nóJioniHHHaa 
ÉiJixi ui0;iiiOBaii Mamepia jieňanmh na npoin«L«* 
xíymoH pýRb HCAOBbRa 5 HaKb na^b pynaBOMb 
"iaiQmíHMb f ^0 spesda ABHiReHiA pynii ^ o3Há* 

IR ft 

592489 

Digitized by LjOOQIC — 100 — 

á 

-^aiomcH 9 /^BIíHlyI^CH h CHOsa cKpbiBaioiticii 
MycRy^bi; Kafib • pyna h Bcb ea ^BHatéHÍfa 
omneHambiBaioincH i^a Mamepíw : momb npw- 
/^eml) Bb oniHaflHÍe , m ópocnrab Bb oroHB 

rKHCmb CBOK). 

EcniB fcino4bKO /Ke po^OBb HiWBonHCH, Ba* 
mdincs , ckojibko h po/\oBb noeaiH ; ho cTe 
pa3/\bjieHÍe HajiMiiiHe. FoBopn o mHBonitcnaxl) 
oGbiKHOBeHHaro po^a u o mHBonHcnaxb hcido- 
píw , HHKmo He coo5pa»a^cfl cb namypoio 
Beinež M cb rao4HOcmiio onpe/\b^enin. Mm 
Ha3f>iBaeMb jKHBonHcqaMií o5wKnoBenHaro po^a 
(peintres du genre) h mbxb Komopbie mciL* 
ŘO 3aHMMaionicH i^fibrnaMH^ njio/^aMH, mHBOin«» 
HbiMH,. jibcaMM , ropáMif, AO-^WHaMM H npo^i., 
H mbxb Boraopwe sapíMcmByiomb ^jih íhhbo- 
nHdH c^ynaH- MJiM flbHcraBifl ^OManiHeft ikh3- 
HH oGbiKHOBeHHon. TeHbepbi , BoBepiwaHHw , 
Ppesbi , lUapfleHbi , Jlymepóyprn m BepHeiiibi 
Ha3b]BaiorncH mHBonucnaMw oóbiRHOBeHHaro 
po^a. O^HaKORb CMbio ymnepiR^anib, Hrao Hh- 
maioiii^ín oniei][b ceMeAcmBa ^ Heóaaro/^apHbiá 
CbíHb H OSpyneHie PpesoBb! j qmo MopcKia 
KapmHHbi BepHemOBbi , wa Koraopwxb BH/tHbSt 
BCHBaro po^a npcHcmecmBia h aiiiJja, Morymb 
maKme HaabiBambca iicniopHHecKMMH KapmH- 
YiaMH Ranb h ntaHHCniBa IlyceeHOBoft, ^^apier 
Ba ({)aMii;Xia J:e6pioHOBOH h CycaHHa Ban- 
AGOBon paóombi ; m Bomb no«ieMy. IIpHpoAa 
&b /(HBHOMb. cBoeMb pa3HOo6pa3ÍH coniBopHjia Digitized by CjOOQIC — 101 — 

cjm^ecmna. MepntB&iA , Heno^BWřRHHa: , óea^jrB- 
eniBeMHbiH , 6^3CMbic^eHHbiH, óeacjioBecHWM, vt 
cyinecmsa Ha^baeHHbiH mw.sHÍío , HyBcmBOMb, 
AapoMT> c^OBE M MbicJiw. Hepmemb i\áví npe- 
/\t)Ab npeAnasnEHeuh omb Bb^HOcmH; h maRb 
Ha^^emajio HasBamb miiBonHcnaMH o6biKHOBeH- 
Haro po;^a no^pa?Karne^eíi óea^yuiHaro h. Mepra* 
Báro Beiu^ecniGía , a iK'MBOnuci](aMii Mómopíři 
riOApa>Karne^€H[ npwpo/^Bi ^yBcraBHmeAbHOá h 
OAyuieBjíeHHOH ; h ^b^o 6fai^o6bi cb KOHnewb; 
Ho, rosopff c^iOBaMw c5menpitH«mbiMH, cymv^, 
Hmo wHBOnwcb BboóbiRHOBeHHOivib po^b HMbembi 
Bcb 3ainpy<^HeHÍfl HcmopiiHecBow iKMBoniícti f 
»imo ona mpeGyeinb paBHOH wbpw jAia, booď-* 
pameHia, noeaÍH, HayKM pMCOBarab, HCKyccmBa 
Bb nepcncKinwHb , ub mbHM h Bb pBbmb , 
3HaHÍfl crnpacmeíi , xapaKraepofib, Bbipan;eHÍKí, 
cnipOttiaHiiiaro noApamaHra npMpoAb, m orapa- 
ComaHHwxb Hacmeft Bb qb^OMb; nmo, HaRonei^b, 
iKHBQnncyH HSebcmniiiH ^Jia Bcbxb noApoSno- 
cmn^ ona aMberab óo.ibe cy^en, w cy^eá Ayq- 
wwxb : He paeHO jih BejinKb Foiviepb , Ko^/^a 
cmpoHinb viarymeKb sb óoeBofi nopn/^ORb na 
čepery moniiaro óojionia h Ror/^a ORpoBOB^Hemb 
BOjffibi CniMOHca H KcaHina, nomonjiaa hb /^Hb 
o6biixb pbRb mpynbi HejiOBbnecRÍe ? Sflbcb 
ino^bHO npe^Meinb ÓJiaropo/^Hbe , npoHcme^ 
crnBlÍH ywacHbe. Kmo ne yanaemb ce6a Bb 
Mo^bepb; HO Rino H3b repoesb HauiHxb mpa- 
reflÍM y3Ha^b 6bi ceGa na ci^enb ? Bpymb , 
iíamHJiuHa, Kiecapb, ABrycrnb, KamoHb, cmo- Digitized by LjOOQIC ^Bb nepeA^^ HainuMii ncmopiraeeftRMH RapHrii'* 
lian^H , citpacHJiii &ki HOHe^iHO ^ xo^o BH^ainl^ 
DMU Ha na*oin«t)u ^bio wah inora c^fe^y^mb? 
Hn^ Hcmopu^ecKas mHBoniicii mpeóy^mb mo-c 
]SkBUib 6bimh SaXbe BoasbiuieHHOcniHt , Boo&pan 
jKeHia , €HAU niumn^eoKoň ; a jftHBonHCfeL 
io6i4KHOBeHHaro. po^a Go^t^ HcniHv^ia n naniy-? 
pu, ;i 9 "q^ina cia noojil^HMA «iiiBoaHOb^ A^me 
i^oBopa ino4b9a a Baaaxb n nopaHHaxl) u^Bb-c 
xnoHQi^xIi) 9 ]iicnioiq«^a 6bj cnopp Bcb cnQco6bi 
HCffyocmBa u ^^poBama ^ ec4ii6ia sib^ xoniOT 
pue yRpanxaiojnlx hh^k cbok aa^u h raji^epeii^ 
:|iM^49 cmojiii^o. me BRyc^ , qkqji^.qi mAit^mlt 

GRQ4b;Ra mt» HCByccmBa , RomopuK b^ 
ipeAMemtu uiAĎioinb ncv^pamam^ HpHpoAt>» h^u 
CJioKaMii Ranb nóeam . j/l RpaCHop^^iie , haii 
3ByRaMii i^aKb HydbiKa^ u^h rhchibio u Rpa-f 
CHan^ iiaRb i^HBoniiCB y uaj/i pbaqoMl) RaHTj^ 
CKyjiBBinypž^ f 9ampyA»Hfl(iwíi«ia h AO>AroBpet 

IIo MH^Htia lUapAeŠH) o6pa30BaHie bhíbop 
jidiicqa necpaBHeHHO mpy^nbe BoaKara BOcnu<e 
maBia m yneHÍ^ , ne HCR^ioHaff a^^í*^® Bpa4ci3^,i 
lop^ípROHcy^mioub h eeo^oroBb. Ha j mjih ft 
l^OAy B^araiotab ; KapaHAamh nh pyR^i yje^Mn 
lift, OhI) na^Hnaemb pwco^aw^ cl;) oQpaaiJja, c^i Digitized by VjOOQlC n — io3 — "- 

rjiaal) , cb Hocy , cT> yuieft , cb Horb n cl> 
pyKl) , nepe^l) HUMb HaHepmaHHtixl). ^OJirp 
PhI) Ffieiiil) cnHHy nepe/\b pj/LCjn^aúii , KaKli 
l^Apyrb nocipa^Hiiib ero nepe^b T^piiyjieqoMb* 
^apneacRHAib, M4fi nepe/^b ero KQníeá; íi |ie- 
iiiHorío GbiBaionib CBHAbmejisMii mbxb c^esb, 
fiomopbi^ jihiowcn. if3b vASi^sb MO^o^aro apmii<^ 
cma Ha camiipa , na r^a/^iainop^ , na AnniH^ 
HOHyiiHa Me/^Hne^CKyip Benepy. By^bme yetr 
peHbi, Hmo cÍH MacpiepoKÍ^ i7poii3Be/^efii4 ^P^^ 
BHOcmif ^aBHO ne B036yjK/taji*«r 6bi peBHOcmH 
De/HRHxb xyflomHHKOBb, ecjin 6bi H^b npe/^a-f 
JIH Hpocmif oiHHaffHHbixb y^eHHKOBbt lípo- 
ne/^n HbcROjibKó a^bvl h HbcKOjibRO ^o^eft 3^ 
jiaMHa^OK) nepe^b naraypoiQ 6e3^yimioiQ h iier 
^lOABHflmoio , OHif H/iymb , no qmpQroMy nO" 
Be^bHiK} 9 nMcamif cb íííhboh npifpo/\bi , n bc^ 
▼imo ^o moro npeno/iaBajiH uMb^ o6painaeinc« 
^b uHHino. HafloĎHO mor^a ynanib r^aab 
CBon OMonipbnib na npupoAy \ a CR04bRQ ma^ 
^Hxb, KoinopBie HUKor^a moMy ne Bbiyqamca! 
Ilami^ HAa tiíecmb Abmb A^pniainb yneHHKa 
nepe^^b Mo^e^bK) $ a maMb oemaB^Hioinb era 
^a npoH3BQ^b majiaHipra h^h reHÍfa, ecjiH onb 
MMt>emb ce^ flapb npHpoAM, Hp ^apopaHÍe 
He »Apyrb QmKpupaeracfl } h^ B^pyrb mq«ih9 
onpe^b^Minb ero wbpy , ^ ne cb nepBaro pa^- 
3y yneHHRb npHSíiaeinb cbqk) H^cnocoG.HOcrab, 
CRQjibRo oniJmoBb HHor^a y^aHHBKsb , n^ior^a 
lie)Aa*?Hbixb! A yiemflj inbivib ro^w npomeRa- 
|omb, aOKi^ H9 nfíQmjnuAh ro/\b oiiiBp4ii^eníii, Digitized by VjOOQIC — ioi. — 

ycmajiocniH m ckjtkh. YHeuMKy cmyRHeml) qq 
^t)Tn'b y Kor/!\a ohI) yBM/\Hnil) cboio wecnocoG- 
Hocmb , H OcmaHernca Sesh cocmoHHia , óenb 
cnoco6oBl) nponmnaHÍa , h wept/^Ko Geab «m- 
cmomti HpaBOBb , h6o Bcer^a nMbirib nepe^l) 
rjiaaaMw npHpo^y H^ryio , h b1) ino me BpeMH 

6bimB MO^OAWJVlT) H BG3/iepmUblMlD , HeBO:5MO- 

WHO. Hmo At.iamb ? Ha/S^oCHO mjim yMepemij 
cb ro.iO;i,y, um/i Bcmynumb Bb hm3kí^ peMec^a, 
romoBbia fl,Mi luniiembi ; w Bb caMuwb ^b^b , 
mpemba /».oja CMxb yueHHKOBb 3anHCbÍBaeinc« 
bb pa,/^OBb]e notimiu pymbe 3a n.ie^OMb , hah 
npí*;^crnaB^Herrjb op-4eKHHa Bb tiVKO.ibHwxb bo* 
Me/^íaxb wa n.ioma^ii, h.^w, Bb Be.iuKOMy cbo-? 
eMy CHocinVio, iiaxo/^iimb Tvíbomo Bb ineampb, 
Emu ecoi^ wcrnopVa Be.ijieBypoHb, EpiisapoBb, 
♦^eRenOBb , AVpHWxb wwjionwcqeBb , c^bjíaB- 
lUHxca aamepaMU ouib oaiHaaHia. Y CjiaBaHO-PyccoBb , no^oGuo KaKb h y 
iipo4Hxb Hapo/iobb , fi^Q HSoSpfomeHÍa mHno- 
Tysi^in , PHMri^ mo/ibKo 6bUH nwcbMefíHbifl y 
H cnepsa Ha nepraMHBb, a nocjib wa óyMarb, 
nHCbMOAib ycjnaeHBiM2> , nomoMb jiOJty^ 
yc7naeH£iM3> j a HaKOHCi^b CHoponnChio. 
BcKopb no H3o6pbnieHÍw KHwrooeHaraanín n#- Digitized by VjOOQIC — io5 .— 

jiBHJiacb Ha cfibrnb w C^aBříHCRaa nenaniB ,^ 

OAHaRomb He y Hacl) , a cnepBa eb Kpa^oat), 

IlepBbifl maAib naneHarnaHHMi} CiaBříHCRÍa 

HHura 6biJiH UcaAJnHpb 1481 m HacocAo^ 

pei^t w OHJnoHCCb 1491 ro^a 5 nomoMb v1^ 

Upart) ( BoreMCROMb ropo/^b , no MHbiiTto ^o- 

6,poBCKaro ) nepBaa RHura HanesainaHa 6bi^ia 

jiepeBO/^y IIojibCHaro /^OK,mopa ^paHt^ncRa 

CKpp^iHbi B^íG^iencKan Bniira Zo^ťi bIj 1517 

jo^Y ; nomoMb ero wie nepeBO^y ^reinbipe Biií- 

AeňcHHxb KHwrn JJ^apcjnah \5 8 voAa ; no- ^ 

jnoMb . ero we .nepeBO/VK.KíiMríi lOAuQh ^ Ec- 

MoHceeema^h i5íg ro^a ; nomoMb erowe 
jjepeBO^y , hjiw ^fHuié CKaaarijb nonpabKw , 
ManeHamaiib Bb Bii^ibnb A-fiocuio^h ^b i525 
roAy j H eiu^e KaHouHnWb nraivib me oro^io 
jmoro we ro^a ; noc^b eb BeHeqíii, 16^7 ro^a 
l^ajnHícnsnCb} Bb HecBWinb 1662 roAa majR- 
^«e K^c^jpi4^H'3HC'b Awjnepoeii^ nepeBeAenHbiii 
Ha O^áBHHCKÍft ij3WKb. MeatAy Jnbivib- Poc* 
cÍH fib npoAOJimeHÍQ Bcero cero jjpeivreHW He- 
Mi^b^a eujje hit^pahOw y ce6.a nenamHOŽi khh- 
Tíf,. a rmctiMeHHbia spěna omb BpeMeHW cma- 
BQBHJiiicb HewcnpaBHb.e. 

UJapb JoaHHb BácnibeBMMb HnC^noe^aa^ 
uoMjj MocROBCROMb Cočopt 1 55 1 ro^a MeiBAy 
npOHHwbnpaMOHa cYe maAOBaAca, roBopa, ,.4rno 
,,BomecrnjjeHHhia KHiim rjMcubi nmiiyrnb cb 
,,HenpaBMjibHbixb nepeBOflOBb, a HaqHcaflb, He DigitizedbydOOQlC %*- io(J -*«•• 

„iřpaBflinlj me 5 oxiuch jCb onncH npH6wBíienT"b 
,,H Hé^oniícw H moiRH ne npHMWfl'; h nq 
pyint)Ml3 if HHraMl) sb qepKBaxb EohíihxI) qipymli 
„H noioraí) , yHaraca n nnmyTuh cb HHxb/^ 
Cpóopb Ha cie onpe/ib.*íijib mojibHo: „Ilpomo-s 
,,nonoMb n cmapbHraHMb CeflUJ^eHHHKOMb h 

„HSĎpáHH^IMb CB^UHeHHHKOMb CO BCt)MH Cb^-^ 

„meHHíiRH pb KoeMiK^o rp^/tb bo Bcbxb chít- 
^mwxb nepK^axb ^pawpamM cfiniu^eHHbixb 
„KHHrb' CB^mwxb , IS^aua^jLie m AnocjnóJiiĚt ^ 
„H npoHwxb CBmnbixb KHHrb, Hxb nie coSop- 
V^Han i][epKOBii npíaMJienib 3^ h Homopbifl oópii-? 
^^i^ymcii nenpaBUjikHbi h oqdCJiHBbi , nťb Bcb 
„cb AP^P^ixb nepeBO^OBb HcnpaBJíHBaniH co* 
5,6ópH€ft A ' Komcqpbie nnc^bi no ropo^amb 
,,BiiiirH nutuyrab , h líMb Be^bmH riHcaniíi 
j,cb ^o6pbixb ixep^BOAOBb , ^a HanjicaBb* ^pa^ 
^yBiimii) nomoMb me 6bi npo/\apainH ; a He npa« 
y,BHBb6bi 9H)irb He npo^^aBamtf. A Komopoft 
.,nHcenb Han^caBb KHury, opo^áeirib Hekcnpa- 
^^BHsb , H int)Mb BoaSpananiH pb BeAHRUMb 
,,3anp^UJ[eH5eMb. A Hmo y wero iicHcnpaB-^ 
„AeHHyio Kmiry Rynninb 9 h niOMy nomoMy 
„Hie BQ36paHHii|if cb Be^HKifMb aanpeineHÍeMb, 
,,Hmó6bi p^pe/^^ inaHb ne mBop^Aif. A Bne- 
,,pe/^b nfaKOfiiu o6jiHHeHii Gy^ymb npo^aBe^b 
yyH Ryneqb , n y imxb mb iiHurn HMamic 
„/(ápoMb Ďeab BCflKaro aaaopy, A^t HCnpa^HBb 
,.om^aB£|.ni|i sb ijepKBii , Homopbi? 6y/\yrnb 
l,KHHraMii cKy/^Hbi , fla BH^a^íw maROBaa 11 
i,npoHiíi cmpaxb npÍMMymb , h npoV^ Há Digitized by VjOOQIC p«AOBo^boniBo cpeAcntBa cero HyBcniBOBa^l) 
caMb I][apb ; m noraoMy pbiuHjicH cb c^b^y-? 
lo^i^aro }Ke i553 ro/ta 3aBeomii sb MocKsb 
niMnorpa(][)íio* Q^HaHomb aase^enVe cíe 6bi^Q 
BpaŮHe Me^^eHHO , i^Qmemb Gunib nomoMy 
HHio Bb HyjKiH 3eMAH Ha^AeMaAO nocujiamb 
o6y«ianTbcH ceMy xy^ojKecmay, h omray^a /^Qf 
cinaBainii Bob cnapjSA^^* ^^ npemA^ HaRb 
Hpeab A^camh jibmb,. y«e Bb i564. ro^y, BWf 
m^a Hdb daBe^eRHon ^b MocKfib iniinorpa(|)iii 
nepBaa nenaniHaa KHura Ajiocjnojit y Momo* 
paa Hhinh HpesBUHa&HO pb/^Ha h noHumaemr 
CK /ipaťoubuHocmbio y oxoniHUKOBb. Bb npn-. 
neHamaHHOMb Bb ce& xaiirb JtpeA^GJioeiH ^ 
HJiH jiyHUie CKasanib nocJi'boJioein ( nomoMy 
Hmo Bb ApeBHHxb KHHraxb pp HnuoHa Ila? 
mpiapxa mMtnyAb u npe^ifcjiOBÍe neuarawBa-^ 
AHCb He eb HaHdAb ^ a Bb ROHi](b ) noMb-? 
ii](Q»Q o6cinoaineAbH^e H3Bbcmie q saBe^enífii 
niHnorpac|Kiii* IIo npHHUHb pb/i^oomu pe^^ 
nuHra qoMbii;aeincií Qnoe d^bci^r 

,,H3B0JieHieMb omi^a k onoonbuieHieMb 
„ChiHa H coBepmemeMb Cfiamaro ^yxa , no? 
,)BeAt)HieMb B^aro^eoiBiiBaFO BeAHHia Poccíii 
))CaMOAepmi^a h 6jiarQCA0BeHieMb npeocBguqeH*? 
))}faro MaKapia MHraponoAHina Bcea PyccÍH y 
),MHorK CBflmbia i^epRBH B08ABKi3aeMfai GbiBaxy 
f,BO U^apcmsyioii^eMb rpa^b. MocKBb u no 
>,ORpecmHi?iMb MbcraaMb m no BcbMb rpa/ipM^i 
i)I][apcm^c^ £ro , na^e írs h\ HQBonpocabi^eu"- Digitized by VjOOQIC m^ 108 -~ 

,,HOMb Mt)Cinb BO rpa^t) KaaaHH u rih npe- 
fy^,K\hxh ero. H cVa bch CBarabia xpaMw 
),6;iaroBt}pHWHí ]J[apb yFpauiaiue HecniHbiM« 
^,MKOHaMH M CBfrmbiMK RHHraMH H cocyAi»i w 
„pM3aMH H npoHMMii iifepROBHbíMw BeinbMw no 
j,npe;^aHVK) h no npaBw^OMt CBHmbixb Ano- 
yjCiiio.iL w BoroHOCHbixb Oniť^nb, h no h3jio* 
jjřRf^nVfo .6/aroHecinHBhixb l^apeft TpeHecRuxb 
•,,B0 Líapb Fpa^b u^apciriBOBaBmMxb, Be^iiKaro 
j,RoHCJiíař'míiHa vi íycmHHÍaHa h MifxaifJia , 
^,Bb CBOH BpeMena GbTBuiMxb. 11 inaKO B^aro- 
,,TíÍ)pHbiÍT E^aph H Be^iiKiH Knasb Meanb Ba- 
^,cw^beBi>iHb Bcea PyccÍM noBe;ib CBunibig rhh- 
,JH na mopfttíímaxb KynoBaniH h Bb Cna- 
j^THbixb í^epKBaxb no^aramn , JlcajunnpH h 
jytleaHeejiijt ví AjiocJnoJim vi npo^aa: cbh- 
„maa^ BHiim, nb hhxÍ) me Majin oGpbmomaca 
„nompeĎHH 5 npoHÍM ^e Bcb pacrn4bHíf omb 
„npHnncyK)u\iíxb HenoyneHwxb cymwxb u 
„HeHCRycHbixb Bb paayMb , obo íkq h Henc- 
„npaBjíeHÍeMb nwiuyuj(Hxb. H cíe ^oha^ h 
..Dapio Bb CJiyxb. Owb Ȏ HaHamb noMhJui- 
jjjiarnM y Kar.oóbi HajiOřKwmM neHairiHbia rhu- 
„ru , HRO ifíe Bb FpeKbxb w Bb Bejíei^Tw m bo 
,,4>pHViHf M bB npo4Mxb aabinbxb, /^a6bi Bnpe;\b 
jjCBambiM RHHTM M3^omH^HCH npaBC/^nb. H 
„maRO B03Rbinaeriib Mbic^b cí ofo IIpeocBHiijjeH- 
'„HOAiy MaKapÍK) Miímponojiwiny Bcea Pycciw. 
j^CnarriHTiie^b we c^bímaBb ab^o Boapa/^OBaca 
„M BoroiiH 6^a(o,!^apeHÍe B03/5^aBb EJapio rjia- 
^, rafáme, ano omb Bóra M3Bt)meHÍ'e npÍGMrav Digitizeďby VjOOQIC 1.0^ -* 

„TI CBbiuie A^pl> cxoA«imb. H maRO noBe^it)- 
„híVmI)' B^aroHíečrnHBaro I]j|apfi u BejiwRaro 
„Khhsh IIsaHa BacHJiT»eBHqa Bcea PyccÍH m 
„GjiarocjiOBeHieMb npeoCBHineHHaro MaKapÍH 
5,Mninpono4Hnia , Hanaiua wSbiCKHBainif Ma- 
„cmepcmBa nenamHbixb RUHrl) ab jibiTio 6i 
jjOCMWH iiibicaHH (i553 omh P. Xp. ) sb 3o 
jjjibmo Tocy^apcniBa ero. BjiaroBbpHbift me 
„I^apb noBejib ycraponniH /^o^vrb omb Csoest 
jjIIapcKÍH KasHfai , M^t ^6 nenaniHOMy At>-^ý 
„cmpoHmiíCH, u Heiu^a/^HO flaame omb CBOuxb 
„U[apcHMxb coRpOBHiiJjb ^bjiame^ieinb , Hhro- 
,,jibi H^r^oniBopina rocrnyHCRaro ^íaROHy HaaHy 
„Oe^opoBy, fya. Herapy TuMoebeBy McmMC^aB- 
„Hy Ha cocřnaB^eHie ne4araH0]My ^^^y w Rb 
„Mxb ynoKoenlio ^OH^eřKe m na coBepuieHie 
,,Abjio Mxb nabije, H iiepabe Hanauia nena- 
5,inaniH gíe CsHnibiH KHHrw ^'h/¥HÍ/t Ajio^ 
^^CJnoJíhcHa n ílocjiaHi/t coóopnaji h Cejr* 
^jJTtaao AjsocjnoÁa TlaoAa itccJiani/t fib 
„Jibmo 7070 nepBóe (i563) Anpbjíff sb 19 
„Ha naMHiiib npenoAoGaaro Omufl, loaHna Ila- 
„AeBpema cwpbHb Bemxía jiaBpw ; coBepiiieHu 
„Hie 6biaia Bb jibmo 7070 smopoe (i5t)4) 
„Mapma sb 1 ^enb npn ApxienHCRonb Aea- 
„Hacíb , MtíraponojiHmb Bcea Pyccíii sb nep- 
„Boe jibmo CBamiiine^bcmBa ero , Bb c^asy 
„BceMory^ifl h mMBOHanajibHbiH Tpowi^bi dnuja 
-,,w CwHa H CBflmaro /^yxa aMUHb," 

IIpH Bcbxb mpyAHOcmHxb cero na^ajiE- 
Haro aaBe^euÍH^ nepBaa RHura oriitreHamaHa Digitized by LjOOQIC — ilp -^ 

^OBú^BHO Hiícmhiiitú I hpóAOAřoBámuMii iě pmš^ 
HMMH Gy-RBEMH, (|)opMá.inoMb bI) itajicA jttfcmb^ 
Ha 6yMarb íijiomHofe ro^jiátlA^*<>ft) čb ({)Hryp* 
líbíMH seHdéJioBánibíMu dúdrnáBRáMit h aarjiaB-^ 
iibíMK 6yHBaMif y Romopbiit fiaBHO ú na^nitcit 
ŘHHrl) H áa^a^l) HaneqamaHbi hhhúbcípek)^ Hó 
íipaBonucaHié. BecBAfá HéitčrtpáBkó^ á dcoSjihbcI 
iib uayí^cinpo^Hbixb 3HaRaxb : RpoMb 3arJkáB*id 
íiHrAl^ Hbmb it dar^aBHbixb 6yKBliý naĎopb lic^ 
Ďo^biuen HacniH 6e3b pascmaHOBRii cjiDsá omlbl 
c^OBa ^ ^ame h paacniáilOBRH Memf,y r;«áBaMKt 
pmMb*íeHBi mojibRO h^ nb^b c*ieniOMb. lAáb 
tipenuHamé^ABHBixb SHáROBb yuomp^G^eHbt 
InojibHO jnOHKa u 3ajtnjnaM ^ Hacmo lie ý 
Bibcma* Bb ROHqb cmponb «binb HHr^b SHá- 
iia nepeHocnard ^ h ttbmb npé^pb^iik sb koh- 
l(b cinpáHHqbi; nbmb maRiKe cnenta AHomoBÍi 
jtt cmpaHuqb ^ a moAbRo BHM3y nrHnorpacjj- 
CHaA CHrHamypa mempa^eá , pacno^oiKeHHajt 
Ha^ 1 6 AucmoBb u^h 3i2 no^oču ^ u npo<ii .-^ 

tločjib Ajtócmojia ifánéHámaiio Cbiao eii(é 
ÉeaHeejiié ^py^^^^b iíipH(|)niOMb , ropad^d 
itpyííHbiiuxHMb ^ sb Atajion jiucmb ^ cb ma- 
if HMb me HencnpaBHbiMb npaBonHoaHÍeMb ^ ho 
ibb neikib yme oSHanenb ví, cnemb ^ucmoBb ^ 
tio^b HHmiiiiMii yrAaMif npaBoá cmpauu^bi. 

KpOMb ckxi) A^y^^ RtiHrb HenaRbcmiid ^ 
bvLXO AVL Hmo euj^e ne^amanO Bb méneHiic 
i^bnib ao } a niunorpa4)u:(iiRb lOánab Q%ffi* Digitized by VjOOQIC -*- 111 -»«- , 

poBb bí>i3b^hÍ) Jkh BoJibíHCKoft ropoAl> Octnpdrtl 
A^A saBeA^HÍH mami) inwnorpacÍJÍH y KuHaa 
KoHcmaHiniiHa KoHcraaHmHHOBUHa Ocmpojii- 
CKaro. Bb iSgá ro^^y BbiuíAú, Hsb MocKOBCRoft 
iniinorpa(|)iii TpioA^ jfětjnnayíf h ne^ama^acb 
^Ba ro^a. Hal) noc^BcJioBiA bh^ho^ hhio mwtio- 
rpa4)uu|řHKl> 6&m1> raor/^a AnApoHUKi^ TííMó^ 
ipeeúb Ghinh ilposBaHieMt 'ÍÍee'bMa. Bb iSg^ 
ro^y BKiLuejilj OuJTkoHítt vl ti6^amaACfl maHine 
fi ro^a.^jb 160 Ji ro^y HarteHámanb C^yMéě'^ 
HIIH2) I0B4 ^ llaínp*iapxa AlocHOBCHato ^ a sb 
1806 ro^y Eeaneejiie j Md HeMHornMb ^blttb 
HcnpaBHbe npeau^ro aa^aHÍit; a uénameiAOCh 
l^fejiOH^ rortt- Bb no^nHCH cen nOc^b/tHtííí hhh* 
fH sHa^Minca yaie inHnorpac|)LmiKb Ohhchmíp 
MHd^atíAoei> PoAOíheacHiú . Bojimuejnv C3^ 

Bb HacmyntCBUíTií ttOCJib Ce^o dAlyniHMjt 
BpeMeHa PoccmcKaro npecmo.Aa ^ npit paaope- 
híh MocRBbi omb JIojiHaOBb npemepnbab pa- 
aopeme u MocKOiscRoft inifnorpa(|)iii ^OMb. 
O^HaKomb HécnpaBei^AUBO Hbnoniopbie nk-^ 
Qiyinb; Hmo HBb6bi coBepiueHHO padopena 6bi<A 
^^ BCA niiinorpa(|»ÍH u ocmaBajiacb 6edb /^bn- 
cmBÍa /^o BpeMCHb I^apa MttxaiiJia 6eo,ď^poBKt-i 
Ma u Ilanipiapxa ^H^tapema \ 1160 sb 6h0ai- 
omta^ Oóm^^cjnea ncjnopin u Ap^^^oojnéjh 

ÍQCCiÚCHHÓ^h npii MoCKOBCBOMb YHUBepck'^ 

inemb ecmh (^) AnocmoAb / HaneHainaHHbi& O SiittAli AO tfaiuecnBÍA ^pamfyaoBb. Jfs^j^ Digitized by VjOOQIC 112 — 

npH JlíKe/^MMHmpít). HaxoAHrm^řt maKme khh- 
rw Bbjxo^y 1610 161 G, 1618 jw h 6 1 9 ro^OBb. 
Uapb MMxanjil) Beo/]^opoBH«íb cIj Omi^eMb cbo- 
MMh nainpVapjřoMb /i^onojiupiJm moAbKO m 
yMHOwti^M niHiiorpacl^Vio , noBe/.bBb. CBoanixíb 
n.íb iojtcaobI) Ha neqamtíhJH A«opb McnpaB- 
Hl)ttujie CHMCKH jf cb Hnxb neHaTnanif., Hanb 
mo MJMHHHo oShňHAeHO bb nocjibc^ioBÍM rÍ) 
4>u.iafiemoiiCfíoMy TpeónwKy, HaneqantaHHOMy 
1694 ro^a. To me bh/^ho h M3b noc^bcjioinii 
riainpíapxa loaca(f)a 1 Bb 4 ^lacmM Ťpc^o^ 
jíOH^ iiT. e. Hr,6paHH0H Mnuevt MbcHi3[a JiOHac, 
IfOJiH H AHrycma, HaneqamaHHOÍi 7140 (i632) 
ro^a. ,npem,j,e y6o (niaKb nnuiemb Ilampi- 
,,ap>íi> Ioaca(])b) MHoro jibmb nHcoBaxycK 
,jKHnrn ni>fCbMf?HHbiM'u HaqepniaHbMH ; ho ne 
„AOKOH^a 6bi^o Jibno maKosoe HaoSpajKeHie , 
„ti He 6b Močilo c.iOBy Bo/kÍk) npHMO Mcnpa- 
„Bjiamuca, w BCHHOMy yivibioineMy Bo/KecnlBeH- 
„naa DMcaHÍfl Bb nepKBM BomTefi He-HecMym- 
„HO M HecyMHbHHO nbuTH H rjiarojiamn. Cero 
j,pa/\H, ero me BoHtecniBeHHbiMb CMOiripeHÍeMb 
„BCH ójiaraa co^bnatomcA h AyHUlee omb xy^- 
„aiaro waSiipaemcii , HaMauiačH KHMrM 6wniM 
„iie^aniHbiMb BDoópamemeivib nb Jibmo 6^aro- 
„HecmMBaro U^apa m Be jim Káro RhíI3H loanna 
„BacHJibeBn«ja Bcea PyccÍM ^ naíe ce/^bMbifi ^ 
„Ha^ecamb craeneHb omb BejiwKaro Khash 
„B^a^MMÍpa , a omb co3AaHÍH Mjípa ab nep- 
„BOMb cmb jibmb ocbMbia mbicainM. Ujap- 
„cra^oůaBuiy eMy , lipu Hejvib HbRÍu xampm Digitized by VjOOQIC — ii3 -- 

^^Macmepbt . nnvimaca nenaniHOMy eéwy A^^^y > 
,,3BaHÍeMb Hsawh ^iaKonv ^a nejnpl> 
^^HcmncAneei^i? ; h oml) moro y6o BpeMeHe, 
j^omb 60 vo^Y otMujA niwcHinii Hauamac/i 
y,6bimw ne^aiHHhifl KHMrw h nofi/\e KHHfHtiod 
jjMcnpaBjíeHÍe b1) Pycmbfi nauiea sbmajx 11 
^jMHorw KHHrw Hane^aniaHH Gfciiua ^ame ;!^o 
y,^bmb BHyKa ero , cero Tocy/^aprt Haiuero 
y,HapH VL BejiwKaro Knnaa Mwxaiijia '©eo^o- 
^^poBH^na. Ilpw HOMb me Tocy^apb HaHnane 
^jMHoroe HMCJio o6pbrnec« neHarnnaro A^Ji^ 
^jKHwrb paa^nHHbíMH HMenw ^ o HHxb zKe w<5 
^,yBpeMa CRaaaniH, h eiqe iie y^OBJíbcK mfcMb 
^jHepKOBb BoíVlIa Bb CBoeMy McnoAHeHiio, m np.^^ 

nprt nampVapxb IocH(|)b omcitipofe«b 
crnoHUVíM h ^o nbinb mHnorpa(J)CROH Chho^hj^s,- 
Hbiíi iž^oivib Bb MocRBb , M KHMroneHamariíé 
BCKopb AOB^A^HO 6buo A,o niaKOfo cJOBepmea* 
t^rnsa sb ^Hcmomb, ncHOcmit h MCíipaBHoCini;^') 
Mmo HřTocmpaHi^bi npnnHCbiBajiH PoccmcKÓft 
inHnorpa(|)íii Hectnb paBHyio co BcbMw cjia^l 
HbfiuiMMu Bb CBbmb. HMKOjiaíi Bejtrb ( ííTJ 
»HHřb CBoeii De ftatii Ecclesiae et Řeli^ionid 
Moscoúiticae ^ cap. XVI ) aaMbnaetnb , tjino 
Poccíane iiacniapíi jik)6hjih Hwcmoe Kt Kpacu** 
3Boe itwcbMO j/t neHaitib^ Bb napcítiBOtoaHié To* 
cy^apii I^apji AjieKcba Mnxaé^OBHná, injnho» 
rpa(|)ÍJi cín ycnbjía víne nane^^aínamb néx^h 
x](epROBHbi& Rpyrb KHHrb > h cBepxb moro 
cino^bRo na^aHO 6bíAO pasHtíxb ^pyntxb 
MO 14* 3 Digitized by VjOOQIC — 114 — 

HHurb, 'iino pyKonncHw/i cl) mtjxb nopTj Há.«* 

najiM mepíinib CBOKy v^buy h yBamcHÍe ; a bT) 

HepRBaxL ynorapeGjieHÍe OHwxb coBepiíieHHO 

ocmaBjíeHO. KpoMt) nepKOBHwxb KHHrb npM 

ceMb Tocy^apb HaneHamaHO abcRO^bRo M rpa* 

jKAancKHxb , Kaftb nio XHJnpoc/nii pajn* 

Haeo A^jia , UÁVL bowhcríw ycmaob 1647 

ro^a , H yjiomeuhe 1649 ^^' IlanTpíapxb 

HHROHb , noRa euDje 6bMb HoBropo^cRHAi^) 

Marapono^iHmoMb , aaeejib 6bUo okojio i65o 

ro^a Bb HoBtopoACROAib XymwHb MOHacitiM* 

^pb mMnorpa(|)ÍK)5 »o nb Heů Ha^e^amaHa i65l 

ro/^a o^Ha mojiBno RHtira ^ionmpa mhúhh 

HeAoeiHeCHoú; iioc^b moro B03Be^/\enb 6yAy*irt 

Ha IlainpíapuiecniBo BcepocciMpRoe , onb bB 

ycmpoeHUbi& nMb caMUMb BajiA£^ncHT& Hsep* 

CRid MOMacmbipb ttepeBejib M3b ynpa3AtíeHHa* 

ro morAa Bb Bb^opyccíu OptnaHcRaro Ky- 

nteuHCRaro MoitácmtiipH maMouiHtoio inttrto* 

rpa^iio. n^pBa^ sb lÍBepcROMb MOHacmbipb 

xaneHamaHHdA i658 ro^a RHiira 6uab. ^aco^ 

tAOóJí ^ a Bb 1659 tOAy Ctiie(|)aHa Cbahio* 

roptfd. MMCACHumiň Pan , cb npHcoBORytijie- 

' nieiib J(IciíxopiH o saBe^eHÍii liiOHacnibipBt 

HBepcR^FO. Bb 1661 roAy ^u^ě »ane4amaHa 

maMb iK6 ncajtmupif Cb HaHOHaMit , a Bb 

i6€a ro^y A^fe UcajimHpH 6paHHj»jr^ h np» 

Ho b|> jl666 roAy no rpaMMamb cero írb Ha* 

inpiapxa omb 3o HoHGpA nepeBeAeiia cla, 

ffivítiorpfi^iH sb BocHpe^eHCBiH HoBOÍepyca^ 

4HHtHÍ& MOHacxn^pb; He HSBbcmuo OAnaROiRB^ Digitized by VjOOQIC ^ ii5 —* 

jio 1680 iro^a lepoMOM^xb GiíMeoiib ílo^om* 
CHÍH ) yHHttte^fc HapěBtt*řa ©e^opá A^enct)©- 
iBM^a, aaBBjíb ripii ^eopb oco6ytt> niitnořpa(í)íio> 
tta3biBaBmyK)ca Bepá^něw^ vi bI) tíéft itéHatnaAb 
Cfion co^HHeiiiii VL tt^HomopbiH Apy^^^ itHitrit^ 

RorAa octtoBaha 6;.ijia b1) MočRfeb C;ia- 
iBHHo-rpeRo-JlamMHCŘaa AKaflěMí;!, mo bb a/- 
!3íOBHDft MocKOBCRoS iiiiinorpac|)íit 3aBéAětíJE»t 
ltipit(|)ini>i rpe^ecHdxb it JlamMHcKuxb 6yR&b) 
Koaiáit it baněiamaHtí 6i>iJiit mpe»3KinHbm 
AyH»aph (i'7oi) H AeHúHKOHh (1704)) co- 
*iatteHHbi^ CrtpaBii;iiROMb Be^opoMb riojiiíitap* 
iioBbiMb, u HbKoniopbie mopaiieGmBetttitíé Axa^ 
^eiiii^ecttid Aatitbn 

Bb fibíntHocmb TocyAapft Ilempa BéAn* 
nato fib ro^Aatí^iML o^itHb AMcm^p/^aMcÉíÉ 
lttiidOfpa(|>ii^(iKb) HMeneMb Tůcnueh^ npĎcuAb 
y Hero Ao^fiO^eHiA 3aBeemit sb AMCmepAáMb 
PycCKyto mí!norpa(í)íio raaKyto , teb Komopbi 
oĎadKtBa^ca onb /^ah Poccm tie^amamb bch* 
niA MameMantii^iecRitt li xyAOKectiíBéipitttíA 
ntiitrit éb pueyHRaMH) maKm^ napm^i^ ěcm^H* 
ttbt n ttpo^» TocyAapb^ tiptiHA^b ÓAarocttJioitiiĎ 
€id tipeAADmetiíe ^ ^^Ab fib 1 6g& roAý MaM 
14 npitBiiAAérito eMý TeúHHey maftMbiiiW 
ne^antiíbíMfí aa» Pocein KHuraMtt i5 Jibmb 
tttoproBamb feb řoccíficaOMb rocyA^pt^íti»t>» 
tlpuBMAAem CIA y IliiHo^áit Bepra fiane^a* 

a SI Digitized by VjOOQIC ~ ii6 ~ 

Hi^Ha hb BbiiueynoMflHyinoH ero KHHťb (F^aBa. 
XVI) Ha Fo^jiaHACKOMb flábiKÍ), h ĎyKBajihHO 

„Ero BejiMHecniBO FocyflapB I][apB Ilempb 
jjA^eKcbeBHHs CaMO/^epmenl) BcepoccÍHCKÍž w 
^,Tipo^. H npo«i. H npoH. Pa3CM0inpt)Bb npe^* 
jjCmaB-ieHHoe npouieHÍc , BceMH.4ocniHBt)Hiit» 
yyC0vi3B0AUAh npocHraejiip ^ny Tecviuay yRa* 
„3arab nenainaníř.: Rapmbi Bcero CBbma Kanb 
*',;CyxonyinHbiíi , maKb m MopcKÍH , HSoGpajRe*- 
^,HÍH Bcbxb c^aBHbixb OcoGb m Bcb bhhfh v^o 
„cyxonymHOw h MOpCKoS soiÍHbi omHOCHinía- 
„CH , a paBHo K AO ApxHraeKmypbi , Mame^ 
y^MamuRH , cmpoeHÍfl Kpbnocmeíi m Kacaiomif*- 
5,acH ii3Hii](Hbixb MCKyccmBb H xyAowecniBb ^ 
^^BbiKjLiOHaa rabxb, koh coAepmaHÍeMb nMbmb 
^,6yAynib /^orMainbi npaB0c;iaBH0H Bbpw FpeKo 
^^Kaeo^HHecROH h XpHcraiaHCROH BooGine, wa 

,,HbMeU(KOMb H PoCCÍHCKOMb HSblKUxb, CBOW- 

,,craBeHHbiMii Ka»iAOMy, wab HHxb GyKBaMw , 
• ,,npe/iocrnaBH emy* TecHney HS^.aBamb OHwa 
„xoma ab o^hoh KHHrb , xonia KajK^o^ no* 
,,po3Hb ; n Bcb cÍH KHwrH , Kaprabi H řísoG- 
^jpaHteHÍa Bcbxb c^aBHwxb OcoGb nepecbijianib 
,,H3b AMcmep^aMá Bb Pocciio npesb ApxaH- 
„rejibCKb Bb nponíe ropová PocciůcKaro Focy- 
,,/\apcinBa , a^6" CMMb cpc^cniBOMb no^Aaii- 
,^bie Ero I][apcKaro BejiHnecniBa GbiBb npo- 
,yCBbu](eHbi u no3HaBb cboh oGasaHnočniH, mo- 
y^TAw, 113b moro no^iepnHynib aaiKHbi^ Buro/^bi. Digitized by VjOOQIC — 117 .— 

„G> BcfexT> me rkhiT) , npHB03MMT,ixl) na npo- 
jyA^my hb ApxaHrejibCKl), coGHpamhCH GyA^inb 
,,Bb KaSHy no ujt)Ht) nxb nenibipe míjinBepa 
„cb naniH ryjibflCHOBb." 

Bb CA'b/^c^IBIe ceík npHttif.íAeríw TďCHHeT^ 
^bHcraBHmejiBHO aaBe^b y ceGn CjiaBencKyio 
inwnarpa({)íio cb noMomVio o/\H'oro nab EĎjio- 
pycDieab cmy^eHma , oSynaBiiiarocrt Bb Toa- 
^aH^ÍH^ M no oGpauj^eHiw nb Pe(f)opManicKyio 
afepy ówemaro yme maMb^ KaHAHAam-IIacmo- 
poMb , J/Ijlmi€ OcAopoed cbiaa KonietíCKaso 
Mjiíi KojtíeeHHa y Homopbiii fi^Aín cen niMrjiD- 
rpa(|)íM Hanajib nepoBO^íinib h KHuni na Pyc- 
CKOH fldbiRb. IlepsaH niaMb nepeBO^y ero 
itáne^amaHa Bb 1699 ro/^y PyccRaa He6oAb- 
maa Bb 4- ^Hcraa KHwmKa: Kpa/nnoe eecA^^ 
nie eo Bceočuj^yio Mcjnopifo. Bb c^ib^yio- 
UDjeMb 1700 ro^y HaneHarnaHa ero me JlaniHH- 
CRaa rpaMManiHKa cb PyccRWMb nepefio^oivib 
M inpejf3hi4HbiM Ha JlamwHCROMb, HbivienKOMb 
M PyccROMb aSbiRb Byneaph m CAOoaph, 
tt HbRomopbijf ^pyrra RHiirM, Ho CMépmKt 
KoníeBHHa , cjiy^iwBiiieHca fib 1701 ro/ty , 
a BCRopb nocjib^OBaBiueM ROH^imb m caMara 
TecwHra , pa6orna cen iHHnorpa^xM ocmaHO- 
BH^acb K Bb McjnopHsecKHap39 VaM6yp2^ 
CKHOí^h jtpHM'^HaHt/ia:'b 1702 ro^a Man s3 
nyG^HROBaHQ &bijio , vmra ee naMbpeBajiKC^ 
nepeBecmw Bb ílpyeciio Kb saBOAHBineficH 
maMb AKa^eMH^eoRoá niMnorpa^JÍM. O^Ha-- Digitized by VjOOQIC ^ XlQ ^ 

Jlpycciii noHamMw ^mo HH6yAi» PyccKoe, Ha- 
upomwBli mora mq»bo AVMann* , nma oHa 
octtiaBaviacfc ^h AMcmep^aMÍ). H6a maMb Ha* 
neHamawl^ Bb ^704 ro^y y inHnQrpa(Jii^w»a 
AepaMa Bpewawa KoníeeHiHeal) m^ nepeec^b 
RHwru Jepaa^a Ae fjJtaípa , no^b Ha3aaHi-» 
©M^t; ÍCH^^c^ ynam^^ MopcHae,o ji^aaciHh^i 
Bb 170$ ro^y Chm$o^bi h EM^Ae-wa^mai > 
a eb 1706 roAy , sanb walí yHaaa Tocy^apit 
Ilempa Be^nKara , cero íne roAa omla 24 ^®* 
^»pa^a u3AaHwaro ^ bh^ho, wacmeplí ceá Cjiá- 
BejiCHoft ^^^^^Q^pa4xín BMfecinb ch ohoiq tx^ca^^ 
Bb Pacclio; HQ UlBe/iicaxa RopoAt Rapjil> Xn» 
uaeBaBmÍH rnorAa cb pQccíeia ^ apecmoBa^^b 
^ro b1> rAaKCBt) H ínHnorpa4>"K> oVio, ynampe* 
6m^1> na neMamaHie naqRBw^eé « BOdMytna*^ 
ine^tHiaxb HMceJvib nponmfiy Ilempa Re^HRa-« 
TOj^ Row ónb pa^^bcajih npeab mnioHOBb cbo-^ 
wyb, MeííK^y pitMti Kamemca^ nacnifc C^aiřaa^ 
CToá ínwnorpa(|im ocmajiací* i^ sb AMcmep-* 
^awb. H6a ab 1710 roAy y AMcmep^aMCRa- 
TQ )HQi niwnQrpa(|>muRa refí^pM^a EpQHHa na* 
ne^amanb QeampTb h.«h ^epj^a^a Mouap^ 
a^O0lb Ha rpenepROMb w focqi&caoMb, n©pe-» 
BO^a IJerapa BeKJieMJwmeaa* Hoc^b trofo rocy- 
^apti Hempb BejiíiKm noApaA^Jib loaHwa ^a^ib 
^yp^^^ * TarcHaro jnwnorpa(J>iEiuRa > Hanena- 
roamt. na rojiJia«Aci^OMb aawRb -ífa^eiH ^a^ 
^'hmij. npom^CHbíMH 6yRRaMn ^ (|iopMamoMb 
»b ^iicmb, maKb nmoGia ocmaBwmh na cm** Digitized by VjOOQIC ~ 119 — 

ponb éh^yio noAocjr ^jiw npiine^iainaHiH TÍl^a- 
seHcnaro meKcraa bTd G. IleinepGyprb. Ha^a- 
nie cie /^^acniBifrnejiKHo HaneHamaHO Ghmo 
4717 roAft Bb A^y^l^ moMaxb na 6cmbuio& 
A^QHcaHAJ^AcKOH 6yMarb caMbiMit HHcmuMK 
6yRsaMa bí Tarti, h oml) míinorpatfju^wRa 
nacBHine«Q TocyAapíO. BecB aaaoAb , cocinoaB- 
míft H3b x5iQj> oi^aeMa^apoBb 9 npuaeaeHb 
6ia;Ab Bb rieinepóyprb. Ilenipb Kojib (eb cbo- 
€fMb Introduct, iu Historiam et rem Lettera* 
riam SUuormn) QBHAbmejificinByeinb , imo 
TcayA^pj^ Hacmo npuRaabiBajib no nbcHQjiiiRjr 
««iicinQBb OaBeHCHaro meKcma npHireHamu* 
9aini> Kb rQA4aHAQ«0My Bb mnnQrpa(|)Ta Ajien- 
caHApa Heacnaro MOHacmwpa, w eRaeMn^upM 
cÍH A^pw^^lí Ooapaivib CBQHwb , aaoxQHUBaa 
%xb no^ynamh ; a hq KOHHnnb-AQ FocyAapH,. 
Becb ceft 3aBQA%h-NeK3eMnjLHpoBb crHKAb ab 
aaóaeHiK* IIomoBiy ^ ino KUHra qíh ab Poc* 
cíw Becfcwa pbA«^ > ft w^^ CQxpafieHHWTcb y 
nbKomopiiixb oxomHif«OBb nbmb hk gahofo 
eKd^&rnAHpa cb nQAHMBib CAaBeHCRHMb meR- 
cmoMb* EorAa^HQBb (sb jipH6a(tAeHÍ^a?i» cbo* 
Hxb nb OJiHcaniio C. Ůemepůypea) roBO- 
pamb , nmo iQcyAapBí npwRaaajib maRae 
naneiamamb na ro^AaHACROMb n Bejnari& 
^t»útmJ9 ^ Komopuní - A^ ^ npuBeaeHb Gbijib 
1721 rOAa Bb C IleniepGyprb , a meRcma 
óaBencRarQ [iTpuneHamaKiii »b neMy He ye« 
nb^H, Ho o Henb HHRraa KpoMb BorAanOBa 
«f ynomnaemb , 9 nbmb a^^^ ceň RaHrn Digitized by CjOOQIC zh 6vi6jííoTnQst) ARaAGMÍM nay-nb. Jj^^ nomÓMi/r 
i^hpafímHO y 3a.BDAh cen noíMÓb s^ci* 6ealifc 
ocmamKa. ^ 

Mem^Y mhub SbiAn HiwnGrpaf{)TH C^aBeR- 
Cf^ÍH H b1> /\pyrH?cl> rocy^apciTiBaxb. ^uBOJiais 
Beprb (fib npe^KtcJi. CBoew KHiiřH BwmeyiK) fobo^ 
piínibjHiiToUleeACKÍH KopcMí. rycmtBbAAO^^^bí 
^jiH pacnpocrnpaiieuiH JlMDmepaHCHaro mciiobÍ)^ 
ffiknitL HO PoccíácKOHE rpaBHub ^ ynasoMb' 14. 
AnpbAS, i6Qf.5 ro^a nose^b^b . 3aBecniK bL^ 
CmoKrQjibMb CjiaB€Ht;RyK) HíMnorpa(|)LYio^ Bb kck 
mopoH A^aiftAw Hane>iamaHb óbijib PyccRofi n&* 
peso^b JkioJTtepoea Kajeme hsvic a sb 4 h >5> 
AOJiio,. M coepxb moro oi*biH OaBeHCRHMW ^ne^ 
ĎyRaaMw Ha ^yxoHCROMb asbinb Bb 8 ^ojnoř- 
a ujaBiRe CepA^ FyccHOH a>pouojioeiu co 
líIeeACHOw uh jiHcrab. Bb 1696 ro^y na-i 
xi€HamaHa ów^a sb ORC(f>Qpinb PyccRaa eb^ 
JlamHHCRHMb inoAHOBaHÍeMb rpa^rMarauicaý a. 
Bb y^ajiMama - BeHeqíaHCfc Hxbv BAa^baíaxb h 
Bb MoA^^aBin MHOťÍH i](epROBHbi» KufiTH ne^a*^ 
jnaHbi Ďbijiii ^H inaMOuiHiixb e^uHOtíbp^OBK^ 
HauiHxb. — Hrna Kacaeinca /^a ixpanwxb. Cjia-* 
BenapyccKifxb Tavmorpea^ivi y rao onb npowaor . 
WiAVL 6ojibaieio nacmíio oiob BoAbíMCROn Ocin^ 

pO/RCROH^ HiaRb Ha npHMbpb JlbBOBCRaH ^ Ta-^ 

jiui^RaA, KíeBCRaa; a cen nocjib^^eá 6bitmi9Mbi 
CBOHMb OAOiíReHbi inMworpa(J>I« HepHUFí)BCJKjaif 
K HoBropoACRo-CbBep#Rafl. . 

Orojio 1704 rp^a : rocfAapb Ilenipb Be** 
jiH&iu: caivib uaoOpb^b uoMbiis. naiepjub^rpaifi* Digitized by VjOOQIC — Iftl *— 

/aHCBOH ByccKOH ne^amH , npnMhnntí ohtiOí 
CROJibRO 'B03MO/ftno Kb OHpyrjiocniH JlaníHH-* 
CKOíi aaSyKH , u BbíHHHyBb .HbKomopMH , Ke-: 
uyjttHBiH Haí^ewry .iipaBonHcaHÍiQ 6yKpíii M.y^a* 
peHiA (^). Bb 1705 ro^y Hwbjíboiib y^OBOJHř- 
cmBie OKQH.^MniK cíe H3o6pt)ineHi© , u no pii- 
cyHRy, omb Hero .caMaro ^aHHOMy , aaRasasbi 
amAnmh 6yRBw Bb AMCinep;\aMt), Bejií);ib /^4a 
onwma Hane^amamL . npw MíocrobcroS ^yxoB« 
HOH mHnorpa(J)jw jiHcrnb nepsuxb Bb Poccía 
é^^AOMocjneíi. Tloojíh moTO h eine nanpaBHBb. 
cíio a36yRy>, sb 170Q ro^y mamb me wane- 
^ama^b sepsyK? CHMW.^yRBaMU itHnry Tlpu^ 
HAaAJii > HaH2> JtuiíiymcM HOMnJíitMeHJn^%\. 
UomoMb Bpei^fl omb ppeMejfcíM eu^e nonpdB*' 
jiiijib QHb cGw uipM(^nib , m Jibmb npeab ^aje-* 
CHiUb yicnb^b >npHBecjnH OHbiik Bb coBepiue^- 
cniBO, no^rnH no/\o6Hoe HymecrapaHHWMb OHpyh 
lUWMb mpH(|>raaMb; a Mem/vy 'lnt)Mb npa Mo- 
CROfíCROw me iHHnorpaíJxiii ^ oiii4Mb n^íiinaAb 
n n3A,aBa^b MHoríii R^HHric HcmopM^ecRÍk 
II Aia.me?4anittHocRÍ«, Bb 171 x. ro^y ^aaBeali (*) BytvBhi B&iKjiKV4e»HbiH raar^a lasb C^aBeHO- 
^ pycGKOÍi asGyRM 6bi;iH ^ (Brnbcmo ero ocHiaB» 

JieHO 3ŠAÓ) léf «, Í>W2, 3, «^«, »t2ř M ftXHUCt^ 

/ Cb 1716 roj^a bacacho Oíiarai^ sb a36yKy », it 
cb 1718 ro^a ^Mnučt. Bb 1735 ro^a 3 bmÉ- 
cmo »±Aa i a iiH^Hua h itcn omcmaBAeHbi ; 
6yKE^a oGopoinuaH a maKjKe onnoi^ Bse^eHai u 
iipo«i. CMomp. Tpe^bHROBCKaro Pastoaop:B y 
Qi^ ojfjmotpa^iH Haae»i. 1748 ro^«t ab C» H« B» 
<^mpa«. 359 k caB^. Digitized by LjOOQIC •-• laa — 

QHh Ha oahhI) cmaHl) raanyiQ me iminorpa^iYio 
91 Bb CaHKmnemepGyprli AJ^a neqainaHÍa yna* 
90q1:)« TnnQrpa(|iíff cín cnop^a noMbmeHa 6ia« 
via ©b HaeMHoft KBapmwpb , a ©b cjitiATio* 
UfOMb 1712 ro/\y nepese^eiia wa IIeraep6ypr« 
CKyíQ cmopQHy Bb oĎpas^osbia raorAa ycnipa- 
eHHbiH MaaaHKQBbiif a^aHin, Ilepnaa KHiira 
iFb Heá liane^amaHa 1713 ro^a, no^b Haaea* 
HteMb; Knnea Mapcoeia^ Bb 1714 ^Ay san* 
mbi Háb MocRBM euj^e mpK manorpacJxcRnxb 
CmaHa a C^aBaHCKia 6yKBiii , k ab moMb «%* 
roAy Bwiu^if Bb CBbmb nepBuia C IJemep^ 
óypecHÍ/f efk^iOAkOcmu^ Bb 1719 roAy npw-* 
6aB^e0o eii^e mpn cmaHa. Bca cía mwnorpa- 
. ^'řa qucmQaAa no^b Bb^tníeMb OpyjfteíiHo4 
vanne^apijw, a Bb 1721 ro^y om^aíia nb tó- 
^Wie Cb, CHHo^a, M fto i7íi7 ro^a Maxo^n^aci^ 
Bb A^eRcaHApoH^BCKOMb MQHacmBipbt Bb ceMb 
]Mibqinb nepaaa C^aBencaHMii 6yKBaMJ4 Haněna^ 
mafia 6uvia RHara Byneaptt yi o^na IIpORono* 
^n«ieBa nponosííAb. Cb 172^7 roAa oiHAb^eHa* 
rpa»AancKaa niMnarpa(|)ía omb C*aBaHCRoft , 
K nQdbAHHH Qmnpae^eHa oópamno Bb Moi 
CHBy; a nepBaa omAaHa nb AKaAQMiíO aayKb, 
H maMb npemAQ Bcero naua^u eK) neHainatq^ 
CH CaHHjn/iejnep6y:pacHÍ/f 0'hAOjntOQjnt€ cb 
i3 Anpb^a 1728, np« AKa^ejaunecROH oe4 
niMnorpa(|)Ytf noc^b aaRe^eaBi iiipn<firnw paa- 
HWJCb wHOcmpaHHbjxb GyKob ne ihojilko Eb» 
pQoeHCRHxb , HO H AsíaincKHxb. Bb 17^2 
roAy BO BpeMii noxo^a focy^apa Xlempa B«« \^ Digitized by Google --. i«3 -p- 

jmnaro bIí Hepcíio, Rnaa^ /^nMninpYé Kaňme* 
KHph ycmpon^b He6o4i>myiQ Type^ByK) niH- 
porpacfiíto fi^AH a6baR^Q«í« bohhm MaHW(|>ecina- 
Md Ha CBMb a^wRÍi maMOuiHuMb AapoAaMb* 
TwnQrpa(|i*ia ci« cb KHaaewb KaHmeMwpQMb 
oi^npa34ejHa waoio no Bo3rt> , n osb wb npo- 
^cuimen^e caMaro nynitf ycnb^b HaneHamarn^ 
]i1jc9Cwii>»ro ^KaewnáapQBb MaHit(|>ecma na 
Typei|HOMb tównb* *MemAy mbMb . cb 1719 
ro^a ^acjc^ X^paa^A^HCBow mMnorpac|iíii 6w* 
^a niaBj&^ npw CeHamb , nab woeá Bbjíu^a 
nepBaa n^iura; Cočpanie odnapoAoeaH-n 
HJ^^cx>% ch 17x4 ^^ 1719 ^<>4» y«a^<?ťř2,, Bb 
6 AO^K) ^Mcma 5 cb 1721 roAa np« ApinHA'-. 
^epiécKQMb RQpnycb; a* cb 1724 ^c>Aa ynpe^ 
^^ena maaoBaaiftb w opu AAMHpa^meňcKoé 
AnaA^MTU A^a auHrb Haaarai^ioHHW^cb w 
4)^QrncK«xb , iiomopaa cb mbxb nopb w Aa 
HWHbcymecmByemb npw MopcROMb Hopnyct\ 
HepBaa 113b ceft m«norpa<|iíii afanjptJia RHwra; 
Tpn^OHajmempis njiocHajt^ Bb 1735 roAy" 
aaBeAena rpa»A^HCiiaa ne^amn npw icaHi\e;iHpíw 
Cb, CHHOAa*, Bb 1737 ro^y npw KaAemcKOMb 
<:yxonym:HOMb Kopnycb ; ab 176a np« Bqqh-* 
}íOw KojiJierín; ab 1775 roAy npw Beprb^KoMi* 
^ería n np« TapHOMb aopnycbt Kpoivib cn^b 
naaeHiiwxb rpamA^í^CK^^lí mwnorpa(J3iíé nep- 
Byio BQJibHyK) A-^^ uHocmpaHHWxb H PyccKuxb 
BHHrb ab C. IIeniep6yprb na GeHamcaaá 
npwBHJi^erÍH aaBe4b TapinyHrb cb 1769 ro^i 
nomoMb BeáinSpe^mb, maR^ae no np«BaAAeríU| 'Digitized by VjOOQIC Cjb 177^ rofla ; a cl> 1776 ro^a npsicQaowjr- 
tíhách tih HCMy, M IHaopb. BeMinópexmoBa 
nocjib HaMMeHOBaHa MMnepajnopqHow jnvino^ 
spa(pteio j a IIlHopl) cocmaeM^b ocoGjrjo*. 
Cefi nocJit)AHÍH g1> 1785 ^o/^a aaeejib npw» 
BeninSpexníOBOŽ TailnapcKÍk h ApaScRÍa óyia- 

BT>I, H OHblMH p^Aá CnGKpeKHxb U KpbIMCKHxU 

MaroMeraaHdtuxl) n^eMenb cb 1788 ro/^a 
íiipMřKA^^ y^^' HaneHamajřl) uÍJiKopaH^ ^ a Ha 
TamapcKOMb HSbiKb sb 1786 no^y^lJ^Hytiř-B^^-t 
Kíe eyčepHÍH n noJíifi4eiicHoíí ycjneteh^ Bb 
1800 ro^y npw CeHamfe 3aBeAaHa rpy^wH- 
CRaH Tpam^aHCRaA nenamb ^ u ohok> Haněna^ 
nranb norpyswHCKH jnaHH(peojn2> o TipHCo- 
e^HMeHiM rpyaÍH. Ho eu^e npe^t^e moro rpy- 
3HHCKÍe I][apeBMiH OROAO 1740 ro^a saBejiit 
6jLii3b MocRBU fib eejib BcecBifliHCKOMb Tpy- 
dHHCRyio nepKOBHbixb 6yRBb inanorpa^íia ^ 
Msb KoraopoS Bb 1743 to^j Bbiuiiia no^Haa 
rpySHHCKaa BiiSjiih, h noinoMb pasubijr nep- 
KOBHbi^ RHHrH; a Bb 1773 ro^y in»norpa(j[>í» 
eia nepeBe/\eHa Bb C. riernep6yprcRyio ARa^e-^ 
MIK) HayRb ) r^b ona m ^o Hbmt) HaxOAMmcHv 
IIpeocBJtineHHbm raífi, ApxíenHCRonb Acrapa-^ 
xaHCHÍH , H BapjiaaMb ERsapxb rpysiiHcuift^ 
saBejiH maKH^e na CBoe Hm^KBeHie rpy3:iiH€RÍH 
inHnoppacj)íif, KomopEi^js h om^ajiif, nepsbiH ab 
Tii(|)^ÍHCRO§ yHHJiHine npoiujiaro i8o5 Fo^a^ 
a nocJLbAHÍá Bb CHHO^ajibHyia MoGROBestyHi^ 
s{mnorpa(|>iia i8o3 xo^a^ Digitized by VjOOQIC — 125 — 

Bb MocKBb n«pByK) ocoSyio rpajKAaMCRyK^ 
mMnorpa(^ÍK> ycrapoHJib yHHBepcHmemb cb 
x^55 TOA^y a nomdiib CeHamb cb 1764 ro^a, 
Bb nepBOHí ^ab HMxb cb caMaro naqajia aa- 
ae/^eHM 6bi4H h paSHbie uipH(|)rnbi 6yKBb. Bb 
1777 roAy, no CAjnaio sáBe^enín BbYnHBep- 
CHmemb TamapcRaro Kjiacca, omjiHinbi óbijiu 
M TamapcKia óyKBbi ; a 1784 ro/\a cp^epiKat. 
meAh YHHBepcHraenrcROH mwnorpaxjjíw HoBft- 
KOsb H3b Jl^&iinwra BunHca^b w EapenCRÍF^ 
Oro^o morortte BpeMeHM, no cwAb yHpewA^HÍa 
TyGepnÍH , HanaAM fib pasHWxb FyóepHÍflxb 
3aB0,^HnibCflí mHnorpa(|)í»H npw FyGepHCKHxb 
zipaB^eHÍflxb , h omKpbirabi Bb TaMbosb, Ka- 
jiyrb , Tyjib , XapbKOBfe , CMOjiencRb , Bopo- 
Kemh y H Aa»e šb ToGo^benb , HpKymcRfe k 
ApyrHxb Mbcmaxb. A Ror/\a ab 1788 ro^y 
"yRaaoMb ^HBapA i5 ^hh A^na cBoGo^a bch^ 
KOMy nfiflb Ha^SifpaHieMb IIojiHqeHCRpH Efeji- 
sypbi aaBOAHrab ohmh^ rao Bb G. Xlemepóyprb 
HeMe^JieHKo omnpwjincb BOAbHwa innnorpa(j)ÍH; 
SpenjTtHOJKpoea ^ BHJi^KoecKaeo , Fena , JT* 
SoeA^HOeHHa y Kpaijícea , MevLepa u ^^py* 
TMxb 5 a Bb MocRBb : rputjtiycoea , nouo-- 
tMapeea , AuneuKosa , 3ejieHHHK0óMj Aojty-^ 
^Hna ) TidJioepa^ítHecHon KVMJtaHzH , co6» 
cmeeHHaa HoeHKoea^ .T^mejnHUKoea^ CeJi^n-^ 
eauoúcnaeo h Apymxb. Bb 1787 ro^y Khmb 
IIomeMRHHb -TaBpHHecRÍH aasejib noxofluyio 
inHnorpa(|)Yio npw CBoeMb jiarepb , h eio 0b- 
CHOjibRO ptnen EKainepHHOcaaBCKaro ApxíenH* Digitized by Google tímna AMBpocí« n Ap)ciiMatíA)jHma MoMcejt 
6i>uo Hane»iamtind hh BeH^epaxb m flccaxbj li 
MeiKAy tipoUMMb bB HccAxb 1790 ro^á qb^á^ 
HHHra UcJioehAi^Hie Xpi^ůjnijiHCJnea^ nepe* 

. too^b cb AHrjiíficftaro T. CnMitapeba ^ a teb 
Beti,2i[epaxb moro me ro^a Ha^nanie Apee^HJ^i^ 
^opeáPOAuma^i^ cyAOeh rpenecKHa^iy^ To* 
ro «e 179Ď cb 18 ilHeapH /\o Artpbé^n HS^a- 
toa»^Mct. nab ceá miinDrpa^ym ^aiHe rásenri>t 
^a 'í>paHHy3cROMb> BatiRb no^b HáSBaHÍéMb: 
Courieř" de Moldávie* Kor^a Bb 1^96 to^f 
Yi^adOMb CekiniHGpH 16 danpei^éHiti 6uAit scb 
fio^KHiiiH niKinQrpac|>iu tio nbapmopoMy 3jicr* 

. yrtompeójiettíío oHitixb j ttio Bcb OHb pa30«- 
uiJiHCB no ry6epHÍ»í^ib m ociiOBa^iiCb npvi Vy* 
6epttCRMxb IIpaBJíeHÍflXbj a cb 1802 roAa no 
Yťtaay ^eapa^ji 9 rtaRn Bo^Bpaiu)eHa umIi 
CBo6oAa ) n A^ Hianb oniRpbijiHCi* yme MHóriit 
noBbiií* Bb 1807 ro^y BbTco«iaíiiiíiiMb Pe* 
CHpHttmoMb^ A^HHbiMb 5 Áarycma MnHMCttipy 
i|)iittafícoBbý Bejibno tiptí Bcbxb TyóepiiCKttxb 
npaBjieH*iAxb daBOcníH inifnorpa4>ÍH h tiojio- 

N WiVitah Ha iixb cOi^epiKaiiie eittero^Hyio cyMMy« 

€>iirypHaa míitiorpa(f)iH Bb Poccítt 3aBé* 
.Aaei* Biibcmb cb 6yKRajibHoK) eu^e npit l^apb 
loanttb BacHJibeBU<tb; u6o npu nepBbixB 
Aa>Ke neHamaHHBixb BtiHta^b Aiiocjno^'h 
u EeamejiiH . npujioMíeHbi ecmaMtibi ^Batt-' 
in^^MCitioBb ít 4)HrýpHbift aacmaBKH. Ho oHtíH 
pbaaabi Gbiatí Ha ^^peab li nTMCHajitiQb sb Digitized by VjOOQIC — 1^7 — 

©6i>iKttt)BenH0Ml3 miirtorpa(|)CROMl) citiáMy* Bb 
nocjib^OBaBiUHxT:) HS^aHÍnx}) tipuMbtnUbi otn- 
uimHwe cBHfanoBbie i&cmaMnbi ^ a iipii Ujapb 
Ajieiicít) MíixaftaoBtt^t) h Ilampíapxt) locM(í)b 
xioABVtM^Cb )rm6 rpaBHpoBaHHbie na Mb^it^ Bb 
1695 to^y tíhHtno Aeoujnilí hynuu^h BBipb*' 
aajib na i^ib^Hwxb Aocnaxb qfejiyK) «iíMry 
MocBOBCRaro mHnorpatJjCKaro ctipaBiUMtta lepo* 
jiOHaxa Kapíoua McmoMUHa^ íio^b nasBaHi-^ 
©Mb: hyuůaph elf jiHífaá^hj a tob 1709 to^f 
HbRmo SacHJLia KHJtpiauoBh Hane<iania^b 
mattHie A^péBaHtíUMii maó^tt^aMů Bpracoeif 
KajieHAťíp^ , .M cb mbxb tiopb uCHyccm&Q 
tero irtMCHettia CAb*^ajiact. fib MocKBb itpo- 
MbicjioMb y MHOraxb Hacnitttaxb MaciííepoBb* 
Bb 1714. ro^y Banino óbijio ab C IleinepĎyprb 
íi3b MocROBCKOH ,/^yxoBHOH miinorpa(J)ÍH Hb* 
t:i«04bBo (|>Mryp«wxb cmaHOBb A-^h ne*iattiaMÍttp. 
%cmaMnOBb. Ho tio omKpbimm AKaflOMiiř 
HayRb BoSBpaineHw o«tí Bb MocKBy 5 a upit 
Awa^eMÍH cb 172^7 ro^a saBe^ena cbo/í mc* 
íipaBHbHiuaa 4>Mrypnafl mHriorpaíí)ÍH* Bb 1758 
ro^y A**^ neHamaHiA ^axiARapmb yHpéiHAeHa 
ocoóafl niHnorpa(]^ía sb reorpa(j[>íi*iecROMb pfi* 
iiapitiaiiieHmb npH CeHamb^ a nb 1764 ro^y 
l^enapmaMeumb ceň npHHHC^Aenb nb Ana^e- 
Mia xyAOiuecmBb ^ Botnopoň ncKyccniBO cíe 
nocrnaB^eHO 6biao Bb ^Hc^b rjiaBtiiaxb 06a- 
aaMHocmeá. Bb 1786 ro^y reHepa^b-IIopyni- 
^Hab ílempb AjieRcaHApoBHHB Co&MOtíOBb 3a* 
^ejib onantb reorpa(|)HiecK'i& ^enapmaMeHitib Digitized by Google ^.ik co^MHírníit noBaro PoccmcKaro Am^iaca ^ 
noitiopbiH bTd 1793 TOAY VL ontne^amaul); a cl> 
1798 TOA^ yHpejK^eHO ^erío - Kapmb/ cl) tíoá^ 
HbiMb mmamoMl) MHmeHépoBb , rpaeepoBb vt 
CJtOBOpbaoBb , M npoAOJittíaemCfl AOHWHb. Hmo 
ttacaemCH a^ ecmaivinMbixb munórpacjKS^ h^ 
3wt)/^M , mo KpbMb AKSL^eum xy^om^cniRb. ^ 
í«Hori> maKřKeHáčiííHbTe xy/^ořKHHRw nab npH- 
po^Hbixb PyccKHxb rpasepoBb ^asHO jmB 

HMblOmÓ OHblK^ • * 

HoiOHíiitt mnnorpa^)!^ saBé^enbi Bb Poc- 
cm yme Bb He^á-BHin EpeMena , a nepsán na 
Cjťa^flHCKOxvrb aSbiRb* HomHaa KHMra HanfeMa* 
mana bq Jlhuosb , (J)opMaTnpMb sb jiMcmb , 
íioftb Há3BaHÍeMb: MpMOAon^ čh ecmb oómo^^ 
ejiacHHKlj ^ OJTťb CTnapaia^Jy pjKOitiicaH'^ 
uJĎio^Jj eKJeMJtjLjtpeu ucjipaeABHHmik ÓAaeo** 
.HHHHaeo pa^H Jtl^uin nepHotíuaao jnpyAO*^ 
jiwéiejn^ff uHOKoet o6it4eMi4jneAí>HjĎi.'V!h o6n* 
jneAH CoJijnaBO BeAnHOMyHeHHKn Xpn* 
čjTioea TeopeÍA , eip KajneAp'^ E/thchojt'^ 
exoH Ai^eoecHoú^ uoeo-JnnnoMi* u^i^^JunínA 
1700 eúA^» Hombi ceft ^Hwrw iiaGopHbiir, vl 
jianb K3b npeAHC^OBÍíT bm^wd , sb nepBbift 
pa3b 6bi^n CAbviaHbi rnaMb HbBomopbiMb mu* . 
i7orpat{)mjHROMb JocutpOMi? ropoA^MH^Aťb ^ 
^OAVO nymemeřciliBOBaBmMMb no Asím vl no 
bcen EBponb. Bb 1772 ro^y co/^epiKaniejiíi 
MocKOBCKofi yMtiBGpcHineincKófi mttnorpa({^m 
éAio^Burb Be6epb dafiejib vopn OHOn HaóopHyto Digitized by VjOOQIC rienáiiTB Hmd^íáHdKUxb rióml), BwnHc,áBD úkh 
iiab ^AeSrii^Mrá drril) HSoSpbmamé.ift óhIjíxIí 
BpeHiriKOricJia. CwMtí íioiriáMit, lípoMÍ) liporpaM- 
Mfai íiá hépeóíí 'cAyHei& usfyíitíHOÚ ; neláma- 
iió BhiÁó ribCKO^fiKO MysbiKajiBHbixli níeclj 
ii qb^ibixB mempa/tefij a nomoMb cl) 1774 
to^.a H3/\aBá^ócb nepío^M^íecKdé MyswkájiL- 
tíoé coHHHéHÍé, óočmaájiaBmfeecii Kanějit»jvteS- 
tmepoiib Kepqé^jiíeMb j nOAb na3BaineMb : 
MyjBikaÁbHbi/t y^oecé^ei^iA ^ KdnxTf w bw- 
iií^io 4 or^/^bJle^íY>T. pb rnoró ihé típejVi;eHá ti 
Gb. Gnno^b npw MócKdBCHOft ČB06H riiHnorpá- 
tj)ííi ^jiH HcnpaBHMíiiaró €JiíHíJOo6pa3íiard nb 
i^epKBáxb nbnÍH 3atíeAb HáGopHwa qepROBHWH 
Hoiiifaij BbirtiicaBb nyHCOHf.f viah Jleánqnra m.é 
bmb BpeHniKori(í}a. , Chmii aornajviw cnepBá 
Bb 1772 rd^y HánenaiHaHa 6bua A^Ďyká 
uojňHá/i^ á ndrnoMb nocmeněHHo Becb wpyrb 
qepKdBribixb HdmHbixb b^Hwrb. Bb G. Ileinep^^ 
Gyprfe ilpii ARaflejMÍti HáyKb 3aBe/\éHbi 6yKBbi 
iiaGdpHbixb Hma^íaHCtíHxb liorub jmé óko^o 
1780 tOjř\a; PImu riáne^amaHbjt HbKomdpbi/i; 
niécbi BapniHflticKaro ^ KoajiOBCKaid 11 Apy* 
řtíxb; Bb MocHob Hé^áBiió aaaejib maKyjo 
mé niknorpa(|)íio MyabiKaMiiib ^paHii.b BewG- 
řepGeprb m cb 1808 ro^a Ma^aBajib FapMó^ 
ÚHHecHiíi HiypHajiiíi Ho rpáBHpdBaHiejvíb 
H0nib Ha /\dcKaxb , KpoMb HbKómópbixb hho- 
fempaHUjeab , eii^e HtíKmó liab xy^OiKHHKdBb 
PyccKMxb npiicmajibHé ne santíMajiCK /\í) Hwnb: NO 14^ W Digitized by VjOOQIC ÍIL nOAHTHHECKA/T HCTDPlít. CHoU MoHapa^iu. 
í( OnoHHaHte, ) 

. Cjnamhn 356. By^yml) y»ipe«^eHbr h^* 
^peMt)HHbiH BOHCRa , cyxonymiHoe u MopCnoé ^ 
Vt^H BHtmHeH oGopoHfai Tocy^^pc"^*^ m A-'>^ 
BHympeHHflro iiopa^nak 

Cm. 357. Kopmécbi femero^HO HMl^toml) 
HadHaHamb RaKt nompeÓHoe hhcjio BoncKh > 
CMompfl no X)6craoHniBjibcinBaMb, manb h cno* 
to6b iiaGopia.* 

Cj/t. 358. Kopiiiecbi paBHbíMl) oGpasOMb 
?B3Kero;\HO mvibioinb Ha3Ha*iaiiib hhc^o BoeH* 
Hbixi) KopáGjiení ^ ^o^iHeiicinByioiLjiixb Gbimb 

BOOpy meHHbl M Hé 

Cjn. 359. KopraecM bnpe^fejiiiínb bce ka» 
caiomeecH ^o BoeHHaro nopa^Ra , ^o íipows- 
fio^cniBa Bb huhm ^ f^o HiajiOBaH^a ^ t\0 ynpa- 
BjieHiH, H BOo6ine AO Bcero nmo cocmaBjíHenib 
xopouiee ycjnpoácmBo apMxu h ^^oma. Digitized by VjOOQIC «^ iSi «- 

^AÉ oéyHeHÍff Bb utíxb BDehMoMy HCKyccmBy 
KaRl) no MopcKOH Hačraii j maKb m iio tyxo* 
hyniHOH. 

Cm. 362. Bb ftaiKAoil npOBtthUiH ěy^ymb 
y4pemv\etíbi Kopnycw aeMCuaro Bo&cHá^ co- 
pasMbptíbiě Hapo^oaacejieHÍio vl oGčmoflmejih* 
tiiíBaMb. 

Cm. 364- SeMcKoě ^dřcro By^emb yno* 
InpeSjíHeMO na cJiyift6y mo^bKO fib Cjiyqab 

Cm. 365i Kopojtbj sb cjiynab hbóGxóaií* 
Moíi hýrtíy^bi, iviDmemb pacrtojiaramb cmívím boůl* 
CKaMu lib Hxb npoBHHu/ííixb^ ho bhď npOBMH* 
^^H otíb He Momemb ynompeGaaib uxb óeab 
corjiacífl Kopmeco.Bb. Cjn. 366. Bo Bcbxb yba^axb MoHápxíit 
y^peai^eHbi by^yrnb iiíkoam ^aa oSyneuiit ^h^ 
tneá *iifleuÍK) , ittiCbMy j ápH(J)MemiiKb li Ka-» 
ínHxwaiicy) ab KoiiiopoMb ^ojirttHbi co^^pHiárab* 
Ca H Kpamiiia npaBM^ia d rtO^mHOcmftxb řpa* 

WA^HHHa. 

Ct;^. 367. PaBHtiMb o6pa3DMb y*ípěffij^e* 
Hbi Ďy^yrab yHuBepcHniembi h ^pyříií y^eé- 
fitiff saBe^eaiHý KaKÍa naů^yniCH riOJieaHbíMttj 
flJiH bGyqeHVfí: Bb HMxb HaVBaŘib , CAOhBQHQ* 
CniH H HSfliiJjHbiMb xy^o/KecniBaMbi 

II a Digitized by VjOOQIC • — i3a — 

t 

Cjtz. 36 Ó. 06i4iH njiaHb yHenin Sy^emh 
OAHOOÓpaaewb ab ijbjíoMl) KopojieBCinBbé fi^OA^ 
iKHO MabaCHHnib rocyAapcrnBeHHUH ycniasb- 
MoMapxÍM BO Bcbxb yHUBepcmnemaxb^ h 
yneGubixb saBe^eHÍHxb , sb Komopwxb npe- 
no/^aiomcH HajrKw nepKOBHWfl: u no^iímHtiecBÍa, 

C///. 36y* y*ipe/\HrncH TjiaBHoe npáB.ieHieř 
yHtíJiHii];b, Komopoe aojiíkho 6bimL cocmaa^e- 
liO iiab jiio^eft iiaBbcniHbJxb no-nxb yieno- 
cmu, 1/1 Bomopoe Gy^emb HMbmb Ha/i3opb 3sí 
Bapo^HbiMb npocBfameiiíeAib* 

CjUé 370. Kopmecbi coHHHJirab n^attbi ví 
HacmHbié ycmaiJbi 060 BceMb Kacaioiqeivicfl ^a 
liajKHaro upe^Mcma Hapo^Haro npoCBbineHífl# 

Cjíi. 3jié Bcb tlcnaHijjbi naibiomb cbo-» 
éoAy HMcarab , fleHamainb u nj^aBanib nh 
CBbmb nojiHinM^iecRÍH cbom MwcJiir, ne Hcnpa- 
lUMBaii iianepe^b <^03B0^eHi/i uau o/\o6peHiii , 
jf Heno^i^Bepiaacb KaKoíi - jim6o newaypb ; ho 
OHM fi,OA}hUbs HMbmb fib BM^v orpaHMHeHíé 
M omBbmemBewfjocmb , npe,í,nMcaHHbia aaHo 

HOMb. Cjtt. 3'j3. Kaw/^oHí licrtanei^b HMbemb 
jřipaBO oiňHecniiicť. Kb KopmecaMb u uh Ka- 
pOAio cb npe^cmáBjíeHÍiíMwt cbommu it ntpeGo* 
saHifiMu BacaftiejibHO ua^Ato^eHia rocy/\apcnH» 
fieHfiáro ycnía»a. 

(CA 0paHí4.y Digitized by VjOOQIC — i33 -^ 
^en^apai^iji o jnupi (*), 

Hano-^eoHb, Bomíeio j^m^ocniTfo H^inepae 
niopL í>paíiny30Bb, Ropojib Hmajiíií, IIoKpQ- 
Bwmejii» PeH|i^Kq.rQ coioaa, XIoqpe/^HifKli ]4lBe^« 
ijapíH. 

noejiHKy H caMl) Hanncajib bL nwcLMb 
kL EpqrepiT^ory Kapjiy 1797 ro^a ? „paaab 
jjMajio ejuje jiK)/\ea mw ynepmenAH ? paaeb 
,,Ma^o npnHHHH^H 3Jia Hejioub^ecniBy ? co 
5,Bcbxb cmopoMb boshochitich jKajioGw;^^ morq 
pa^ii HWHb ir pbii;njic^ saKviio^íHipb wnpb. 

noKAHBmHCb Bb H3/iaHHoft OHib ceGíi 1800 
iroAa npOKjiaMaqíw Bb moMb , nmo jjSy^jr cpa« 
jjWanibCfl eAwHcniBeHHO ^jih Gjiara *řpaHHÍii 
,jH /^jijc cnoKoécmBi^ BcejieHHQÍi/^ n bh^h, »iino 
S^paHn^H HSHeMoraeinb no^b GpeMeHeMb Sb^- 
CniBÍH , VL HHio cnoKOHCmBÍe oneHb y^ajieno 
omb Bce^eHHOH, a liQa^aníbpn^CH aaKjiidmiiii 
MHpb, 

OGblUaBIUHCh Bb pt)^IH CBOeft 16 IřOHU 

4811 ro^a „}KepinBOBanib KpoBÍK) Monxb na- 
„po^OBb HeMHane nanb ^jih 6LiH?KaňaiHxb bw^ 
„ro^b Moeň Hivinepm^^ h npHSHaBaa , 'íniai 
íiH mpprQByi^ Pbcci« cb Anr^iíeio, ws, HeaaBH, (*) 0«a npMfcmeH^ ab M^ypaaAb x-ha Raněny , 
cb mĎMb '^mo6bi Hanp^eoHb npwRaaa^b Mhhn* 
cmpaMb CBOUMb npc^nimanib ee Ha K^^Hrpeccti 
«b Ilpai^b. ÍÍ34* Digitized by VjOOQIC OHMOemin repMaHTtf h HcnaHÍn neMMbiomti 

nepíw , fl 3aR4K3vaíQ wupt.. 

OÓbHBMBlUW pb pt)HH, npoM3HeceííHOŽ mhoio 
4 IioHa i8o5 ro^a^ nmo „uMbto npaua jiuniBi 
j,HpQBh MOHxh Hapo^oBb, HeviHane K^Kb e/^wH- 
jp^cmBeHKO ji^AE 9hiro^b , nivib we caScniBei^HQ 
,,npíiBa/\4eniainwxb^^' n y^ocniQťjbpHBmHCb Ha-, 
HOHenb, Hxncx nopaGomeHÍe npoHUxb Hapu^Qebi 
ne cjiyiKHinb kq ójiarjr laowxb no^y\aHHwxbi ,. 

JR 3aKJlK)HaíO MHpbii 

06bííBHBm,i^ bIa pb^M, npawa.fiíeceHPOŽ 18 
Mapma i6o5 ra^a ^ mího. j^HUKor^a we nov\-» 
„HHMy QpywiH H^ fljiK cyeiimbub n.^a^iOBl^ 
j^jMHHiviaro BejiHHXfi, nnfi^j^ň noRopeHÍfa HyřftHxti- 
„aG^acmež,^^ ^ bh^Hj, nino íiMubmHHa BO&wa, 
^pyroH nb^m HenMbemb , ^ np^crnynaiQ kIi 
wnpyn 

IlQxaacmaBUin sb pbHH > ripQHsaHeceHHoiSi 
liiiiQKX 11 ^eapa^H i8o5 ro^^a ^ Hina jj^cia-. 
„By CBOK), H c^acmíe noJiaraiQ sb CHaciTrVia 

3^,íifcJHbwH9rQ nQRQJlbliÍH /' H HCí BHflfl BQ31VIQ-1 

mtiOQ^lv^ CBpbjmb^ ^mo HWHbmHe^ naHOJibHÍe 
^ectiMa ecmí.. Hec^ačnmQ, h npuQniynaiQ kIí 
WMpy^ 

CKaaaBiiiii sb o^^on QKpywHOH 6yiviarbi Digitized by VjÓOQIC — i35 — 

i,paHte BO^RpamHinii ^paui(iii npemnee . f ji 
^jSjíaro^eHcniBTe ?" h npHMbmHBinn , -Hino bo- 
eHHbia aíjA^^TiBVii , cpa^y mpHHaAqamb Jibmb. 
npo/^ojiřKaioii;ífliGa , aq cwxb nopb eii^e Hesoa-. 
ipainw.'iM ^paHniM npewHaro eaí G^aro^ear 
CfneÍH^ fl romoBl) npHCinynnmii nb MMpy. 

OobaBHBuiw nb pt)Mw CBoew 26 Mapma 
180 3 roAa, Hino „HMnepamopb BcepoccÍHciuft 
j,,M Kopo;ib IlpyccKin cymi. rocy^apu, Kowxb 
„npaaoaia MSabcmHa nb^ioft Eapont) /^ h ro- 

mOBb 3aK4IOHHíTIL MWpb^ 

Mwpb , MHOío npeA^iaraeMWH , Gy^erab 
e^HítcrríBeHHO ocHOaaHb na npaBwaaxb , ko- 
mopbiH BceF^a a nponOBbAWBajib, h KomopbiH 
menepb. eii^e paab noarnopio cb y^OBOJibcin- 
liíei^b. 

TopřKecrnBeHHQ oóbaBHamif uh HSflaHHoft 
^797 ro^a npoKJiawauiiH o moMb, nmo,, Kanb 
„MOrtíHO. Meube jubiuambca 6yAy sb ^bjia ny- 
„íKMxb. Hap(V,OBb /' lí i^wAH > nrao h Mbuia^- 
Cfl Bb, Oí^bia Kanb moíkho óojibe A^-Hie fl,o cero 
BpeMeHM, menepb Q5bina,ipCB. Bnpe^b omb mo« 
ro noyAeprttambCfl^ 

BoaabonTHBiiiw Bb npoRjiaManírf 1799 ro- 
Aa, Mmo „yMbpeHHOcmh R^aAeinb neqamb bb- 
),^iiHia na npaBHmejibcrnBa n HapoAbi /* u 
^ino „oHa ccmb Bcer^auiHAH noApyra Mory- 
»n^ecraBa," a oGaayiocb 6bjmb yMbpeHHbiMb. Digitized by VjOOQI^ — i36 ~ 

paMli »b 1797 ro/\y, Hmo „Kor^a Gjiara í>paH-: 
jji^yacKaro Hapo/\a ymBppjříiAPHP Ďy/^emb Hfi|. 
.j^ynmiixb aaKpHaxh opeannHecKua^iy (^) ; 
jjiTiorAa H Bca Ebpona coAlJ^aemca qboSoahoio/í 
í^ ociyjbjíMBaacb /^ýMaI^b , nmo 6.^aro 4>p.art- 
HyacKaro iiapo^a m^ok) yinBepHi</^eHO pe^ -^y^-r 
(^uxi> 3aKonaxh ppeaHHHecKi4a^h , h ynie hq 
emany conpomMBjíainbqa mpiviy ^ nnioG.w bcji 
Enpcii^ coflb.iajiacb cBo6o/\HpK). 

GKaaaBinw bTj nocjiaHÍw CBpeMb 2 ^eKaó-r 
pa 1806 rp^a , Hifib ^,HMKOMy bL csbintř h^ 
,jnp3BpAHeniCH npMCBpHBann» ce6b npaaa cniap- 
jjUiHHcmBa nqje/^o mhok) j^^' a iip^Hinaio aa 
cnpaBe,^jiMBpe j^. hitio h Apyi^^V /\^p>KaBLi Eapo- 
nw Moryml) c?<a3amb p ce6b mo we cawroe , 
n C4b/\cinBeHHO pmpeiKaioch oinb cmapiuuH- 
cmsa, KOmópqe ^o CHxb nppb « ce6b npH- 

pBQMBa^l^. 

\ 
IIpjiQwuBiuH 3a pGHj>BaHre bTj na^oiKeHiif 
Atiab i8p3 TOAa npaBHjio , hitiq „HbMenHaji 
yyllMnepia HepGxp^MMp HyatHa ^ab itójiHinH. 

j,HeCK^rQ p9.BHpBt)CÍfl IňL fiASL cnoKpíicmBÍH Eb- 

j,ppnbi y H npejiHKy Bchw!) v3h1bcm^o , jpaR^, 
n AopoíKy OHbiMb cnoKoncmBÍeMl)^ ropíp pa^n (*) S,ur les pieilleurs lois prganřques •— HewHQ- 
rie Aa?Ke (|)paHuy3w nocm^rKyinl}., KaKie em^ 
ojotaHH^^ecnie saKOHbi. U^4r 

r ■ 

Digitized by VjOOQIC ^ :37 -.. 

fi mejiaío , Tímoobi HbMenKaa lÍMnepÍH 6h\A^ 
^oacnraiiOBjíeHa coBepuienHO. 

ITpH3HaBinHCí. b1> pt)Hu , npow3HeceHHO^ 
MHQio 19 í>eBpa^H i8o3 ro^a, nmo ,,ympaT 
„ma He3aBncHií!iocmM ecruh BejiH^aninee hc- 
„daGmie Hsl) Bchxh y KaiíÍH mQjii,KQ Morymlí 
j,nocniMrHyraB naiijiio /^ h ne wejian , nmoóbi 
|iaRQ&-jiH6Q Hapoftb bI) EaponĎ HMbjíl) npH- 
}iMHy jKa^OBamiiCfl Ha MeHa 3a nperaepntíBae- 
Moe MMb BejiMHažmee jiecHaciníe; ^ajite, CKa- 
aaBuiH b1) npoKJiaManÍH 1797 ro^a, ^mo „cbo-. 
„Go^a ecmb nepBoe G^iaro nh CBbrat) ," m ne 
ae^^H , Hmo6w Metiii yRopH^H omííHraieMb y- 
Koro 6bi inp hh f»bijio cero Jiepaaao ójiaa^a , 
K B03Bpamaio CBo6oAy To^AaiiAm, lI|BeHEjapm 
j| ropo^aMt raH3eanijfiHecíiHMt(, 

riojiomHBmr 3a npaBif^o Bb pbnH, npoHS^ 
liečeH^ipH MHQtči 4- I^H^ i8o5 To^a , nmo 
j,CBO^pyHHBiH mtí^BRO no^nHCM Bct)xb rpaiKAaHbi 
jjCocmaBjíflionib npaso , Komopoe h noHHmaiq 
,,3aRo.HHwMb /* M noe^HKy hh o^Hnb rpaHí^a- 
íiMHb HH Bb HcnaHÍH j hh sb HeanQji.t) ,, hií 
Bb Becin(|)ajLJH it nppH. yi npo^, Heo6a3bi-! 
^a^b ce6a coGcmBenHopy^HbiMb nov^nHcaníeMb. 
^binib MOHAib no^A^HWí^^Mb? mo h npHSwa- 
^Gb , ^mq He HMbio HMaaRoro npžiBa saKon- 
paro. ýnpaBjíHinb chmh Hapo^aMn, m ^jij^ mo- 
]po BcbMJb HBib BosBpau^aio dBoGo^jt ^: Digitized by VjOOQIC rpoMor^acHa B03Bt)cinHBaiiii sb pb^tt ^ 
|ipo«3|ieceHHOH MHOK) 27 ^GHaĎpa; i3o4- ^^A^^ 
f mo „Hemejia^fO paSurHpaxnb npe^bjíosb 4>paH«^ 
t^T^," nmo ,,<íccmoJiK)&íe HěnoSyffi/^aeinb mchií 
^jHCKamb óo.ibuiairo b^íahiV b1) Eepoub/' nnia 
„HwRaKoe tocyA^pcniB.atie6y/i^emb, ^pH:coe/^HHeHa 
,,Rb HMnepiH /^ w noc^b mora Bb. ipb^í-i 18 
Mapma i8o5 o6baBHBmw mopíKecmBe^HO, nnia 
„HHRaKaa o6viaQmL, ^hobi, HedyA^mb. npHCoe- 
„AUHena Kb HMnepííi ^paBqyacKoft ," corjia-. 
maiocH B03BpariiHinb Bce , nmo hh; npwcoeflH-^ 
imjib H nocjib cero. gGbjBjíeftífl^ 

IIpoHSHecmK 2$ Mapma íSo3, nmo „mb? 
„nocmapaeMca y/^epaiiiamb. npaBO pacriopHJiveHiH 
^,HamMxb Bo Bcbxb /^bjia«Mbixb y^peiRA^HÍ-^ 
j^Hxb r BameMy ynpaBjíeHÍio. cooHiBbmcmayio- 
jjU^Hxb , paBHO KaKb. n Bcb maivioweHHbiQ^ 
,,mapH(J),bi j^ BbiroAKbie ^jih «ameH maproBjía 
„H npoMbiiu^eHHOCmH /' w no^íHma^ cnpaeeA-^ 
jiHBbiMb , Mmo6w n npoHÍe FocyAapíí Eeponia 
mbMb me caMWMb npaBOMb noAhsoBaAvich y jf^ 
ne xoHj 6oube cmbQHHmbi moproBbixU CHOt-^ 
me»in Me^K^^y híímu^ 

HanwcaBiuw sbi o^homL nwcbMb 17 ^e-^ , 
Bpajis ^797 roAa , ^mo j^Bceži EBpanb wasb^ 
„cmMbi í^MpojiiaGHBbiii pacnQ^oweHÍf( CBamaro 
„Omna M ero MHpomBopHbiH Ao5*iecm« ,** u 
HOMHH , Hrna h caMb npocwjib ero „Bbpum^ 
„wcKpewHeMy me^aBÍio MoeMy bó Bcbxb CAy- 

Digitized by VjOOQIC ,,Ha»xb oKaawBaTTií. 3HaHn omjiwqHaro Moera 
♦,Kh ocoGb ero noHmeHiaf^ Komopí^e ao^imenTe^ 
npn3Baíocb, MiioK) OMAO npeHeópeřn^^Ho, a o6b- 
maiocB* A^íTih CBoCo^\y ceiviy ncímeHHOMy ya- 
i^^iHy ) H BQ3Bparawrnh eMy^ce ina , Hina ch 

^aBHHxb Bt>RObh nptUIB/^.ieiKa.lO pHMCKOMy 

npecniojiy, » hiiiq a omi^a^b-^bUQ q^jumKo^iti 
onpoMemH«BO^ 

06baBHBmH ^Ti o^TiOM'b noojiaHiif c^oeMli 
í8oi ro^a , nmo ,jKopojii> HcnaHCKÍw 6bj.ib 
3,Bbpeíib HameMy A^^y ^ AumnACH npeali niQ 
„CBOHxb Bhiro^b /^ nomoMb ab ^pyroMb nq- 
C^aiiíii i8oí? cJKaaaBuiH j^ Hjma „Hopcwix Mq-. 
j^na^icRÍKí npwoGpb^b HOpwa npaBa wa npu-^ 
,,Ma3aHH0Cíiih Kb H^My ^paHi^Vi^ ,'' naKQHenb 
jiabacHHBm.MCbi sb iiipernbeMb qoojiaHÍw íSq6, 
•^jmo „weiyiory A^^BOJitHO HaxBa^HiHbca bq^ 
ji,^WKOA)míeMb ^ npe^anHOcmÍK) Kopová Hc- 
„naHCKaio ," a «í>iHb pacKaeaaiocb , nnio no- 
Qmynw^b cb HHiv»b ^ypno, ^ma 4nmw>b ero 
npecmoJia, h nmo aanepb pra sb o^HOMb hsTí 
CBOíixl) aa^aoBb ; ^-^a moro h BOSBpamy eiviy 
CBoGo^y , w ^03Harpa^y ero AQcraawQHHMMb 
oGpaaoMl), 

yabpBiBiiiH aaKOHOflaraejiBHoe coSpaHÍe a 
Mapma i8q6 toasl ^ 'jino „h , Kaub Bepxoa-* 
„whiii T^aBa, o6e3neHWVib CBpHivib nopy^ume^b- 
>,cmBOMb rocyAapeíi npHHaA^emaiqnx^b nb Be- 
l^4^Ro^ HMnepÍH /^ n oGbaBWBum ab OAHOMb Digitized by Google nncbMb «b Knasío - IIpMMacy , mhio „a npn-t 
y^TiH^t}) fia ce6ff oĎHa^HHOcmbí oxpaHHíns ntií- 
,,^ocmb BJia^t)HÍft PeHHCKaro Goioaa /* cor 
rjiamaioob BoaBpamiinib rep^ory OA/^enGypr-? 
<řROMy ero 3eM;iH, K.omopwH ornMHJi^ a y H^rq 
^np^Rif Q6b4BAeHHOMy nQpyHnineJii>cmBy, 

HanHcaBiUK Bb oahomI) nHCtMfe hTj Ea-s 
nappKOMy Koppjiio si CeHmaSpa i.8q6 ro/ia, 
MHio „Boanaa nepeMbna bL HbinfeuiHeMb not 
„aomeHÍíi tqpoAOBb raHseamHHCcKHxb nocjiy-t 
,,)KH^a 6bi HOBbiMb npenantcraBOMb nb saKjiřOn 
„^eniio BceoGiuiaro Mwpa ,^^ ' h hg me^aa npe-j 
fiamcniBOBami* MCnojiHeiiiio cmoJii* cnacHmejib-T 
liarp co6binrij^j^ s. oniKaabiBaiocb omb cSjía^a-s 
pía 4oépBiMiM eopoAOMi* FaMGyproMb , a^^' 
pmjnlr eapaAOMif Jlio6eHOMb h flOÓpmMii iKe 
fQpOAOJf^ BpeMeHGMb, 

HaROHeEjb, oGbaBHBiiiii GaKCOHH3Mb nb 
iipOK^aMai\iH 1806 rp^a o HemejiaHiw' MoeMbj^ 
„Hinoóbi BaKoňrjin6o Hapo^b npojiHBaAb HpoBi^ 
„CBOiQ 3a HyjjKÍH ubiro^M /^ H 6y/nyHH ysfe- 
petib , Hino eía aRCÍOMa npHjiHHHa BcbMb^ 
HappAawb, a omKaawBaioCb omb y^o^oAhcmBin 
fona^ib Bb HcnaHÍiQ h^h sb Pogcik) BowHOBbt 
PéHHCBaro Coioaa , IIo^aKOBb , Hma^iaHujOBb 
^i cai^bixb flawe ^paHnyaoBb , KomopbiMb Bb^ 
noBopeHXH ynpMaHymwxb aewejib cmoAb m^t 
' Ma^o iioAbabi, Banb « npoHHMb ňapp^aMb. Digitized by VjOOQIC ^ i4i ^ 

tíoeM/iRy bcb MUpHutf, Bbiiiie npěA-^OAééi? 
IfbiH ycjiOBiH npoucrneRaiomli omh MOHxb co6^ 
cmBeHHbixb npaBúalj ^ m lioe.iMKjr ;aiOj/^h bb- 
jiHRÍfe ( a BcbjMb H3Bb<miHo ^ hiho a ecMb Be- 
i^iHBin m^íkI)) HHHorrta oral) cBOwxb npaBujib 
-Hěomcinynaíoraca 5 mo Haftbioctj nmo npe^jio- 
ifieHiJi MOH óyrtyinb npMHflraw , n nnio boio- 
toinÍH /lepiHaBbi no^í^nHuiyrab co Mhok) Mupb | 
>€mojii> BOi^(i\e^t;HHBi& a^h Bcero cfibmai ^yMečJněeHHBiu Aoeósópíp Mejk^y 
AnejLieTO u IIIeeJnieTOé 

Ě. B. Kopojib BejiHKoGpiíraaHiM ú Hp^aří-s 
^Tm m; E. B. ŘopoAb líIse^CKiw^ paBHO 0/\yuie- 
BJiaeMhie mejiameMb eu^e mbcabe coe^HHMinb- 
Cfl coioaof^b ApyjKĎtJ h e/^UHO^yiiíia , cinojib 
cqacinjiMBO cyu^ecniByBDinifxb MeiK^ý hhmm, ú 
yAOcmoBbpcHti óy^yiic sb HeoSxóAííMOH Ha^oS- 
HocniH yniBep/^Mrab Mem^y goGok) HCKpeHHeé 
coraacie '^^aii y/^epiftaHiA HeaaBHCHMOcmH Cb- 
»€pa n ^aShs npuGjHmmnb cmo^b Bom/^ejibH-f 
i^jso enoxy BC^oGiuiaro Mwpa, no^OíKM^H i^óchih- 
í^Kymb čen cyryGoii nbjíw HacmoflinwMb a<>- 
roaopoMb, ^ab raoro M3&pajiw oifR cboumu 
ynojiHOMOHeiiHbíMH, a MM^Ho: E, BbicoH^cmBO 
HpwHqb PereHrab omb ufaeuvi Ero Be^HHe- 
^niBa KopowtH Be^HRoĎpumaHÍfu m HpjiaHAÍK ^ 
iio^raeHHaro AjieKoaH/\pa Tona , Xeiiepajib -» Digitized by CjOOQIC Maiopa, kf rocrtOAHHa E^yiapAa Ťopíiniótíaj C6ó* 
ero HpesBWHaHHaťo ÍIóc.iaHHHKa^ íJi ťípo^. i* 
íípo^. ; a E. B. Kopójiií lIlBeACKfH roého/^MHa 
JlafepeHTTilR rpa(J)a EtiiéjifccmpeMá U. iripo^* it 
rocno/^UHá BapOHá Bemmepčitife^rna , KOiiiopwé 
no pasMbHÍ) cb oSbuxl) CmopoHl) ýnojitíoMoqí&| 
DKaaaBiiiMXca bL Há^,.4efliait^eH (|)opMt)j cb o6<» 
n^aro coť.iacíji íiocinaHOBítjík c^bj^jriomee : 

CjnamhH I. E. É. KopOAb lIÍBe/iičHiil 
o5H3yemcK ytiompieÓMtnb Kopnycb ^ íio Kpan- 
nera Mbpt) U3b 3o,ooó HejióBbnb čocmoAuííft^ 
^Afí npHMhixb BDeHHtiJtb fi,1bnctnBivi Hk maep* 
rtOH aekjib npoiniiBjr oóu^i^xb HeríputimeAeň 
p6bMivib AOťOBapitBaioiuMMca ;\epíttáBaMb. CíA 
apMiH 6y/^emb flbficniBOBaíiic* coBOKytiHO cb 

PoCCIHCKMMli BOMCKaMli nO^b HaHaJlJbClXIBOJMb 

Ei B. Hac^bAHáro ITpHHt^a lIlBe^cKaro, Goorn*- 
BbinciliBeHHO ycAOBÍHMb , cyiujecmByioiiijHMb 
ytíie řio ceMy íipé/\iviGmjr Me^t^y /^BOpáMii CmoK* 
rojiBMCKMMb íi C. IleiiiepGypfCKHMb. 

Cjn. ti. Rahb yrtoMilHynífcie j/^Bopti co* 
t)6tú,iAM/í Ero EpumaucROMy BejiHnecniBy tio*^ 
cmawOB^eHHbiif MěA/^y co6oío yc.tOBÍa cb mpe* 
ĎOBaníeMb o ripMHarníťí Bb OHBixb yqacníía ^ 
H noeJiiiRy E. B. KopojiB lUce/^CKVů co/^epata* 
íqtiiwncH fib npe^bi^yiimeM Cmambb yc^OBÍaMřt 
HBUjib peBHOCinHoe CBoe mě^aHÍe cb csoeift 
ciiiopOHbi cnocnbmeciiiiJOBaiTib o6iiijeMy At>-^y í 
ttio Ero BpHmaHCKoe B- BaaHMHO íKejiaa ií3b* 
ttBj/imh CHopoe II HecoMHiimeAbHoe ^oBa3axneAii« Digitized by VjOOQIC — 14^ — 

fcliíBO HaMbpeHÍii cBóero coe^í^UliHtiřb BtiroAtó 
tBOw cTj Bbiro^aMw llleeniíi h Poccth , o6t* 
u^á^mča h oÓnsyernča HačmoaiHHMh A^roeo-* 
poMb npHcmynHinb rL jtcaobíhMI), yAé cyme^ 

tlTIByiOlUHMl) MéíK^y ÓňblMM AByMJff ^epřKaBáMw) 

^anb Hmo Ero EpninaHCKoe B. Hemo^bKo we 
óyflembúonpornHB^iinibCíi nptícoe/^HneHÍio Hop- 
BemcKaro Kopoji^BcmBa HaBcer^a Bb KopojiíBB- 
cmfly UlBe^CKOMy, ho eiu^e by/\enib nocnbine* 
craBOBáhib HaMbperiÍHMb E. B. Ropová lIlBe/\» 
CKaro 110 ceMy npe/^Memy KáRb cbommm /\o6po* 
xonuřbíMn ycAyraMti, niaRb h BcnoMoramejiii^ 
HbiMh ^b^níBÍeMb (})jioniOBb cBOMxb , ec^tt 
6bi fib niOMb oRaaajiacb HyHSj2\a , BMbcmb cb 
BoeHHbíMH cii^aMM UlBei^^íw viAVí PoccÍH. Pa- 
3yMbernCtt o^HaROíRb , Hiiio\<MJia opyřRÍit ^áíl 
hpMčoě^kHeHiá Hopbería ro UÍBei^íil yiioiiipe- 
S^eHá óy^ernb ne iipem^e RaRb E. B. Kopojib 
^amORiá 'ompfeqeinca npiicntynHrnb nb coiojy 
Cbflépa iHa yčjiOBÍaxb > cyn^ecmByiou^wxb Me* 
»Ay ^BOpžLMU CraoKrOjibMCRwMb m C. Ilernep- 
6yprcRiiMb, á E.^B. Kopo^b lIlBeACRÍH o6a3y«in* 
ca íipacoe/^itHeHie cíé ňpoH3Becmjtt sb ^bScmBO 
co BceBo3MO]RH0K) nou^aAOKD K cb coxpaHeHÍ* 
%Mb 6jLara h CBo60|d^bi Hopseriu. 

Cjn. ttt. Hfno6bi tipM^amb So^be cuAhi 
o6fl3aineabcraBy , npwHHmoMy na ceSfl E. B* 
KopojieMb IllBe^CKMMb ab I craanihb nacmo- 
HiHarQ ^roBopa RajcainejiLHO npHMaro A^,"* 
cmeia npoiíiaBy oGuj^uxU HenpHameAQÍs oób* Digitized by VjOOQIC ^ U4- -^. 

tóiíl) fliepiKaBaiil), it ^aGiix £• lllBe/\CK6e Béjii* 
^ecraBO fib čocjrnoAHÍM 6bijil)j ně raepaa npe- 
^,eiíM n Raní) mojiiiRO A^SBOjmnib nopa ro^o- 
BaH, Ha«iatnb BoeiiHbiH filb&cmBiHy Ero BpHOiaH- 
čKO^ BejiH^ecniBO oGasyemcit Bt^iiMamHiitb E: 
B. iKopo^K).IIlBeACKOM)r (cBepxb fl,pytaxb no- 
coĎÍH j KOtít MOHiHo Sy^emb Cftbjíanib iio 06- 
cmoflmejibcinBaMb ) Ha KaMnaHÍid méKyiujard 
ro^a > pasHO Kanb na OA^m/^yy ne\>eBOělj 11 co- 
flepiftáHÍe ero BdíicKa OAHHb MH:ijiíoHb c[)yH- 
moBb cmfepjiHHroBb, KOtnopbié usibiomb óbiimtř 
Bbj^aBaHbi iio Mtca^íHWMb cponaMb Bb il^oii- 
flonb nOflbpeHHOMy Ero IIlBej^CRaro Be^H^^* 
cniBa, maRííMb oGpasoMb nmoSbi cyBiiwa ynji^-' 
mw Bb o^Hub iubcflUb lie npeBbiiua^a ^Byxtt 
eomb ratiCii^b (|)yHraoBb ern€fp;iMHroBbí 

C-m. iý. llciciTiaHDBJéHO Mem^y óGbpíMií 
hbicoKHMM AWouapHBaioinUMMCíí cínopoHaM W ý 
nmoSbi ripe^ápMměJibHO Ebiifl^aHa 6bijia Eroř 
lIlBe^CROMy ^éJin*íecinBy f^finémn^n. cpiMa j 
KO^tí«iecmBd HóéH ir Bpc^MA yrijiambi Gy/iymb 
Ha3HaqeHbi j li HOinopaH ^ojiíKHa 6bimb Bbi«: 
^meHa Hsb Bbiuiéonpeji^fejiéHHáro MH^jiiona, Ha 
ti3/^epiKKH ^jiH noxo/^a m ha rtepBbiíi AfiHnKe-- 
hTh BOHCKá ; ^ocma^bHáá híc qačmb BcriOMOra- 
jřrie.iLHOH cy^íAhi Gy^oínb Bbinaá^HBaejvia cd 
i\Uíi BbtCáflKrt UlBe^cKoft apMÍn , coóiHBbm- 

CniBéMHO yCJlOBÍK) MejK^T oGbuMW BMCORO A<^« 

ioBapuBaioiiiiiMuca craopOHáMíi Bb řipeftw^jr- 
i^^u cniainii1» Haemo^u^aro^ inpaKinama; Digitized by VjOOQIC — i45 — . 

Cm. V. noejiMKy BhicoROAoroBapiiBaiou^m^ 
cn coiopoHbi HaMbpeHU no^iiinH4ecRm k 
moproBfiiii tnoví cHOuieuiH ymeepy^nnib npov« 
HbiMb u npoAOJiíKHinejibHbiMb nop)rHuinejiiicni*> 
K^Mb ) mo £ro BpHineHCRoe B% j o^yiuesjíeiib 
6)rv^yMH mejiaHÍeMb ABiiinb Goio3HHK]r CBOeMf 
ovettH^Hhie onbímfci ucRpeifnea cfiOed ^pymSu^ 
a>r^atíiaeincii ycmynniHB Ero B^^H^ecraay Ko- 
po^ lo UIcev^cBOMy m npeeMHimaMb iHteA^Roft 
nopoHbi, no ycnia«oB.i«HHOMy omb Ero BejiH- 
^ecntBa nopflA»^y HeLCAhf^onaHin u omb Focy* 
AapcmoBHHbixb «iuHOBb KopoAeBCaiBa hh ^61 
^ewB 1810 ro^a , ocnipOBb ffia^eHyny Bb 3a- 
na^HOM Mh/íh h nepe^atiťb Éro IJlBe^ROiiy 
BejiiisecmBy Bcb npasa cboií ua c%a ocmpOBb 
Bb maKoMb cocmoBHiu, Bb KRHOMb B^Aa^themb 
MMb ubiub £ro BpMinaHCHOe BeAUHecmwcK 
Cía Bo^QHiH óy^emb om^aHa KOMMnce^Mb 
£ro BejiuHecniBa KopojiH IIlBeACKaro mb as^^ 
H%uivi Afirycma Mbcau^a HbiubuiUHro ro^a^ K^K 
mptt MbcHija cnycma noc^b BbtGaARit UIma* 
CRHxb BOHCirb Ha niBep^yiO deii^io^ na yc«AO« 
Biflxb Ha3HaHeHHbixb o6baMii «biccMiO|ip>roQa* 
pHBaioiuiftiMiica cmopoHaMfi h C0i^6piiíau;iixai 
Bb oin^bjieHuo& cinambb uacuiOAU^aro mpan** 
inania% 

Cm^ FI. Bb c^b^cmBie &daiiffiHo& cóonp^ 

febmcmBeHHocmii nocinaH(Ajieiim .emambic 

npe^biv^yu^eň, Ero Be^uneoiaBO Kopo^b UImA'* 

CKÍn o6fl3yeincH v\03BOJiHnib Ha v^Ba^^aiR^b abmbi 

^CHumaa ocnb paďMbua pamacliiiKa^iá úmorná Digitized by VjOOQIC — x46 — 

jin](áfO Áorotíopa , nOAAaHHWMl? Ero EpiHmaft- 
CKaro Be^H^eciHÉa npauo cKjia^RM bT> nop-' 
maxb romeHÓypra, KapAcraivia u Cmpa^ajTH^a 
(íiorAa cen nocjibAHifi ropo^b BHOBb nocmy- 
numl) ab hucao lUee/^CKnxb Bjia/^bHÍíi) a-^x 
Bcbxb np^nacofib , npcHdBe^eHin , hjih moBa-* 
pofib Kanb Be^iHRóópHinaHÍii maRb m en ,kú- 
jiOHin, Ha AHrjiitíCHHxb uma IIlBeACRHxb no-' 
paĎAHxb npMBOSHMbixb. Cb ynoMHH)rinbixb' 
npHnacofib uavl raoBapoBb, npHHaA^eiiiarab AVt 

OHW Hb HHC^y BB03MMblxb BO 111861^110 , UJIIÍ 

Kb HucAj aanpeLujeřiHbixb , GyA^wib njiamHMO 
no. o^HOMy nponeHTny áa BBosb h craoAhíno 
me 3a BWBoab. ' Bnpo^ieMb Kacame^bHO cero 
npe^Mema npe/^hojiaraemca bo BceMb cooGpa* 
AtambCJi cb o6ihhmw ysanoHeHÍaMM lIlBei^Vif , 
nocmynaa cb noAA^HHbíMii Ero BpiiniaHCKaro 
BeaHHecniBa no npaBMjiawb MCKpeiiHaro APy* 
mecmsa. 

Cjti. VII. Cnuinaa co ^na rio^ríHcaHia 
HacmoHii^aro ^oroBOpa E. B. Kopo^b BejiMRO- 
6piiinaRCHiů H np^aHACRifc h E. B« HopoAb 
IIlBe/^CRiB y RajRA^n čb CBoen cmopoiibi o6b- 
iqaemcii BsaúMHO ne omAb.^amb cBOnxb 
suro^by ocoGaubo jne Buro^b IIlBeniH, sb ceMb 
/^oroBOpb udbacHeHUbixby hu Bb RaKHxb cho* 
wgHiHxb cb oStu^vLúvt uenpHHine^AM£f« 

Cjn. yill. FamH(|>EiHai^iu Hacmoau^ara 
^oroÉopa Gy/iymb paaMĎHeabi Bb CmoRro-«bMt> 
vepeab HemJbipe ne^bjía y uah , ecAu mo/kso ^ 
•Ropbe, Digitized by Google — H7 — 

^ (Bb omAbABHoft cmamBb coAep&amcH npa« 
mHAU xacame^ikfio c^anit ocmpoBa roa^ejijrni)!.) 
SaKAioieali ab CmoKroABMĎ 
3 Mapma 1813 ro^a* 


IV^ CM i G K ^^'<'^*^4^NiřNÍ»M^^*M^%^í*^*fc Ht3o6paJKeHÍe C. TiemtpSypea (*). 

M^»4y HiaaĎ ^BByi^iiMst x^mtixomBopi^aMA 
ttHRmo ňeuM&eml) crfpaBe4AiSBMHiato itpasa ua 
$e;scMep0iÍe # i^aal) rocna/^anb 4^p»aBan!b) cmoji* 

<*) f/itf l^ktnve 9f Sř. Peíerjftottr^. Gia cmamBa 
apaCAaaa npa naobrafi c^iĎ^yiou^aro co^ep^ét- 
aia : „C. neinep6yprb, oinb 6 Ik)ah. ^amaa 
Ha ^aaxb AHr;iÍHCKyio KHary , no^b aarAaoI- 
tub i S3o6pasKenie C* llemúpGypta , aa* 
lueAb -a> Me»4y MaoraMH BecBMacnpaBe^jiBBW* 
Ma a 6e3npacinpacina£JMa o jiEo6e3HOjMb Ome* 
^ecniBb Haiueiub MH^aiiiMa) cyxc^eaie o^b o^- 
BOfifb a3b SHaweHanibfimaxb nbcHOnfeBi^eBb 
Haaiaxb , Komopee ^OiAroMb no«iaBiaio npenpó* 

1 ii Digitized by LjOOQIC -i^ Í4.8 -^ 

Aé 40CnioiÍBuS noHrti«kÉiiS ĎejibMO}Kk> riaití^iom1» 
it Ap;rb HeJiOB^HecniB^ Kč^nb u. npH aiphí»i.iíI 
Iloenib. HecMampA Hap6mMp»yK) h aajKnyio c<^e- 
py 4%atne<AbHOcmft ) HeymotóMMfeiMlb ífnpýAOAio6i- 
enb yM&emb OHb c6eperainb HOcko^ibKd MUHymb 
Ba 6ecfc4oaaHÍě cb IVÍyaaitfH, h yRpauíeulé Oitie^- 
cmaeHuOH C;iOBeCHócniii npoMSBeAeBiHMU CBOuxb 
opurHHaji^Huxb 11 úh ftiiiciáeA ctheneHá ióá^h^ 
jiaHfibixb ma^aHinOBb* UcmiiHd > Bb)i<HOcniti u 
uafllHHOCttib om^H^aiomb cero nbcHonbai^a. Fap* 
MOHÍH cmuxoBb ero ts c^dAKOSBynnoe menefrie 
OHUxb Heno4paHcaeMiii., Onb uauieAb cpeAcniBO 
corAacHtnjb npeAecnrHbtíuiee BOo6pa)ReHÍd cb hul^ 
ikahňsukitah oKycoMb* ^^ 

OxoTRHo OAOA)KtiA0 6bt fiítí kámiixb HHina« 
xnejieil ^oao^aMu cKaaaHHaro uaMM , h6o ficb no* 
Hrnu niBOpeHÍH ero sb nepeso^b Haxo/^amcB ; 
HO CKOJib rpy6a h HenpoHiii^aeMa Gy^emb Kopá ^ 
coKpoioii;aA Kpacomu noA^MUHUKa ! Hk o^hh^ 
Hsb HSBbcmabixb naMb a^biKoab ne HanÓAHeuB' 
moÁUKiAtaíi 3ampy4iieHÍflMíi ^aa népeB04^Hka > 
KaKb PycCBÍH. ÍIpHpo^HhiH cRoňcitiBa ero ^bjia*- 
loinb BCAKoe npe^oHíenie no«imH HeBOSMomHUMby 
RBcamejiZiHO >Ke mo^Haro it sttpHaró népéBO^a > 
mo CBMoe npeBOcxo^Hbuiúeé Bbipakcéiiie úáú 
HsaufHbHiniií o6opoinb ^pahíhej ueodxó^HMO co« 
HhjiSLinhCH rpy6biMu ú HenouiiniHfiíMKi, keýnOMki-^ 
Haa y>Ke o sejiHKoň nontepb CAa^Korjiáčia. 

Hepeso^b oAHoro iiab tTpéBOÓxo^Hfefimtiic^b 
HeGoAhmidxb eto cóHviueHiik 6íúAb tipeA^pUnsutib 

Bo^iimb Kb BaMb AÁH. noMbufeHm ab Ml^4aBae- 
MoMb BanR THypHaxt}. A. Uempoez*^^ flpa 
nepeao^b^b pyKoiiMCii npHAOaieab h AarAift- 
caiik no^AUHHiiKb. H^/f* Digitized by VjOOQIC MňHymf^fj^ fi^yi mpy^HOCm^ ne CTifO;i|i y^a^HO 

Co^fHQeaip cie HasHfaeojpA ^n^fnie M.yjí^shá* 
He ciifQrppH ^á bc£^ ^penjiincmBiii, mbi jion;ru4MM- 
C9 4^f9|b p61> OHOitfb KdHoe falSo aa AiirJiiHCKOMb 
iidUKb ^OHamieY Ad6fai ne ocmaBHmb Hamame^A 
Itq^ce H^no3HaK0MAeHHEkiMl[) cb ^peB0CX0AHl)ik-^ Pem^i ;7p9IK>3ifMUii nal) ^ajieKMxl)! mbá^ 
BBBbcffíHk*xb * cmp^Hb JI nOHniM ctho^bko me /kjí^ 
usích ^íío6onbijpfl,b^y KStah 9 yiifejifeeiuie naMAmHHKii 
rAygoKOH ApeBHOcnifti* By^ynu eniA£jieH&i oinb 
nepbu](b oS.jiiHp.Hfa^b opocmpaHcmBOMb M&cma^ 
a,OTnb Apyriixi^ npocmpaacTnBOMb spemeHu > mu 
MyacmBye««b HecKaaaHuoe yf^aBOAbcniBie qSjíu* 
»;aBCK cb hhjbiiI), u? CMompa iia nperpaAbi^ Ranb 
6yAmo c«f«oio Hamypoio no^o;KeHUbiB* Cie daittb* 
Ha»ie Ba9o6HOBUAOC& ab naMiáinu Moeu npa nep- 
BOMb B^rAA^bna KUH^Ky^ nb ^uH^^uiHeiub ro^y 
Hane4ainaHHyK> Bb ^lAAa^eAh^ii^ p r^asHomb ro** 
po^b C.^AMHCBiuixb ^MepuKancRuxb (>6jiacineil , 
H npncAauHyia ro Mnh nab C. JQieniep6ypra omb 
QAttoro Bab na^irneuHbiíuiiixb BamMxb nitcame-^ 
Jieň. Otta nq> HOBacinii csoeň ano omHouieHÍia 
xb Pocciii A^ntoAoa fiumb asabcuiHa oxoniHH- 
xaiib Al^ saMbsfiame^kHiiixb jiajieHÍit Bb ^iiniine* 
pamypb^ Kb HacAjr xomopbixb 6e3cnopHa npiiHa4* 
^esKurab a cia RUHxiKay npaBeaeaHaA Rb hbmI^ Digitized by VjOOQIC .. i5o — 

RaxoAflUfiftcA b1> cBHinB Pobčitteiear(> II«- 
cjiaHHHKa Bb ^ňAtíAejíhilfiví coomeHecmaeHHiiid^ 
nauil) r* CbhhbmhI), xcejiaii no3HaKOMiiiii& AMepn- 
KaHi;eBl) cl> HaoiRMl) omeMecmBOMl) , ifs^a^b um 
AnrjiiacROíal) jišubII^ Iíso6pčtMeHÍe Mocneu ^ 
r. IlemepGtffota (Sketches of Moscow and St* 
Petersbourg ). HanaJio khuxckh yitpameHO npe» 
BócxoAHo BurpaBMpOBaHHU m1> nopnipemoMb 
HMnEPATOPA AAE.^CAH^PA If cl^ BaxoAflute* 
lOCA BHiiay HaAniaoi>M> : 

On this fair form , to grace a tbrone desígn*d ^ 
Heav'n ftampM thlmpression o£ a Qodlike rnind, 
WUose pf»werful sceptre mighty realms obey , 
Whose virtues rule with more unbounded sway. 

Boinl) 3arAa3ÍH oínA^.4eHHCJxb cnrameHi nps 
BóMxl> npuAO}KeHifi BurpaBHpoBaHHbifl 11 paCBpa* 
ineKHbTH Kap^npiBKU, caom^^ĎmcmByioii^iH co^ep- 
^aHÍio Ka«4oft cmambH : KpeJfCA% — Hajt^Jim^ 
HiěKj^ Tlempa BeAukato &2 €• Il€mep6^p^ 
tf — HaeĚcmie o Hosnxax^ — Ae^jtuuj^ tú^ 
fiu ,e£ C. HemepSi/pti — Mockůoc — Vepxe^ 
cbt — Hoáuf0 KaSLXHcnia Co6op% ez C Ilemep^ 

Bl> ape^MCXoBÍa r. GosEHMHiffejiB npe^Jiaraemli 
BecBMa cnpaBeA^iHBbiff aaM&HaHÍJi cboh o Aepso- 
cinH M Hf;Db2KecinBb mhofhxI) syixeaeMttuixb nyme-* 
jDecmfieHuuKOBb > Komopu^, irobsAiiBtQHtno Poo 
CÍH MbcAHa mpji , Ba^aiomb onHcaTnii o ceft o&r 
UiMpHOH li AinepÍM, — He3HaH hh cjiOBa BopyccKi*^ 
iiMmymb KpHinM«fecKifl aaMb^ania cboh o Pyc* 
CKOMb ii3biK&> H nojiBaoBaBuiifOB roCHienpíliM- 
enfBOMb PyccHHxl) f no4Mn]aioinl> ce5ii b1> npcial^ 
KJieBemarn& Ha PyccRoií Hapo^b b o6i«aHUBaiink 
CBOHxb vfumanreAeií. 

f^Hbmb A^yxb cmpaHV^ 4a;i1^ GxaaaBO bIi 
BpeAHCJiOBÍH i^éo^Be cxoAHuxb MexiAy co€<>i»s 
KftKb Foccia H CoeAHHeauuaL o&aaciHH. Pycc&i* Digitized by VjOOQIC — i5i — 

jERHi aiomV H CBOio coScmBeHHfio B'kpy ■ 
4pyrifl lAcaoBhAaHÍH, 4yMaji , Mrao BcaKoe 6oro» 
CAy>KeHÍe aoji>kho Gunib npManíHbiMb BceMOry- 
uteMy: aauoHb) mepnMMOcinM HcnojiuaiOíncA maAil^ 
Bb cmporoH ii^oíHocniH : iFfepnHMOcniB HaceAujia 
TEíŘvaeAntňiŘ CoeAHHeHHíj/i o6jiacniH } ona yKp&ii* 
jiaetiib ub Hnxb ^yxb cor^iacia u CB0604&1 y 
303Bbiiua^inl> Hxb c^^čt^y. Bb PoccÍKt paBao Kaisl) 
H b1> Coe4iiH«HHb]xb oQjiacniHxl^T HeCHacmHue x 
roHMMhie Baxo^flinb a^h ce6a npiiciiiaHRii^e. Ha« 
ifOHeuL CKaaamh 40^>kho^ Hmo eu^e npoiUAO no* 
^mH He 60;) be ciua jibnil) , Kanb ab r^ymH ue* 
npoHuuaeMijxb Abcosb ^ o6MinaeMi>ixb MeAB^^ot 

MM H BOAKaiVIH , B03HMKJIH BeAHKOAbnHbie FOpO* 

^a : C* iremepSyprb , Hobbjh lopab , ^H^a^eAB- 
^\a. -^ MomHO Ha4bflnibCH » Hino cyu^ecmsyio* 
. B^ifl HbiHb «iaciiiiBia cHoineHÍA MeiK^y o6bnMK 
cmpaHaMM 6y4yinb co^bňcrnBOBaitib pacnpocinpa* 
meniio 06b HMxb nsBĎcmiíf m coeAUHJimb Hxb 
^ii;e iribcHbííuiHMb coioaorab* -* MocRBd npe6y« 
^emb AJiH nomOMcniBa Bcer4aiUHHMb naMflniHH* 
ROMb Hap04H0H rop4ocmHy h xcepniBu, sa Hecmi^ 
OmeHecrnaa ripHHeceHHou, — mepmua, Roeň Apy* 
raro npMMbpa ae Haxo4iiMb ab IlcniopÍM« Onat 
xaKb i^euiiKcb Hsb nen;ia CBoero> Boapo^Hincui 
cb HOftf»JMb 6AecKOMb u cb hoboid c^aaoK). Boc« 
|K>M«{i^ie 06b ea paaBaAimaxb HaBcer4a 6/^ 
A^mb sáHHMameAbHbiMb 4Jia Ka»c4aro HeAOBfiRa | 
a 4JIJÍ aaiKAaro PoccianHaa AK)6eaHUMb h cba* 
u^easiaMb/^ 

HavepaiaHia t-aa CoHananieJia h ^o HcmOf 
y»4eCRÍa HaBĎcmia ae Be34b abpau : oab ae* 
aiil^b AOcmamoHBbixb noco6iif , KomopiaMH ace* 
abaIi 6h pyKonoAcmBOBanibca. Xy4oacecniBeaaaa 
^fliA^Axa pucyaxoBb B^acmoma nananiH n p w io ^y 

MAKU. K. Digitized by CjOOQIC — : i5a — 

04HH'b(|)paHny3CKoft MyApei|l> tte^aatto— ymet 
ffocA^ om^mi^nAeniji^ 6o;ib!uoi% apMÍn na sftMHÍit 
BBapmHpbi — BÉunycHiM^l) Bt cBt^mb ^paroi^^H- 
Hb]^ njio^l) CBOMxl^ (ia6^iOvieHÍií , c^l^^aHWbixl^ 
*im1> Bb 6biniHoemB si) Poeciw. KHU»Ka ero m«* 
siJBaeBiCA B^atAj^ 4% na Poccifo u npo^. řTe 
M3Bt)cnfHo ». npHHaA^emajil) JIH co«íMHHme^b kI* 
€o-^Bmolr apMiii RaKti bomh1> ; hjih 0ynieaiecmBO« 
r^.a1> ro ,2\o6pojí €Boeif noji&« KaKlx 6b] mo hm 
6fa*^Q , Ha cyAfl ho eat^A^f ero , iiejib3fl Heno- 
iKa^tiiQb a mynocniH ero apt)HÍfl ; caepxl* inort^ 
ittfA^o, Hfno BpeMa' » o6cinoAinejibCfDBa íie6jiaro- 
spH^niHbi 6biJiM p^jiSí ero nojiesHbixl) Ha6jiK)|^eHÍi^4 
ynoMHHyBittii o Ae^AHbtxs cmpaHaxb , ohI) pfe- 
iAAitoe-AbHO nadbiBaenil) PyccKOH ujiUMamb. y6iň* 
Cw^^HHU^f^ ^ ucniM»a HeocnopEiMaa KacameAk* 
fto. nojiynatriixl) h roA04iibtxl) npHiuejLbifOBlk 4^ 
A^e f oBopinnl)^ Aio6eaabi& coHUHume^bf ^ma xiu-^ 
HieAR ťocciiff cmojib M»oro abixsaAAeMbie sa m»'íi<* 
iioe rocmenpÍHAicmBO, eyoib ne ^mo Huoe Haiťb 
^4fme AiO/in\ — onamb cnpaBeA<^MBO ,/ Hma ohm 
i9'&CfcojibRa 4HHffAnctk nepe^ti ^^ypan^upaMH h 
pasSo^HUHecKHMHt napmiauH 6ojibuioíí (|>paHi]^y»* 
CKoft apMiftfiv HaKOHeub)^ na cjioRaMb r"*Ha co^ 
HHHKTDeAa. BO Bceittlx HanacaHHOMb nymeuieciPByÁ 
x>ujt(fMiii ^ň^oco^ajf^H o. Bapsapcrnab PycCRuxl)^ 
MHorara He^ocma^mb Kb HCtnunaoMy 03o6pa* 
:»ieHÍiO cero HapoAa cyeBbpHara^ KOinopoK 6oiiiii« 
X:^o6opomueěf, GpoA.JiUiinxi^j^epmeeuoůZVkXVf^'^ 
u Komopoň CA^4CiB9eHHQ HHKor4a ne 6y4ein% 
cmoamB^ fia pa4y/ cb npocBbiiieHHbíMii aaMiaMii 
£Bponbi ; —^ Vk ^a6bi no4KpbnHinb HHbaie CBoe 
40Ka3aiiie4bcinBaMu » onb ccbiAaemcH ne Ra 
^paui(iia ( K.oHe*iHO na CRpoMHOcraii )y, a ua Aa» 
caíio^ r4;&> no era CAOBaubi, Hbmb iiii^^ ca&« Digitižed by CjOOQ IC ~ Í53 ~ 

yHwaHmejiiiHfaixb a-aa p€iS:'yjHa ^e^o&i^gcxato* 
He oaiif6aeiiicii ^h ii^pžmiiyaeRai; RpewyApocmb 
r-wa Ba6A»^atne;i>]? HcrnopiircB^Al^rm^ji&ciiTByemliv 
Hmo caitbie npacB&iiieH^fai« Hapo^u um^ah cnOH 
iipeApa3cy4KW , a vroo jioaGuie i*|04w, Ka^oio-ina 
Htínpeo^ajijtMOio chjiok> na6y}K4aíarrrca k1} cye* 
BbpHbíMlv noH8mÍAivfb' Hc Aaam^ohI) ^vi bI) npe* 
bocxo4hom1> 3,pume^-Ř caóeivib ouMcaJib cyeRbp* 
Hbiif ctnpaxb CBOu xb coonieHecfnBeHHisKOBl>i^ o>kh- 
/jaiDi4«xb SfeA" o»rb cHoeHAtuijf f^ orob pás:r 
cunauHOií Ha cmo^fc cojřu. f aml^ CQSpaufji 13 
a^odz cuAfliHHxb sa od&AOMbjí h npoir. He 4^^"- 
liyscKieJiu niAcameJtH .( i^a npitM&pb Cajibrb Bb 
BSAaHuoH ro^a 3a oipu nepe^b CMMb KHHrb ) 
KC»iMCJiaiontb moHHO iiií))Ke npe^paacyAiCM u cye*^ 
BbpHbiH sa^^a npoeů^u;eitHux% Map»?f{ftHb » 
ne a<)A^H&u;ii>KOBby a ^lo^eil sHamHbJxb ? He bo 
^{I^Hiiy^^CHMxib AJi jKHuraxb HaaiicaHO, ^xno Bb 
IlapH^KCKifxb KepeyAKaxb iiaAJi& Ksapmiipiu ojia* 
Bttuxb BopojKeň c)no£ixib no i^bcKO^bKy ^^pra* 
iRuxb K^pemb > mejK^y míuab HaKb jociiohíb Ha 
'iepAaK& (Cb 6jiaroroBÍuiieittJ> oxcB^aiDmb .omb o6« 
Maiiii|ii«;&i npuroBOpa o Gy^yii^eu c&peft y«iacmM? 
34beb MOmejfflb eine aawbniHinii.^ 79ssu^ Hejibnaa 
iipiiBfiiHfiia-fícLaiiiBc;^ pa30b]iiaHHo& co^it m i3, oco6b^ 
9a cHio^oiib CHA^iUMxb 'H mhqtía Ap^yi^ÍA ^yp^Her 
ciiiBa Y npe^K^e HensBbentiibYa Ab Pocciii , áaifece*- 
»u Rb uaaib 6pO|^iiii^Mti npoctsš^mHmeAj^^H^ 
BcaKGbca^HitiiTneAii. Ms^ajs^^ ^^ Pocciny HidbAb 
Be ^pauityacKoft yMb áb roAoab is B4e <j[)paHi;y3<- 
CRyx> Mocmb Bb cep^i^b | «o OHb .ne cmaAb Gu 
Qy4»in& o Hacb no sa&iyHCAesHiiiMb ^ Komapbi^ 
Bc^iťb H£^^Mb CBoAeBUfteHHid ; OHbgbi pasMuc- 
AHAb u ^ora^i^ACii ^ Hina CAaSocmB cíh npoHcxo* 
4Hinb omb orpaaH^eaaocnfH paiayMa' .HCAOBbse* 
CKaro ; nmo eíí no^^BepiKeiiiii ^iaAH acb aapo^bt Digitized by CjOOQIC — i54 -^ 

j| eawue ^nme 'npocB^efmbff inie r vi «fmo uaKo* 
lieMb He Ha CHxl> npHSHaKaxI) ocHOB.u»aacB, 40ji» 
xcHO oiipeA'b;iHmB Gmeneub ttapo^Hoa o6pa30BaH« 
^lociirB m npocBBii;eHÍa. 

jKudKjb aaBoesanie^ieH Hf*B»"ei4>i cocmowmk^ 

npHflmHbixh 4^H uxb Hecmo;iio6ia ; c^opmyHa 
ymOHAH^mCH t u H«c*iacmie no^aepraetnb uxl>. 
cmporjiMir oribímaMb , 4Ab moro «imo6bi OBbmb 
Morb HaanaMHniB uMb HcaiHunyio i^bny h onpKe- 
f^hAíŘvnh iicai^>ii|oe UMa uxb ^^a nomoMcniBa* 
lÍH0r4a cjiyHa^nDcA ,, nmo cíh onyciiioiiiMnieAiiy 
jtcmoiHKBiuu nooioMH CAesb m RpoBH Hapo^oab f 
BaKOHeab onaiiJiniiiiBau)mca , a HanaHajomb ^.ypr 
cmBOBamb CBoe «ieAOBb4ečra8o h caoa npecmf < 
nAeHÍii npe4b veJiOBb^tecRUMib pOAOMb* Bb mo spe** 
Mii RdKb B3Mp»iDnib OHif »a HpoBaaoe n03apau(c 
y>KaCHi»ixb cBOMxb no^Btfroab / HRor^a pasAaem-T^ 
ca cinoHaK>i4ÍH toAocb npirpo^bi Bb axb cep^* 
2;axb MceGfnoKMxb ; Moatemb Ounrb &b 04sy ksb 
CHxb MUHycnb BpadvrMAeHÍa HanoMOBb -^ sooiopoft 
B«4&Jib noMepKaiDii4Íft 6jiecRb tabs^u CBoefi m 
3iC4e3aiou;iíl npHSpaKb MH^éutjtf cocmaBAflBiuaro 
rAaBHyio ero CHJiy — npe^jioxdi^b- pasHUMb ^ep* 
HcaBBMb £Bpon&i codpamb KOHrpeccb ab Oparfe 
p^AB corjiameHÍH o cmanibaxb MHpa> Komopafi 
SbiAbób), KdKb roRopifnib OHbf 6oAbe coo6pa3eiib 
H Mxb BbiroABMb B ero ;KeyiaHÍBMb. '-^ya^paiOHil^ 
Htno nojiOTKeHO npo^OAHcumb nepeMapie 40 Cea* 
jnii6pH Mbcai^a, nomoMy nmo neperoBOpbl w^ 
AOA)RaK>mcA cb ycnfexomb* Digitizeďby' Google — i55 — 

*- Mm CKop0 6yAeM'b Humamb onHcanifl ^ 
6^ar04apcmBeHHfo]x'b MOjieSHaxb , o nyme^Hovt 
naAb6I>> o Ko;ioKo;ibHaMí) srohB h anonoH«1i> ^.nn 
}Hí/iTneAevi Ví^^paro ropo^^^a llapMHca ; MapiiiaJilj 
TKypAaHh B^pa^niHO 6y4eni'b 903a€A^Hli ab ^o* ^ 
cmofíHcrnBO Kh«3« BaminopcKaro , a MO^emli 
6bjmB H 4AH cawaro Íoch({ui romaBHmcji KaKan 
Hvi6yAh 6;iiicinarnejii>Hafl narpa^a; h6o no 40cnio- 
BbpHBiMb HOjiyneHHbiMb ab A6H4oHb HasfecptiaMb 
Aop4b Ba^ijiMHrmoHb ai iKHia, hod* cm^ noůiAxb 
Ha ro;iOBy (ppaHuyaoab npw BHmmopin , sanAb 
Ha Mbcmb 150 nyiuenb, 500 noBoaoKli cb BoeH* 
BbJMM CHapa^aMH 9 Bcb cbbcmnbie npHnaCbi> Bcb 
coRpOBHu^a Harpa6AeHHi>iff m HaKpa4eHHbiii sjío^ 
Ab/iMH Bb Hcnanin y 0603b IocH(f>a BoHanapma , 
MapniaJiBCRoií >Ke3Jib }Kyp4aHa^ k io^goo nAbni- 
HMxb. ^paHitysu no oGbikuomhíio csoeMy pas * 
pytnaiomb Bce, lero yHecniH cb C06010 ne Momuo^ 
OHu B9opaa;iH yKpbnAeHÍA Byproca , flanKoptio k 
MMípaH4&i. Aioniiaerpa(>HniejiM ciut Kanb c^biniHO, 
yme ydbxca^M nab Ma^pHma m co6iipaiomca r4b« 
mo oKOJio ílaMneAyHbi, 

— HanoAeoab H<HBemb Bb víp^SA^nfe , ko» 
inopoif laab cinojiMHHaro ropo4a npespamu^ica nre* 
nepb Bb coji4aTncKlB RasapMKi. Óub Ka)K40M ^eub 
y«iiitnb CBOio rBap4Íi0 H npo4ÍH BOHcna ; a Bcero 
BaxíHbev Hino fepott Hauiero Bbna nomoAcmbAb, 
M BMbcmo npencHen Ma^eHBRoií ni^iHnbi, cmajib 
nocHmb KaRyio-nio 6oAiiU[yio ^ h emo ^ipaBO He 
AapoMb ! mymb ecmB Hmo ^HGy^B ni»HHCinBeii* 
Hoe i Hua«ie , RaRaa 6bi HyjHAa nHcaoTB o moMb 
Bb raaemaxb? Bo /iBopi;b MapROjiHHCROMb , r4b 
RBapmupyeinb ceň Sjíaro^bme^B CaRCOHi^esb, 6him 
BaK^mb ^acmo mearnpa^iBHBiii npe4CinaBAeHÍfl , Rb 
RomopBiMb o^HaROxn* /|onycKaK>mcii dpame^ii no 
6iiA6inaub« Digitized by VjOOQiC ^ i56 ^ 

— BoeHRbia np^romoAJieHin aib BoreMÍjw-w b(>» 
o6u^e Bo Bcbxb ÁBcmpiiccfíMxb BAa4tmiaxli npor 
/^ojDKaioiTiCff BUHb cb maKOio 4bflfne.Ai»ttocniífO > 
icaKOBOH eufe hii sb Komopyio Boany npe^K^^ bkc- 
^ 4aHO He 6i>i;io. Ilt^ BC^My 3aKjii04arnB aa^oSno » 
«imo AficmpÍH. romosiiinca npnH^nib H^nebumee 
: yiacmie nh BoeHHuxli AbHcmBiflxI). Ha1> BbHU 
Bcb Haxo^HBiuiACA maivili BoňcKa yme BbímJivk » 
H Mbcmo axb aacinynaemb o^na MHAHi^ia. K.]^ 
6 HiACAy ItOAn ^ KaKl> roBopamb » Bca ABcnipi^ 
CKaii apMÍA aaňMemb HaaHaHeHHyio aah Hea noan^ 
ifiio* — na AOcmosbpHbiMb nasbomiAMb^ MHorÍ€^ 
noAKia y Haxo^HBikiieca b1> raJijiiiij|ÍH , omopanAa'? 
xiincii ommy^a ua noaosKaxL abAianiiJn CoSpan- 
uaa Bb ABCrnpiHCKKixb BAaAbniflxb mhjihuíh 40ul«^ 
2Kua Bhicmyatifn^. Rb lo IiOAa ab Ierepa4ap<{)b 
H Apyria Mbcma. Gaepxb mora MHoriaí aqjíiiií 
uab raJiJinij^iH HAJ^b Mpeab BaHrpÍKSs 

lliduiy rnb aa Bbpaoe uab BareiviiH > Hiaa ab, 
nparb cocmaajieab óy^ewťb mhphum aampieccb |, 
4tbffcniaÍA Koera oiOKpoiQmca 12, nacjia cero ubt- 
CHu^a. Enpo4eMb mo AOtcmaabpaa , «imQ apMÍii 
AacmpÍHCKi^ yate co6paHbi. Epqrepi^orb Kap^b 
6y:Aeaib UMbnib. rjiaBuyia KOMaa^y aaAb pacoo-^ 
jiOHieHHbXMii Ha CaKGQHCKBxb H sacmijo JBiaBap-^ 
CKHxb xpaHiíMaxb BoiircRaMtf > hiacáo aoaxb npo« 
emnpaetaca ^a 12^0, 00a ; £pi^repi;arb loaaab 
6yAeinb KOMaHAOBamb mbAtaj, roh Haaaa^ettu ab 
HaiaAifo. Tpemiieií ap^iiH nopynamca npiiHpikmiie 
rpauMub cacmapoHu £aBapia« Bcb "lacmabte Ha* 
HaAbHMKH BOHCRb niaKaie yace aaaaaHeHbi. AaSiA 
OBiapidnib BOBue »cmoHHHf(» ab yMHoxfeHÍi» 
cocyAapcmBeaHUxb AO^o^Gáb^* 0dOs:B xoý^ sm 
Aocmpi^ A-^^ »ceo6ii;ara ynampečUeRia auiib^ 
onania paapbiueab* Toabro aa K^aiAuň ^eani- 
aepb cero ihoBapa » ab 6o> ryABt4e»aMb. naoLAit-^ 
iiu > npH6aaAeaa exi(e no 3a apoiieamoBb.^ Digitized by VjOOQIC — tSy — 

«— Bb MoHHfnepb noM^o^eiil) UM»»Hbíif yBaab 
Hano;ieotfOB'b , ^aHHuň muh Sy^mo 6bi aa no^ft 
cpa>HeHÍii npii BiipuieuB (HSBhcniNaii uiinyKay yao^ 
nipe6jL/ieMaa ^ah noHasama HyAectíaro iipircynw. 
cmsÍA v^yxa Hanaji«OHOBa ) ; ohumI) ynasoMb hq* 
BeA^Ho coopy)KHrT!b Ha ropb U^euncb iiaMitmuMKli, 
Ba o^uoiT cmopOH^ Koero ^ojiHinbi 6binib noMb« 
il^eHbi HMeha BcfixTj (ppaHi^yacKMxb, a Ha ^pyroft 
iSMeHa xte hcthxh HinaAÍ«HCKHxT> yb340Bl) cb má- 
RteMb opuGád^ejiieMl) : fftíanoAeonh na nojib cpa*- 
9íceHiA npH EMpuienb ynaseiAb coopyHínmb ceft 
OůMHíiiHAKbf BbďH^Kb 080611 Gjiaro/^apHOcm w <{>paH« 
liy^aMl) k HmaAÍHHi^aMli sa mo, h«iio nab HMxb mhji^ 
JiioHl> i^^t^cmu inbicfl4& HCAOBbKb b1> rapu iwbc\sua 
jia«jí.cii cb opy^KieMb Bb pyKaxb ^Aň oxpaHeKÍA 
HfcočHiíi HMnepÍH H etí eoi03HMK08b.^* £iJ4e ne 
Síir LiAk koíie^HO , Hmo Bb npouiAOMi ro^y bo 
i^HorMxb npoBUHi^ÍHxb ^paHUÍH CBHpbncntBOBaAb 
téAo/(b ^ omb moro nmo Ha6opb ha» KOHCKptin-* 
4ia ii^lItpaAži CHAiiHMmyiD ^acmb napo^a. BbHbf« 
iibuiH6Mrb ro^y éb^cniBie ^ojijkho 6i>iin& eu^e 
6oAbU[e«; a HanoAeoub rOAOAH&iMb pa6aMb cbo« 
iiMh o6bii^aénib no^arn& BMbcmo xAbGa ^^ Ka- 
ňeRb ! H 6e3l> moro ocmasymcB HecoKpyiuiiMbic 
BaMiímHkiKH no^Aaro padoAbncniBa u mynoyMÍai 
$paHi(y30Bb. Kb ouoň Ha^nviCB ucmopia npK6a- 
liHmb HbROr^a OAb^yioii^iir cmpoKH : >,Bo <ppaH* 
9mÍB H Bb UmaAiH ácoxdmaAU na^b CHMb xBá^ 
. i)CmoRcmBOMb $ a ab r^pManiH Bosee ero ne iact 
ijňyrajiHCB^^* Há coopyx<eHÍe naM/imaMKa Hano« 
^eoHb HáSHanUAb &5 MMAAÍOHOBb <}ipaHKoab» 
CaMO C06010 pasyMĎemcAy «tmo oub cnipaiiiuyio 
<^yMMy ciio BeAamb omiCHHmara^ uab Aoxo^oBb » 
noAynaeM&ixb amb cb po^OBbixb CBOMxb Bom^ 
HHHb ) ii6o ecAíiSh onb ynonipe6HAb Ha mo eo» 
SupaeMbia nohama cb <{>paHi|ysoBb if lAmajílanr 
itOBb;* mo ciii Hapo^u meAauie BOS^BurHymjb^aa^ Digitized by VjOOQIC MiimBURl) MorAH 6bi iio<ieciti6 mvspaííCKOU} nň*^ 
CBťbiUKOK), H tiíát>AB 6bi npaso HipeGoBamb, <inio6B^ 
Mxb itsGaBHJiii oml) ceň paaoptiniejibHOM n04e«> 
CinM* U inaRl:> Haito^eonb HaMĎpeHl) coopymnmib 
ero, RaRli y)Ke a c^ai^aHO, uab /^oxo^oab cBoera 
po^oaaro HMbHÍa. 

^ MHor/^a npHnHCUBaioinca noxaaA&i Hano;ieo^ 
Hy (paayMĎenrcH omb KorO) h r^^b) aro mc^. 
TOMHMOMy peBUHfneAK) KanioAH«iecKoň a^bpu. «-*^ 
j)o3€niaHOiHBmfei ib 1805 ro^y i^epaoBip CaA^ara 
4íoitiicÍHi óh1> flpuKaaaAli ua tjtaauo^s oj$mn^ 
fji HanKCtínii> noa^au^eHRoe N no 6&AOMy noAK>% 
Hdf^bojtfnapeMb nocmáBAeHl) noa^au^eBBbifi ope^lb^. 
a Ha cpeAMHb ouaro eu^e Bb 1807 ro^y jibinoMl)^ . 
cmoHifta MBuepaa cb uiHuiaKOMbcBonjtfb, Koa&eAibf 
H u^HiDOMb* Ilepe^b MHHepooio cmoBJía Ha ko« 
^ibiuixb cmapaa jKeHu^Hua, A^p^Kau^aa BbpyRaxl> 
HHury -- emo cuMBOAttHecRiu o6pa3'b sbpia xpi^ 
cmiaucRofi. CnpaiuHBaemcH : KaKOMy 6oHcec.niBy^^ 
nocflflii^eiib 6uAb ojiinap& ceft? Bory HaaOAeoHii 
H eto Mil 4 poemu i 

'-^ PaGoAbDHue novHniamejlu ^^paHi^yaoab 
iiao Bceň mohu Boniiomb npooiMBb yxcacoab apa* 
jii^ia iiaiiioHajiBlioH h boůhu Bcery6MmejiBaoH^ 
Kb KO0iopuMb npHy«iaJOinb menepb ^apo^b H&*- . 
Mei4^oň» 4*'^ nerOHce cím ^pyabfl •leAcabneCBiKi 
Hartepe^b (|)paHi^y3aMb HeoponoBb^uBa^ii 1 ckojii^ 
THycHa pa3GouHM4ecKaa Hxb CHcmsMa boííhíiI no- 
pd6omHn2e;iiiHOH ^ Kb KOmopoň Hano^eoHb npu* 
yiiBAb Mxb? 4<^A nero h menepb HecoBbniyiomb 
OHH ({)pdHi;ydciMb BoaBpamHinbCa 4OJV1OM u HeríOA«>. 
Bepr^nib ce6a Ďb^cmBÍaAib spa^^u HaifioHaAbHO& 
H BOi|uu BceiyGuineAbuou ? 

^ • •• 

Bb 4aniCR0fi oi^cfyMi^iajibHOif rasemb ob Ko^ 
neu^rarcHb «oinb 4 Iioha nombiMeHO óSbaff^eHi^ Digitized by VjOOQIC KOMiůb tnaMouiHee OpasHrne^iBcniB^ cmapaemca 
onpaB^anib ceSa bI) TAaaaxb oGunianieAeH 4^HÍiff 
HopBeriu h ^pyTiAxb Hacmeň , k1> OHUiía'b npa- 
Ba4^e?KajMitxl) ; b1> paHcyiK^eulu omKaaa , ymi* 
BeHHaro na Mupo^ioSifBbia npeAAOxceuin coioa^ 
Kbixl) 4ep>KaBb. IIponudBy cero buuijlo menepi» 
oml) o^Horo IIÍBeAa BOapasKenid , b1) KOtMb hcho 
•6HapyiRUBaioaiCA uefíjiaroHaMĎpeHHue nocmynKic 
fiauiiA f t!b otnaomeuiit Kb Ka^K^oft nab coioa- 
Bbixli 4^pH<aB!b I a uaunane ro lUaeitiB. BoA^e 
Bcero yKopaioincA 4dni4aue bI) npcusae^eMiic 
paaoc^aHHfiiMis BanepaMic pasHUxl) «aciiAiK:niBÍ& 
pa Mopaxl) KynenecKH m1) cyAaMl), h b1> ABoeiiuc- 
Aeauofi nojÚHoíHK^ ) Koex> 4dHÍA cmapaAacB Bce« 
ř^a ppMKpiaBaiiiib cboh uacmoaiitiA cbmoaioShbuík 
MMbpeuia. 

HoMoiH hhfaIí bIi EBpoab ae opaa^HóBaA^ 
«i;mp66jLeuia GoAbiuoň (ppaui^yacKoň apmÍH cb 
nuiKOja mopx^ecniBeuHOio m cb maKOio xchboio pa* 
Aocxniio KaKb ab CbBepuoif AMepu&% : bb (puAa** 
AeAbcj[H;Riixb Bb^oMOcma^b oaHCiaBaeniCfl 6uBiuee 
no ceMy GAy*iaR> ab Socmoub npas^HecmBo > ho- 
mopoe ua^aAOCb BorocjyxceHÍemb ir opamopieio ^ 
jibmoio aoo nbaiHxb ^ a ROHHUAOCb Be^iiKOjiba-^ 
MiaMb njkipiuecnifiOMb y ua KomopoMb nbma 6i>iAa 
OAd} aapoHuo ^Aa moro coiUHeaHaa* lípu niinim 
^ 3;^poBl>e HbKomopbixb Oco6b a^pyrb asAa-* 
Avmh apo3pa4Uhja KaptihiHiii } npH neMb 6iaávl 
npoH3HOCHMbi npHAH4Hbia pb^TMé IlepBoe a^opoBbe 
SbiAO: ,»AA£KCAH4PA BEAKKArOf HMHfiPA- 
TOPA BCEPOCCIHCKArO > Komopbifi ue npoAii-^ 
Baemb (iio;^o6ho MaKe/^oucKOMy) cAeab, oinbmo« 
ro Hmo uenoKopuAb uoBaro óabina^ ho pa^yem* 
CH, BoaMOriuii usGaeainb cmapoii/^ — TaAaniHHb 
HBaap4b nienepb yme eb C. IleinepSyprb. Kaab 
«&t utcoabcmtt^ SjíIao HaaoAaouy abi^aisib re^o- Digitized by VjOOQIC — i6o — 
«h>m1^ noKponiiniejtH o C^aepoaiiepiiKaHcsustli cn* JT 6 á 4 O «M a e H i e. 

t. CÓHÍnÍMfneAi> tloxBaAJbtiaro c^óBa tltmpf 
Be^HKOMy^ Ha komopoé KpHmitKa noMfeu^eha 6li^ 
jia b1> ig KHUxcKÍb BbcraHHKa Eáponu i8i2 ro^a^ 
iipvtGxaBiuíii^ rL íta^ame^io ^\aa iiaitetamaHÍa iils 
íemh ^ýpkaAĎ nHCbMO Ha 60 mBabo KčnHcaB* 
Ubixb cmpaHUuaxI) ia folio^ yBb^oivijiáiOii^iH^ hiíio 
ji,ero HaMbpeHie ecmb He mo, ^ino6b Boapamainií ^ 
,,Mjii< ohfÁB^hiúsíinb ce6H apoínHBb npaBHJil) Me^ 
^^mo^MBM/^ «inio j^yOHb c^ro c^b^anib ue MOH^emb 
„M He yMbemb, 1/160 ne moibKo ivieino^siKM u pn- 
ijUiOpňíiiňy 'HH^e npa^H^b rpaMManiMKiíi ue aáaemb 
jVh Hé ymijiTj'* IA fib saKAíonenie Bceró npociímiíi; 
yýiuioGhi no ero He3HaHÍio npaewjib rpaiviManiHKtt 
^,iipHKa3aHd 6biAO áh inHríorpa4)ÍH nonpaBMrnb 
yjTiiAChho rió npaBUJiaMb oprrtorpa(|)ÍM^* cuMb m3- 
BhnxatmCH y Mrao npenopy*ieHÍH- ero Hcno^iHMmB 
fiHKaHb tí6 m6>khó nO npH4&tHaivib BhiuieyrtoMAHy 
inbiMb y KomdpbiA Bb tiporrtMBtioMb c^y»iab nepe- 
nyra^iM 6bi HHmamejieft , o6y«iaBiuMXca TpaMMiiniu* 
Kb i^ PíitfíOpMKb. ^nio?ftb Bacaemcii ^oodpamHoS 
fiepecbjjiKH OHaro AByxb-({)yHniOBaro nitciiMa, mo 
iíiiGhtak ivíhotprjiarojiaHia , M^^amiejiii apocfátab 
Kua CoHiitíMttiejia npocMOinpbmb HanenainaHuuK 
ka BHyiUpetlHéA cmopcab oéepmKH cero llíypHa-^ 
Jia fíeMHOria cmpoKM, ví^GaBJíHiouxia ero omb ce& 
hi^xapy^útíiúieAhHOíA h ygumo^uoM o6iidakuocnia. 

a3 Ijoa/í^ Digitized by LjOOQIC iíCTHHKb EBPOnbIi '^ť'i- ■';'■■ i- ■■ ' iiV ';r'n;:!; t tíáálltrtAH CAOBBCHOCŤá lit P Ó 3 Ai . 

iSAailéáčHittb A fAJnaéiaii ěoróvi. 

réniOAÓpi. ) 

ČJ7ÍH jnimOMh , Hecémck f nh jtó^ 

HemcÁ úa úee ^ÚA^í^áiaAcBi 

Riíbj kÚAdiÁ cécmpuqa! ýcmájiá ^CMfepc 
^ú \ íidiKájiM d Cfioe£t 6b/fHoň iripý^earii^t) f 

i4pjrMÍÍái 

He HiájÍDiD 6 inei^t) HHMáJia Ťu cyemniiih** 
k'Á úsáGoútumbcA no OBoe& toSčmBéÚHolk uóÁÍk 
NO 1$. H Digitized by VjOOQIC /■ — 1 6a — ^ 

A w 6 o a h. 

KaKt , cecinpHU[a ? Tw , KomopaH maKb 
^oĎpocepAeHHa , maní) čocmpa/iárae^BHa , ihm 
He6epemh bo mhI^ ynaciniH! E^ea yanaio me6ji. 

Ap y ^^^* 

JXpHSHaniBCff j H »a meón cepAuma ne* 
MHoró^ omoBCfOAy ntbi mchh roHHiub. EA^ft no* 
BasikiBaembCA , u a /^o^Hiua y^a^HiobCA nsib 
mtixl) Mbcnil>9 r/ft> MHb 6biao ^laRb xopouio^ 
maKl) npuAmHO, 

,1 10 ^ tf ^. 

EmO| -r1) HfiCMacinÍK) , opaB^a. Haal) oko- 
po cmynjiio na noporb AOMa xieHU^HHbTy Apysbii 
OAHub 3a /^pyrHMb cRpbiBaioincA, RaRb Gy^nio 
6bi A omMaxHy^ia Hxb Rpbi^oMb CBoiiMb. Ho^ 
npaBo 9 JI HeBHHOBaioa. Kmo roHumb Hxb? 
3a HbMb Gbrymb ohm? H HUROMy ne Mboiaio* 
Axb ! cecmpHi^a , CMHpHeHbRaA moa cecmpu^ 
iffiL 1 mu padMOJiBH^acb co mhoio ! 

He 6eab npHHBHU. TiipaHRa ! mu Biena 
ryGiimb. 

A JO 6 e A. 

Axb ! saRb mu HecnpaBeA^nBa! He npe^* 
ocmaBHJiajia s me6h nojiHoe npaBO Ha ff^h* 
peHHOQmb { Digitized by VjOOQIC — i63 — . 

H moro Hbml); jiio^k AOBbpjnomb mo^b* 
9^ Tn^ecAaBiiOy a^pymSb pb/^RO| o^enb pbAKo. 

«2 ?o ^ o tf i»« 

Tu peBHyenib kg mhÍ), cecmpni^a! BHm^r, 

«lino MBi po^HUH 9 H Mmo MU noxowu /tpy^l> 

aa APyi*^* 

ApyMČa. 

Cyii^aii K^ieBema ! MbĎ 6U.X0 óu cmbi/iHa 
noxo/^umb Ha maKyio Bt)inpeHHU£i7^ Hanb mu. 

Aio 60 e h Cb ycM'buiHoio. 

Eorb cl) moGoK); ho a xony nepeHMiianifc 
y ine6fl. Heo^HHb pasb nb nacb ouiifSajLucbf 
MHb cmoiimb nio^bKO npuHAmb Ha ce6H Bu/^b 
iipoiHHOH H6BMHHOCinii , H Hiomb Hacb Ha3ia** 
Baiomb MeHH HMeHeMb^^io6e3HO& iioe& ce- 
cmpHqfai. 

Apy Mi6 a. 

Ho moABRO ne Ha/^ojiro. Mu no;fLOjaK 
cb jiHna 9 a He cb nocinynKOBb ! 

A10 6 o e h. 
H ROFAa A onuiemaio, a mu npuxoAnuib 
saHHmb Moe Mbcmo, me6a npHHHMaiomb maa* 
xe 3a Siena ^ h aobimi^ho nacmo. 

Apyméa. 

Hbmb j Jlio6oBby sbrob ! icorAa mu y/^a* 
jiaembCB^ mor/^a He pb^KO 3acmynaemb jMibcmó 

K 2 DÍgitized by LjOOQIC iHBoe HeuaflHcmi* co Bceio ymatHoio tňTcttí'^ 
moíO^ IIpecHacin^UBa ^pyiKÓa , Kor^a jMoAenil> 
OHa 3aHfliiib niBoe Mt)cino u oú^etHiímh cep^ij^tf 
ino6oio yjidBAeHHoe. 

JLw 6 o e íf. 

yflSBjíeiiHoe f KaKb 6yAn!o paff bt ínovl 
CMepmeABHbi ? Ho BcejieHHaa npnHOCHinb 
MHt> noK^onenie; b^sa^ rpeMnínl) MHb hb neemb 
miiHbi Ano440H0BbK 

ApyMÓa. 

^a , itieób npiiiiocHml) itoKJioHétíi^ i(áKl> 
at BcbMl) nTMpaaaiíib; niéób ^bcm^lnb^ it npo-» 
XjiHHaioiiib Bo Bcbxbř cínpaHaxb cabina, jKa^y-» 
íomcH na niMpaHKy cep^ei^b ,* H*a Bosí^yiníi* 
ja^AhHVíVj Cfibmá. . 

Aio 6 o e Á y ch AocaAOfo jioa^^-^ 

JlAaMČHHHKOMlf. 

l 

HeS^aro^apR^ie ! cRopo npHBe/iy líxb b1> 
]>acRaflHie. Bt>ry CBnpbncniBOBamb , 6bry no- 
mpAcmuL aeMjiio u ae6o. 

^ p j M 6 á f y^ďpjKH^ťXjr ^jf pynyé 

Axb ! CBiipbnafl Jtio6oBb ! óy^b ^OBajibHíi 
Ifilxiif ffb/^anra, Komopwjí npoH3omaH orab py- 
XH iiiBQexi. He ^obo^h /^o moro^ Hino6bi hiboa 
6e3BiiHiiaH cecmpa 6bij&a npuHUHOio d-ioliCMy" Digitized by VjOOQIC A 70 6 o tí Jk. 

TboS kpoTnKiH rojioct m nrvon mhAmi^ 
nwAb wena o6e3opy«tHBaiam*b. O! RaRl> ^pya- 
6a yMbenil) aaaiHBJíanib cbor JierRÍa paHW, 
Md^bjínmB GojibaHeHHOe cep^qe ! £n oaho& 
jipHHaflJieiíiifTnl) npaBo rQBopHníR HcniMHy. Ah- 
re.iBCKaH cecmpíma! ^jtk nero He mHBeMb mbi 
íMtcmb ? Tfioe npíicynicniBÍe cAt^a^o 6u u 

4p yjB 6a. 

dnaeTiUi jiw ^^a nero ? OGbaBjíio nieGfe 
inaííHy. H pasGopnusa^ jík>6mo ocnoBame^b* 
iBocoib, rapešyio HeniHHHMxl) cep/ieqHbixb na*' 
MecmBl). Te6b HaAo6iia G,^Ha poBepxHOcmb ; 
AOBOABBO CBbm^ciHK Ji«ná , npwaniHOcrnH B30- 
poBl> y ^OBROCfliif BÍy ABHmeHi^xl) , Ht)Komopa- 
re KOKemcmBa , nmoóbi saMaHumb ine6ii k^ 
m^uus^nnh^ UJiiK Rb Myii])iiHb^ 

«^ 7^ ^ o tf A. 

ToJiiiKO Me u^^^OLiro. Ho emí) Merome', 
ifM^an cecmpHi^a, BcinpbHaeMCii: mm UHor/^a 
nOAl> OAHOIO BpoB^eK) ? 

PbftRcy; a ecjiw Bcmpb^taeMcii,. ma Kowe^-* 
90 niBOB BbmpeHHoe npe^yóbiKA^Hie Giasaemk 
xnorAa corjiacHo. cb mohmI^ Buóopoifb | it Bb 
•CMb CAjTHab, cecmpHija (npH3HaBCM iib noeii Digitized by Google / — i66 — . 

A w 6 o e Jb. 

BbmpeHHHqen ! Axb * Kor^a cxoaycB Tf(b 
unSy^h cb Moeio mhjioio cecmpHqeá, ne Mory 
yme paacmaniBCA cb Heio 6edb npHHym^eHiH. 
IIpaBo MHb KajKemcii , Gy^mo h jiemaio nab 
Mbcma cb Mbcmo a^a moroi hoioďbi HCRamik 

^pymČa. 

Tm CRasa^a maHyio BejiuRyió HCimiHy , 
BaKoá He AyMa^a BOHe^HO. Cecmpni^a! Omei^b 
6orOBb u HejioabKOBb comBOpH^b uacb oóbuxb 
f,Mí GjiaHieHcniBa CMepmHUMb: HaMb HHRorAft 
no Ha^^emajio paacmaBanibca. To speifs, ab 
Bomopoe Mfai 6bijiH Hepasjíy^mii , h xoinoparo 
HiiKino H6 danoMHumb y Ha3UBajioc6 Joao^ 
jnmMh sfkHOMJf ; co speMenu Hanieů pasiiy* 
HH Hana^ča e^Éuip jttejí^bJHjnň. Hamb ne nos- 
BO^eHO yme Hbmt) nocbiqamB BMbcmb ciiepin* 
Buxb ; ecJiH me nspl^ARa cen aaRonb omMb- 
naemca bmuihumu cyA^6aMii , mo ^ojío/nmA 
ůtHif qapcniByeinb CHOaa manb^i r^b mu 
BcnrpbHaeMca* 

Aio 60 éh^ . 

O BpoinRaH u Ao6paA moa cecmpn^a ! 
6yA6Mb Mbi HepaajiyHHbi ? Kor/ia mm o6Hina* 
eMb no^b o/iHUMb o6iqHMb RpoBOMb ^ a ccy- 
iKaio ine6fl RbKomopuMu npnflniHocinaMH ; a 
mu ccýiRaeuib mchh ch^oio: a corpbBaio meóa 
neMMaro ; mu no/i^Kpbnj&AeuiB MeHA , npHHO* 
cuiub MHb nuiii^y y nepeMbHflenib Gucjnpbie Digitized by VjOOQIC AHH MOH Hft npOAO^ttnmejKHyK) ikh3hb. Moaio 
meÓH Ha HCubHJtxb^ ho padcrnaBaůcK co mhok)! 

ApyrnŮa. 

Mujiaa 6t}AOK7pKa ! mu npeR^OHH^a 6u 
MeHff , ec^n 6bi npe^ebnubiA cyAbóu He núAQr 
MiH4if uHane. 

Aio 6 o e h. 

Kanoe mh^ f^AO ffy npeABt^^HUxb cy^eGl)? 
He pb^Ha nepeMbíiA^a a uxb ycinaBM n aa- 
Bbmu ? 

Apy j»6 a. 

Cefi daabmb HenpeMbHeHb. 
•/I lo ^ o tf «• 

KoT/f a ifte 6yA^^l^ Haine Bbnqoe €oeAH- 
ne^ie f 

KorAá mu GyA^mb yMbniB Bb6Mpaii(.6 
Kaab «• 

A JO 6 o & h. 

npocmttmt Ha^ojiro 9 cecmpuqa. (J^Jiť- 
mmejn%. ) 

Jffjl^ UMoemp. iKyp. B. K» t#^ #yi» .^ w h #^#^i^i^>^»^ Digitized by VjOOQIC CTHXOTBOP^HI/I. •fl;**-^ I8i2 eoAO!. 

He b1> HHCnioiKili nojife, He j^b aycmoil ^i^ei]^. 
]|lc b1) hÍcmhomI) Jitcy , h^ ^b cupoMl) Gopy | 
4d H^ nmauieHKíii , ^e Kac^moYRit 
BKpy^1> inenjia thW^ yBwaaAiicji; 
A c^icraaAHCa Ojffjfu Cfe^puu 
U caAit<A^^i> B^pyrb KaMeHHoň IS^CKRbti^^ 
ÉKpyrb cep4e^iimK,(t I^apcn^B^ PycciíU3ir% 
Ohh AyMaAtf i^p^nKy AyMyuiKy — 
/(yMy ^KpWRyiĎ, npifTÓpK>HiiBUiHCb i 
^a KorAa}K b 6bijio Ha CBAmoH PypH^ ^ 
Ha CBBmoň BycM^ b2> RaMeHjtojjí Mo€KBjk|^ 
XpaMia. 6o9(ÍH 3Jiaqiorjia9Bie 
Onycml>jiM Bcíb — c^yxcSu H'&niy bI) VLVkxhX 
^eBj^^ani^ b1> MockbB ciiji^ PyccRÍB ; 
láli CBbmA&ixI) inepeMaxb Rpacfliiis^b 4ĎByiii€Rlu - 
;ÉleBiiA9in£i f^O. Af 9C1&B& 30jioi9^x'^ R^pamb f ' 
Be CAiaxaniB coBcbMb luyMy rpa^CRaro? 
TojiBRO BH^HO Jiuinsi Rp.^CHo sapeBO ^ 
^y4H Mpa4H£];H. Auiiy ^epnoro;*'*^ 
7o;tBRo c;iBiniHBi inaMb: xpecmaseiiB ^a ^^ipi^ciil^ 
lisfloxw niA»[RÍe , í^onAW CMepniHMe ! ^ ^ 

Kaf^b BOsroBopAmb MOry^ic Op^u 1 
]|^ iiporH'bBajiCii jib IIpaBOCAaBHOH Uapb f 
He ry6Hnib JIH Oab RaMeHHy MocRBy? 
/[a He 6^mB mo^y y ne Gub^hib 30 BJ^Rb^i^ 
,^B|oéBf Eamfqiuna Ilpaioc^aifHoň ]^ap% Digitized by VjOOQIC 7aRl>. iiporH'bBaA~ČH ua A^men Č90flxl)> 

}í ne cjibixaHO, u ne BU^aBO ^ 

'ttnTó6w KipomKoň Ifapi* KptnKO rH^Aa^rji ^ 

HmoSid naim» Qmeiiz nidK!b KapaAl> ^ĎmeSf i 

Sh^ho aeamymxii »aMe»Hy MocRay 

PaaopHjil) zjiopilbw , nenpnj^mejt^ uainb ^ 

Henpu/iine^B H2^nil> — Eonanapm^ j^Mxoňh 

^a M Mmomb eny c/^^b^iaJib PyccKOM IfapjE»J 

HHKOMy Hduil) U^apb ne aaBii^aBaJib , 

}i Ha Ilapcmaa OhI) ho xo^hjiI) BoiiíHoft ; 

3ot>3$1> ]4apefi HyTKMxl) OrIi aadpamipeab «iiitiiil>>, 

JVio(>Hcn'b uo^AaMHbixl) KaKb Oinei;1i ^fe^mf^.- 

Bh^ho eotpactpf^ MHOto Ha^oSHa^ 

Bm4ho ^;?tfď^ifjr HeBMt)cmMMl> secb etl^iiibf . 

]Bora BbiuiHaro on^ coacĎMlr sa6faiAby 

XIpaBOpjiaBHiBiiib scliMb airs npucamHoft aparV 

y>Kii RaRl> cjiMiifHa Udivil): Búnanapmm ajfj^ši^^ 
Jíe 04HMxb cxeopifOdh Ha rviacRay nycmwAb ? 
A npwBejib (7^J5 cb co6om h tyceň , m tpctuefí-i 
yi yuxe^y it CM,Huip%f ůopoéi,ee%y Jicypasjí^fk,^ , 
M copOfciB , H eapoH^z , icopmyuoe^ » « cu^efí , 
J^HCjtúyxnxi^ coe3 h HOVHhíx% ^HjíHHoe:B $ 
^a H tnb^b Ayp^KOBb — ftojreeuxx /(^yACLKOů^j . ^ 
Tanb bosmqhiíbo ah MorysiiiMb Op^amb > 
Mory»iMMb Opjiawb , OpjictM^ Ciee^pH%t.yH.%^ 
TaROByfo 4pMHt na ceSa nycmumb ? 

C>AOBO MOJLBAeHO — A^^P- C^D^aHO, 

He irycmoň myM^nb no^UMaemcA , 
He «iep«w iny^w cofítipaionicii , 
Ile ^bca J|(yMHmb , |iie Afopa R^^unamb ; 
l^o^HflJiucB OpjiUt OpAhi Cfeepmi 
Ha 6e3VKCAeHH&T cma^a jkíjuchxz nmHU%\ 
]*4'& OpcAS MaxHeinb — Aexcumb cmaAo nl^I9^b;^ 
A r^B ^Ba ii inpii — manb h cjmfmu Him%! Digitized by VjOOQIC — 170 ■— . 

KaRl QOAHAACA RpnKl) A^ pnil) JH±AitHX% nmnuBi 
l^onanapmi sjío^šA ! mu ymamoň cuvt! 
AxcHO uemb Opjiosb mu jíem^Hcc ^iums ! 
/[a sa hďmI) muí Hacb m^arh^1> nniaiue«ieKb 
Tu dasejiti hh MocKBy aa ceAfn^fo P^c% ? 
Do4HfljiMca cma^a k rpanefi b copORb, 
Jl0Áem%Avi cma^ai Ry^a Borl> yHecíc ! 
Heor^ii^Koif jiemaml) , meMHu hohh ne cnnmli g 
He ca^flincii cma^a noRopiriinibca sb jiyraxb ^ 
I^esKb ca6oio cma^a nepemenmuBaioinb : ( 

Bomb maRaa - mo necmB uajms ueseanuMZ to* " 

ByA& ^^^ npoRjiiimb omb Hacb aparb otunnaHnoA 

fUffs ! 
He Hsb po^a Opjioab — KopcmtaHCucoň nšmi^xjk! 
OcpaMiiAb m%í Hacb Bcbxb a^±akhx:b nmuMieRB: 

CBOHXb y 

PasopHJibf noMOpoAb^ no6Bpambca nycmiiAb; 
Bnepe^bf neccno^ mu cuHXf se o6MaReiu» yxik 

Hacbí 
4a B Rmome bhaA'^1)> Aa'Rmoxce CAUxaAb» 
i!{mo6b o6o4paHUOii c%^h% morb cpasunibcji e% 

OpAOM% ? 

OpeA% écl^Mz nmnuaMz Ifofps^ ece^fy cefm^ 

€y4tA / • • • 

A oi^mna»MQ4 cůi^ůBceMy cabmy -* caíéxz! 

CmeiiaH% lOmKOě*. 

96 Hoa6pa 18 12 ro^a. 
BtAto po 4%. ^^^>^^^S#«l»S#^^#>^^ Digitized by VjOOQIC — 171 — 

UpUMBieanie Jijodeu. 

Co BpenOMlb Ha OHaxl), cli CBbniMJibMHROMl> yrao 

UlHMb f 

Cb ŮOÁ^tíUOMb JíOHKiMxb cmpBAb *- yeiu! -- ine6ji 

He cnacuiHMb) 
Tbi y^aAKJiacfl , ne^ajiBHdA AioSobb, 
OiTil) iiĎcrnb, r^^ BapsapcniBo jiiiiub dpt>AO c^eau^ 

KpOBb \ 

Omb M^cmb , vAb npH meSb Becejibfl odnniajiiii ^ 
T^b o^mapH niBOu i^abinaMH ocbiaaJiM ; 
TAb wepmBiii 4;i;i meSn KypM;iMCi> bchkoHí Hacb ; 
ť^b mid CH*acm;iHBii^a csoeM yjibJÓKOu Hacb ^ 
H r^b Mbi nocpeAU pasBa^HHb cnrpaiuHbixb uuHb •^ 
noAo6ifl Morii^b Bb yHcacHbiíiueií nycrnbiub — 
Bb cuxb CBMbixb ubnorAa npeAecin h bu ui uxb mB* 

cmaxb » 
B5iHpaeMb na c;ibAbi co nipenemoMb ab cepAuaxb 
BpaiKAe6Huij[U mBceň bo abKb ^lenpHMHpuMOň ^ 
Ceil Au^epH uiapmapa h cinapmeH m aiooumoíí -- 
3Aofi HeHaBucmM! • • • Axb! CKOAb rpo3Hiae CAbAu! 
Hxb nptf3HaKb — HiAinema, CKopSib , ropecrmb, 

Bcb éh^bi , 
nocmariniA Aio^efi npH caMofi KOAuSejiH, 
HecMacaiHaro Bb CBoeMb omb iKpe6iji y4bAbf 
3KHAuii^a Hamero MUHyinuaro — aeMAH ! • •• • 
Aio6oBb ! MOAeHÍflMb AyuiH MOeu bhcmah ! 
iÍBHCb , 6Aaraa , Kb Hamb co cbuoioio CBOeio ! 
látíi Hduiy pa^ocmu AHUib obemb cb ino6oH h c1^ 

Heiot 
^aň namy HBMb ciio h rope«ib ycAa^R 
UcnHmbixb NaMK aoAb! ymbuiHmb Hacb npiiAii | 
H yAOBOAbcniBÍ€Mb Bcb Boaciaionib Aiii;a^ 
H CHacmbA upMMemb EiA/(b ynuAda CmoAMt^af 
Ilo^b nenAOMb xAa^HbiMb maoň cabniHiibHHKli 

orHb BoaiKemb — 
H6Aarro aamaxb 4Heft Kasb 4>6HURcb oxcaBemb! Digitized by VjOOQIC ^ Í79 -^ 

H axm^pH ce6b ol> hiboiimb ^d i^axo^.Hinl) ! 
H nepB&m etiMiaMb ;^d BOCKypumcif tiři ! — 

Jít. ^, m -^ <^^s 1 . At^ >!P^y^ «, H3.flIIíHI>Ifl HCRyCCTBA , HAYKH 
« AHtTEPAXyPA. ifO, fiotnpwMfcpy fy:>Ahme1k 'HAQxnk 'nuh\xh^ nsufr 
liOB.b , iftoupbiino saishcoio jnanijM ; i^ naMfei 
ipeBambc^ p^3ct)finxíí XQOpl), QKpyH^aio.tniát^ AP^^ 
Bwi^xl? PyccoBb Hapt)MÍe , cocniRBJícHHoe, mjii^ 
<íMbinaHHóe cl> Hapt)^ÍHMii int)xl)> n^eMenlx^ \ (^) Ba^moe Hal) GoŤcpaineuna^o foipeqL FocciMr 
if^ », Bh |p]rKon(;iCi|t«. Digitized by CjOOQIC 6bt^ít cáMu, ečnii» noŘyutéHie dntóAibkO Aě Otá^ 
haniHoe y ckojibko k Geaajio/vHOCi 

Mu tiil^ero HéiiMbeMb ý (ié6jr ^^oCťíIóBt>p» 
haro A^^« ^ cocmópoHlbi 6hiiiimiMčaHÍíl npe^-^ 
koBl> kaiiiiixl). iAfiihortHctiibi loaKwMb it He* 
fcmopli ^BjiAtóntCA fie lipe^HA© Ránb sb X it 
kb Xí cmojibmÍHxb ; Aá tí ntb nd f acmy sa 
tictnifHy Bu^áBaAlt OAnb ^úulb 6acH0c.xoB^ 
tíMH npe/^aMÍrt, jiecmcibiií /i^h HéčmóJiio6ÍH Ha- 
poAuaró. Počcía /í/oato^ BpeMa BOioa Memf,f 
lX)6oK!> u cb čocbAiíMii CBduiiln, 6optx4acb^ manb 
CKaaamB^ 3«. nojifiniHHeCRoe cfloe č&imié ; OHa 
tiojioAií^ei dCHOBy óy^yi^aro CBoero Be^tn^in f 
tt B^iajia Bepxb Há^B BpáiRA7^^^^^ nppmuBb 
íiee A«pH<*BaMii. Ho iie»A^ mbMb naŘb sb 
ceMb BóuKcmBeliHOkb ročj^apčniBb rtpomeK^it 
kHone BbitH sb HenpepiiiBHC^ noAHittHneCKOH 
tt BOUHCKoň ^'^fliAeAEiHDoníit ^ Hdbmb Hauib it 
ii3aii(HMjf ^ayHM tipéóuaú Bb rípOAOJijKHmeAb- 
HOMb i^ijiáflekHecmiBb i utyiib opymíii fecer^a ví 
MSAb paacbusajib podniíxb Mya)) ^ miímuii/ 

Bbpo^iHHd ĎAHaKÓiKBj *ifti0 ótn^^AetíHhsň 
C^éroBb noxo^b nponiHBb Bociíio<iHbi^b Um** 
nepamopOfib npo6yAM^l> Poccilo ómb ea yfcwn-- 
éeuíA y a Htno nioptOBUH CHóutéHiH ea cb 
TpeKaMit paCnpocnipaHUJtu Rpyrb CBbf^tuiň 
PoccÍBCKiixb o6Hindinejied. Bb inaKOBbixb no<« 
"ba^aaxb ^ r^b aapo^b »orb aaiibaiHinií ^yií* Digitized by VjOOQIC A%ie euy o6kiHaif , hume^o hs cfib^oMKin if9* 
o6pt>meHTH , JKHBoniicHbie Majion A31H ablu^," 
uisí^mhiy npHiímHl^ámrii K^HMamb^ bh/^B na« 
MHinHUKOBb /tp6BHocmii«-yMcmBeHHi»iH ero cno- 
coGHOCinH HenpeMĎHHO /[o^ifteHcmBOBajíK paa- 
BunibCH, H BHycb KbnpuAmnbiMb HCRyccniBaMb 
nycmH^b »opHii cboh. Kb mony me Ij[apB • 
rpa^b 6bMb mor/^a e^HHcmBeHHbiMb Mbcino- 
npe6biBaHieMb ynfejibBUiwxb nHCbMeab ; no 
B31H u HpacHopbnie 6bij&H Bb Me^ib ysamae- 
h\híy u rpeqecROH aauKb^ ne cMompa ua cboíO 
nopny, Bce ew^e ccy/Ka^b npe^iecinu cbou niBO* 
peHiHBib yMOBb uaSpaHuuxb* 

Ho CHOJib MeAjieuHbie ycnbxH GhJAvi c^l^ 
jianu Bb Haynaxb npn ca.MOMb BaaAHMipb 
BejiHROMb y mo aBcniByenlb 113b AhmonucuL 
HecinopoBO&9 Bb BomopoH ncabcniByéiBCH ^ Hmo 
B^a^HMipb Bb yMpeat^^eMbiH HMb yiu^Hi^a 
U^ Huane BBOAUJib At>nieH 3HaniHb&uiiixb cbo- 
Hxb Boapb) Kanb HacH^bcmBeHHO^ h Mamepn 
no At>inaxb CBOHxb^ omBOAHMbixb sb ynujiH- 
ii^a , nwiaKajiH Hanb no yMepiunxb. Torv\aiu^ 
naro BpeMeHH nepeue oGpaaoBamejiH lOHOiue- 
cniBa Pocci&CRarp , r^aBHbie Haca^HHie^u na* 
ynb H eAiiHcniBe£iHbie ycoBepaieHcmBOBame^ic 
BorocJiyHieĎHaro R3biKa 6hiAn /^yxoBHbie oinqu^ 
BbixoA^bi ii3b MopaBÍLH H rpe^iH j / npoiícxo- 
jKA^Hia me _6oAbmeio Hacmíio OaBflHCRato. 
Mitib npe/^ocmaBjíeHO 6biao nepeAomumh Ha 
CAasaHCttoň aabiRb Bia6a'íío u uhua mfiope- Digitized by VjOOQ IC — 175 — 

nÍH yHHmejiaH BocmoHHOUL u^epKBH , h nepe* 

nHCbivamb mhofih yHeGHbm HHHrii ; ohh me 

noy^a^w HapoAÍ) HCmMHaMb pejiHriM h mo* 

pajiu. Cm yHeHue , oGpadOBaBUXie C^aBaHciiin 

ii3biKl) no rpenecROMy , ne hm^buih na ome* 

HecmBeHHOMb a 3 u r t> cncmeMainiiHecRuxb 

rpaMMamHROBh i/i (|>HJioco(|)aHecRHxl> cjlobo« 

mojiROBamejieH, npH coBepmeHHOMb HeAOcinain« 

nh npHpoAHtaxb K^accHROfib h SApaBocy/^a* 

u^Hxb RpumniKOBby h npa BceoGu^eMb neub^ 

mecmBb Bcbxb aBaniň a cocmoaHiň rpan&A&Hb^ 

ue uflane mofam pyROBOAcaiBOBamBca npeapa- 

GHb&uiuMb Bb cabinb adUROMb , Kanb cjia6a 

H npeapaniHO. T. KapaMSUHb maRb oin3iii<* 

Baemc^o CKxb oGpaaoBamejiaxb a3UHa Cjia<* 

BAHCKaro: ^^nepefio^HURii HaiUHxb AT^OBHuxb 

9,RHHrb o6pa30BaAH asbiab Hxb coBepiueHHO 

9ino rpe^ecKOMy j nacinaBUJiii seSAb npe^AO- 

„to^b, pacniHHyAii, coa^uHu^u MHoría CJiosa, 

^^H cefo maRb CRasamb xHMUHecROio onepaqi* 

„eio ii3MbHHjLii nepBoSwniHyH) ^HHcmomy flpe- 

^Bbaro CjiaBHHCRaro.^^ — S^bch Kcmamb mo- 

HiHO aaMbinuniB, Hino o6ufeynompe6HineAbHBi& 

A3biRb PoccÍHCRaFO uapoAa h i:(epROBHbi& hah 

CjiaaaHCRiH H3biRb , na cnemb Homopuxb b1> 

Bame apeMH buiuao mhofo yveHbixb np^Hiň, 

H Bb ROHxb cnopiou^iA cmopoHbi 6ojibuie o^Hb 

y Apymxb ncnpoBepraiorab, HomeAvi «£mo*^u« 

60 co3MAaioinb caMif, 06a ohh H3cniapii ďuaic 

AByMH OmJlIfHHblMH MeiKAy CO60K) Hapb4lAMH. 

CmoBinb mojibRO CAuiumb cjiorb PyccKO& Digitized by VjOOQIC «- t^é -as- 

ÍTpáB/^bi Hjui íltieiik o noxoA^ Hropesókl) itá 
ÍIo^iobi^obT) co c^ofomIí HepKOBHMgct} RHUrB 
mpHkaAqámaro k 4emi>ipHaA^ám^o čino^ti'^ 
hiTÁy umo6l> ohpáBAámb cáádaHBÓe^iÍHÓio. Ci^ 
Hecxo^ítocrrib nb caMuJcb A^ňié liaMatííHÍiiSaxB 
iio3AÍit)Hiiiard BpeAiéHM oGHapymHBáeinčá cti 
oieBHAHdK) HÓHOcmiio. lí moAbKO bIi ÓGpáál^o^ 
Bíúxh niBOpéHiaxl) HóhhvLvlúxb ^uáÓAoiofdb 
»auiúxb b6a cm Hapt)HiH ČAaBaiomcá KaKO 
5bi úh óahO íijíéKpaÓHfcHuieé jiíoĎoc^OBHde ab- 
u^aHÍé, crioco6Hdě /\Ák bcI^xIí pd/jOBb Kpačomli 
jiÍMniH^íecKMxb li opaniópcRHxli. Taiili Ciá- 
Ihaiid- PočcThcíkíh HabiKÍ) ndnépeMt)HHd mÓ 
c^iaAdčmfeHb, rab áBynenb , irio BbicbKdíiápeHb; 
Oíib cb OAilBáRÓBdK) yAdGHOciíiiio míÍBóntiofe\jn]i 
ťti^tbHbm ciilpaclíiH , iit)}liHbÍH oíqyiUjěáÍH, b03- 
iibiuie^ribi^t Hybcmda ú npeAečntúhiá iiaoSpá-^ 
iíieHiff. Onb citiandBiíínč/r oriiicaineAbHbiMb } 
Bor/^a ďÍHmb A^jiaémcá iRiiBdniicneiiibj Ci*pa- 
fcratibiiíib , jKor^a ónb xo^ierali lóptíHyníb cep^^ 
v^é'f noÁ()a;ftaíneAbHbiiib ý Kófr^a cb uáhiypiÁ 
éepetnb čMAnU ; itopiaBHCiíibiifrib , rpokkúhíh ; 
CH^ibHbiilb ý RdrA^ Méiifémb tíépyiíbí« ^óidd- 
iiocosb^ C03HáBá/t tttbckoé po>crnBÓ óSouxti 
li3bíR0Bb y CK^OM^^inb cóotiíe^ecínBétíHbixIJi 
imntlUrepaťndpOBb o6oraii](aíai^ ČKOibKd úUmud 
6oU^é ňBhivih tiámb čOHpoBsíujiéMb i^épKÓBHuxtý 
hricáHiHÍ, řoiřdpit , *íind „6mapanie.ibHbiMb at 
i.aciiiofpOHCHSi4cb ýííómpéG-^éHÍéMb cpoArtařol 
|,naMb KÓpeHHářo CjiáBAnčKáró* H3bíKá Rynncy 
„Clí iPoccVftCKťiMb tíriiB^amánicá /v*tRm ié Digitized by VjOOQIC ^^lú^j/ixh Cé6h jLpáCóTŮf Oittb rpéttéčkárO) i* iitd 

5>tídCHlH rif.lHfe tíeípémetííéMl:) ^iňéHÍA itritiřb 
>íHépftdBHbixb liHpáAí*iB'átt)ntcit ítb háAib tiénýtí- 
^jCntBiititéJiBito, íičŘámaíÓtttb caéčiitBéttjřijrid ttpá,- 
^jcoilíy- ttáiltérd Aíiblttá, tiOA^ept^áiómb ero tecé- 
^rAailiH^a ttepeMbttb tt Mb ytiá^K/ iipeitAb^ 
jjtt^fdnib." HbiiibmHÍn óméiléčínÉeHiEiofi tiáttit) Aái.ittl)| 
« AoeMb MHOrie čyAflítib 6oJií»ílíeio *iíicdlíiO tták 
y^á^y j cáMOnpoiiáBOJiBtto j ttjiit tió BHytiíetiiHj 
íltěMiiaro íi HeoS^yMatítíárd *iy«ciríftá čBo^sřo^ 
tr íiA č^éiiib KóntopafO tídrdBOp^tíO Mtíojfeejcinficř 
fiéjibtíóčníe& iiáltb ďÍ) Xopoúíyuy titáHb M Bb 
icýÁýK* érd dirtopOtíy^ Aáiiittb čeá Mdrb 6bl rtep- 
lietíčQíByioiij(itMb Gbiriib Me^k^y fičbMii íiďimii 
íiobMíiíkímií, ečAtiób iipii tíecj^áBHétítíBijcb Bbt- 
tOAd.xb óoťantčiiítía čaoéťd^ titlJiM^ fiéJiíttieGiitBa 
it npic^imttiočntit otíb 3aKjLK)^ájib bii cé6b hpii« 
mOMb édJlbíitýid MCtíočiiib* dnpé^bAHiitejiiEítidcínĎ 
4i jiy^níe 6bijib dópaóomaHb ; fedř^aób Mtí 

4>ii4dCR0Mb ňyxb údHPttíériiibt/t řyččRÍit řpaAi« 
Atamiiitit it čHCííteMatitpttiedttiá ()acíiojidiketítíbi9 
č^otíap^ j KdrAaŠb dáMit iidóG^tJidtíáAit tínca* 
mejt^Mit j ŠAtiá^yíiAú ftb COBepilléHčíttBy &b 
paatíbixb pd^ájtb Miiitycdntiiai yM^ ít áítaiiíň* 
NO 15é *^ Digitized by VjOOQIC — lyíi — 

JIomohocobI) y cefi BejiuKoá 3Hamoab m 
e6pa30Baineji& nsuRa PoccíňcKaro ^ pasGupaA 
ero^cb 6jiaroBHAHO& cmopoHbi , npeB03H0CHmb 
ero AOcmoHHcmBa cb mnBb&uiuMh mapoMb. 
jjBh PyccKOMb jisuRb , roBopumb onb j mu 
jjHaxo^HMb BejiHROAbnie HcnaHCKaro^ iKHBOcnifc 
„^aHnyacRaro , Kpbnocmii HbMei][Raro; nba- 
^^HOcniB HraftAiAHCRaro , cBepxb moro Gorara- 
,,cinBO u CHAfcHyio Bb MSOópaiReHiHxb Bpain- 
,,KOcniB rpenecRaro h JLamHHCRaro ii3iJRa. 
^fiviAhBoe HpacHopWíe UJHnepoHOBO , BejiMRO* 
^j^bnHafl BaprnaieBa Bamnocmb j OBH^ieBO 
9,TipnHmHoe BHmincmBO ho mepniomb CBoero 
^,AOcmoHHCinBa na FoccmcROMb nauRb. Kmo 
„yrjiyGAHeniCH Bb neMb, ynompeGjiHH npe^BO- 
,,/lHinejieMb oSiuiee (|)HAoco(|)CRoe noHHmife o 
9,HejiOBbHecBOMb c^OBb y momb yBM^Hnib Ges-* 
,,MbpHO lUHpoRoe nojie, hák jiyqiue cKasamB^ 
y^e^Ba npe^bjíu HMbioiifee Mope/* 

r^aBHbiA H omAvmf/imeAhnhim a3MKa cero 
CBO&cniBa , . cocmaBAflioiiJiTH npo^Hyio ochobj 
CJiaBu éro ^ 6e3b coMHbnÍH , RaRb yme mh 
CRaaajiu y cyniB : poeajrtc/neo eso j cujia , 
mejiHHecjnao h jzpnjtjnuocjnb. Ho npii mojiir 
6jiHcinaineAbHbixb HaHa^axb ecmeniHiec^aro 
cOBepuieHcmBa , onb no cie BpeMH , nb iie- 
CHacmiH) , BecbMa eu^e ne^ocmainoHHOt noAy* 
HHjib oĎpasoBaHie; tt co BcbMb nibMb bchro- 
iiy OBb/^OMO 9 YHio xoniH o6pa30BaHHOCinB sb Digitized by VjOOQIC HMCmefi cmeneHn ecmb oGMan^jiBoe sneiue^' 
tiOBaHie BHympeHHHro /^ocmouHcniBa KaKoro 
6bi mo Hw 6bi^o ii3biifa , H3o6njioBaHie Bjiac- 
CH^ecHuMH mBopeHiHMU He Aiajio npHAaeml) 
OAHaBomb ewy 6jiecK)r h 3HaMeHHmocmH , mo 
«6nii>) o6pa6ombiBait ASbiRb bo BceBoaMOiKHbixb 
0(nHouiettíjixl>| npMCiioco6jiHií ero ko BcaRUMb 
inoHaMb VL co^bjíuBaii ero cBoftcmBeHHbiMb 
^jiH MHOtopaajiHHHĎsiuiHxli npe^MeraoBb. EIo- 
*íeMy Bo.tbmepb ne óeab oCHOBamejibHOčnm cHa- 
da^b Bb HbKomopoMb Mbcmb cBoero cohh* 
Mema : nnio npeKpacHbfiuiiH moinb itsuKb , 
Ha KoeMb MMbemcA óo^binee 'řwcjio npeso- 
CxoAHbáuiitxb coHHHeHÍSí, no/ipasyivibBaa mymb 
o^^ab jíjAuih HsGpaHHbiA niBopeHiH yMa , Bb 
KOHxb cjiorb Mrpaemb BaiKHyio pojíK) ,. h na 
AaBafl MamAy ^^^ Mbcma maKUMb coHune- 
BiAMb, HaKOBbi Há np. eROHOMH^jecRÍfl, Me^it- 
IfHHCRiH VL tipoH. HayRH HMbiomb oco6eHHbiž 
A JIH ce6a y^b^b ; caMH me no ce6b npocino 
iiaRb HayRH OHb Ma^o cnocnbmecniByioinb 
yRpameaíio ja3biROBb% 

Ho HiiroGb o6HapymitmB Bb nojiHOMb <:Bb» 
tnh maROByto mucju» aa cnemb ^Byxb paaaa* 
ro A^^iHOHHcniBa nauROBb 9b oiUHomeHm Rb 
Hxb o6pa6oinaHHOCinii u coBepiueHCmBy^ h ^a^ 
6bi npH moMb ^ipeab CAHHeHie o^Horo jidLiRa 
cb ApyrHMb y^oSabo mojkho óbijlo Bucma* 
BHmB aa noRaab ĎJiaroBH^^biH u cjiaGun Hxb 
cinopOHbl I A cHuinaK> sut^ Hymnoe Cy^b^amb 

Jí n Digitized by LjOOQIC — i8o — 

6e3npucmpacrnHoe cpaBHeiiTe PoccÍMCKaro »3m» 
Ka cl) *í>paHHy3CKHMh, i4 npoHanecrnw o hhxTj 
CfA^ Sesh Bcanaro mpe^j^hmA^HiE bIj noA^3f 
moro HJiM flpyraro , 3anMcrrjBya Ha c^ernl> 
^panqyscKaro nabiKa pa^jinMHbia ivibicjiu it 
3aMb«íaHÍrt «l)HOinopbixb AyHuxuxh ero Kpn- 
mHBOfib* 

noBceMcmBeMtíocmt. aawita 4>patíny3CKaro 
tt Bčt)MK np«3HaHHaii cjiaBa tiepBORjiacHwxb 
ceS Hanití nncaraejseft nptío6pt)jiH í^pafíníit 
BěJiHRoe MHOJKecniBO npHBepiReHHHKOBb. Ho 
ecJiM H3WKa cero noȒHmame^M B03Hocamb ero 
fi^o Heóecl) b1) o6MAy BcbMl) npo«iHMb , no oa* 
HOMy jiHiub CJibnoMy k1) weMy npttcmpacrtiTio; 
mo cnpauitíBaemcH : n^Mb ohh Morymb oítpa- 
B/^amb maROBoe neoG^yMaKKoe npe^no^rneHÍe ? 
EcjiH ^páHny3CRoft i!3biHb MMbemb nepňen- 
ciiiBO Ha^l) PyccRHMb nomoMy mo^bRo, ^mo^ 
iiaBb roBOpHmb MHoríe , ceát noc^t)A*íi^ *í^ 
Bb cocraoHMíit saMbHHiTib fib nojiHoS wfepb 
HbBomopbia ^o 6e3ROBe«jHocmM ymoHqeHHw^ 
Bbipa^KeHiit ) tíbRontopbie itiepMHHbi omfiji6qeH« 
MbSiiiHxb yMOtta^iepmafíÍH , a m moro eme 
Aienbe crnóopHbm ^paHi;y3CRttxb mpare/ííS 
čJiOBa M RaRb 6bi cjiy^anHO naň/\ettHt»iH cna* 
cmjiUBbiJí 4>P^^^^ > ^"^M MCRycftO cjio/RehHyto 
»0Mii4ečRyí0 Htpy cjioBb vt cR^ia^oBb ; mo bB 
maROMb Cwiytiab líe oÓMHyacb cRaaty ^ nmo 
cín u. uMh iiOAoGfiMJi npeHMymecmBa j tté 
normu HHRaRb yueijíumh ^ocraoHHCjnBa oao» 6igitized by Google '— i8i — 

pcíHBaeMaro aatiKa , cjiymamb ihokmo ^ona- 
aame^bCrnBOMb , nnio 3pt);iocmB» Apy^aro He* 
cpaBHeHHO fib BwcmeS cmeneHw. fl oxomHO 
npw3HaK), HHio BO <|^paHny3CK0Mb HMbemCH 
MH0«tecraBO cjioeb , KOHMb nbmb y Hacb 
paBH03flaHyíHMxb-, hq cb maROio we no Ma^oé 
Mbpb ^erRQciiřÍK) MomHO 6yAemb npiHCKamb 
mhJcaHvi opHniHajiííHbixb PyccBuxb mepMH'' 
uoBb , pbseHÍw , noroBCtpoKb , kom HaBcerAa 
f^Áfi ^paHnyaQKaru «3WRa acmaHymca 6e3b 
nepeiBO^a. C^oea ne cymb npeAcmaBwraejibHwe 
3HaKH wbicjiež, CyMMa Q6meynompe6mneAi»- 
Hwxb nb Hapoflb mepMHHOBb ,ecinb OAHHb 
Anuxh omneHaniQRb BceoSu^en cwcmeMbi ero 
HA^w , ero npeApa3cyAKOBb y ero wpaBOBb , ero 
BKycofib , ero naBMROBb , ero CBtAbnín , ero 
MoQiAMtmuxvixh HaMeRaHÍH , ero noHamÍH o 
npwpoAb , noAB^pH^eHHQw cmoAbRWMb nepeMť' 
Hawb Qmb noHBbi it KAUMama , ero ywa , 
craojib pa3HOo5pa3HO HSMbHflioinaroc/t ; onb 
saBHCHmb omb caMaro npoacxoHiA^Hia ero , 
jAcmopii/i I BOJiHOBaBuiHxb ero co6biiniK , omb 
xlo^on^emH , Bb RoeMb npemf^e Gwjib h me- 
nepb íiaxoAHnica. KaKb ;He nocjib emoro xo- 
mbmb, HxnoSh OAWHb nsw^h cb moHHOcmíio 
nepeBOAn^b APyron ? Tawb , rAÍ) cawbiff wAen 
«e coomBbmcniByiojnb MemAy coSoio , moírho 
An omHA^í^b, HHioób Hapawaioi^ía nxb cjiOBa 
noAJtOAWAH 6jim3ro OAHb Kb ApyrwMb, Bchro- 
My H33bcniH0 , nmo caMbií^ JlanjiaHAei^b , 
^^HHb| iHAH rommeumomb , ae cMompa ua Digitized by VjOOQIC — i6ía — 

cKyAHóe CBoe Hapfcnie, Moryral) npe^craaBHmb 
.MHoaiecniBO maHuxb c^onb , kqmmI) He Han- 
;^yincH i e/^MH03HaMeHame^BHbixb hh GoramĎH- 
lUHxb EBponeHCKHxb HSWKaxI). CmaAO h3ah- 
lUHee Gy^enil) Kanb fljifl PoccííicKaro , raaRT> 
H ^jiH ^paH£(y3CRaro hsiiIkobI) nanuu^anibcac 
oĎJia^anieMl) HecMt}iniiaro GoramcmBa^ no niOMy 
mo^bKO , HHio HamA^in Hsb HHxb nojiy^ii^l> 
Bb y^b^ib CBoft MHomecniBO c)iOBb^ h3kak)hii— 
níeABHO moMy hjih /^pyroMy npHHa^jieaiainHxb, 
ApiiBHinAHHHb, HMbioir^in cJiHiUROMb uiecmb« 
^ecamb raepMWHOBb a^h HauMeHOBaHia •»(>- 
i£/a4M , Momemb cmambca He HBibemb f,B.mm 

U OCHOTO, HlIIo6b H306pa3Hinb COJLO0AJt; M CHOJLb« 

BO nibicHHb BbipaiKeHm HauiHxb HeAOcniaeinl> 
y Hero ? Il3b nero hčho bhaho, nmo CMompii 
no moMy, Kanyio mu apH^aeivib samHOcmb uh^ 
itomopbiMb Beuj^aMb ^ c^osa , ohuh Beiu^ii hso- 
6pamaK)iif iH ) 6ojit)e h^h Menbe pacn.4o»(aiQm- 
ca. no Heaiy caMOMy HanpacHO nepesb-^rypb 
BeAunambCH no5t)AOK) CBoeio, Ror^a cjiobo oaho- 
TO A3b]Ra ne uMbemb npaBa rpažK^aHcniBa 
íbflpyroMb. Ha^oGno mo^bRo 3Hamb, ecmbjíii 

Bb mOMb UJLK HHOMb aSbIRt) paBHOCdJlbHblU 

K A0Cinanió?H0 3aMt)Haioii;iH cjioBa , h Hbnib 
HymAw 3ař>oniHinbCH, ninoSb oHb cxo^cmBOBa* 
JIH Ment^y co6óio Kanb po^Hbiii u BpoBHbia , 
BaRb 6jiH3Hei](bi : emo 6bi anemujio jRe^anui 
3ieB03MOiBHaro. 

Ho CROJibRo MOHieMb Mbi npiHCRainb sb 
HameMb K3biRb maRHxb. mepMHHOsb , bok Digitized by VjOOQIC — i83 -r: 

Hdpainaioinb pasAnnHUH omnťjbHKsi OAHbxb^ n 
mbxh jKe caMuxb H^eft, k i^oumL ^paHqyaut 
HHHero He Moryrab npeAcmaBsiinb v4-*a Hxb 
daMbn^eHiH ? a emo caMoe oÓHapyMiiiBaeinb 
/^bncmeiiineA&Hyio nauRa 6bAHOcrab. í>paHny- 
8bi Hanp* BceoSiHHMb cjiOBonb «n/iř/irH3o6pa- 
jKaiomb pa3AHHHbiH nocineneHHOcniK Bospa- 
cma, KOMMb Mbi HMbeMb mpii coomBbmcmBeH* 
jBbixb raepMHHa. Ujneuejut^ nrao Ha ^an- 
HyacKOMb Habint) anaHHmb : Venfant qui eji 
au berceau $ A^Jrtjg , Venfant en bas age^ k 
pečeuoKif , un enfant qui approche de Vado^ 
lefcence. ^pyet h JtpHjtjnejib nepeBOAHmcA 
Ha 4>paHny3CR0Mb oŠu^HMb cjiOBOMb : ami ; 
BCHROMy OAHaROmb cfib^OMO, ckojibro SHaHOHie 
CHxb cjLOfib He OA«CHaHOBO. IIpHflinejLb MOiKemb 
pacnoAOflmmb nacb Rb ce6b eb npHH3HÍíO cbo- 

HMH /^apOBaHIHMH, yMOMb^ VLAVL HHUMH npH* 
AIHHblMH RaHeCmBaMH , U CBHSb Mejř/^y HMb 
H HaMU XOmH H CaMOnpOHSBOAbHaHy HO BeCb^ 

Ma CAaGaa h HenpoHHan ; Apy^^ ^® A*^^ Hacb 
Bce , emo Apy^<^ ^jsx. ^aa maRHxb c^OBb , 
RaRb Hanp. ceoúcjneeHHHKhj poj^cjneeHHHMf 
UAK po^uH j pOAHjneJín j ^paaqysbi neuMb- 
lomb HHaro mepMuna , onpanb parent ý neiid- 
pa^iaiou^aro hh jaa^o cín cmoAbRO ómAajieH- 
uaro cxoAcmBa noHamiR. A npHBe^y a^bc^ 
ubRomopoe Mbcmo nab JLoMOuocoBa , r^b co- 
AOBbHHbin Hanbfib HSoSpamenb Bb Macmep* 
cRwxb ommbHHaxb , h nero caMaro HCKyc- 
Hb&uiiá ^paH^yacROu nepesoA^aRb HURaRb Digitized by VjOOQIC ^,ropJiwwíit> «t>íi^»oi| iurt^HHif niCMW^Cjfí we^qpa^ 
^,weHÍ> ^ C^Jiít TQJ^Qca ! |i6q vojta^ ?ía3Pítfili 
^,J^^^AOJ^o:l^ lem^Hrq ^^^ 93J^eí^ae^I^^ v^a 
^yhhmih BwcqyarQ A^peea we^aiiíto, mp ro^opti 
, 603fe QiPAí4?;y ^aqp^iraemlj , wo pasjíííMHa 
^^qepe^Hpftf^mfc , TOQ y^ap^emh cb onipíiipp^b^ 
^j^ina i^pjrwmpti v}j^ pepxy w »!) li^maj ^ ma 
j^BApyí*l?i qpwftmnyiQ nfeqí*i» qpQHaHocuml) , h 
j^meni^y c%^íi«WMti ^pai$wmeHÍ>Ml^ ypnam^D^ 

^j^xp^pmnfe , AP^Í^íí^ti 31 QiqpHeinlXjt ymoMJiQWn 
j^^Hpj^ pmpéAfímn^jiBíiQ , yycwio , piphko, pbsKo, 
:^^X^^^9x VJ^H^Q^ í^YAP^íP? ^M^Qx pqpw^mcpiq.'^ 

ip^txs^l]^ cnoji^^ PacciwciiHxh pyiOBb, mo, xqm^ 
ae^qp^jniR^Q ^ip ht>\)^9.y ^qTQ fl3tiiKb «awb, ^asIU 
^ěp0Q0p^J^^pt^ ^ ]|^ecpa^^iJeH^^Q ^p^j^tjy^c^ara 
^;ipBpo6i«j|b«t>eí íiQ ^e 6epy iia geóii ^^Hasam^ 
iflHtfliíí P0TO ^cm « yAQflJi^WBppíiqi^jibíioí Qnopa: 
|ia CAOm^h PpcpiíÍQKarp flaw^.a 9l3i WecínAí 

YoM.a^t^ 9^w^ Q^a6a^ ^ íí^ pa^e^^Ha^ > a 
^^pHflipíiíl^ ^y^pe^ip ^oaHamW9 31 CKQjifc^Q pp, 
^WH^HÍ^ QÍ^ 6u*^a«Q vjí^^ajiena pnil^ cpBep-i 
ISeHppiita n qoeJiH^y ^íiwxfe «aí\i^ qpe^mfrt 
pTOBemiwí^fl ^^m^ lipKa3.aji« y^^ ^a, caíápiiati 
^t>jife ij iRai^l)i ^IpyAPC)/ pp^^h^aijí, npjipwe C>p« 
•apft M««:sh 6w fflo i<% 6^AQ «awiiie*k np« Digitiz^ by VjOOQ IC iieppoAiib wa^aHÍ w AKa^eMH^fecKaro C a o b a p « 
flSWKíL <|>paHííyacKaro , AHa^eMH«H, oohmhhb-^ 
Uiie ^ro, idem/^y nejiHKWMh MHOí«ecrqBOMh paa- 
I^MT^b ynymeflíft aaSbi^w «Hecum CAonoi 4Ha-^ 
^eMÍAí. r, Ilpo^inib ( *i3Bbcinnbxň AnrAÍé' 
CRÍé 4inmnepamopb), aaHiiMa.BmÍHca ch A^^fi* 
Hftro ppewieHHi ycoBapmeHcmBOBaHieMh aHame^ 
^^l^aro AHrjiincKaro asb^a ^íi^OHcoHOBa Cjiq- 
napjK , QkniipiaAl) tie^oQHiaiomwxlj ub neMb 

Q4:MU;RQMb A^aAHCtJn4» JnniC^HJt^ C^Ofib , Bcb 

^3.b K(3H^K).HeHÍ« npÍMCHaiiiihixb wMb Bb R4aC'' 
^UHecHHxb AHrjíÍHQRitxb nucame^sxb ; na 
«<remb Ďb^Hocmif ^paHuyacKarQ aa^iKei cawb 
Pojibmepb CO3Haemc0, yno^oĎJi^^ ero HHmeMyi 
íiocpeACniBQMb OAnb^^b Awmb no^aiiHifi 6bAWQ^ 
CymegmpQ^aHÍ? cto^ npoéí^M^íOi^eMy (*), Hp*- 

(*} ji5 3a HfiiCKO^í>gQ Jiíunt ^^ ^P^H^y3CKa^Q nepa-^ 
Bopo^ia /' paacKasBíiBaeml)! HĎiROinopiaH (ppaH-* 
Hyacs^aft jiymití^pumopb, j,6ecb4QBaA'b a o4Ha>«^ 
fihx ob SHaMCHiimwMb ao yneHOcmH CBoeft lipQ- 
^eqcopoMtb ^opcmepoíatl) , ii bI) npMcyracniBÍn 
eyo cwaa , Q ób/íwopmH jssmk^ ^paH^y3CKa^'o, 
Kb MHoropad,JiUHHbiMb h secBin^ oSmupHbiMb 
^Bb^biii^Mb c^ohmL o6£^ oh^ npiiicoeAMHAA]^ 
fme rAy6QRoe ^syienié asíiíKQBbf H inomb^^ 
. ApyrpH yinsepAMiTieju^^o apunHCMBa^ui ^pan-^ 
%y3cit^QMy iiap£i«iii0 Bp^i^HK)^ ci^y^HOCmfa ; na 
^MhI^h Btec^Ma ^aji^Kij^ omb niQro„ ^mo&b pa^- 
^yH^Aani* o hcmI) ^bí^y^y^^craopoHy, y^^BjííiA-. 
c^,^ino^p£(H^y3^ cb m^KHÁib HeuMO^bpaMMb 
^CKycci^^OMb ymt)A^ mííúx noA^doaaniBCfi ^ nmq 
pipy^HQ A^^e ^í noÁoapbBaiHb bT) eto 6bAaiQ- 
?ími, « e^ HHÍt^íě WÓ*HQ ^íáJiQ il^ WQ»|b yAQ-- Digitized by VjOOQIC — i86 — 

B^a y Hmo maRÍe opnrifHaABHBie h RAaccHHe- 
CHie niBopqbi , Kanb Hanp. MoHmecRBe , Ila* 
CKajib y Eoccioemb, MacmepcHu yMb^u BOSHa- 
rpaAHniB maKOByio b1) c^OBax]b cŘy/^ocmb 
Hpesb ucByccmBeHHoe Bxb npii6HpaHie u Ha^* 
viemaii^ee no Mt>cinaMb pacnpe^bjíeHÍe , He« 
jiMt)Baiii BOBce HyiKAbi opH^yMbiBaniB j^ák cero 
HOBbie u A^ moro HeÓBiBaAbie roepMHHU. 
BecBMa Hacmo c^ynaemcH BUAbmB, nmo mchb- 
me Hewe^H nocpeAcniBeHHBie co<iiiHiime^ii Ged- 
npecmaHHO BBOAflmb hobbih ojiosa j no moMy 

mORMO , HHIO CJlHUIKOMb nO Ce6fe HeMOII^HBI , 

Hrno6b on^OAoniBopifinB a3biku h OiKHBuinB 
c^orb CBoft CHacniJUfBO npmcRaHHúMH BBipa- 
meHiHMH. BojiBmepb, npe^BHAbsinm^ RaiKemca, 
HSAaxH ucRaiKeiiie ^paHnyacRaro AdBiRa , ko- 
niopoe nocmiirAO ero Bb Hy/^oBHiqHBiá Bbftb 
<I>paHny3CKaro nepeBoporaa , ne CRasa^b au 
Bct)Mb oxomHuuaMb ^o noBHanb cero po/^a ; 

Si vous ne pensez pás , créez de nouveaux 

mots (*)? cmoBĎpHniBtfA , RaRb yaiiaBUiH ero RopomKO. 
Ohm saMhmwjíiíy Mmo flabiKb ceň umBaIi He 6oab* 
ine 28^000 cAOBbj uab ROMxb iy70o KopenniÁxb} 
Bb HBMeqROMb' Hce HanpoinHBb moro Haxo^H- 
AOCB 8<>>^oo mepMMHOBb. TaROBoe H3*iucjieHÍe 
c^bAaHO lAMíň. 6bjao |ie Ha y4aHy } Moxiao no- 
B^pumB «xb CRaaaHÍA no CAoaapflMb o6oHxb 

ASBlKOBb/^ 

(^) T. e. ecjiH BBi ne xomHine MBiCAHmB> coaH** 
^aurne hobbiíi CAOBa* Bigitized by CjOOQIC -~ 187 — 

Hcmo^iHHROMl) 6oramcniBa h BMfecmb bo3^ 
aBiiueHHOcnTH P0cciHCK9.ro H3%iita MOiKeinl) no- 
HecmhCH mo HecpasHeHHoe y;\o6cmBo , cb Ro- 
lAuh Mi>i nepenocHMb ajhuiíh aabma CjiasAH* 
CHaro cjrosa w oĎopomu sb namb coGcmBea* 
HfciH , H maKHMb o6pa30Mb Bcer^a HMbeMb y 
Qe6^ no/\b pyKOK) ocoóeHHoe ciUHxomBopHoe 
HapbHÍ© A^H ^pe,2^MeI^0Bb BbicoKHxb m mshiu- 
Hbixb. <l^paHqy3CHQ& me ^npiiKb a-^^ B03Bbi« 
lueHHt)Snmxb Mamepíá He HMbemb Hnaro 
AduKa 1 iiaRb npocmaro o6ii]ieHapo/iHaro. 

CjibAyiomie Hanp^ wab FoMepoBon H^í^ 
a^JU £3Jiinue cmuxH , h iiepeBe/^eiiHbie /^ByMA 
paaHbixb Ha^íň H3BbcniHbiMu ADHimepamopa- 
MH) noc^ymamb jiynmiiMb ^OKasameAbcniBOMb 
CRa^aHHOMy* 

Jífia^aňmiit ompoxií ceK ^>C7^ cmpainubift 

omniň BH^b/ 
H cmaAii) u sc^vu^ m^A^i "^^Mb pamunH% 

ceif noKpbimb « 
3/7wf rpeQaub lumuaRa xújfetiAeJHZy onepeu^ 

Hun , 
Bcnjfmi i^aopz cůoň oSpamnAis^ nycRaa 

^BniCKiň KpuRb , 
U xb AOHíi MarKOMy npnc^iiJKUHUu npn^ 

HnKJb* 

Bo 4>paHqy3CK0Mb me r-na BuinoGe ;ie-* 
peiOAb : 

yvVenfant, a Taspect ďun pere qďil aime, épou* 
iiVamé par réclat des armes et du paaache me** Digitized by VjOOQIC — ^88 — 

j,na(^ant et teprible qu*il voil flotter au sommet 
„du casque , fe rejelle en arriere , se cache dan? 
„le sein de sa aoiurice, et poušst? uu cri d*t?ffrQÍ/^ 

CBepxt raoro Mbi viMheub HecpaBHGHHyio 
pwro^y 3aMMcrnBOBHinf» lísb flpyrHxb flawKoeb, 
Qco6enH0 AP^BHHxb, 4«H0íiie<;mB0 sb Hai^iOHa^H- 
poMb Ayxb cQcmaBjíeHHbixb c;ioBb , w Komo-* 
pwH He epe^amb h« wa^iQ opnrHHaJH>nocinn 
PyccBarx) aaMKa, Hanp, JiwáoMyApie ( phj- 
losophie) , ^aHOHOncnyccm^o viah Jipaao* 
eíiA^Hie (jurisprudeuce) , ooeHOuaHajutHHKii 
WAVL /lOAHoeoA^^^ (Général), caMOnyecjnaie 
(sentiment de- í©i - méme) , ceoeHOp»tQjnie 
(interét), oa-MfOAepmaoHbiH (autocrate), nepeom 
poAHniH (pr^rnier - né) w npos. n npoH.; Bcb 
cín w HMb noAoGwbiH cJiOBa cb nepsaro na 
HHxb ?3r4H/^a cQ^epmeHHQ ipcflixQMjr 113b 
waqb 3naKQMí»J, 

Kb q6wjiíío «3wna Poccii^CKaro na^Jio^ 
^Hmb maKb^e omnecmH HecpaaHeHno OQjibme^ 
^íicjio HauiHxb yMeHbmwinejiJUHbixb , He;*ieA« 
naKQBoe JAMhemcH bo ^paH^yscRQMb, w maHo-r 
Qbixb ^KO BmopocraeneHHbixb yMCHbiuMme^b-. 
Hbixb) Bb HOM Mbi npeBpamaeMb na npow3BOJiy 
ijaiiieMy GqjibmyiQ nacnib cymecniBHineJibtHW^b 
HMerilj 5 maKb na npHi^bpb y^o^i', Bb yMeab- 
mwraejibHOMb Gy^enib AQMHHit (^mo ^na^nnilji 
une petitQ jplie rnaison) 5^ a ipb ApyroMb yMeub- Digitized by VjOOQIC ^ 189 — 

HMteml) 3Ha«ienie > vi mo^fto mo me nmo ha 
^paHt^yáCKoiwl) une chetive maison, une bar- 
taque); ^^i^jďih ( gar^on ), mojilhukIp (petit 
gar^oa) , MaAhHHiuKO (un gar9on de rien). 
Kb npeMHOrMMb HMenajMl) npii^arame^hHbíMl) 
M HapbqÍHMb maRb iKe opM^aemca ýMeHLiuM- 
ine^bHoe^ nanp. npHjiararaejibnoe mcajiibivi^ Bb 
yiněHMUHine^bHOMb HMbenil) Mejunosajnuiií ; 
HopojnHÍH , KopomHoea^ftBin ; a Msb Hapb- 
VÍH ueMHoao cocmaBjíeHO fib yMeHi>meH<^ 
HOMb BM^b HeMHOMKo ; jnpyAHO , jnpy^^ 
ueuAKO M íípo^., - BOJibHOcmB, npoMCxoAflU-íart 
Omb íípaBHjibHaro Hauiuxb cjiobI) o6pa30BaHÍ^, 
H Kornopafl , no npMHMHb niOMy npomiffiHOn , 
lie CBOHcmBeHHa hh Ma^o H3biHy ^paHi^yacRO- 
My. OĎcmoame^bCinBO, Koero ne Mory a yMOJi- 
^amb , roBapa 06b yMeHbiuwiiTejibHbixb , ecmb 
íipHmoMb maKOBoe , nmo KpoMb conpameH- 
Hbixb cb »iiMH npe^ecmeft, omymHmejibHbixb 
A^a BCHRaro PyccRaro , Oflb csepxb moro 
jKMBonucyioinb eir^e m caMyio M^eio m nyB- 
cmBo* Hanp* uab cyi^ecinBiiiiie^bttaro cbihi?^ 
cocitiaBJíeHo cBíHónib vl csihohhhi^ ^ A^a pa3- 
ttbia yMeHbímimejibHbi^ , nocamía na ce* 
6b omne*íamoRb nyBctnBa it noHamia po^a* 
hiejibCBoft ák>6bh ^ Rontopbia ontabiBaiomca Bb 
cepAt^b HiAtnÉimeÁe&, Bb nO|i\inBepaiAeHÍ> ma* 
itOBoň Mucjiit DpUBe^eMb d^bcb cmo^bKO ncbMh 
tisabcttittyio ^^MUittpieBa nbcHio : 

Cmottemb cii3oíi tOA^So^Hitup 
CmpHeml) oa!b iá ^eH^ h ho«íb > Digitized by VjOOQIC Kro MiíAěHf>itoň 4pi/M0HnK% 
Otn^iemÉJili ^a^eKa npoHb. 

OhIi y>KB So^ttiie we BopKyemli 
H niuůHHHKH He K;i]oeinl>f 
Bce mocRyemt , Bce roptoeml) > 
H mHXOHtKO cyiesu jibemb. 

Ch H^}KHOu ešmnn Ha ^pyryio 

IlepenapxHBaeinli ohI) ^ 

M na^pyjKxi/ ^oporyio 

m^^tmh Kh ce6b co ac^xl) cmopOHl?* OhI) ko mpačŤC± npHJieraeml) ^ 
Hochťcz Bb nepBH aasepHy^b; u npo^. 

yBeAH^HmejiiiHBifl cjiOBa ^ah cymecmBiiiTíe^iii* 
Mhixb M npM^arameAbHbixb h m e h b ebinfe 
maKwe hc MajiOBamtioe npeHMymecinBO Pec* 
čÍHCBaro fiShiBa nepe^b ^pannyscKHMb; moaié 
caMoe MojKHo CRaaaniTi m o6b yHalI]^aIrie**B♦ 
Huxb Hamuxb c^oBaxb* 

Kb HeMajion maKme nojiBsb A3bitta Há* 
mero mo«ho npunHcainíi HeAOcmainoRb Bb 
KeMb ^paHnýacKHxb HJieHOBb, Bomopbie Kpo^ 
wfe moro nrao He ^onymaiomb ^bjianiB ab pt)% 
^ieHiHxb ífdBopoinBi nooGpaany AP^^i^^^^xb hsiiI- 
jtOBb , HaBo^HHiomb eiqe caMyio ({)pa3y 6e3* 
KOHeHHWMb MHomecmBOMb hh ifajio ue ny- 
HfHbixb HacířiHqb , H^enoBb u MtcmoHMeHié 
^ , de* , du , ;V , tnoi , 2/ , i;owái , noui y ěllěf Digitized by VjOOQIC U\ la \ les H que , Geab BOMxb ^řpaHi^jíaiii 
cmyjiumb ne MorymL. TaKOBoe Hey/io6craBo 
oco6eHHO aampyAHHemb Hxb pfi KpaHHOcmH , 
npH nepeBO^^t) cmífxoinBopeHm /^peBHHxb hjiii 
Ht>Koniophixb EBponencKHxl) aawKOBfc. CaMwít 
6o.AbiuoH pasMbpb cmuxoBb , RaRb ^pani^ya- 
CRHxb , maKb h HHBixb Hai^íár, irtecniHcnion* 
Hwfi ; pb^KO OAHaKOHtb óbinaerab , nnioób pb- 
HeHiA , Hsb Apymxb HSbíHOBb na ^řpaHnys- 
CROH npe^omeHHWH , ne rapeGoBajiw ropas^o 
6o.Ai»uiaro ^KCAa cjionb^ nem^ÁJA crojisro nxb 
Bb noA-AHHHHRb HaxoAHinca : noejiHRy ^opMa 
Hxb pb^eHin cmojibRO me cjiomnaH, CRo;ibKO 
j ApyrHxb ona npocma. Bo3bMeMb ajih npn- 
Mbpa nepBbie ^sa cmHxa EHeu^bi , Romopbie 
Byajio Bb nsfibcniHOMb CBoeMb co^nHeHÍH : 
VArt poétique (IIiiiniHHa) aaivibHiijib mpeMa 
bAb^yioiLiiiMu : 

Je chante les combats de cet homme pleux 
Qui des bords d*Ilion» conduit dans rAufonic, 
Le premiér aborda les champs de Lavinie. 

n tipn BceBtb pacno.AOmeHiH cboomI) nepesoA- 
^HRb onycntu.ab HaxoAHU^eecii Bb noA^HHHH- 
xb BecfiMa cyu^ecniBeHHoe očcmoHmeabcniBO : 
Ao eojii cyAeót éisymaec , c^iofia HeoGxo* 
AHMUA Bb ^epmemb Iloeina. 

Bomb eu^e f^^gjToví npMMbpb : Lé vtai 
favoir ( npHMoe SHanie ) a été de tout iem$ 
OfCROKH 6bi;io ) le pilote le plus fur ( caMO* Digitized by CjOOQIC ^ tg^ ^ 

řjřjř otUges ( 6ypík ) dé Itt vit ( HHimeňcKiUcb)* 

tytííh coBepuieHttb jimuIhiji íí ^aá kadí) tíri lib 
*íeMy He tipurOAMhiei Bcero 60.1 tje o/^HaKOHil» 
tnpeóyeinc^ oral) iiabiROel) , »inio6b OHit itp^A* 
ciríaB^itjiii paayMý bl) caMoft CRopocmH %i 

CKO^bKD MOíKHO ACttW BáawMtíblA dOOIÍlHOllie* 

jHÍa CJiofib) HMbtoii^MxCíl b1> co«iMHéHíit «aRa» 
ro HHÓyňb pb»ieHÍit* 

Mejfe^y CBOHCtiiBaMií, AfcjiaK)ítj[ttMii ^ábitib 
Haiul) ctno^bKo b1) no^bSy cbok) om^wHHBiAib 
oml) <I>páBny3cifaro > SHaHHritejibúbHuleě bÍ) 
moMb coctnoHinb , ^rao pacnojiomeHÍe čjiobB 
cero flsbiRa nó^HHHeHO cmporwMb šaKotiaMb 
aHajimiiii^eCRaro nopa^Kaj Korat)pbift OHb mch 
memb ocmaBHint* mojibRO hb hbRomopwxb 
ocoSeHHhixb H"^ipe3BbiqaMHbi3čb č^y*iaaxb ^ it 
mo eii^e CBasatiHbiKt AiHOiKeciíiBOMb pa3Hbixb 
ycAOBÍH H orpaHii^eHÍH j Merii^y ítifeMb ^aičli 
Mbí no d6pa3t](aMb AP^^^^^b ^át>iKOBb Ab^ 
jiaeMb ^ ecjiii h^ cáMOitpóífšBdAbtítíé ^ iíid it9 
MajióH Aibpb cb fiéjiMROH) cBo6oAHOctníio Cí^fe* 
jifcie ab pb*íeHÍ^:fcb M3BOpontlbii > COfibmyníji. ob 
jHauiHMb yxOMbj p^ÁA tapMdHiM HáčmpoéiiHiiiMb* 
Bb ceii (|)pa3b naitp. Bóelb coMoúpHJíti ace^ 
jieHuyio (Díéii a créé ťuiiivers) ^pani^ysy 
ne no3BOJitiraejibHO CAbjíáinfe icaROsyK) Ait6o bB 
•jicBaxb tiepecraaHOBRy ^ M o6e306pa3HBb co^ Digitized by VjOOQIC ^— 19Í — 

npe/^cmaBjíHemb Bb ce6b noA^CMamee ; ona 
cyiqecniBO codu^aioi^ee : a cjiobo úcejieHnaM 
ecnifc CHasyeMoe^ HHbíMK cjiobemh cymecinBO 
comBopetíHoe. SanaMaeM^A oóbuMnc chmh cao^' 
BRMK pcuH noanaioincBc bo ^paHqyacROMb no 
oy^HbMb AHiUb CBOHMb MĎcmaMb , npe6biBait 
Bcer^ HenaMbHHUMit Bb OROH*iaHia CBoeMb* 
Ha PyccROMb, HanpomKBb moro, c^osa Bo8'h 
R ecenenuaji HMbiomb Bb o^HOMb jiuuib 
eAHHcmieHHOMb HHCAb nAmb pa3^H?Hi>ixb 
0R0HHaHÍ& , noxadbiBaioiu^iixb acho BdastBinee 
c^Ofib omnomeiiie sb cuHrnasoMcbí maRb nmo 
Bb pasHOCKaxb, moíHo Kanb sb nepecmasAe-^ 
uiRxb j Pocci&cxaro A3BiHa pb«ieHie Momemb 
no HMbK)ii;eHca sb moMb Ha^oÓHOcmu cocma'^ 
BACHo 6i>iim» pa3.Au«niiiiMb o6paaoMb. He Ha^** 
Mmwínb OAHaHOiKB f^AK cero ^^yi/ieLinh y xaiib 
i&o Hbvomopbie HHOcmpaHqbi nHiuymb ^ Hino 
X0HcinpTRi](ia Hauiero H3biRa He orpaiR^eHa mhl* 
xaRUMH ^ana^daMH ^ n nmo jiHUtb 6bi c^OBa ^ 
bxo^u^ía Bb cocmaBb pbneHiH , Bcb 6faiJiK 
na AiAVfi j Hbmb HHMajibífmen Ha^^oÓHOCinic 
atóomiinibCAy Bb KaROMb nopn^xb onb pa3Mb<^ 
u;aK)inca vt KaKÍA Kcnpas^Aioinb AoaiKHobtnii. 
TaRoa - mo cjiobo , roBopamb HHbie , nocmaB* 
•^euHoe Bb Hanajib <|>pa3bi) moHHo mo we caifoe 
npe^cmaBJLHAO 6bi co6ok) ^ ^Bor^aób omneceHO 
6biAo Ha ea Roneqb; maRb vmo Ror^^a ópocHmb 
Bb mxRuy nepeAibxuenHbiH naftb hh nona^o c»«a>* 
Ba Rauoro Huóy^b pbH«Hxa, u BUHniiamb nxb 
No 15. M Digitized by VjOOQIC najAůMy Of;nh núCAÍy ^pytnxhj ntiuh AontApe** 
nhie Sí/ijLemhiy mo CJiOBopacno^o)K.eiire no^iiíti bo« 
Bce HO notnepnnrab omb ^inoro Bb npaBM^B- 
Hocmu CBoeíi. Bjr^y«nr niBep/^o y6b«A6Hí>*9 *írno 
H3biKb Hauib ^y/K/tb maHosaro CBúíBBO.YhčmBa > 
H Hmo OHb He xo^emb h n& Momemb novib* 
aoBarnbCH' cmpam^oio Buro/^oio sampy^Hamb 
6edb BCARoft Hav^oĎBOcmsi nonainie c^ynia^^ 
ioi£(aro HjiH HHinaioil^aro fiénpaBHji&HO paa*' 

6pOCaHHh1filU Č^OBaMH U CaMOBO^bHfaIMl3 ROH* 

cinpyKq*fii -cocmaájieHieMb , a-^h noAHpbnjieH?^ 
ČKaaaHHaro paaGepetib niuKecJibAyfoiL^íe lípu* 
Bubpbi no CBOTkctttBj HdMRa Poco^ácnaro: Hh m^^ 
^Ai onjiauHéaAH eopecJnHyw KOUHuny^a^p' 
HHca. ^Á^ cero nóB^kcjneosameAJbHaeo nH^a 
ínaROBoe c^ioab pacno^omenie Ka^eiiíca 6biiiii» 
caMoe ecmecmBetíHoe; noeCi^H /^a^HMb ceMy pe« 
léeHiio vMok o6opomb, lao cMuc^b ero hh Ma^o 
omb moro He nepéMbuumcH : ^fiipnuíca eo^ 
pecjnnyw KOHHHHy ojtjíaHHeajín HÍHM(J>átt 
moHHO xanb h fib c^padb^ maRHBib o6padOMb 
pacno^omeHHoi: ropecjnnyw /Hu^Muca »a/#« 
HiiHy o/tJiaHHéajíH HuM^m h^h Hhm^jsm 
CJfjiaHHůcíJtH ' j n o ě 4 H R y pas^HHHbiit cjiobIi 
OROH^$,iiift , 03fía«iaiOu;ia na^eiMU .HMeub ii 
iBpéMeita' r^arojioBb noRa3hi«aiomb y Hacb 
BsauKHóe Hxb coomHoúieHie , xomfl h Haxo* 
f^nmcn onb Bb ubaornopoMb Apyrb omb APT* 
ra omÁa^eHíH. Go BcbiMb mbifb nptíBe/(eHHbi& 
BHiRe *cero nópiTAC^b G^OBb Hecoo6pa3éHb cb 
AyxoMb P<K:cxBCRaro xsbiKa : Hhm^ju A^Ť*^ Digitized by VjOOQIC Mueď óJtÁíXKH^nÁu HOHHHuy éúpěájítuyío } 
1/íAVi eii^e InáKOfibin: KonHHHy ítiíM<p3i ojtÁa*^ 
HHBaJíH ^aípHUca eópeú^nH^H^ noc sb ttpe/t* 
ííocÁÍtAHe& ^pAíib tÁúTOAh j HdčiitaBJíeHHbill 
MeHii^y- to6cmBětíííhiJíth ú Cyu^ecmBumdjiBiibiMb 
ItMeúaMii ^ BOfidé ne Oiipěf^hAň^iúh ^ ňh Homo; 
pot&f íiáb o6oHxb típeAúo^mvítitě^híiú oiíijho* 
tvímCňi á 6l) tiúcÁhAMik tlpiiJLaraiíie;Li>HOé 
CjiHmrtoMb ÁajieHd omHecéíiO omb dBoerd dyi^e- 
emBUiíieAbHaro ^ sb aáBiíCHMocmit Roero Bcef 
tf^SL HašLOAHiííCAi Bomb it ApJ^i^ A^^ lipuiábpai 
pBBHo íiorpt)maidi4ie tlpomitsb AY^^ ii3UKa. 
IK) líibMb me čaMbiMb tlpa<íilBaMb t 

U čBlbniAoít 4l^ep^ Éaopb fietítpdBOHi ^ 

Siá ji HiíiHeé dy^emb ^ itámemcrt ^ rtOHWbíBaiiít* ^ 
Umo c^OBOpačnojiOiK6Hi6 Adiaitá řcK^qí&pHatd 
liMbemb gboh no^OAiiitíte^btííiie sáBO^Hu^ n nmo 
iidBOponibt Ví ňepecmaiiOBKit ýtiompeÓJiHiomcA 

torjiaiiieHiii c^^idrá co cnipacínHitoH^ kAit Máito« 
^ei](b AJiA padHOo6pa3íit4 Ilpocitio Bb lioBb« 
fmBOBaiiiejiBHiiixb BH^a^cb ito^b Maiileťd jt^biitá 
tto^mit maROBoiil BCero típemffi tioMbii^aémcit 
Éb pb^eHÍM rdB0pAt£(ée itJitt /^bitciitBjfidii^eé AÚufš 
^ro ý ft HáKOkeiJ(b caMBiH típe^Mémb Abftcnmi^l 
tttííHb hJHo MffM €Ab(^)rioinli OAHb iUk /ip/f teMii Digitized by VjOOQIC — týt — . 

ioAhmeio ^acmiid c6ó6pa3H0 itopHARy speiíeŘiř 
u npupoAbu Bb CJiorb me 6oAhe ottvuB^eHHOMh^ 
ií T^h cmpacma opainopa HrpaioraT) nepECtt^ 
cniByioinyio po.iB , meneHie Mbicjien coo6pa->' 
xtaemca co cineiienbio BantHOcniH , RÓmopyi^ 
tipe^Memiii muhioiah hh BOoGpaaieHin. 

BcrfROMy MáfitcmHO, nmo caMOBamHt)&miŠ 
npeAifentt) b1) opamopcKOMl) npe^jiomemH eciriii 
ujiH rio^jiejKamee, hjih AtScniBÍe osHanaioinTík 
r^arojib, HJiit Hapbqíe, Komopoe nsoSpsimeiemti 
cnoco6b fiih&cmBÍHj uáía neLnonev^h cnasytmoe ^ 
cL HOHMb npe^Memb ^bucniBiH Bb inbCHbfii^ 
nielvi čBfldUr H nia»b rjiarojib ^ uapbHiOy noA* 
jLemaia^ee , cRaayeMoe , ynpaBjíHioiu^ee ero, no- 
nepe&ibHHp 6yAynib daHHMamb nepsna Bbnpe^* 
4p^eHÍH Mbcma, CMompa no Mbpb uxb Bam-^ 
íiocmu nh omHOUieHXH Hb r^asHoá qb^n ro* 
Bopaiqaro. 

Umo ^3b Aio6Hinejie& cjiOBecHOcmif na^ 
^Haeaib npHCmyna U^MqepQHOBont pbn^ii npo* 
mHBb KamHAHHbi ^ Boinopo& Hbi<oinopi>ie om-^ 
puBRH maKb yXaHHO xiepcfieAeubi JIomohoc(>«^ 
BUMb : ^j^oHoJib 6yAeiiib , HamujiHHa ^ yno* 
9^^nipe64Ainb Ba0»3Jio. mepnbuíe uaiue?^^ 

8Hů,HífmeMmhůmíň SAbcB npe/(Mi|inb na^ 
pWfe BpeMeHH y 03Ba.Hů.iou}^ee Kpánne^ mep* 
líbAHBOcmKi McmomjeHie : aY^ucl nepio/^a eemB 
^BCinBO HeFOAOBaHifl u HemepnbHiHy |t mané^ Digitized by CjOOQIC " ^ tBJ -^ 
)Ěúě ^yiBčmBd Hspamaémcii * bB tei& ^ašb Kf 

HHB1MH CJiaBdAIU^ HBTRb 40H0««^ ÓyA^Ulh f 

y jtoJnpeÓAétmj^ eo >3^o nocmaiiAeHO HHiKe, vi 
itor^oSBi no HyHiAb u ropadAO eu^e moco a^^' 
ji&e §himh omii«ceHO ; noeAHKy ecAH Beroi* 
Ajiomb na 3wioynoinpe6jieHie ^ nro oie óojibqíq 
no inoMy, nmo ouo cjinmROMb a^-^^^^ speMU 
npoAO^majiocb. Tepjťbnie uauie^ npaB^a Heo6* 
xÓammo AJiH cMwc^a, ho oho no CBoewy m1^^ 
cmy HMbemb ne 6ojit>a{e Kanb BniopoQnieneii« 
«yK> CHJiy, 

^^KoJih ÁoAeo ynpníieamh cmaueiuh 
i,Oi7z2» uacTí cie jneoe Ciuieucjneo ? ao ^eeó 
^^noaceaAJíJnhCJt 6yfl,eiiih neoÓysAaHHOfo 
pjjneoew jipoA^p^ocmiw ?" Emo coBepmeniio 
xnomb me caMuň npemKiá xo^b ;^ noejiuity Mh|ř 
dAt)Cb BMAHMb my me caMyio ocHOsy aubiCAefr 
n HyBcraBÍH : nojih aúaco , ao n^eo^ 

^a^be: ^^H^h ho BOSMyímaemb me6H hóh- 
i^Hoe 3auj(ifii^eHÍe ropu na.AaniHHC!io]i , hh 
^cmpama okojlo rpa^a , hh cmpaxb napoA*^ 
,,Hbiň y HH cmeneHie Bcbxb a^^P^^^ ^lo^en p 
.9,iiH KpbnKoň napay^ib A*^^^3onacHOcmif co* 
y^ĎpaBuiHxcH s/^hch Cenainopofib , sh Bdopi>i p 

5)HK JIHI^a OHblxb.^^ Bb Ceih BQnpOQMmeAbHOH 

ft)QpMb , eii^e 6oJibe npuA^^^^A cisjíy pb^M ^ 
Hacmnifbi HjíH y ne p hh HdoSpaHiaiQinb He- 
npeoAOJiHMoe KaiiiHJiHHHHO ynopcmso $ nao- 
HmeHie Beu^eá , AOAmeHCjnhOBeLBoxiAxb ero no* 
M^ĎaniBy BHJiio^eHO mymb sce 6e3b ocmainRar.. Digitized by VjOOQIC ^ $98 ^ 

ptotitimm MBHm.^^ T^iarojih Hyeicmeyemi^ \ 
liomopuft dAHnMaemb sp^hoh oaMoe dnai iiinejib^ 
jpoe Avi\\o , daHHMaemb h noHoinHbftoiee Mfe-i^ 
cmo bI^ pt)HeHiii ceBib; ero mowho ^awo c«ri^ 
inam^ sb caMOMb Ha4a^b nocmaBjíeHHbuil:) i 

pb^HÍfo mo^bHQ fi^Áň oco6eHHaro ero BH/^a« 
To me caMoa aaMb^ame cAb^aeMb mbi ho 
Ifoo^bAyioii^c^ (|)paát>: yyVÍAVL mbi ^e BH^Hiubjí 
,)Hino y^ie Bcb cín caHoatfoibie MyiRH mojibKQ 
,)0inb Q^HQŽí yMbpeHHOCmif ab coafecrau cbo-» 
,,eé yrtepmwPíiKnnb mcQM 3€^roBopw,^^ 

jijKoro mw nab wacb naemb , ireiiiQpKift 
i,6m ho 3Haab , Hmo nib^ íiwHbuiHeft u nmo 
i,iipoii|4oSf- HQHK '^bjia^^iby r^b 6BMb h re^ 
y^Huxb ^lo^en ca3Ba4b| ^ icfiitíe ^Ml^^b oq<> 
,,Bbmbi«^^ Bomb oScmoaipeAbqraBa^ KO$Oy nmo^ 
^A^k , HaHí^^ J^ nauie } uxh npe^oni&B^AH* 
lómb íobxb npem^e r^iarojtOBb; noe,nii«y cín 
pQqjib^Hte rQpasAO 3flt)Cb MeHbuie dHanamb 1 
fieaiajiH npiiB^/^ennia^ Kl^cpionMeiilg 1 ^wapbw 
« ^ac«i«na, , 

^^ směněna ! o Bb^b !** 3Abcib nbmli 
^fsyxb paciío^omeHiň , noe^^Ky ^ mo n ^py* 

r X,C^imml) npaino'Bt)Aapmb, RoHcyjib nra 
liWrtwlBb/ft 3Ao/\bw eiíjé ^wwerot?^^ CmonBib Digitized by VjOOQIC moKl^fo ^itmama^io HanQMHiiinb ce6b CRa3aH« 
noe Bbiuia cero ooBOHcmBeHHOM adimiy Hauie* 
My KouoinpyHniM opamopcKoá cfiopMbi, Hino6b 
caMOMy MdBAeHb npaaujia -^ nHino h roBopiQ^ 

>,OHb aaHocHinb A©p3CRyio cbok) Horjr hh 
„Cenamb** ; enio o^cnioame^LtírnBO Mbcma ^ 
CeHamb. 

Mmo oHb Abjíaemb maMb. „Ónb yna- 
^lyCmeyenib nb cy>iiA6HÍHxb cero noHmeHuaro 
)yCd6paHiH| OHb 6pocaenib Ha BamA^ro H3b 
y,uacb »poBOwaH(Ayu^^<9 cboh naopbi/^ Abjío 
HA^nib o AbňcmBíH, no leMy caMOMy warovib 
H DOcnraB^enb^ Hanepe^H $ npeAuiecniByioii^ee 
jKa eMy libcmoHBfeiilQ npiioGi^eHO Kb rjia- 
rojiy eAHHCniBeHHO a«^a ^(Mhiueá ero acHOcmH. 

^,A MbT, npnBfldaHHUQ sb pecnyGjinRb , 
nMÚ Ayi^MM^ ^& npHHecmH AOO^^i"<>^HyiO 
,,«epiiiBy^^ H npoi. ; aAbcb HHoe yme c^obo* 
pacnojiomeHie^ Opamopb p^rnnaemb ce6fl anpa^ 
kb Abjíamb y«opH3Hiii; ROMy t Hcnpa&AHioiij^HMb 
laaiHbňmTa rocyAapcmBeuHiafl AOAiRHOGinu. 

Hbmb RaAo6Hocinit y mamenicfl j npoAOJi- 
JMmb Aa^be paaóopb ceft Vhnn y nmoSb noA* 
RptinHinb ucmuHy Hamero noKasaHiii Épaa^ 
cyrnA^Hiif HaxoAHMO& y siacb coaSpasHOcinii 
tna^eHia CAoab gb AiiBOcmÍK> opamopbRHxb Digitized by VjOOQIC oftpaaoRaBM , Miftiioinb 6oji!be omAwmmaeAK^ 

Bfalň BHbuiHIH BHAb ^ K HecpaBHeHHO pa3H0»- 

o6pa3Nbe ^^paf^qfSCHHxb* Bb HHxb Bcero jt«N 
^e pacnoauaiTíK pOAnniewiMibiH^ ^]nejfciiBbi&^ 
3HiHntr(ejif»Hwft H nTBopHmejibHTaR na/^eaiH. V 
»acb HMtenrcH cpe^Hlft po^b , Komoparo n 
c^t)A^ ombicHamb bo ^paHnyacROMb inpyAKQ* 
'S^paMDjyaw OAHHaHOBo r^Bopamb npo ^jni^Hny 
m ineHíj^iiHy *o» ýils^ FycoBO&Bie HanponiHBb 
ne cM^ui»Baemb Bb o^ho a^& paaiuaxb pcv^dw]^ 
e HaauBaemb , Hor^a pb^ib H^emb ó Myu](K« 
^t> : ^^a CMHii / nor^a aee roBopninca o m^n^ 
lUMHb : tf/r ojM^ft / nrao cawoe He Majio co* 
^b&cmBycMnb npaainHOcniii h HCHOGinH fíb^m. 

Mbi inaK?Ke Bam^iH mapny; npnmjidbiBaiiiib 
nb rjiarojiaMb nocpjeAcmBOMb OROHnaHiá 
séHoriif OHiHOiaeHiH ^ se yiiBOiKaa ^a^ cero 
CJiofib y omHomeuiA cín ii3paaiaioa^if«.b. - So 
^paxii^yscKOMb aabiRb Ba^oÓHa ynompaSftiiOi 
^jia BcaBaro omBOin&Hia ocoóeKHúA .^cnoirara- 
me^bHUH r^aroab: cnoMoraineJibifoe ^voír /^^a 
saAora A^BcmBamejtuiaro y cpoMOraoi^jibiic^ 
^řre j^Xfí cmpa^ame^bHaro sajiora : ne pb^ito 
o6a cm pasHopo/tHbie ciioiícH'amejibHue ema^ 
Bflincii BMbcnib; nanp. j'ai été averti (a 6bijib 
xfdabiqeHb); jfVi éU battit (h 6urjib 6iifiib)« 
CnOMorameAbHbie npHA^iomQj^ ^paHqyacHHVib 
jtaHH&iMb Aib^moHMeHÍAMb: y«ý ti^ i/ {ňy mhtf 
lifib)^ «iaKOHeij(b ciKMOT8LmeÁhHhi% cm^JUk m9 Digitized by LjOOQIC ffií- mcn -r^ 

jnopuxl) Hair^ioHeHiH. Hey^oftomBO cíe, ittoHiro 
MSLKh H He^ocmaiou^iji j ^^eLHú^ysoBh H3Mb- 
neúÍH. Bb OHOHHaHiAxlr npirHifHOK> cmpaH^q- 
iUdu sb Hxb nopflAKb c^onb* 

Bb maRHxl:^ cuyuaHxb , r^b inpe6yenfc^ 
«bi]mdnmi» jfana^o AbncniBTK , hjih oHOHHaHÍe 
«ro M o6pá3b , n^p^xomfifinie wab o^Horo cq- 
cmoaHiA Bb Apyroe , PocciaHHHb , BMbcmo 
.moro Hrao6b npH6t^rMyni& Bb nepncf^paay, KaKlj) 
nio ocoĎeHHO ^řpaHnyaaMb CBOHLcmBeHHO, 
HBibenib A^^A HawAaro w(h CBOHxb BH^OBb 
romoBbm y ce6a r^aro^ib , KaROBiii Hanp. wa- 
Tp^u : sa^pHJTth ( commenc^r á raset), ^o- 
majnp ffinir á moUsoiier ) ^ jtoupacHtmM 
( devenir roug^ }« 

Chae FyccKHxb nrepMiiHOBb maROBa, hiiia^ 
^a TA^ÁOmema, |ixb Bb moHffOMb CMbicAb 
4^paHify3aMb He ocmaeincA MHaro cpeAcniBa ^ 
xpoBfb 6o^Biiie BJiir MeHbiue MHoro<{AOBHaTo 
p6bacHeHiH , Hanb mo moaiho ycMomplnnjb 
Msb BcnaBiUHxb Mnb Ha yMb: CAoeoj^nJnuďjf 
(fpndeňe de caracteres ďimprimeri^e), j^ojtHjn-' 
eeHHUJii^ (un llvre des priéres) , MauauM^'' 
^meoeamh ( mener une rie monacale ) , 
HůpHočpoean MOJtOA^í^t^ (uňe jeune í^eiHmt 
^ui a les fourcils noirs) j CMOinp'bniB mí:^ 
4%OAJío6hji (regarder €lu desfous dw caiff. ďf 
^9$il^j sanoií (la contimualítim 4# Mra artf Digitized byVjOOQlC éxc\$)y pĚíčuemBiň (ijuí court tin bon trat), 
c^mpeMeActeh (la téte en i bus) , ^H^<?4ftA»» 
c^ttíoeaynh (avoir ^e mauvaisés hiteniioas)';^ 
jňiApaean ^un accomodement fait á ramíabl#\ 
^apHHi4a (Téclair saňs torinerré) , '^úpmoť 
Heube (rhumeur r^tive d*un chev^V)y6oA^9áiá^ 
(raction ďe frápper des corttes) , H^moepMM 
(Tattelage de q natře chevaux), nseajiHHHa^^^ 
(faire le voiturier) n npoH« ,, * , 

Oco6eHHO bT) <?jibjsfHÍJd?2> woBaxl^ reníft 
FyccHaro H3biRa o6Hapy»iHBaemc^ BbnOw^iioMli 
CBoeMl) 6jiecKt) h Bejie^bqífř; IIoHacrny cmíb 
o^Hoťo cjiOBa pacn^OHtaemcfl vixh zft)Joe iMe<« 
^ta , 91 Bclb oitt> KaRl) 6i>i Hamu siiaROMbia é( 
poAHbiH« Ha np. Qmb napb^ia Kpuea Bcb 
ui^meosHaHeHUbifl cJioBa npiieMJiionib na^ajio 
CBoe; HpueHsua (la courbure) HPH0oe'bp^ 
(un faux croyant), upne^AjnifCJt^ faire la tai- 
naudiére), HpueomosHh (u» faux i^terpr^te)^ 
npHeoAHuepLHBiň (curviligne)^ Kpi>%poAOUHmík 
(ayant un fond tortu), upnoomeM (qm* a ie 
cou torsj, 7«pKiia4 ^^^^MHicZv (qui a la couscU 
ence large), upnecAy^^HnamA (agir en Jhonv- 
m^ qui" a la couscience large 3^ ustr dle iouf* 
b^rie ) u upoH* ' ^ 1^ 

9paHi](y3€Kiif , HanpoisHBb inoi% cjioabuii 

c^oaa He 6o>iBme Bani) A^a c*AOBa^ oauhoritxI), 

iiocpe/(cinBOMb coeAHHiiine^bHi>H Hepmi*!^ aaa* 

HMttQ 364Hiiie]aiiM:xb 1 Kanoaia na np. bel *M-^ Digitized by VjOOQIC prit , e$prit-fort, sang^froid , bas áge, remue*^ 
méqipge M ^pyría ; nero Hé •ii.aH HaMb tnu* 
aarnf-. o CRowxb , cucmap;ieHHbixb Hsb cxo^- 
cmi>yiO'i:íUxb MemA7 coboio oGinejrnoinpeSw-' 
jTifAhHh^l^h c.ionb; TnaHQ«w! cidpo-JiHJna-rnejHk^ 
HY^e ^ seMHiiiu , CJnpauHo - npinMOm^o , 
épaHO^co^-Hejnaniekii HMb noAOÓHbiJ^* F^á- 
re^u Haiuťi Bb oco6j»wBocinH oijiAňi^iaiQincii 
cero po^a ĎQraiUQmftQMb. 

^' n3i4Rl> Hauib , o6padOBaHffuft no ftana^ 
ViaMl) rp^negRaro , nojiLsyemcit OAHHaŘOBbíMil 
0b HHwb Bwro/\aMn pb nepBoGMinHQ^ CBóeií 
cucnieMb. OHb fib co6cmBeHHbixb nb/ipaxb 
OOxpaH^emli RopHii CBOif, Bcb oahhohV a c^iOBa, 
řxo/^JIlI^iV bT) cocmafib c^amHMxb. ESma ap^^^o, 
Komopoe npH nepeca^Kb BWHymo nalj rpyHma 
00 ncbMif ero moHHanuiMMif KopeuiKaMd , if 
«oniopoe lia hoboh caoe^ noHBb H^CBgaan- 
Hoe HHRaHHMH aampy^ifeKi^MH nponapauiami^ 
^AaropoAHbBiuid nAO^Bi y Bosce laoKvemb 34^ 
6iiiimi nepBoe caoe Ha^a^a* 

^paHqy30R0& me cyn^ecraByemlj oflif ifMb 
iimilb 3anMOMb^ a1^*a^®i^i>i^1> GoAbuieio ^^acmiio 
^db HapbHiH u no cíe ^poM^ eiqe i)3Bbcin- 
^bixb* HopeHRMA ero cjiosa, rou Bcb fionniif 
np^M^ffiBi^ H nepBoo6pa3i$itiA , nomepnHbi Bb 
l^cnopqeifHQMb I][ejiB!niiHeoROMli aaiaRb , a ^ 
moro 9iqe 6oAbe sb «^ainHHCiiOMb u rpene-s 
QX0Mb« Emo nQBepxx}QC0iHO9 a3i4Rl)| vlojc^q^ Digitized by VjOOQIC .]ii»m, b1> rpáMManiH^ecHOMl) CMbiC4&^ hiiiiiivo4 
jie HM^emb r^yÓHUbi \ Homopbm caAfb no ce* 
^b HH<iero 6bi He Morb npo^3Beciiib Seab ny* 
jfV^Kixb uocoSii^y KOHMu oub no^AepmuBaeino8i» 
firo He ^b3A Haduaiub cb npaéujihiíociniio Aper 
fiOnT) , noejiHKy oho hb noKOumc/i Ha Rop<p 
HHxb CBOHxb ; emo fibniBb j nb ycmapbjíOMjr 
ApeBy npHBHinaa , MHoroCH^BHaA sbinBb , ny- 
piTiuBiuaii Hdb ceOA MHomeqmBO Anctiihenb ^ 
i^BbniOBb ff njiO/!\OHb , aHUieuHbixb o/^HíínomB 
Ctío&cniBCHHaro HMb ifBbnia u Bnyca , noifxlft 
nHinanie^bHhui^ coKb usuhHiíÁcu Bb nepBOHa* 
Haf^bHbixb ero npomoRaxb* 

Hdb cero ecmecnÍBa Benzen npoifcmeica^ 
somb BO 3>paHny3CROMb adUHb MHorie cyjmer^ 
pniBeHHbia HeAocmaináH y memAY hohmu ana* 
«iHnieAbHbiK moHib , hiíio HeMajioe hhc^o ero 
c ^ on b At^ncmBMinejihHO HdapadyMu mejibHU 
A^fl dkaH)ii](Kixb o^HHb .Aniub ceá ii3biKb| nmo 
Apyria inanb iKe Bb 6o^buioiifb RO^UHecmBb 
nMbiomb meMHbin cMUc^b h A^y^Ha^HmejiiK* 
Byio onpeAb.ieHHOcmb ^ m ne coo6ii](aioinb o 
ce6b HHaro noHamia , Kaxb OAHHMb ^mnh 
o6biHaeMb u o6ii;e DpuHamuMb j^HbmeMb 
6e3ycAOBHO ycmanoB^eHaaro; Bb HHxb inu|ein- 
no HCHamb acHaro ccaapn^aHiA xopeHHUxb 
njiH Bb cocmaBb BxoAflu^uxb npocmuxí) cjiobK 
Omb nero caMaro mu noHacmy CAbímiiMb 
jnaRiA H umI) noAoGHbifi HacBH3HMH H npoaiHBQ^ 
jpbHaii](ifl Bbipameuía : «con€ímie áoxnesticiaé Digitized by VjOOQIC H^aMadiHeft xoaaileinBo) i ne no^yMasrnik & 
snoMb na Majio , ^aio saflinoe nab rpe*iecKa- 
ro cJiOBO économie 3HaHMmb AOMauutéia ja^ 
K0H2f y a dómestique mo »e nmo jrpidHa;nAe^ 
Maji4Íň> AOMy 5 stratagénie de gúerre (booh- 
BaH xHmpocmb), ne coo6pa3MBb raoro sb jvih 
CboeMb ^ Hiao ftrateia 3HííHí/imh yjKe no ce6fe 
šoAna ; hierarchie militaire (aoeHHaji ríepap-* 
xífl lí^H CBAii^eHHOHaHajiie) , mor/ia Hanb hie- 
rarchie' (omb hiereus h archia npOH3Be/\eHHoe) 
HSb c^OBa Bb CJiOBO Ay^oenoe JipaóHJnejiů- 
c^TT^o oauaHaeinb y h ^paHnyaw omnio/ib Hě 
cmM^iinica cb BamHOcmífio npoH3HOCiiinb Hejit><^ 
^Hqy: le commandement facerdotal de Varmie 
( lil. e. CBHin^eHHHHeCRoe Ha/^b fiol&ciioMb Ha« 
^a^bcmBO ) H npo^. H cnpaiuHBaio y BCHRarot 
maRie <t^Hij(y3CRÍe mepMHHU , HaROBbi absU 
rait (oiHB^eHeHHbiň) , allusion (HaMeRame) ^ 
mitidote (npomHBOflflHiiié) , blasphéme ( 6oro- 
xy^eHie ) , concilier ( cor^iacoBamB ) , coticlure^ 
(saKAio^umb) , distraire (pascbaniB), distri* 
iu^r ( pa3/^a^Ib ) , égoisme (ce6fl^io6í'e ^ caMO- 
ncRaBTe ) , équivoque ( ^BVSHaH Hiné^iLHbift ) ^ 
invention ( H3o6pbroeHie ) , magnificénce ( Be- 
*«HRo^bnie ) , paralllle ( cpaBHeHJíe ) , préfačé 
X npeAyBbAOMJieHie ) ) physionomie (jiHne^anep* 
maHÍe), protecteur (noiipt)BMTne^b) , précipi^ 
tamment (cRopocnbiUHo) j y^y^ř (npe/\Meinb) , 
tradition (npe^anie) n mbicHHu HHbixb , na 
itaiueMb A3biBb coBepiueHuó acHbixb h onpe- 
A^AeHHbixb, MorymbAM 6e3b ocobeHHaro mo^* 

Digitized by VjOOQIC tfoiíatiiit KÍďi^ih pauno šhitnh líOcfyUtAHMhí í 
KoHeHHO Ht>^nil); noejiMKy aiiaUétiie HOpeHHbixB 
fc^OBb , tixh čocmdujiHbmMxb j COBct)Mb a-*^ 
4>pSLHny3a nomepflHO* , Onb npHB^aa^b kIj 
HHMb yč^oííHbin ti tio npe^atitto cMbic^b ; HO 
manoDoň ctvbicjib hh ^yítib He nepBOHaHa^bttf>iH| 
ne momb cjiomHbm lionijili^iinie^tftHbifi cMuC^bi 
omb npaBU^^Háro eoo6pa»ieHifl iia^ajib npo-" 
vicxofi,au\ím -*— Onb coctnaB^aemb na d«íeinl) 
pe6eMts|i cMbuiaUHoe noHitmíe o He^oBb<teil 
niBapu bb HU3uieMb Boapacmb ao cOBepiifftfU 
tííHXCA eftiy Alenin li Havi ^^biiaAt^amit ;«binb| 
H lúanoe ibe mciiio nmberab noHiiniie DCbiiib 
tfjiH Aonepíi sb omHOiileHiii Hb Mxb pOA^mé^* 
jiHMb. IIo «feMy Moménib oHb dHatni>, ^me. p0* 
6eHottb ( no ^paHq* eafaiit) AO-^>K^^cniBy€htiib 
>io HacmofliqeMy oanaManib cytL^ectnBO, uentuh* 
loii^ee tiORaMbcmb cnoCb6a oSbacaaitibCH c^o« 
3aMH? Bb ^aciti)iij[b en onb He iMOiftenib npit« 
dHamti JlaitiifHCBoe irty h maBme Ma^d Bu^aemb^ 
^mo r^arojib yari stia^jtumb cdGcmteHHO eo^ 
ecpHJnh. Cmajio Bce CMbmaHO ^^ víavl c^á6d 
ouJiyu^aeMo sb Cen itěpeAa<tb Ap^BHHxb ua<iajib| 
HH BidiAo He cBbAOMbixb A-^^ ynompeG^aioiíil^É 
Hxb HáifiH HOBbBiuMxb BpeMénb. H moto 6tt 
•me 6bijio xyjKe ^ norAaób CAb^ámb Rpninit* 
^ecRift páa6opb laxb yneóiibiMb it iliexHtlHe< 
GRHMb G^iOBawb ^ itanb wa np» Oéographié | 
chronologie ^ theologie ^ cronologiÉ n npo«t4 
^epMHMbi ciit thxAix. o6uDieHapOAHbie f cmo^bKO 
jrh BpaayMumeéAbubie a«^a a^^^^^i^ AeHHORfltxbý Digitized by VjOOQIC .— '^^^^ -• ''i tXLpAŮKO y Uach htHHOUÝ 3HailOMU ! JéMAě* 

qnHcaHie ^ jítijnojtHCt^ čosocAooie ^ HepenO'^ 
cJíOdieé 

ii^ee y ^paHi^ysonb omh couepiUeHttaro mx1> 

hb BopeHHbixb c^ouaxb He,^acntainHa ^ MomuD 

n^punécsimb Hxb c^ornubiMb c^osaMb) npiiHH^ 

tííM^h HMH ) Kanb onb ywe 6htAH /^pesHUMK 

QÓpesoBaHbi , Hd 3a6oniACb. hh Majio o exo/^^^* 

u^Hxl) hb uxb cocniaBb npocmbixb mepMit* 

Baxb ) M UMbioiqHMb eb caMóá new^n aaíí 

HM&b ' DAHO jiHuib 3HaMeH0BaHÍfe c^OBb upo** 

omiiixb ; máKb ^itio cero po^a c^OBa cyntb 

iD6biHHO0eHHbie y ^paHqydOBb ripeAcniaBHme^ii 

cascMxb cAomfíhixh Hxb u^oá ^ it omb Hero 

caMaro Hanb sb cjiorb maRb h hb pb^axb 

Itxb d6uapyiKHB|ieincA HHor^a neonpeAbJdH* 

HociAb , 6edbi3BbcntfioGitib u c^á6ocmb. --^ 

Sujet cocmaBjíetío ii3b fab ( itOA* ) |i jactu0 

(BepiiLdUHbiil)* OhO) npaB/\a) 3iia<iitinb na ^paB« 

liiydCKOMb Hb^mo mOMy éjitt3K0e) ho itaRaii 

pa.iHOcmb MeiftAy hmh sb Hapasaiire^BiiOCinH I 

Emo omb moro npotfcxoAHmb, nmo fuj^t CAb- 

Aajocb iipocmbiMb a-^^^ 4>paHi^ydoBb cjiOBoiiib^ 

& y «/lamHHflHb oho GbíaO c^iomnoe. Epidernte 

(nepenoHKa) cocmaBii^acb* nab epi cb mepa^y 

u derma Koma^ ěepůcunn kojbhu^. ^páHtí^fsht 

tioHe^HO A^K)nib pai y mo me caMoe 3Ha^«H!e ^ 

M) He HHane naKb cáM0dpoH3to^i»tto t OHH 6bt 

MorAH dmoá Beufu AdLUihf ttanoe 9a6Aaropa3- Digitized by VjOOQIC t>yp,firah^ Hftoe naHMenoBaHie; h6o épi vlxvl der^ 
ma Hundro ^^h hhxL hb SHanamb. Ví no^^KHao 
epiderme ecmĚ o^ho Jitiiub iipocmoe ^paHU^ya* 
CKoe* cjiOBO , ;^o^3ileHcmayK)lj^ee o/^HanomB h3- 
pa»(amF> cjiomHyio muc^ib; Mem^y mbMb Kaab 
y TpeKOBb ono^ moHHo Raab h caMaa Mbic^b^ 
6bMH cAOjKHbíH. CAbAOBameAhHO ^^paHifyau 
HanpacHO nru^ecjiaBAincH mbMb , nmo aauM* 
cmBOBa^iii c^iosa cbou 6o^Miieio Hacmiio Kdb 
AByxb RpacHBbnuiHxb aaiiiHOBb /tpeBHOcniH ( 
tioe^HRy HocHyBinHCB Hxb cjieraa h yHecmic 
cb C06010 OAHy jiuinb noBepxHOcmb rpeHecaa- 
ro H «AamuHCBaro HabiRosb, ohia . ocmdi^viAVL 
Bb Hnxb , Hunero ce6b ho npHCBOHsb , bc« 
fifiijomfiB McniHHHyKD aabiRaMb HapaaameAB- 
HociHb. Ohh Bb padHua speMena noxMn^ajíK | 
r^b HMb c^ynajiocb H Ranb hh nona^Oi nb- 
CMOAbRO ii^OAOBb H HbcROAbRO ii^sbinoBb ; HO 
daóbi^n aanacmucb cbuanaMH^ ^aiOUJ^aMU omk 
ceĎA x^Bbnibi nnjiOAbi. 

^ OKOHnanie hSt caAa* hhkmhA. ) i#>#>^^^»^»»^>^N^^^^«^^^^^#^^ Digitized by VjOOQIC IIL nOAHTHHECKAH HCTOPIJÍ- ^iAa AHejii&CKaeo Itapjíajnenma^ 

Bb^^cbA^HÍit i 6 HttCAa MHHyfiuiaro Iiohíi 
«tjieHbi napjiaMeHtna pa3CMampitBa.iK nropro- 
B0& li BcnoRioraraeAiiHoft ^^roBopl), saRjixoHeH^ 
imft »ie^,i,y: AMr.ufero m lIlBeqfeio. JlopA^ 
JlHseptiyAb Bb BepxHeMb Ilap^aMeumb npo- 
tt3HiBcb cAt)^yK)ii3[ee : 

^^i^oSí^í cyAitnife naA^feíKaMdjtiMb o6pa30Mb 

to Ba/RHOcmiH cero mpaKmama, nymHO npem^e 

paacMompbmfc, Bb KanoMb nojOmeHÍít 6ma» f^* 

^a^EBponM Bb mo Bpew^, Hor^a npOAO^íKaAHCbo 

tieMb neperoBopBT) h Bcnofiítuřimi>^ KauoBbi ohď 

6biAH Bb nreqeHÍe npouijiaro ro^a. Boiianap* 

moBJbí npHromoBAéHlH ko BrnopřK^Híio sb Poc- 

tiK) ^tíiÁVL «tpedBbi^aáHbj, VL ^ajieKO npeabiuía* 

AA Bce ittO) Hino A^jiaAb OHb tiepey^b BanaA^^ 

iiíeiíib CBOHMb Ha Aacmpíio , tta Ilpyccíió k 

Wl Apyí*!* rocyAapcmBa. Oab ynompteón^b 

i^bjíbie mpit ro^a Ha cVtt np);irDit]OBAeHiii , it 

MoiiiHo caasamB 6edb omH6Bu ^ «iino boohmuic 

CitABt lero cocmoa^W Msb 5oo,ooó KB^Ofibub 

^brombt it 6x)>ooD Aotítt^qtí. Moinenib óbímib 

ftdo cma tabtc^H^ ^eAOBbab t^^sa o^HH^b CMĎ^b 

NO 15. H Digitized by VjOOQIC filO moTAB. HaAt)flmtcH, ^tlio cmo^íi yrnsLcuáň 

6opb6a OKOH«líHTTCfl Bb řlOJlI>3y PoCCÍtí. 0/\HHb 

AOcnionoqiiieHHt^MiilVíi Jtop^^b (rpeft) npMaHáA-* 
Cfl i Hino ycribxH PócďÍM Be/tíKOcmíio CBOeio 
npeB30iii^ii BCHKoe owil/^aíiícř^ Poccxit , A^6bi 
onJA^jinmfc <ipen;imcinBa omb dBOHxb ycHJiífii 
y^04}KHa óbiJia HCnoJiHúmb ^á ^t^^iá í bo nep- 
Bbiicb ááiiJiK)«íHnib Míipb CD íldptnOK) , bo 
Bmopbixb o6e3ríeHxiini ^jra čeóa A^ópoe pac* 
tiojiomettíe niuenÍH* ílepBoe ctíBépíueHO ripit 
ttodpeAdniBb Haiilero ripaBHiíiéJibcíiíBa ; Braopotí 
^biAO ue Méíihe BaihHo. ^paíiíj(i^ uiUbjía Be-« 
jiUBytú HáAOĎtídcinb sb moulb ^ MínoÓM npií-» 
BJieHb IllBeníK) lia cbóio cííiúpOHy^ h A-^k ten-* 
mo lipímwHbi iio CBOieMy oÓMRHOňediK) B3^y- 
^ajiá Háriepe/\b HCrtyrárab ěe , 3á]^^aAt)É«^ 
llía lloMepaHÍe&í Ip. ňOinoMb yjRe npé^jiaraniB 
efi pa3Hbia Bwl-dAbi , i<aKb-lno oín^a^y ^iaH'* 
Aňtí^iví M npHo6pt)tnéHÍé nbKomópiáxb Apy* 
rwxb oó^ácíněBti MomHó 6bi CKásaínb j hjro 
tiaHJiyHiiiífi cnocoéb fi,AH Počciú óctnattihtit 
yBbpeHHOid bIj ĎJiárOpacno^ojKeHÍMt UlBei^íw co* 
cínoMiTib hh orlTAdHb ceH;^epiKáBti ^Hrijiaii^ciía* 
ro RHrimečniBá, llú ckojhí Biipó^ieMb hw paa- 
jíu^Uhi unhuiá o BaniHOcíilii 3aBdeBáHTBi ^ bB 
AlliHyBiíiiH 22d iijiií 3a jibirib CA^Aánntíxhi 
Bcb Bb indMb é^HHOAyiííHd cdrAacHw,- «imd clí 
flpHHÁAHAÍeid iipHdĎpbmeHa óesdnáCHOciiib /(jiií 
OAHoň MácTtiíi il^inepiii. H maKl^ keHáÁJiéliiiá- 
^o Ha^banibca^ nínoóbí PoCCÍHy xdma 6bi fiamé 
/^á yóbm^eHÍfl UlBeu^iii Řb ůpHHHftiíía yia^ Digitized by LjOOQIC ~ Sil ~ 

ÉinÍH BD ftt)HČmBÍJtxB iioěHHWxl), čorjiáČHÍá8fe 

B03BpámHmB eS ^^ ú a a hUáiío. tíi Apýr^oS 

ikě čmopoHii bripaBé^itiBticíiTB rapéGoBájia j 

*ímo6bi illBeqiH hóAjHí^Áé. BóaHařpaA^éHÍé aá 

fcrnó^ii iáíKHyio .rióraépio ^ li íbIí ináKbe bpéifá 

iíórA^ íipuHMMajiá cmcípoHy ^ KbinópáH Kásá- 

jiacB rioHiíití óesHá^érfiHófOi Bb CÁhfi,émtííé riio^ 

ro , Ariuíb ínó^BKó UlBei^lH hpiibinyitii^á bB 

bóii^eMy A^-^y* > iió-iti)KéHó 6bijid mbtnqRblí 

^šniúh iit)pbt kíj hpiíb6pt)iiiéHÍk) Hópbérití j 

rtaGfti íioíndMD Bct)MH JcbéAHHéakbíMit fciijiáífctá 

At>&cinridBáníB íípbiíÍHSy *I>pdrii^íii ii éá boíoa- 

JkriKóBlj. Yló sa^AíÓHéHiú fyoťómpá itemAj Poc- 

fcíeio lA UlBei^íeío 6bUb ripé^-^ biKérib BéiwŘo- 

SprimaHik ilpíícrnyniiinfc kli iOHÓúy ; faá hÚíí) 

bílá H čorjladw^ácbi j^a6i>i pfciHiiínfejii>Hb ČBá- 

áaritři ^ npaBO iíjih HéripaÉo OHa tidciiiyriH.iá j 

liá^bÉHd thépBá i^3C'Álb^ómíúi'^hóvÁs/iAh Pócciá 

ii lllBéqÍH Atí-^^^^* liiéjtíAy cbGdid hóbmakd- 

^jiéHÍé niáířbrd pb^á 5 íibnibMD , Aibriá Áti Bé^ 

áíÍRd6pMÍíiáHÍrf lipHČmýríwniB kd keUy j feériá- 

pyiiíaii čripakey^iMBbcinM ; iiá í(bii6i\B ^ cbóGpá- 

senb jiii céH fea hbfcínynbkD bb bbéciíÍBéHHbT- 

iíií éá fibirb^aiiii ú čÓ aApáridítí tióAUntúKúió: 

Jí ýiiiBépHiAaK) Bd HépBbixlJ ^ *imd Pbccik ií 

lIlBéqíá HÍ«t)^íi npáBd ááHAÍo4úmh dfebifi ^d- 

řbBbpB. He fyÓAktío niépáiníi úsíi Bti^f b^íidřtí 

iécBMá BáHÍkard- bĎciridariiéjiíibmBa j á iiiiiěHHdj 

^md jd[áHÍá 6biiá nidrAá bd čdibatj íípdmiiBy- 

tíojibtítHdJviíji Pdccíii. ^áHÍií bĎaaájiacB noMo^ti 

liúf ŘÉéfiiéHÍéiiíi BdScitB . ČBbnxií 

xi ii Digitized by VjOOQIC iLCtuBepHyio ^lacnib Tep^ianití^ fí CÁ^ifibiOiméÁt^ 
wo oBaaamb eiwy cmojib me sámayio ycjiyry , 
CKOJiB dHaHHine^BHo 6mjio 6hi coAt^ňctnBie fi^í^ 
wÍH , Hor^a 6bi BoncKa en Gbijiw noo^ahhi kB 
CMojieHCKy H nb cajiioMy /^aaxe cpeAofnoqTtd 
PočcÍM. 06^acrnH , Romopbin aaHHinb oGbina- 
jiacb ^am/i , 6bKin j no Kpamiefi Aifcp^ 'iacmt 
ftixl) , Bb^Bfl3M cíb roccieio , H MMeHřiu Tep- 
HOrcniBO O-i^enGyprcRoe , rto^aBiu^d o,\h\y ush 
rjjaBHWxb lipwHUHb tib wecor^acViiivib. IIpíi 
libuibiiiHeMb cocínoflHÍH ^b^íb sb EepOnt), ho- 
T^a Hai\Tfl no npwq^Hb cJiaGoctrtH CKoeíl l!u^eIIlb 
*iyjKaro nOKpoBHmejihCmBa , mo ona oGbiKwd- 
BeHHO nepe/\b oGbuMíi cmopoHaMtt onpaB^bi- 
uaemb ceGflOAiiHMb a inbMbme MdeUHeiueMb* 
A /^aHÍH , C04ma aa BbiroAHoe fl,AH ceóa a^P^ 
jftaniboi cmopoHbi í>paHqy3CR0fltN, lia«ia^á ^ 
^bMCniBOBanib ftb riojibsy iřpaHqÍM : e^ Mop* 
CHie HunoRHi^KH M Mampocbi c^ymiiJiH uii 
KopaG.iflxb Q^pahnyacKHxL; en npHcíriaHH /^.1íl 
Bacb GbMii 3 .nepmbij ea Hopcepu BcbíMji CH«- 
jaMit chohMu 6e:iríoKOM^iii Hcituy inoprOBJíio^ 
C^bACTitBeHHo Be^MKoGpHnraHiH Mínb^a citio^b- 
Koji^e npaoa aaBocBaiíib Hopteeríio Kanb a bca^^ 
Kyio flpyryio cmpatty ttenpaamejiBcsyidř hh 
30cmo4HOH IJhaím, MJiH r^b Gbi mo aa Gu^o* 
IIlBeqfa jiamajiaob ^MtíjiiiHAÍa, aé daxombH- 
uia Gbimb yHacnmuu{eio bb Tajtb3kiniCK0Mb 
AoroBopb, a sta etno owa npaaymA^lia Gbi^^ 
BecHiM cyryGyio ťuway a nponiaBy^ 4>paanilc 
H^npoxuabb Foccia. Tor^^ iioc^aao Gu^^o ab Digitized by CjOOQIC Cjt ^^ Jíl 3 — 

Ill&éqrio ÁHrjiiHCKoe boScko no^l3 na^aii^- 

CniBOMb Gwpa /^mojia Mypa ,, ^aóbi noMoqv 

eH oBvtaflbmb Hopeerieio. riornoMb npoH3o- 

iu;ia nepeirtHa , yHMqraomMB>nafj Bcb c/^b^aif- 

HBia HaMti oGaaameAbcniQa no ceuy np^^A^^e- 

injr ; ne cMompa na ijjo , noejiuKy Ulae^Ta 

fl^ncTUBOBeLAB. QorjiacHO cb nauuMb n.iaHOMb, 

H noejiHKy OHa OHaaa.ia HenpeKjiouHjrio pb- 

UUMinejibHOcniíř h1) aam^žiu^eHiio cbobh CBoSo^br, 

^o H A^^^Ha 6bijia omif^amb onib nach bch- 

^aro nocp5ííí Bl^BO^Hb, onpaB^biaaeMoS 3>^«^.» 

naMR cnpaHe^jiUBOcrnw. H raaťCb ne ^baii 

CKaiamb , Gy^^no ów Be^nFoSpwmaHiflf He- 

HMbemb no.iwaro lipana ^bviciUiiOBanib e^HHO* 

^yLUHO cl) Poccíeio w lUsei^Yeio. 3pa3cyřK4e^ 

HÍw Hie noJiMrnnHecBHxb bm/^ob1) , aacnjaBiiB- 

luuxb ee Baarnb yqacmíe Bb ^oroBopb Mesi^y 

ynoMflHymbiMH ABywH ^epwaBaMPí , saivib- 

raunib AO^^"Q> ^mo f MeynowwHaa yme o ne^ 

3aBwcMM0cniif IIojiyocinpoBa , Hunero ne mo* 

memb óbiinb Bamnbe A-^^ Be^HRoSpijmaHÍsi 

BaKb npwcoeAiiHeHÍe Hop^enw Rb maRon /^e- 

přuaBb, Romopaa me^aemb h MOiKemb aaujjM- 

mumb CBoGo^y cboio npcmiiBy ^pannÍM , no 

npa^Knb o5mHpHbj3řb 6eperoBb cBOHxb, Mnoro- 

^HC^eHiibixb npucnraHeft m Apyrnxb cpeAcniBb, 

9aBHCHii;H^b omb en nojiOíueHÍ^. líe roBopio, 

Cy^mo 6bt ceft q^hoří npuHKHbi ómjiq ^OBO-^b* 

|io , Hinošbi omnuTah y ^aníii RopserTíO, Ho 

^CAH 6bi ^aROHHbie cnocoóbi A03BOJfl^if cmpa- 

Ijy ciiQ npHcoe/^uHiimb Kb Apy^^oíi AepAaql^', Digitized by VjOOQIC -2r ai4 -^ 

6Q.it(Q pKJiQHHOw pnQCpt)iiiecrnBOBarní| Q6uj;eiffy 
iĎJiy EBponw , mq BecbMa mejiarnejibHQ 6wjiq 
^w /\j^fi ^iaiueěf ií^e ^npjif»a|bi , ^ipnoÉibi cíff íl^pe^ 
iwt)Hf^ cpuepmiijiacb. íí inaRlj cmďjiq yniBepřftT 
/^aio, Hmo íyibi MMt)jiH qpjiHpe npaBp ^ip^ipiny- 
^imiib hIj ni^ROMy ;\oroHppy, Kpmppí>iMli líop-? 
5príi^ Q^TAaemca JIlBei^íw , i^ ^mq ^^a nojis- 
^bj paiiJfew npmpe^HO qoe^vinj/imh o6t) cít^ o6í 
jiácmíi , H pKp^^ Boaj^OMHO 6pvit)e oGeaona- 
(^vimh íippB^rTíQ ppnli sai^bicjiOB]^ ^paH^íw. 
]P[Q.'iHnnii^£\. Aíium ( Hft crnafie^l) pa^Giipami^ 
ipienepb jj čiAarqpa^yi^Ha ^h ona, i/s^avi nfemli ) 
^o CM3^^ íiopt. ocp6eHHq 3,5^HHAiaAapb Hbwen- 
^iii^ií ^a B^a/\.fcHÍHMH j H nptírríGMb. HapBerííT^ 
]|iaxo^flCb bIii pyi^axl^ ^^hjh , cjiymii^a fiAfi 
fi>paHi^Vw HqfibíMl) iicmo^HUKOi^b nocoGíli. Cq-; 
^ct)jvtb nppniHBHoe Bu^^mh, ^otm pna Gy^emlí 
^ip^^Ha/^jiemarqb lllBei^ÍH , KpmqpaH nocpe^^- 
piiTBpMlí perq pp^^oGpbineHÍ^ nojiy^HHil) bo3- 
Mp?KHpcini» 3amMiniiiin> pbqk> ijea^iBHcwMopmB ^ 
piaKOBp ^cm^ H Mflt)Hie ea npaaHinejn>ciilB2^ ; 
:parippnTi^Bb, mqrq ^aiiia nocrnyriKaivíH cbqhmíi 
Bb npoii{viQM|]| ro^y Hcnq nq^aa^aji^ , Mino hs-. 
jiHiHHi^n npwBa^jaHHQcrnb k]) Hbivie^RHi^lí ?^ 
pG^acma^b fl^b^aeralj ee aaBPic^Mpio prab^ 
S^paHi^ÍKT. |1 rnž\Rb| paaciviompbBb nojipjKeHie 
^qccÍH , mBei^í^ K( Hap^e^-o qrae^ecniBa , ^04- 
iHHp npíi3ř^ainbCH , Hino AOi^OBopb 6.biyibi pCHq- 
siaiib ^a 3aKq«axb( cqpř^DeAAWBOcrqn , m ^roq 
^ptíntaHCKo^ ^pa^sHp^eviiPcnTBq Hivib.iQ npaBq 
jrpKQinynHiní^ nb, aaK^ioHaioiUMMca Bb HCMb Digitized by VjOOQIC —* í 1 5 — 

ycjiDBiHMbf ChmI) floroBopoMb Poccí/i o6ji3a- 
^acb npe/iodn^BHinb oAnab Kopnycb BoncKb 
pacnop^meHCiiMb lllBeiíTu ; po eb crmo? nto 
^peMH, Kor^^ BoHanapínb me^ib Kb MocRBb , 
JlJueijVfl cor^acHjiach , Hmo6bi ceíi jiopnjrcb , 
^axoAifBmiňc^ fib ^WH^HHA*íw H j/^o^meucniBo- 
paBniÍH /^t)Hc^IBOBa^^b /^jik ocoGoHHi.ixb Bhiro^b 
mBeqitf, 6hMb ynompe6.ieHb npomMBy í>paH- 
Hygofib ; onb npHCoeAHHUJica Rb BoftcRaMb 
]Pp^(|)a BnmreHminenHa , w c^b/^cmBÍe^b cero 
npHCoe^HHejiiH 6wJiQ nompeó^eHie >feMa^o& 
vacnm ířpaHnyacRon apMÍH npw ^^^p^^^nb. 
TaKHMb o6pa3Qwb ycnbxw Poccínub Hacmíio 
aaBiiqb^ii omb S-taropacno^iomeHiíi IIJaepjIřH , 
omb eflf co^bncmBÍ^ w ycep^ia nb o6(va^eMj 
fthAy* JFIbnib coMHbpia, srmo IlpaBiiraejiiicmBO 
PopcíěcRoe Bb moMb ďwjio yAocmoBbpeHO , ít 
^mp QHQ Becb^a me^a^Q , ^mo^b Be^HHo6pw^ 
maníg npHcmynuJia wb ^oroBopy , 3£tR4io«íei|- 
poMy i^em^y Hwb h UlBente^o. lípu CH3^b-mo 
o6cinoHinej|LCTi|Baxb Hanainbi cHomeHÍíi co 
UlBeqíew i^uHyBmeíO 3hivíoíq , n qa Pi^iaBHoe 
ocHOBaHÍe QHbiMb no^QjKeHQ , Hmo^w JUheuifi 
HeMe/^ji^Hifo pbíi|H;iacb ^bníQmBQBaniii bo6hhoio 
CH^OK) Ha raBep^o^ aeMJib EBpanw. Bomb 
e^MHCniBeHHoe ocHQaaHie neperoBopoBb. lianpq- 
niHBb rapro ^aHÍEa , B£^,Rb ya^e w Bbiuie yno- 
MHHyraq , ne iiiq^IiKO ne nsh^fíi/iÁB^ meABLuin 
omcmarab qmb 4> p a h i^ í h , hq ein© npw 
caMbixb oqacHbixb oScmoaniejibCínBaxb co- ^ 
^^HHíi^a cpe/\cniBft cbow co cpe^cniBaMH Bo- Digitized by VjOOQIC — sne ^— 

nanapnra , h cb hhmT) BMfccmfc fi^hJkcmBo^ 
»ajia npomuBl) Pocciii. Bb mo apeMH Kor^d. 
oiih npn64HiKa;icH kI) MocKBb , co cmopo* 
«w PocciH CAt)JiaHW ůbJAjs npe/\jio)iieHÍa ^mp* 
CKOMy npaBume^jicraBr , Bomopoe oinBb»řa.to> 
HHio QHO pbum.iocH uoGhAiiVJTx , HAM norwG^ 
nymb co <I>paHi^íeKj. IIoKa SuJia eii^e na^^ 
^^a Ha* ycnbxH <I>paHHTH , fSí rabxb nopb 
^ama ocmaBa^acu abpHOíO eíi coioaiiMneKju 
y^ae 00 cOBepmeHHOMb wcmpeSjíeHiK ^paji- 
HyacKoži apMíu »cniynHjia ona Bb aBHbi^i 
CHoaiGHTa. Ilpaii^a^ nmo npe^xAS ^eepa^n wb^ 
caii[ři /J^HmCKÍw nocviaHHHnb ab C. JTenrepSyp* 
rt) oĎHapyiRH^ib-ówjio SjíaranpHHmHwa pacncv* 
jiomenÍH; no Ror^a /^Bopb CniaKro.ii>MCKTŽ> y^b* 
^oMHBiuncii o6b OHbixb) npaAnpHHfljib Ab^« 
cmaia cooópaaBKiH cb chmu o6cxnoani&jiBcniBa- 
itiH ^ ma Bb BoneHrarenb pbuiume^bHO o6b« 
jiB^eHUOHXJfl HecnpaBeAAUBbíMti. MQrjiocmamb* 
ca^ "^iino ^amcKiH nocjiaHHUKb nocmynif ^b bq-* 
npeBH ^aHHUMb eMy nacinaB^eniaMb, hah nmo 
1^*^ 6yAe Hacmaa^enÍH nucaiibi Bb mo BpeMjfj^ 
nor^a EoHanapnib Haxo/^mica Bb Beaii^^aáuieif 
onacHOcmK — y^a^noe 6t>rcinB0 em wab Poccíh 
H npHGwmie Bb IlapHHib aacrnaBu^ix ^am- 
CHoe npaBHmejiBcnTBo omMbHUinik upemma 
noBo^bHia, n htuo Hanone^b Bcmynaa Bb cho- 
lueHia , OHO xoxnb^o yroiiiA^nii* oGbdMb onio« 
poHaMby A^a moro Hmo&b nocAb npoAOJimamfi 
neperoBopbi ob moio , iiómopaa ocmaHeincff 
tiiAhuhumeKK H maRb npeA^cjnaBwift«ia^9 Digitized by Google^ mmm fll^ ^mmm 

^^aropaayMÍio IlapjiaMeHnTa pbniwini., na^Jie* 
MneLAO JIH HaMb inor^a omRasaiui^ca omb Apy- 
^6w cb maKoio ^epinaBOio^ KomopaH ynompe- 
6H4a Bct) B03MomHiiiff yQHJiía flAH 6^ara 06114a* 
ro rtfc^a , H HaA^ejKajiQ jim corJiacHniBca Ha 
npe^AOimema maKoro npaBHmeAfccniBa , Komo- 
páro HaMbpeHÍH h nocmynKw 6wjih cmojiii 
oGoio^Hhi, OcmaeincH menepb HacAĎ^onamb , 
ůhiAo JIH - UlBeflCRoe npaBHmeAfacoiBQ pacnojio-- 
IKOHO HcnoaHHmb ycjiOBiij AoroBopa j ho k 
Mory yBbpHmiř y nmo miKaHa^ AepiKaaa hq 
noKaaajia cniojitKO ycepAÍa h pesHocran hc- 
nojLHHniB CBOH o6H3aiTieAbcnTBa, naKb IIlBeqiii 
Bb HacmoaiujeMb CJiynat, Ea npHroraoBjíeHÍit 
61MVL npoHaBOAHMW co BceBoaMOHiHojo Heycbin- 
nocmÍK) I H BQHCKa en romoBw yjtie Gwj^w 
nb omnjiwiniiD aa ^ojiro ^o npwGwniía nepe*- 
903Hbixb cy^OBb , Komopbia aa nponiHBHbíMif 
B^mpaMH H© worjiH panfce AOcraHrHymjb /^o 
naaHaHeHHaro hmL Mbcijia, Bomb eAHHCiHBeH* 
Han npHHHHa noa^HeS nepenpaBbx macACKHxb 
BOHCRb Ha HiBepAyK) aeMjiio, Upásla , nmo 
aHHme^H TaMÍypra bo apeMa yrpoHiapaieH ona- 
CHOcmn npocHJiH IllBecjíio o homoiuh , h hiho 
ona ne paacy^HJia aaGjiaro corJiacwinbCH na 
jixb npocbGy ; ho Uleei^la ne xouibjía oGo^b- 
i^aniv Hxb MemnamejibHbíMH wa^ejK^MH; ona 
H npemA^ eu^e oniKaaaJiacb BoaoGaQBjíHmii mop« 
roBWfl cHonieHÍa cb FaMGyproMb, 3iía« nrao 
ynacnib cero ropová -aaBHCHmb omb ygijbxa 
fiMHHiaxb A^H^ioBiň Ha 6ep«ra:?&b ]i^ii6i»)| « Digitized by VjOOQIC líníQ nh CAy«iat> Hey^ann iiHnaRaif ptM^oini, 
popmopoiiu IIIBe^I^ cn^cinit ero |ie>iQHiein|:i, 

„péjiHHÍ^ 6hfl,QTn^ia nocmiíTAn ropoAli TaBf^ 
0yprl> 5 oflHaKonib mo AOcmQBbpHO , nmo hxT? 
pe^o^Hifio npíiiTHC|iiBp.n|ir xojioAHOcmif Uleei^iif, 
?i Hmo Pff nocmyriRM ynpapji/ieivíM 6w^h crapo- 
I^hmId 6^aropa3y]viieM*h. ISaRh 5i.i ino híi 6bxvíO|. 
IXIse/^CKaH api^iH libiiit) ^o^IOBa ^bpcniBOBainyf 
po Bct)Mb HanpHiKeHÍeMl), pMompn no oGctnp^-* 
ine^bpniBaMbt Cpoco5b pp3iíarpa)«AeHi|i , npe* 
/tocmaBjíenHiJÍi lUeeiniV no /^proBopy, ne epnifr 
lipflop M3o6pb)[peHÍe, Cb A^^^^w^ro speM^HH ^y^ 
l^a^Hy ^mp nOKOpaeMbiíf naMu kpjiphijm ^otíR'' 
|ibi c^ymifiiib cpeAciTíBaMi^ ^jih n^peroBoponb , 
|i yoraynRa TBaAa^^ynw npn nbi^ibmHHxb o6h 
pmo4iínejibCinBa^b flPcinaBjííierah waMb cyiqe- 
cniBeHHbiH Bbiro^bi Gesb iviajitjíimaro spa^a, 
Mm |ipHo6pbmaeMb fib aaMbnb CR^a^OH^íbiH 
Idbcmi^ Bb IIlBen*íii ^ar ^pHinaiíCRO^ prppro^ 
BJiH , '/iJi^ Komppon omKpbiBaiQincff nynm na 
^IBep/^yIO aei^AK) ; h He^Q^iKHW jih i^m noRy- 
liamb BORpH) 6bi nip iih óbijio :qbHOK) sbi^o^y ^ 
^idrnopqK) phcbhamq yHHHmojfiaeinc^ nOHinH- 
fieHma^bnaH cHcmci^a? — Cb Hanajia h p6pa- 
IHHjib BHi^Ma^ie ^jieHOBb fia nq^pH^^Hie , bI) 
liomopoMb HaxpA^ijiíícb EBppna jnifHyBineiQ 
BecHQK) j Ha BQJini^i^ cpe/^pniBa , co6paHHbiH 
CPpaHi^ieio /\jiH BraopiKeHÍ^ Bb Poccr<p , h Ha 
?ceo6iAyK) 6ofl3Hb, nmoSbi ^paHqíw i^e nocHa-? 
^niJiuBH^pcb cOBepu^anib CBpHxb H2i.MbpeHÍá. Digitized by VjOOQIC Te^^p?? npomy rocno/\"b haphobIj MBiqjipi^HO oSp^ 
3pt)rnB cocmoflHÍe ^fe^b , h mo, Hxnq c^hAa^Q 
fficcieio. BejiiiKOAyuiíiWH ycH4Ía HpapíiinejibT: 
cm Ba ea if napo/^q yniBep^íiJiH jieq^BHCHi^QqnTii 
pH Hí^ niaKpML ocHOB^|iÍH, Fomop^^o fl>pafi^Tff 
jiHKor^ži. noíiQJ»e6ainb iie BQ3fyiomeinl). Q^a co- 
BepiuenHQ HcmpeGif^c^ yjKaci|t)íiuxyip apMÍiQ 
VLsh Bcfexl), KaRÍii KO^/^a 4^60 co^^p^eMw 6w- 
Jíví /^jiH RaMnaiíÍH. EcpieciiiBeHi^Q oiKH/^amii 
ÍJa^^^;Ka;iQ pif^niiaro co cmoppiíw S^paniijín 
npornuBy^tjHcniBiff, h oho §biJiQ ^pesBbíHaBfHO^ 
po cpaniepí^ ^a^l) EjibGoiq if .6Hi:nBhi hmI) 
ppeAUieAmÍH nOR£|.3a4w hc?ío ^ «frno 6>PAppCiní{ 
^ Ayxl) Happ/^QBh EeponeHCKHxh BOcnpaHyjiir, 
H maRl]| om^HecmBO íiaiiie , 6p^t)e| ^pyipwxli 
foqyflappniBli QÓe^QnaceHHoe , ^ojiíkhq rio/^am^ 
ppMMtpTí Be*^HKp/^yII^I^ H nocijiynfiaMH pBOHr 
pM om^iiHaini. ppeAaHHwxl) ^pemiv^ívL oxnln 
int)xt, Komppwf* ew conpopiHBAHion,icn. Cmpor 
yaa cnpaBe^jiHBpcmi^ mpeóyemb BOSHarpam- 
^aniB rocyAappniBa , Kpmopbia nppmMBi^^HCb 
HenpHHmejiip h Bnpe^b rorapBbi cl) hwmTj cpa- 
?HiiibCH, — BoanarpaHiflamb na CH.iginb nibxb| 
?oií k1) ^e^y npHBepiReHbi.^^ 

Bh saK^io^eHie Bcero ^opAb (ipe^JiOíKUJili 
íio^HepniM JIpHHny fereHmy ÓJiaroAapMmejii^- 
flWH a^peccb ^a oGb^BjíeHVe flororiopa nap^ia* 
^leHinyj H yBt)pHini. E^-o BbicoHecrn^jQ, yrnol^í^e* 
Hbi ^YAY^^ Rca^iecKii coAbn^mBOBainb ncnovi-í 
HeHÍK) OHaro. UpeA-^omeníe o^oĎJ^eHO 6pjii^i Digitized by VjOOQIC ^^ 920 — UHfHcniiiOMb 73 rotiocoBb. Jioj>fí\i Kícw^p^^ 
rpow^Hecb maHyíome ptni. Mb HiimHeMb Ilap* 
jiaweHint) , Bb BornoppMb iipeA^omeHHwft A^ 
roBopb 6w;ib pa»jiOMbp«o o^oSpeíib, IV. c M :fe c b. Mycnná nyiuHHHa 2eQ. 

rpa(|)b AA^KcaH^pb AAeKcBeBHHB MycnHb 
DyiORiiHbf BomynuBiaM Bb ^pocjiaBCRoe onoA^ieHÍe 
KariMinaHOAib ab nepBhixb HiACAaxb 4^Ka6pa 
381^ ro4a H nojiysHRb onrib £ro CB^aiAOcmif 
4odBOjieHÍe CAymKinf, eb nepe4opbixb sodc^axb , 
pmnpaBHACH Bb ílpycci^p speab KpBHOjr Hacmurb 
21 ro ^tíKadpa Ropnycb rpa€|>a IlJiainoaa Bb TyM- 
6HHeHb u rtpo^QAiKaAb nymii np«i ero CBHmb a<^ 
ropa^a Be^ay. 

TenepaAb A^biomaHmb VepHumeab , nasHa- 
^e^HI4^ f{0^aH40B4ini* QBaHrap^QMb nepe^OBara 
Kopiiyca fp^ HAamoBa » nopysMAb Tp* IlyiUKHHy 
fiojíHiHOcmh i^emypHaro Maiopa. fp* HyuiEaitfb 
Haxo^HACA iTpH Heivib Bb ynoMflHymoií 40ah(ho« 
cmH cnepaa no aeaHrapAy nepe^osaro Koprnyca^ 
a nomoMb ii<> timfihJíhHOMy ero ompa^y* Digitized by VjOOQIC --. aai — 

Kt)oiffft da6ottijiiffioit A^J^^^ocmti ^entypuafO 
Qo ompa^y (i) , ohTj nacmo iiocw»iaeMb d^ijil) t* 
A* MepHbiuiedJbiivil) ct) Qm^hjihHiiUím^ KOivaH^amU 
Aah oníHp miu uenpHame/;] n b1) amaKy , ti Hd 
o^uhI) pasb ynornpb6A>]eMb 6iJAb ^ah ne];>eroBO« 
poul) ci> HeopHAine;i2>CKHíyiH BuňcKaMH* 

renepa^l) • A^^liiomaHinTj MepHbiiiicB"b ( 2i ) 
nepBoe cpaHieuie hmí^aI) 31 rú 4eKa6pa no^Tj Ma^ 
pieusep^epoMb. Fp. HyiiiKUHb nHcajib o tnoMb ^ 
tob HacuiHOMb cBocMb nMCbwfe c^ib^yioii^ee : „^ 
Mia«ia;ib Hoshifií ro^b á<^boji&ho 6AaroaojiyHHO : 
l;3i ro B3flAH. Mbi HOMHOK) eKCne^Hi^ieio Mapiea* 
ívBep^epb, Bb Koinopolwb KOMafl^OBa^ib h Cmpb^^* 
>yKaMH KOviOHHbi íloAKÓBHHL^a ÁH^piaAOBa (s). Hdb 
i^BnALHia He ycnbAb hia paay Bdwb uiAcamb, no- 
),moMy srno Bce Bb noxo^b. TeHepajib- A^bio- 
>>maHmb ^epubituesb BBHJib Menu Kb ce6b ^e* 
^jmypHiUMb no KOMaH^yeMOMy UMb ai aHrap4y » 
)>H Mu 6edb ojn^uxy roHúMb BAO^beab ^ tn^nepB^ 

(t) 4^A>KH0fctiib ero oĎcmoHAa bIj npo^oBOJitcmBut ompa* 
^a , Bh Ha6AK)^eHÍM ČHOUieHia cb cbohmh Boí^a.^ii , 
b1> onr^aHÍa npHKaaoaT) no onipa^Y ^ HacmaB.:eHÍft 
BapmiHMl) , KomopLiH nocBi^aioniCH a,ah ciá»]p\»:mix 
toepiHinieAbCKHxl> boííckI) , b1> pacnpoCÉ nji^tiHbixb f 
Bl) ;;octiiaoAeHÍM bc'£x1) cB'B4']&Hiň kaHaAbcniBy , h Ha 
KOfleqb — hb apoiAsuoAcntBh scaKare po;^a ^Úňt nsiCb*- 

MeHHlklxl). 

t^) OmpaAl> ero cocmoajil) Hal) i5oo ;(o6pctcoflinbixb Ko* 
BctKoďb H 4 opyAiii 4 *"CKoň aprnHJiA' pÍH. 

(v) Bb «iacinHoiil> ;!|OHeceHÍil o ceMli cpa»ceHÍH rpai|>a IlAa^ 
mosa k1> K. Kyiíiyóopy onil> 5iro ^eKa^pa 118 ifl ^'e• 
^Ay DpovHMl) CKdaaHO : ,^Ckip'£akh KOAOuHbi rioA>OB« 
p HAKSí AH^píahOBa no^li KOMaiÉAOK) KanuniaHa Fpa^a 
);nytíiKiiHa ^'BficmBOhaAM seQbMa xopDiuo; bsoiiuiu aep^ 
^fBhfe Bil ropDAl> M V^^epjKMflaAH KMHyBiuieoi Ha AOpo« 

>;ry , BeAyiu.io kí> nepenpaiil? i HeiipuameAbCKití QiQpa« Digitized by VjOOQIC jyýiKé 3á Bucjióib. A ÓiiIaI) Bt) A^^^akbi u xó^iiÁÍi 
jjHfecKdJitíKO paab PBb naprpiii Bcer4a č«iacinAHBd 
y^ii ýciifeiiiHÓ* Bii Mfb^iBrayaeHl) noc^ajiii MeHii 
>fí(1;) i^[láHi;yddMl3 nap^iaMeHmúposaniB i h xoniá 
),(Bbnpek>t ĎdeNHKixl} úpSLBÚÁh ) A^^'b no mhO 
„saAní néfie^oBoa lickiinb , ho ii^«ierb MéiÍH ne 
^yááÁtiÁé* Ht3ckc)jiBKO ahch nOcjiĎ mord tíóífCKai 
>>cÍm 6BtJiii pašGH.my. UepHBiiueBl) íiobíďJiajib mch^ 
j,emé č^fejvániii (rdBopHmí)) fct Ilpycckinvili TeHC- 
^jpaÁováb BilbAOBbmh, KdMaH^yioii^HMb iomií inbi-^ 
>)CB'íhbím1> kopnycpMl) , u h /^bBÓJiBHd yčti^Éaud 
},lidpyHfeHÍe i^de OkohhhjiIí (4)«** 

SaKJiiĎHMBb cíl npyčtíKHMi) réřÉepáAÓMl) ýcjid: 
ilie Ó cJBoGd/tHOAib nponycKĎ t^occÍMCKukb bohcrIí 

(4) Fp- riviiiknítil), o^inpaBHBmncB bIi ráaBÉyio KBapmH- 
py Bk>AdBa , ckaouháIí erc^ nocA:&^oBainb npHM'Bpy Fé* 
tiepaAdi lopka (KoinopMň ycAOBHAČa ocmanifacfl cl) CBo* 
iiMl> KopnycoMT) Heym^aAbkbiMb ) h sšiKAtOHíímh koH^ 
BeHqiiiD , lipéAt^niaBAflfí eMy ý nmo PóccÍMCkÍH BOMČRá 
^eiriyriHJiH bIi npeA"^.^!!! Ilpýccik é/^uHcííiBeHHÓ ají^ 
ÉbacniafloBJíe^ia en tíeshÉiicviMúcTÚJá h 6AarocóCTnQ>iHifl, 
k Hnid pacnoAoHteHÍa KopoAS kI) kcntkHHóň noAB3'6 
BC&Ml]^ if3á'feGnjtHbi , paBHó H Bcero Hapo^a ^ KomdpMň 
BOBCio^y npMHiiMaeriili TyccKiAKU cli b^ ccnoproMli. Ho 
. ť. BkfaobTi He Morl> córAacHniLČfl ócntaml^cfl keýAiipaAB- 
Bbiivil> , H ciitlííHAl) nb noBéA'feHÍi6 KopoAfl Kb BepAH* 
ký ^Án nd^Kpl^nAeHiH Haxo/(HBkÍHXcH maMb llpjccKKxH 
koiíckl) H ^Aíí o6e3]ie<ieHÍH Oco6bi "Éťó ]EÍeAii4ecinBá 
dmb Cppaui^yaoBl) , paciioAomHBíHukča ab DpeBocxo4* 
khixl) cHAaxb Bh BépAMíii. A kor/^á Fpá^)!) IlyiijKMHW 
BM^A tnanyio erb omKpoBeHHocriiB, o61)flBiřAT> < eMy ^ 
^rao j corAactío ^pyiKecmBéHHoMy pacnoAOJKéHiio Poc* 
tiňCKíiro 4^^P^ > ^"^ ynoAHOMoieHh npeAocínariHiiifi 
lIpycCKHMl) BoiiCKaMl) 3aanManiB k1> ti6e^neieHÍK) cbo<2 
iAKh BAaAi^Hifí BC^ BaiKH^ilíiiie iiyHKmu , ÁvimbSĚÁ 
^aHl> 6ii1a1> CBo6o/\HBÍťít ripoxofll) řocciftcKHMlj BOHCKaM?y 
^eai a^naflbyk) llpyccitó A^a A^Ahu^híímaTÓ úp(ÍQAt» 
/|0BaHÍH (|)píaHi;y30B'b ; irio F. Bk>aob1) ckopo aa ini/ 
fcorAácHAca h 3aKAioHHAT> njb moMl> ycAOBÍe. Digitized by VjOÓQIC Sa3 -^ 

^peši) aditd/iHyio npycclK>> oiil) nacjiaHÍ> ébijill 
oml) ťp« IIjiamOBa cb panópnldAťb iíb rjiaaHyK) 
BBapmifpy ^ar ilsyctriiiaťo ^OHeceíHÍfl d ileperoBo* 
pB CB^atJibuiiíeMy Kunato it ^jia AaciíiafiAeHiii 
ílepexBaHeuHiaixli íím1> 6yMarl3 y 4^paHl4y3«Kard 
tcypbépa) npHHflml) 6E>iAb CafintAĎHUiiíMl) o^ieaB 
MujK^cmiiBO ii ofítnpafi.ieH^ kB npe;ičHeA ^o-^^ho- 
cm&f* Cnycniď ^ne h&cko^bko spciMeHit 3a oniAit- 
^i6 bIí cpa}KeHÍii no^l) MápieuBep^epOMb HárgaH(« 
^eub op^eHOMlj Cb. Aatibi 2 ro KJiacca; a aa nepeí- 
jc^ieHÍd ^'P^^^^y^^^^^^ Kypbepa h neperosopbt 
cb Ti BidAOBbiMb HitHOMb Maiopa (5)4 

dcKofifb noc^Ď tnord ť. Á/^epitwtífeBb, npit- 
kiiBb Ha^aA|>cniBO tta^b bhobb coctnaajieHUbÍMb (4) Bb H^ciiiHOMb Tpj tlXamoBa panópid'^ oniT) á ro Řh^ 
3apa i8i5 H3b 4^púi^y ckaaaHo : >,^ocniaBAeHHyK> xd 
i5MH'£ cyMky cb 6yMaraMic omb F* A. HepNUiiieua ^ 
jinépekBaneHHyio KanHinaHOMT) Fp. M. nyuiKHHUML 
>}y ^páRtiýa^Karo xypbepa , nocAáHHáro bitíJi Iiand« 
yjAeoHA kIi IIpHHify UeBiuameAbCKOMy , npeAcmaaAiřiaí 
^,3a MOJIMH ne«ianij[/Mii ^ Koíhopyio jpaaiieiamaAb a ^ax 
,^noAb3bi cAyHLÓJki. Cl» OHbíMH 6yMaraMH omnpaBAaeni- 
,,CM Fp. M. nyuiKDHb, Komopoil auiho AOHecemT) Bi 
„G. T) noc ;i^AO£a srnu xT) liepeioBOpaxb k ycjLoBiil , aa- 

,jKAEdieHHOÍyÍb UMb cb npyCCKMMl) F. BlOAdBfilMl). IIo-^ 

{,CA^ Hero npoiuy B4 (j; cHan;|fl ero Fpi .M. HyiuKUHa 
>iHyH£Mi>lMil HacmaBAeHiHMM rio cewy npeAMeiňy, ofífřa-i 
„Mho ko^ Mn'Ď ilpHcAaitíb ; 1160 F. A. 4íepHbiujeB lil 
,^,HM'feenib bIí HeMl) HaA<-*6HocnTi«. -i^*^' lípu ceMl» cbm^^- 
^jineABcmByto B^ C. tíóL ýdep^Hoň h pesHocíriHOií CAy- 
},3k6:Ď h xpa6poMl> erO nocniynK'^ Bb Bauie HaiaihHM- 
)>MeQKje M MHJidcinHBoe kIí boba^hbíiO yěaHseHie.^^ 

BT> itHCbftťB Fp ílyUÍKUHa k1> omiiy erd Fp. A Vli 
oífib i<fio HHBapH , Fp. M. H. HAamosb npHííHcbi- 
fat^mlj CA'fi/^yiou4eé i ^^IlpHHOUiy é* C. HCthnHHoe Moé 
tyttd-mÍPHic. A.c^óenH^uuiHiiffl) cuhomT) BauiHMli Fp, 
},AAeKcaH^pOvil> AXeKCBeBMHéMb a ó4eBb ^OboachIíi 
»5nokopB:l&HÍiliň CAyra Fpst4>b HAaitíoBlafi'' Digitized by CjOOQIC ni) t« KóHUiit^ ompH^oMb , BbicmyttRAl) omtttyAa 
^opcupoBd^HUMis MapiuaiaM k1) O^epy. Bb r. ^ja« 

JIUHĎ OCab^OMilCB y HOIO AumOBCKafl 4HBtt3ÍiI H3t> 

^Stxb inbiCA4b «iejiOBBKb no^b KOMau^oid r* Kua« 
Sfl reApoHHa pac[io;io?KéHa no pbnb Bapmfi , p1i« 
BiiftACH ero amaKOnaitib* Ho noe^uKy npe^b m* 
U^HpKe no^HHinb čhiAb Mocmb a cmpbAKH ero 
3au4Uu^aAH> mo ^ah amaKit cb npomHBuoíí cmo^ 
pOHbi ompa^uAb onb cnepad (cb 30 ro Ha 3Ce 
^HBdpn ) Ha my cmopoHy Bapnihi IlojiKOBHHíta 
£4)peMOBa H Mdiopa Fp* M» IlyiaKMHa cb K03a«ibHMb 
no^KOMln KoaaKH) He CMonipa na xtiAocnib Ab^a^ 
nepenpčtBUAUCb maKb miixo u pacmoponuó , hoio 
UeapíinmeAh MXb hb npHmbniMAb* Bb 2 4aca no 
tiOAyHOSH Maippb rp» M. nyiuKMHb > conpoBO;ic« 
/(aBuiiH ynoMHHymoií noAKb , nOAy«iHBb omb T* 
A. HepHbiiueBa CHrHa^b Rb Hana^eHÍK), BopBaACJi 
cb ompii^aMb CBOHMb Bb ropo^b^ u ompaxia/t 
BCTopbHaBuiiacH fib yAi!i(axbHenpMHmeAbCKia bo&* 
CKa f upoSuACA ^o caMaro no^beMuaro Motma, i/í 
cnycmHAb OHbi&; nepeab ceň MOcmb nepeuieAb uo* 
moMb ocmasaBuiiHCA no cio' cmopony Bapmbi Pog« 
ciňcKift Kopnycb co Bceio apniHA^epieio y Bcmy-* 
tíMAb Bb cpaxceHie , pa36HAb IIOAHROBb u bsbaB 
Bb nAbub K. re^poM^a > d xb ero cuHOBeň , 30 
O^Mneposb / 900 pA^oBbixb u 1000 Aoiua^eii* 

r* A. Vepnumesb db &04po6HOMb cfioeMb 
AoneceHÍsi o cejMb cpaHceniH Fp* BHmreHintneuHf 
ttpe^cmaBiiAb o Fp. IlyuiKMHb cAb^yioiMee 1 ^^Bb 
>iOCo6eHHoe B. C* noKpoBXfmeAbcniBo npe^cmaBAflK^ 
i^noAKOBMHKa £(|)peMOBa u fyemypHSíto Mdero ao 
fyompsiAY Maiopa Fp. M* ílyu^RHaa) KOinopoMf 
ý,nopy4eHO 6biAO omb Mean secm^ nepe^HAio ko* 
9iAOHHy. R He Mory 40BOAbiio noxadAumbca erd 
),xpa6pocfniiD h GAaropaayiviieMbj npH caMOMb Ha* 
^ina^eula ua řopo^b oab ňepBMií BppBaACA ^ 90^ Digitizeďby Google — 1225 -~ 

,>pe4» Bctxb KoaaKOBli Hanajil) Ha HenpifanrejiA , 
fypanviJib K. TeApoHna (6), h HCo^HClKpaniHO co- 
y>6HpaH RoaaKOsb no^b CHJibHfaiMli orHejvili, aopa- 
y^xcaAb HenpHiímeAbCKiA soácKa , h hiBm}) mhofo 
),cnoco6cinB0BaA'b Bb ceMb ^ĎAfi (7)/^ 

r. A. ^lepHíjmeBb nocjifc nopanceHÍfl nenpH- 
fíTJteAH npH I^HpK^, He CMompfl ua mo Hino co 
BcBxl) cniopoHb 6iiiJi!b OKpyaceHb (ppani^ysaMvi , 
nocn'buiMAl> nepeňniKi O^epb, Komópoií romoBb 
6jua1> BCKpbimbCiz ; h npeiK^e ne^e^H yca^Aic 
nponTHBb Hero coe^uHHniBCH paabĎdHcaiou^ie Ha 
JIZBOU cmoponb 0/^epa HenpwaraeAbCKie ompn^br, 
pas6HA!b 6 ^HCJia nonaBiuiucA eMy na Bcmpt^qy 
^paHi;y3cnoH AerKOKOHHbiií nojiKb. IIomoMb co- 
e^uuMBiuHCb (8ro (peopa^H ) b1> AaH^^cStíprfe cb 
jierKMMb ompa^OMb napmHsaHa IIoAKOBHtiKa Tem* 
roeHGopHa, npH6biJiii ohh morome nviCAa Kb cmĎ-* 
HaMb BepAHHa (8) 9 u pacnojioxtaBiUHCb aeno^a* (6) BT) iacniHoM'b nHCBM^ omb 10 ro ^^espaAA Hdb Opa- 
HieHÓypra Fp. nyniKHuL npHGaBAneml} eii;e k1) moMy: 
„OcoómmI) y^ž^oBOJiBcniBieMli ce6:6 nocmaBAflio^ nmo a 
,,co6cniBeHKoio mock) pyKoio paHHAl) Pyccxazo lloAJt* 
„ara." K. Te^pOM^B, Gb^Biuií PycČKiií noflflanHMií, CAy- 
^HAb y 4^paHny30Bb. ' 

(7) 3a cpajiceHie Bb m. 13,w^k% npe^cniaBAeHb ohL 6biAb 
k1>- PeoprieBCKOMy Kpecmy 4ro KAacca. 

(8) Tp. IlyinKHHb Bb nacLM^lí caortxT) Kb onHcatiSro 
ABHJKeHÍH ompflAa npH6aBAHenib oce6^: ,jH itrenepb fi7> 
,,inaKHxl} xAoitomaxb , Bb KaKUxb eii^e He óbiBaAb ; 
„^ÍaI) 6e3(HHa, h Bce Ha 6McnTpi»ixb nei)exo;iaxl): npo- 
^^AOAXcaio McnpaBAHinb ^OA^nocmb /^eiKypHaro ^ vl 'no 
9,iicniiiH£ He HMtio noAyíacá CBo6oAHaro hw ahcmI) , 
9>HH HOHbK) , oco6eHHO Kor^^ nepenpaBHBtUHCb ipesTÍ 
„OAepb , oKpyjKeHM Mw óuam omBdo^y tíenpUn- 
„meAflMUy H 6c3b coo6ii;eHÍH cl) Tp. BumreHuieAiionl). 
„Ho ÓAaro/japio Bóra , n aacAy^HAb ne moAbKO Ha- 
,,HaAbHinLe> ho u Focy^apoBO Gautoboachív: aa ^'feAO 

JNO 15. O Digitized by LjOOQIC ^ 326 — 

jeKy oinl> ťópo^a , ,oinnpaBii;iii Tp. nyniKiiHá kÍJ 
Haxo^uBiueMycA mami) Mapiuajiy 0)Kepo cb npe4- 
AO>KeHÍeMl) ( 9 ) C4ámb 4o6poBdJiBHO Bépjitmlí. 
PocciHCKUAťb BoficKaMl) , H nil)Ml> omnpamMnifc 
6&4cniBÍe , MOryu^ee nocji'&40BainB omb aauiímÍH 
OHaro BoeaHikiMb o6pa3dMl); Ho Kákb npe^ioike^ „noflT> MapieHBep^epoMb , icypbepa k íieperÓBopM no- 
,,majioB3H^ MaioiOMl) h eii|e bT) oiKM^aHÍM;'* (nučhAid 
9Z0 omh qzó n 17 ?ó AnsapiK h \o Oe&paA^i) 

Bb iiifCbM'B óniT> 7 ro HnaapH npM6aiÍA«einl> éú^é z 
^yXíviuiy kT) BaMl) Ha dymáTt ^ oiHOApaHHoň oriilí Hano- 
yjABonoBa, nwcbMa," — Ha o^hom cmopoH*fe kTj cBtaiý 
BH^^RO M3o6pa»eHfe cTi Ha^nHCbio : Napoleíi ,Empé- 
reur des Francais, Roi ď'Italie ( HaňoAeoHb HivinepS- 
mopii 4 pa"^y^^B'b , Kcpuxh HmaAln , a aa Ápyrb* j 
(|'>paHuydCKcň op^^b cb Ha^oHCBio: Empire Fraňcáié 
{(|)paHay3CKafl HMuepiíí). CBepLxb moro co^paHHAcx 
y Fp. nyuiKHHa KOHBepml) cl> nncbMa kb M. Becbepy 
cT> JieianiLiO HanoJieoHouoio m co6cniBeHHOpyHHoiú eró 
Ha4nHCbH> : á mon Cousiii le Marechal Diic ďlstrié 
Tun de colonels generaux de nia garde, a Elliing. H 
cyMKa, Bb Komop ň Beab Kypbepb ^ejiéiuM, cb m'£4WíI 
6ahxok> , Ha Komopoň Bb]p'ÉraHo: Depecheá dé éa Maj« 
esté Napoleon Empereur et Roi* 

(9) lípu omnpaBAeHiH Fp. llyiuKKHa 4ah nepéroBopoBb 
cb M. Omepo ^aaa GuAa eMy cA:Ď4yK>ii)aji 40fi'ĎpeH- 
Hocmb s 

„Mu HHJKenoAnHcaBiuiecH ÁAeKcaH^pb HepHMinesb 
„H npoi. M BapoHb TeniineH6opMb m npo . HanaAbuii* 
„KH Boi^CKb , pacnoAOXCťHHbixlj y BepAUHa, ynoAROMo* 
„HUBaeMb HacnioBU)HMb axníOMb bcahoio nameio 40* 
,i&'£peHHOCinÍK> Maiopa Fp. MycHP.a IlymKMHa 3aKAK>- 
y^Hvimh Ha MecniHOMb h auro^HOM?! 4aa o6oecniopoH« 
^yHViXb EOHCKb ocHOBaHÍH ycAOBÍe , Bb npe^ynpejKAe- 
„HÍe 6tAcmpii&, MoryufHxb nrcA^AOBarab omb aaaa- 
„mia oaaro loopy»eHHoio py^oio ; bo ysÉpepie la- 
,,ro B no^nHcycMCH. C{)eBpaAH ^hh i8ií2. A. 4epHU« 
^jiuesb I Bapoí b TeniraeH6opHb.** Digitized by VjOOQIC liié iixTj 6f>i;i6 óiriBéprHyrxio (10)} irió ohií ý^o- 
fcinÓBfcpéHbi 6y4y»iM Í3'b paca6;iOH<eHÍM Bepjikíi^ 
bfiíAxh miÁméAeA y pt»iuM;iHci» airiaKÓBámb ^pak- 
i^ýaoBĎ hh caMOiviT) ropo^fe ; Kdr^a (8ro ^éspá- 
Jiň ) BbicinyriMAa hsI) ropová HénpriflraéJiiCKáá 
KóHHHt^a AJia ócMÓmpa nxb iíosmí^íh, IIojiKOBHtiKB 
TéintTieH6QpHb BtbxáAb ý nee Há n^ie^iakl) Sli rd* 
po^b, kI) KOrnopoMy h F; A. ^epHwiiieBb cb oc- 
iiíá^iBHbiMb BoíiCKÓivib npwĎfaijib nócAb Ha no-vioii^iSj 
á nó^nÓAKbBHíii^b B^iacosb h Maidpli.rji, M. Ily- 
iiÍKÚHb cb K03ci»ibMMb noARÓivib Cbicoeéa óitipa- 
3KeHbi &ÍÁAÍA Me>K;»y mtíjvib 4;ik daHaniia ÍÍlápJib4 
inéHGyjprá m IlomcAaMCí^aro rapaKmá i Kómopbié 
xoiiiH ýnópiió GeiiAu dai4sii4^eMfít Hbiiptiarbéjiéivibi 

iiO ÓHÚ ÓBAá/^bjlH Ó^hláMVÍ hyHKmaMH j H B3fiAit 

iipH mdivib lib iiAbiib 4 kb b(|)Ui;e^ofib ii 164 ^a^ 
ÁciBúxb; 

(ppániiýsw Bb BepiiiHt Haxó/^0;iHcfe b1^ 
DnÍM mucaHaxb cb 40 nyiiíKaMiij k cjib^oBameAi- 
kx) liecpaĎrteHHO Bb npéBócxo^Htixb ciiAakb ; nó- 
ktky r. A. ^epribJíiieBb m lioARÓBtíHEtb TémiiiéH*^ 
6opub , cpá>KaflCíi áb ýAiii4axb BepjiHHa <i^b cá- 
Marp Benepa , BfjcmýiÍMAH iisb ropová ú pacrio* 
Ao)kHAuci> b1) OpaHÍéH6ýprb* Bó Bpéivia cpaikéHÍá 
BepAMHÍ^bi romoBbi bbiAii támh co^bňcmBOBarnbi 
iió BóCiipenaincinBOBáAa HMb rbpd^CKáá bÓAKÍ^iai 
ii{jié4aHHaa tíeiipHainéAio; 

(id) Tp. nyuÍKMHb nMcaili óniTj ib ^^eBJjaAfl íiáTi Ópá- 
Hiek6ypra : \Jíí ntíCAaiib GbiAb BoíiniK eÍ líeperoBopbi 
^jbl) MapiiiajiÓMl) OHíefío; Méňa aá liiojibKb Hé BjiHřinAiti 
^>á ei4é úbic^p^kvLÁví aaXnčíMb. Brirb bjiácl) oHeaú^HÓ^ 
^,h6o ý nipýóáiá éb 5 init idaraxb 3čA Miidfo ýÓHAW 
jjAbdia^xí. . y (|)páHi4y3bBb sáBeAcH emonib cKsepnott 
,^o6bi<iaň j HO Moxiéitíb 6tíiiib cičopo ux]? biiib Hétú Digitized by Google — 228 — * 

nocJi^ moro KaKt T. A, UepHbímeBT) pacno* 
jíomiAACH bTj OpaHÍeH6yprfc, Fp. IlyuiKMHy nopy- 
Menb óujil) aBanrap^b M3b 2 xTí KOsaMbHxt noji- 
kobI) cl) lípHKaaaHÍeMt) ^epjKanif>CH Kaní) motkho 
6;iii}Ke ropo<2ia ; KauL ^jia moro, nmoól^ Jiynine 
MOiKHO 6bj;io HaG^iio^amb sa HenpHHmejiBCKHMU 
flBMHíeHÍflMM H npenamcmBOBamB ero coo6meňi- 
AM'b| maKL u ^^a y^oSHlĎíímaro CHomeHÍa cl> 

£epjlUHCKUMil H^MmeJlilMM. 

Tpa^T) ílymKHHl) pacnojiowacb bI) 4x1) sep* 
cmaxl) omTj ropová ^ 6e3npecmaHHO SbiJib rape- 
jiomiAMb ^paHi^yacKaMH cm^ibuúmm nampyjiiíMH , 

BblCJbMaeiVIMMH ^JIA peKOrilOCJJiHpOBKH 9 H 4 ^HK 

cpa^y Bb)^ep»(iiBa;i'b lAxb nana^eula Bcer^a c!b 
ycabxoMb h 3a6HpaH nAbuHbixb. 

17 ro HAHiSro (peBpsLAR upe^b toÉmI), KaKlj 
^paHuysbi ocmaBHAH BepjiHHLi Biii^e-Kopojib H^rna- 
jilaucKiň 4JIH o6o3pbHÍfl BbibxaAb caMb nh conpo- 
BOHí^euíH MapmaAa f ysbOHa CeHb-Ci!pa cl> Hapo4tt<- 
mbiMb HUCJioMb KOHHHUbi H nfcxombi ; pas^pa- 
^KCHb Gy^yMH; Hmocjiafioií Tp. IlymKMHa ompa^jb 
pacnOAO)KHACfl 6;ih3ko ropo4a y oh1> BeAhAh ero 
amaK0Bamb« CpaaieHÍe npo^o^ataAocb ynopHo a 
6o^t>e ' naca ; ho fp. UyuiKiAHh clu K03a«ibHMb 
nojiKOMb CbicoeBa y^apH^b cb ornBámHOcmiio na 
Hxb nbxomy h npHBCAb ee sb pascmpoňcmeo; 
^paHi^ysu no6Í)}KaJívi sb ropo^b m cb mfcxb nopb 
ero ne mpeBoaíHJia (íi)« Csepxb moro omRpbiJib 

(11) U cmaSKRxb no/^li EepAHHOMl) aeaHrap^^a F. A. Hep- 
iibiuieBa He 6bijio ynoMAHymo b1) >KypHaA^ F^asHO- 
KOMaHAOBaEinaro ; maKlj khkI) h o MHoruxl) mÍakhxI) 
^Sjíaxí) bIj fibeHHbixl> nsB^fecmiaxl) ne nenamaioinl) ; 
v a cKasaHo moAbKo Bb ^^oHeceniM Fp. BHinreHiumeuHa » 
v oml) i5ro (|>eBpaAa , Mmo F. A. HepHbímeBlí , a^ów 
.yA<^6H£e spe^Hoib BenpHAflieAbCKiittl) cooOufeBiAJUl); pac- Digitized by VjOOQIC . 1 flí29 '•^ 

ohT) CHOiuenie cTj HaAeHCH&iMii jho^bmki ii Pyc» 
CKHMw Ciny^eHinaMH , b6y4d{0ii^ifMUCii et Bepjiw 
Hfe ; M no;iy«iaeivibia oml) hhxL csb/ifeni/i o ne* 
npuflinejift cooGmajib HanaAscmBy. ^eAaaie )Kkinie» 
jieň Bfaixo^Hmb sa rdpo^l) h bhaÉitiii 4o«ckmx1) 
KoaaKoab cmo^iB 6wao BeJinKO, nino hh noAHi;i/r, 
pa6o;iĎncmBOBaBmafl ^pani^ydaMl), hh caMH (ppaH- 
Hy3bi, onacaíiCL 6e3npecraaHHO BOSMyLu^eHi^, moMy 
He npenHTncmBOBajiH. Civitjioe h oniBaJKHoe Tp. 
IlyutKHHa ch MajiwMl) ompa^OMl) bL mojib 6jih3- 
komI) oml) rópo4a paacmo-aHia saHHMaeivioe nojio- 
>KeHÍe npMBe;io (ppaHi^ysosb bI) maKail cmpaxb , 
^mo OHH 4HH H Ho^iH cmoAAH no/il) pyJKbCMb > 
a Eep^uHCKUMb >Kiiine;iflMl> maKl} noAK)6iiJiocH ^ 
^mo OHW ence^HeBHO vLsh ycep^iá npHHOCHyiH Fp. 
IlyuiKHHy om6opHMH KyuiaHbH , a KoaaKaMb ero 
hmbo h bhho , He npHHHMaa n^anibi. 04Ha>K4bi 
OHb uoTv.eAajih nMĎmb nAaub EepAHiía ía ero 
OKpyHíHocrneu ; ohh HaHec^iH CMy MHO^KecmBO 
jiaH^Kapmb , n^amKOBb m ina6aKepoKl> cb hsoS* 
pa;KeHÍe(vib ropová , h mpeGoBaJitf , Hnio6b ohbiíi 
npuHarnw 6biAM Geab <^\eHérb. — Bb cewb noAo- 
HieHÍii ocrnaBajiCH oúb y Eep^UHa cb gro no2oe 
4)^Bpa;ifl (i2)« 

noAoaiu^CH sb r, OpaHÍeHGypr'fe Bb 6 mu MiíÁflxb omb 
EepAUHa ; oniKy/^a nepemcAÍ) onb nocA'fe b1> m. Baeh- 
KeH/^op<í)b, oraomoHii^ee omb BepAMHa Bb/^Byxl) raoAb- 

KO MHAHXl), 

(la) He cMompa na mo , 'ímo 6i»iAb cmoABKO osaGoieab 
H cT) s MH - noAKtiMH CBOHMH Haxo^MAca b1) 6e3i^pe- 
cmaHHOMl> onaceHÍM omb uacmwxT) BenpHHmeAhCKMxb 
BWAaaoKl), ohIj o*ieHb ówaIí /^oBOACHb mor^amHMMb 
CBouMb noAoaceHicMl) ; h cmoAbKo BocxHinaAca mmc- 
aíio , Hmp Morb 6bimb noAeaHMMb Bb Bo3A0iKeHHOiyib 
coCcmBCHKO Ha Hero nopyieHiH , Hrao nacmp nomoMb 
rosápMEaAb : „Emo 6wjii paň Moeň mchshh !" -*- Bb 
;ioKa3ameAbcmBo ikc moro , Bb KaKoň /^oBSpeHHOcmit ^ \ 
ChLjCb oHb y CBoero HaiaAbHHKa it ckoab oAo6peHW 6w-» Digitized by LjOÓQIC •^ ?5q — 

ťioro l^espMi I Kor^a (J)paHi]}y3by y3^aBl> ^ 
1|niQ aBanrapAlí apMÍM Tp. BwnireHinTneaHa nepe- 
t^eJil) Q^epL , Ha^aJiíf BbiCínynarnB wab 5ep;i&fHa^ 
Tpr IlyuiKHHl) cb A^ywa cbohivih np^iKa^iw no^lir 
$)xaDl> k1> QpaHJeHÓyprcKHMb Bopomaiv^b M cpr 
peaBl) CTrtPABUiiií fnymli HenpífHnieJ!bCKÍM nHKeT|i!b-. 
3a}isiJih npGAWbcmit:^ T. A* MepHhiiueBl) npwco-y 
^4iiHH;ip>j kTí nejviy co BcbMl) CBOHMb ompii/^OMl); 
napojí) cl) pa/^qcmiíp BtimeAb kIj HHMb na Bcmpfe* 
^y H OHH (b1> 5inB Hacpel^ yinpa) BCinynifjiif bIj 
TqpoAlí^ Ho pav^Qcmb Hapo^a co^hÁe^Aacb npear 
5bi«ia«H0ip , KOfAa rpacj)^ IlyuiKHHT) pos^aBl) kot 
^aKáMl) npjiKa rpcKOsa , npe4b KpmopbiMTj oh1> 
^s^a^l;^ npyrcKÍfl Hai)iuHajiBHbiH KOKapAbi, r rtpfic* 
BOJiopl^ maKyio Híe kÍ) ce6b Ha ni;iHny , sanpH-. 
i^ajib ch iiUMM : ^^ypa f|)pvi;ipMx'b BifjibreAbMb !'f 
^mo 6bi^9 nepBdii ^jiH BepAViHneal} B^cmb o co^ 
|p3Í^ cl) Ilpyqcieip poccin« ' Ohw yBH^tiAM mor^a 
IbI) PyccKMxTjf He mpjibKp paswniejieň HeHaBHcni- 
Hbixb (ppaHuy^oBb , ho eiu^e h BejiMRO^yuiHbixl^ 
pooHxb' caf03ufiR0^1>j d6|KpM^aAM caMH: ^^^as^pas? 

^H ero pacriopfl3KeHÍ^ , i^c«enr7> uocAy^tHiiTb 4aiřHOi5 
I^T) ino BpeMH Ha vÍmh ero omTi T. A. HepHwmeBa 
ppe^iiHcaHie : „AK)r»e3Hoií IlymKHHTi ! Himli Ha^oSKO- 
pcmif nQATTiBep^^anTb Baivil) o ó^HmeAJbHocmw k ^tifl- 
^,m'íAi>HočrriM no BoaAOJKeHHOMy Ha Bací) nopy leni to ; 
,,a BM>Ky Mx7> eace^HesHo orní) Bací) na onbinitJ. — Ilo- 
^yCBiA^Ki pieiiepB npHKasanie IIoAKOBHMKy E<J)peMORy 
),coo6pa^ainbca bbiuhmIí ABHntemaMl) m noAKp-fenAflin* 
j^Bacl^ , KaKl) cKppo tioirneme bsi cie HyjKHWMli ; a 
^ýpaMli pJKH^ainb 6y4y Bamu^l) H3Btii4eHÍ^ b1) Baha^ 
^,iOH^e;inA%. CorAacHO BameMy npeAcmaBAeuifo aas- 
j,nTpa oifipjiiííy h Kaní* CBiml) boakI) b1) PoacHmaAt, 
^^Komopoil M 6y^einl) cocmoamb bIí sameMTi pacnopfl- 
,,>KfHÍM JIOAKOBHHKy BbJxaAOBy AaAl) menepb riose- 
,^4'^HÍe Ha6Ai04amB 3a ABUjKeHieMl> Bui^e- ilopoAfl no 
,^npnic4aMCK0My mpaKiny. j4. 'Jepfnuuiesh 16 ro $e>- 
^>paAH bI> 1 cb HOJř, *iaca no noAyHO^ii,'* Digitized by VjOO^IC — aSi — 

pniByemT) HMnEPATOPIi AASKOAK^*!!!'' n b# 
Bce BpeMH iiiecmBia ompa^a mOAniiJiHCb oko/o 
Ha^a^BHUKOBb ; ne SHaa hBmI) B3't)ABHmB CBoit 
Bocmoprb ^ i^ĎAOBaAH ifxb pyKU , ajíauíbe m Cc^* 
Mbixb ^Lonia^eH (13)! 

IIpH BcmynjieHiit bTj Bep;iHH!b PoccificRaro 
gmpn^ď, ^paHi4yabi KpbiJiHCB eu^e sb ropo^b; no* 
^emy 4J1Á: Ha6AiOAeHÍH nopa^Ka h inHuiiiHiii no- 
pynena 6wAa Fp, IlyuiKHHy ^ojDKHOcmb KoMMear 
^aHnia (t|.). Toro>K^ 20 ro HHCJia se^jepoMb npti- 

^i3) MwcAfc Tp. IlyuiKHHa o KOKap4'6 cmojibKO bc^mTy 
noHpaBHAdCb, Hmo H3o6p'Ď.nii nocA'^ coioaHyio /^Boiiuyio 
xoKap^y , ' Komopyio cb mftxb nopb Haiajiii Hocums 
HHHOBHUKH o6oHxb BoftcKl) , M cdMb Fp. BunTreH* 
mmeňHb/Ha mAanaxb; a IIpyccKiH a^mu Bb CBOHxb 
y6opax^. * .. . . ^ , . 

04) Ho crMy c;iy«iaK^ o67)flR;ieHb 6biAb Bb EepAHR^ h^ 
H'6Mei;icoMb nshiK^ CAl>Ayíoii;ift AnesHOil nptfxaab : 
„EFO BEAHHECTBA HMnEPATOPA BCEPOCClft- 
„CKAFO F. A. HepHbímeBb opa BcmynAeHÍH CBoeMb 
pBh ceik ropo^b , Komopeň aaHflinb eii|e omb ^acnnc 
„nenpHflni94bCKHMH ^oňci^aMH, o6bfi3AHeinb mnmeAHMTtf 
pimo noKoň h HenpMKocHOBeHHOC mb rop' 4a hh KoHMb 
,,o6pa30Mb Hapyi2|eHbi H<p Cy^yrab ; h KaKb Hd češí 
,>RpHeub maKlj h ^ah npovHSib' BoeHBbixb pacnopame^ 

,,HÍH HaaHaHH^l qHl>5<SpAMHCKHBflbBpeMeHHblMblVOMMe»« 

yfjismmQNib Maiopa rpatfa IlyniKMHa , Komopoft h om- 
^,Kpoemb CBo^ aac^A^HÍe Bb aP^^ no^b No 46 mI) na 
fyBepeucKoA yAui;^ FocnoAM ub r^H0paAb na^-fe^írncB , 
„•iino xiHni^AH BepAHHa cb Apy^^^cmeeHHbíMif HyB- 
^jCRisaMH npuMyi|il> PocciňcKoe boAci^p u ne Gy^ynib 
,)CKpbiBainb y ce6H HenpuHrneAeň k Mxb MMyuiecniBa* 
^,'BepAMHl) fio (|)^Bp?iJifl (/t Mapma) 18 13.*? 

Cnycma Hacb nocA:Ď moro npiifixaAb Bb BepAv.Hl> 
omb K. PeauHHa cmapmiň 6paiiib Fp. AAeKCaR^pa 
IIyinKHHa>' CAyKau^iý noCafiKiniiemep6yprcKOMy pnoA- 
MeHiio, 4. ^* Fp. M. nyniRÍíHl) lA ^aa neperoBopoHl> 
cb MapíuaAOMb C. CupoMb o ^oGpoBOAbHoň c^a^l) ro- 
pová, H Kb yAiiBjieHÍi» cBoeMy BttScmo 4^pAHi^yj^*» Digitized by VjOOQIC — qSq — 

6ju;i!b u K« Vennunh ch cbohmI? aBanrap/^OMl}) k 
npMHU^il) Ha ^pyroH ^enL sBanie BoeHHaro Ty- 
6epHaniopa ; Tenepajih «e A4l)H)nTaHTnb ^epHbi- 
mesh BWcmynHBl) ornmyA^a ^i Huc^a t ci ompn- 
/laMH r* M* 5eHKeH46p(|)a h IIojiKOBHMKa Tem- 
ineH6opHa h nacniiio KaBajiepiH aBanrap^a uy* 
cmíAAcn sa $paHi|y3aMH b1) noroHK). Fp. Ilym- 
UJAuh Hepeab ^Ba ^hk oinosBauL GbiJih onnuih 
lú) CBoejviy ompfl^y. Bb KopomKoe cie BpeMA oh1> 
VM^jib cjiynaH GbiniB Bb cuoiueHÍH co bc^mh B;iac<* 
caMH TKSATfiejíeA m cb caMbiJvib BepxoBHUMb lípa* 
B«me;iíicn7BOMb, Komopojviy npe/^ocmaBAeHa 6bijia 
mor^a BJiacniB Kopo^eBcnaB* 

Fp. nyniT^MHb Haxo^HACír y»íe npn ompn^tt, 
Kor^a F. A. HfcpHUJueBb, HaciríMrmiň HenpwjjniejiB- 
ckía BOíícHa y KeHC40[ ({)a , omnpaBHJib nacniB 
onrpB^a ab oSxo^b Kb m- Bbjíwi^y. KosanH Ha- 
naJiH Ha nibijib Henpwiiraejia OHcHb y/^aHHO , na- 
se^H ero Ha^namy éamapeio , a BbjmbcHUBb Hdb 
ero nosHi^iM, npec^ib^oBa^u ^o c^ Byxo;ii>i4bi* Om- 
my^a F. A. UepHfaiuieBb omnpaBUJiKFp. liyuiKH- 
Ha cb ^0H6ceHÍeMb o cpa»;eui&i Kb Fp. BuinreH- 
lumeňHy Bb BepAunb; a na ^pyrou ^eHb h camb 
jny^a npubxajib, ^aCbx npe>K4e ne^KeAH nepeíipa- 
BHinc/i da l^Ábdy, npuHiiniB aoBiaa npHKasaHÍA (15); CKaro Mapmajia HameAl> RaMáABHUKOMb IIpyccKoft 
CmoAHUM poAHaro cBoero 6paina. 
(16) MsT) BepAHHa Jr^t 6wAa y;Ke mor^a rAaBBBfl KBap- 
niMpa Fp. BiirnreHuiniefiHa ) Fp. IlyuiKHH?) nvicaAb we- 
za^y npo^HMl) oml) fiC (Jesp.: „Boi;!) ÓAarocjiOBAfleinlj 
„Ao CHxb nopb MOK) CAy»6y ', r HCMory ;^OBOAI>HO na- 
„XBaAwniBCH HaHaAbHHKaMM. Bil HepHwmeBt h hmÍio 
„Apyra. Cw^a npHCAaHb a Kb Fp. BumreHuinieiiiy 
„cb 6yMaraMnj bT> 1 ň pasb ówAb eiwy npeAtunaBACHl) 
„K OHcHb MMAGciHHBo iipMHamb. Gero ^hh HepHwmeBlí 
^>u caMb CK>Aa npii1vxaAl> f h míj HeJUHOhíKO nooniAOX* Pigitized by LjOOQIC — 233 — 

cnycma ^Ba ^hh , ohL uocAaub 6m;i1> bí rjiaa- 
Hyio HMnepaniopcKyio KBaprnapy B*b KajiHini. 
Cb HHMb nofcxaJiL h Tp. nyiuKMulj. Oiin HauiAH 
rOCy4AP^ HMnEPATOPA Bb BpecjiaBAb , Ky^a 
ErO BEAH^ECTBO HSBOJiHAb npH6sirnB ^jih cbh- 
^amn cb IlpyccKHMb KopoACMb. KaKb CKopo 
ysHaAb KopoAb, Hino- emo morab Fp. IlyiuKHHb > 
KOmopoň VLcapasAHAh ^OAjKHOcmb KoMMCH^aHma 
Bb BepjiHHb ; nio no^ome^b Kb ueiviy, nab/iBHAb 
ewy CBOK) npHSHamejiBHocmb aa pacnopsimtúia 
JH ycmpoňcmso , coGjiio^eHHfaiH npH sanamivi 
PocciiíCKHMH BOMCKaMH cro cmoAKu^hi ; pasro- 
BaptiBajib cb HUMb mhaocihhbo cb nojmaca h 3a* 
KAiOHHAb rafirnb : „BcKopb b ^OKaHíy Bamb aa 
^fOnbimb MOK) 6Aaro4apHocinB , h yebpeHb , nmo 
„Bfai ocmaHemecB jvanoK) ^OBOjibHbi/' Ha ^pyroíí 
A^Hh npwrAameHb 6biAb Tp. IlymKHHb Kb Kopo- 
jieecKOiviy crao^y ; ho Kanb ' Bb momb /jenb 
rOCy4APb HMnEPATOP'b MSBOJiwjib Kyiuamb y 
KopoAfl 2 a Fp. nyuiKHub ne ycirbAb eu^e Ghinxh 
EFO BEA^^ECTBy npe^cmaBAeHb ; mo h He 
Morb HCnoAUHmb ero bomaí KopoAb bo Bpeivia 
cmoAa saMbitiuAb > nmo ero He 6biA0« 

H3b BpecAaBAfl CAbAOBaAM ohh aa HMIIEPA^ 
TOPOMb Bb KaAHiub , r^b óbiAa raor^a rAasnan 
PocciňcKafl KBapraupa (i6). Hpeab ^sa ^hh nomoMb jíHCMb. Mbi jme CAuiUKOMb fi5 HOHeň ne paa^^feBaAHCL, 
>,M ycmaAM Ao ne^Lsa ; mhÍ o6:Ďii4aioTiil) Mttoroe ; ho 
i}H eii;e HHiero KpoM'É MaiopcKaro HUHa ho noAyHviJÚK 
})Ho HaAl>K)ci> Ha noBmopeHHbia no3/;paBAeHÍA Fp« Bhoi- 
j>reHinineMHa." 
(i6) 3a^cb CB^feraAtňfiiift y^ocmoHAb Fp. IlyiuKHHa cbo* 
Haďb pasroBOpoMb H aacrnasH a1> ero paacKaaamb o no- 
Apo6Hocniflxb cpaxceHifl^ 6i>iBiuaro npu I][HpK'Ď. Bb mo 
Ȓe BpeMH nojKaAOsaHb onb 6biAb ,h op^eHOMl? Cn. 
AHHbi »To KAacca^ KpK CA^AyK^iiieiďb yBlb^oMAeHiu aa Digitized by VjOOQIC p. A. Hep^wiíieBlj, npMHflsb A^a coipaHOii apmí^ 
9nepai4ÍoHuwiH a^aiib sa £jib6óio h ^ocmaBUBl^ 

lipAíiHt.aHieMT) Fi^Hepajil) UInia6a ^i^feiicniBYioiiitixl) ap- 
Mift, r. A. Khíi3h boAKOHCKaro; ,^Tlo boa"^ Ero CB^tn- 
. ^|AOcmif, Focno^uHa FeRepaAb-^eAiiAMapuiaAa, TAaBHO^ 
„KOMaHflyHjii^aro apMiaivia h KaB^Acpa Khasa Toachb- 
,jineBa-Kyn[?y3oiía-C>íOAeHCKaro np^npoBOTK^^emca bamIí 
j^nojKaAOBaPHfiiM op4 hTd Cb. A^Hbi á* rp KAacca 3a ora- 
^,AH>iie Bii cpa3K.ť4ÍiŤ 5i 4^Ka6pfl 1812 roAa ; PecK« 
„pHnni> me 6y4emb ^ocmaBAeHl) no y^ocnioeHiM B61- 

^yKH^jh JBoAKOHcxoHy^ Mapma 7 ^hh j8i5 ro/^a, r, 

iiai KaAMma nHcaAl) oh1> nccAlj^Hee CBoe nHCiíMo: 
,yfl hmI^aI) lecHib ys^^oMH^b BacT), l\|HAOcn|WBWH To- 
ijCy^apb B3inipaiKaj M3b BepAuna o c»iacrriAWBOMl> yc- 
,,n'bx^ i^aui^ixT) ^^aT>. C"b m^xlí nopli eii^e mmíjah 
^,6AHCiiiameAbHoe 4'&Ap no^lb £&a.ii(om1^ h npQrHaAU 
i,iienpMainej^H aa EAb6y. OmcnTOHHie fy^j^hu^oPí MacmH 
,,Haiiied H^xonibi Áj>iiHýflHAO HtiCKOAbKO apeMCHH ocn^a- 
^^HOBHiTibCa Ha ceM7> nyHKai'^ ; m Tp. BHn^reHUirnefíHr^ 
,,nócAaAl> bT) cemb npoMeJKymiťfe F. AAbioniayina Hep- 
y^HbímeBa k1> FOCV/lAPíp. H cb hkmI) no'ÉxaA'b; vi aq 
jjCeif npH4BH^ HaxoHiycb menepb bT) rAaBHoň KBapiijH- 
jjpt , oiBKy^a Bawlj cie niímy. Mw upp^^a^caAit •ipeab 
•yBp^AaBAby rA'fe rOCy4APb Haxo^viAC9 ^Aa^cBiA^a- 

,,^ÍH C7> npyCCKHMi) KopOACMl). KqpOAb MeRH 04eHb 

^MHAOcniMBo npufiaAl) y M BOo6iJ4e bcm ero (^^mhaía ; 
'^cnpaiuuBaJi» o 6pani'fe, FeHppaA^b i^eRa oneab peKO^ 
^jMéBAOBaAl)* KaKli caMOMy rOCy4APIO, maKb n CbÍ- 
í^iHA^feftitieMy. 4^ CMxlí noph h hsl cy^bÓy cbok> hc^ 
^,Mory noacajiOBaniBCa ; ^aíi Sovb h Bnpe^b n^aKli nie ! 
•,Bc€řro 6oAlSe oropiařócb raBivilj, 41110 Onil> BacT> He^ 
iinoAynaio niioeMl>. Fp. llAainoBL 3A'^Cb u BaMli npii* 
yjfcasajťb HaiiHcaniB CBoň noKAonb , niaKli Hce h Mamy- 
^^iniťÉ. Kypi»epl> ceň nach omnpaBAfleniCH ; h h Be 
^MM^fo '6oAÍe BpeaieHH Kaxl) , noi;^AOBaB^ aaosHo Ba- 
^,mii H MamymKHHbi pjr^KH, McnpocHinb po^HineAbCKoe 
,,6/iarocA08eHie. CecmpHi;!) bcSx1> í^ymeBno i^lUyio. 
yylIocJivtufil^Auiiň ciiiBl> Fp. A.. M. II. KaAHUiíby Mapmft Digitized by LjOOQIC -^ 235 — 

p^biil ^h fi^pjisíHl) fp. BHinreHiňmeňHy, omnpaBHJir 
pH on^mb cl> A^JKypHWiyilf CBQKiMb MaiopoMb Kb 
prnp;!4y, pacnojio»«BiiieMycfl iia Ejib6b. iS ro Map- 
jna nepenpaBHBUiHCJi řÍAnas Bep6<3Ha «ipe3b E^bóy* 
PHH BcmpbTnHJiH f|)paHi|y3CKarQ TeHepa^ia Mdh- 
^piOHa cb 6 mucHHSíiAi/iy cocm^BjíHBiuHMH asaH- 
rapAb Kopnyca Mapiua;ia Aa^y , h Kor^a Heirpnr 
^meAh Ha^ia^b Ha HMxb HantiparnBi mq 4a6bi om- 
niHHynif* ero omb cpeAonioHÍ» ero c^jíb, Haxo^HB- 
jpnxcA Bb Mar^ejSypr^ , T. A. HepHbímeBb pe-r 
niHpOBaJiCfl Kb 3eeray'3eHy; appierapAb >Ke cboíí ^ 
^ojiHieHcniBOBaBiniH noM^HymbiKÍ ManeBpb npow^r 
BecniB sb 4bvícinBO| nopyHUAb ab KOMaH^y Tp. 
PyiuKiiHy (ly)* 

Tpatfib nyiuKHHb pb nojiKQMb CwcQjBBa (kot 
TnopBiH om^aiab (Obi^b npe^^b mbMb Bb ocoÓyiq 
ero KOMaH^y , m ecmb pmAM^Hbífiniu nab Bcbxl) 

^OHCKHXb npjlKOpb) HCKyCHQ MCnOJlHMAb CBoe 

nopynenie HsaxBatnHAb sb n^bHb 200 nejiosfeKlu 
y. A. Hepabímefib oĎbaBMAb CMy G^aro^apHocmb (17) np ceMy CJiy«iaio ' npKCAaifo 6i»i^q eMy cA-fe^yiouiee 
npeAnHcanii^: „rocnqAMiiy Maiopy Fp. IlyuiKMHy. Eace- 
„AH HenpMflmeA^ óy^einTj npecAt^oBanib eacTj b1> Ma- 
„aomIi hmca^ , niQ cmapaňmecb ero ommHHyíiib, ca^- 
„AaB'b ÓAaropasyMHO saca^y Bb bmfoahoíiI) M'fecra'fe ^ 
jjcT) Bo>KÍe£o noMoii{ÍK> y^apMniB Ha Hfsro , h bcah mo- 
,,mRO opunepieniB kIi p'fe4K'f>. Saaa BameÓAaropasyMie^ 
^,fl cpBepuíieHHo noAaraiocb , Mino bbi HHnero nsh bw- 
,,Aa ne ynycniHrne h óy^eme cinapanibCH no bosmoíkho- 
^,cinvi yAepmHBamB HenpHflmeAH, xoma 6m HeiipHameAfc 
,,6biAb H B*b 6oALiuHX% CHAaxT). Craapaňniecb CKop'fe^ 
„cxBamHmb nA'ŽBHBix'b m AocmasHrnb ko mh^j raaK'l» 
i,ace yB'6A0MAfliínie Měna Kanb mohcho >iau)e o 4BH>Ker 
,jHÍM HenpHflmeAH: nA'feHHBie fiaMb Becbwa Hy>KHbi ;\Aa 
y,y3HaHÍH omb OHBixlb o 4hca'6 m HaalépeniH Henpaa- 
„mcAH. TeaepaAb AAl^wmaHmTj HepwwuieBli. 181 5 
„Mapnia 18 ahh, SecrayaeHb, 9 nacoBb no hoajhoim.'* Digitized by VjOOQIC — 256 — 

nh npHKaafe h nocmasHAl} pacnoprf»eHÍe ero bIj 
oSpaaenV Bcfeivťb 0(j)Hi;epaMl). 

Ha 4pyroň ^chb nepenpaBH;iCH npeal) EjiB6y 
r. M- 4opeM(3eprl) h npjHcoe^wHMJiCH Kb ^epnbi- 
-lueBy (i8)- 06a TeHepaJia hmÉjim Ha3Ha4eHÍe npo- 
6panibca bo BHympeHHOcmb BecincJ)aAÍH kTd Fan- 
HOBepy , r^fe Hapo^l) HaiHHaAb yjKC npomwBlř 
CppaHi^ysoBl) BOSMymamBca. Coe^HHHBUincb 19 
Mapraa y E^i»6bi h yanaBl) , Mino (ppaHi^yscKOM 
renepa^ib MopaHb ( rtporHambiň noAKOBHHKOivil> 
Teinmeii6opHOMb uah FaMÓypra } BOsapaunaACii 
lAsk BpeMeaa Kh EAb6b ^así coe/iHHeHÍH ch Kop- 
nycoMb Mapuia^a A^^Y ^ ohh B03Hawbpn7»HCB 
nepexBarnwnib MopaHa Ha ero iiepexo^b yAioHe- 
6ypra; nonewy ocmaBMBb y ce6a bI) itibiAy Fe- 
nepajía MoHÓpioHa h Mapmajia 4aBy h noca^iiBl) 
nbxomy aa no^Bo^w , np^ĎbiJiH na 21 e mmcao 
kIj AiOHeGypry , nepebxaab bJ) nOAmopbi cyrnKK 
6oAbe 17 MMJib. Aioae6yprl> sanarab y)Ke 6biAb 
HenpHameAeMb aa wbcKOAbKO qacoBb ^o nxb npn- 
xo^a ; FeHepajil) Mopanl) MívibAb y ca6a nbxonibi 
jx KaBaAepiw ao 3500 ne^ioBljKb h 12 "opy^ió , h 
ycnbAL y>Ke yKpbnHmbca ( 19 }. 4^P®M6epr]j 

(i8) AarAiňcKořf CAy»t6M F. M. 4<^P®M6eprl>, FaHHOBep-* 
CKoii 5 pojKeHei^l) , nocnryiiMAT) sh hwhŠuihíoio KaMna- 
híio bÍ PocciňcKyio cAyH£6y. OmpH^l) ero cocmoHJiTj 

HBlí 2 mblCa^b KOHHMUbl H O^HOň iriblCflllf. HeAOB'6Kl> 

n'1^xonibi. HaHajibHHKOMli lUinaóa npM,^gjieM6epr'6 na* 
xoAHACfl 4- ^' Tp. MycMHl) nyiuKMHl) iň 5 y r. A. 
MepHbiuiesa ocraaBaAOCb bJ) iho speMa ne 6oA:6e ^Byxl> 

mblCHIb KOHHHi;bI. 

(1^) AiOHe6yprl) , oakhT> hsT) sHaniHbixT) ropo/noaL Fep- 
MaHÍH , oÓHeceHl) ^syMa cin:&HaMíi h uajioMb , h ac- 
^uail> H^ p'feK'fi HabmÍ b1) repi;orcmB'fi FaHHoaepcKQaili 
b1) moÁ HacmH, Koznopaa HaiioAeoHOMl) npacoe^uHeHa 
KO ^paHnixi. Digitized by VjOOQIC n ^epHhimehh pfcmH;iHCb bsíihib ropoví) inmyp- 
jmomI) ; M bI) CA^b^cmBÍe cero oiiipííHíeHl) GiiJaIi 
cnepaa Ha my cinopoHy pt)KH HojiKOBHMKt B. 
IlaJieHl) cl) 6pHra^ojEO ; 'cawb F. M. 4op^M6eprb 
»aHaAl) 6oM6ap4HpoBarnb ropoví) ; Maiopl> BopKb 
nocjiaHl) 6ju;i1) cl) npyccRHMl) Gama^ioHOMli k1> 
AjohckhmIj BopómaMb j a IIo/^nojiKOBHHKl) Tec- 
CHHrb cb erepcKMMli nojiKOMb mh A^BmeaGypr- 
ckwmI), KOinopbiH Ha^oÓHO GwAO B3flmb npHcmy- 
nOMb. — - HpH nocjib^HHxb HenpHHinejib nivibAb 
Bbiro^Hyio nosMi^ifo h saiUHiuaACii nyiuKaMM. IIo^- 
nojiKOBHUKl) TeccHHrl) GuaI) paHeal) ^ ne Aovi^si 
eiue Bopoml). Fp. nyuiKHHb i ů npMHBBb no npn- 
KasaHÍK) F. M. J^opeMÓtpTdL komsíhay na^b Erep- 
ckhmI) noAKOwlj, inoro ;«e naca GpocMJica k1> bo- 
pomaivil) H aaHfl^i nepsoň MOcmL npesT) sajilj ; 
Braoponň iKC mocitiIí , jLemau.\ivi npesh ptKy npor 
niHBl) caMbixb BOpoinl) , bL komxI) $paHity3bi 
nocraaoHJiii ^sh nyiiiKH n GeanpepbiBHO cmpÉAH- 
jiH Kapme»ibH) , ocinaBa;iCfl HenpucmynHwivilb ; no 
Hewy Fp. nyiuKHHl) lii Heycmynafl MĎcma, npn- 
HB^ií) HCMHOro b1) ďokL HO 6epery pfcRH h pt- 
lUHJica inyml) ^epjKanibCfl , noKa DpyccKÍw 6a- 
majiboal) , BCmyniiBuiiM yn^e npeab Aíohckíh bo- 
ponra Bh ropoví;, 3aH4eni'b HenpHflnie/K) sb níbijib; 
a Me«4y nibivib nompedoBajib Kb ceSb nyuiKH* 
Maiopb Fp. nyuiKHHb 2h nocnbiuu^b Kb aewy 
Ba noMOu^b cb ^syMH opy^iniviH CBoero no;iRy^ 
nocmaBH;ib Mxb na Mocray npomHBb HQnpa- 
jinie;ibCKuxb h npobamajib eu\e noc^fi moro hĎ- 
CKOjibKO paab mhmo Bopomb , pascmanaB^iHBaa 
KOHHHi^y , Bb naMbpeHÍH topBamtcfl cb hck) bTj 
ropo^b ; H Bce npoxo^MAO emy y4aMH0. Ho o^na . 
Hsb naiuHxb nyinenb , no HeocmopoH<HOcmH Ha- 
XQ^HBmarocH npn oHbixb o^ui^epa, BbicmpbjíUBb^ 
nepepatíHJia CBOnxb h 6bi;ia no^Suma, huio yBH*- 
A^ Fp* nyniKHHb nocKaKaAb caofia ftb opy^ÍAMb^ Digitized by VjOOQIC — Ž38 — 

^&6u BOsčmaHODHTTib nopfl^OKl)? Kapnienií iió 40* 
porĎ Kb Mocrny A^majiii 6e3npecriiaHHó , KaŘÍí 
č»^bHOH rpa^b* 3a^ci> nopa^keub óhI) 6bi^l> bK 
To;iOBy j H ynaÁb cli ;iOma4H 1 KÓmopaa makb 
3ke ndjiyíMJia ^ab paňbi. Tp; IlyiiiKuúb i fi ripri^ 
MbnTHBb ripoHCiiieAuiée maMb saMbUianiejiLcmBO i 
inoniHácb iipucKaiia^b Kb MOcriiy> ú íiaiileAb čbo* 
éró fípairia AQAiau^dTÓ na aeMAb; 

Cb noMÓu4ÍK> rycapb ÓHb éro iio^HiTAb íi 
oinHecb Bb ĎeaonaCHoe Ňbcrao. PaneH&JH ohi» 
KpwAb rjiá3a , yBM^^Ab Hecyiitaro éro Gpama ^ 
B3iiAb éro pýny ví npifAO>KUAb ce6b Kb cepA^y^ 
Hab Hžicnibi^b íia Hero BarAflAoeb npHMbmHO 
6UAÓ , Hmó ohÍ) aaHŮMaACH 6oAbe ero ropecmiio 
Hťr;kéAii CBOHMb noAó>KeHÍeMb. — Toitinacb iio- 
SBaHb 6wAb AbKa|3b , Komopoň népeBflsaAb eMý 
pany* BojibHOíí dbiAb sb naMiinin h yáHasaAb 
Bcbxb > Kmo erb HaefeiiiaAb; ho ocrnaBaAcá 6eaJ 
TÁaCHBiMb H HCABAHAb. Ht^KaKÓro SHaka cinpa- 
A^kin (20). Ha ^pyróS ^enb no npMGjiMmertiii 
Kopnýca M. 4aBy BOiííCKa Hauiii , c^b^asb CBoé 
^bjio (21); ocinaBiiAU ÁK>He6ypíťb u omómyáujLit (20) 4^^ nA'£HHbié ^paHi;ý3ckie i'£KapA npH6:&xcaAií ind- 
^/^a kIí paHCHOMy co cAeaaMw m íipoCHJiH , MinoĎlí 31 
|)a3HbiH ero 6Aaro4l>flHÍH ^oaaoAeHo 6biAO hmI) hpii- 
Hflřnb yvacmie bli no^akiu eivíý noMou;H. O^hhI) t6- 
BópHJil): — „OhÍ> om^aAl) mh^Ď čbom flCHBíM!*' ^pyroá: 
,,Oh1> cnacb mh'6 >KÚ3Hb !" , 

(ti) Kór^a nf)ýcckoM 6aniaAi»ÓHTj amakoBaAT) (ppákiiý- 
30b1), ykpIjnuBiunxcď Bb AAbineH6yprcKHx'ti Bopomaxli 
cl) nibiAy 'f mo ^^paHuyau ^ ocmaBUBb cboh nyiuRii » 
omcmynuAii st ropoflb. PyčCHaa kaBaAepíH ca^é^o- 
saAa 3a hhmií cb nytUKEMH, h cpaskenie bo3o6hobhapcí; 
Bií yAMíiaxb, HerípHameAbCKia tíoficKa no6'^^aAH 6bi- 
Aó bohI) H3b rópoflá , ro B. RaACHls, oftipaMseHHtíá 
cli caMaró HanaAa na my cmopOHy p^km, hxI) Bcmpt- 
IniiAl) v ú oBií npHHyiK/^eNbi Gbiau 9CŤ1 c^anibCA, BÍI Digitized 'by Google 6fiÍTnii» kT) Ě;iB6b. Bojiikaro íioBea^H cl) iiiíMii^a 

£3 ro OcmdNOfiUAMCb oňfe b1) Bonii^eH6yprb ; eny 

tnýrnl> c^^^iájioicb xy>ke* IlbdBajiH CBHU^éHHHKdi r6« 

inopoH npvtoGmiáAh ero ČBAinBixb Tau^t), rjpa4>li 

'GbiJil:} Bce eii;e b1> naM^niu, k npkn/iAli Cb» A^P^Ů 

ko líoinÓMl) c;^Í);iaJiČA c;ia6t>e, h sacá ct^Báiíocjifi 

inoro, bL 3m1) Macy nonójiyHOHH, cttOH4aJicii naaŠ 

to^y Óml) p^ojK^éHÍa. — Tehepa^ib h Bcb inoBdp]iii(ti 

kecbjvia orop^HAikcB ero CMepmifO y h Boo6Í4e kó« 

3aKM (22)* Tbjío eťo Ha i^pyrbň a^hb omséseHd 

JSbiJió Bb conjpoBoiK^eHÍa ecka^poka tycapL Bb 

iA.K>4BHrcAycnib, peaii^eHÚiib MeKAéH6yprb- jlÍBe^ 

pHHCi^aro Tepuóra, ii norpeóeiio npH rpeKd-Poc^ 

tiucKOM i^épKBu « nocinpoeHHbit lia^l) rpoóoMb 

Bé^úKoň KHÁrHHH E^ek^i ílaBjtOBiiBi. 

HaiÓJifi^HkH tÍp0HÍ^b co oceio i(|}aMHJiiek) npHcýni^ 

činBÓMaJib npii ómntiBaHiu , ía yaHasb 6 Xpa6po* 

cmM noKOHiiaro ^ vizbsiBíAAh 6pamy ero ÍKe^aHÍ0 

ňocmaBHir^ úa^b MoriiJiok) íiaMHntuH&b čb n^iii- ' 

JiifSHOK) Ha^aucBio. 

iiA'feH"b BSflíÍTbi : rekepaAb MopanT) HiflJKeAO pakeHutf , 

5 IIOAKOBHHKa , 8o o4>HI<epOBl) M a5oO pHAOBUXl) , 

ocináAbHbie ^e no6iiTnbi. Cb Haiiieň cmopouhi y6Hnío 
H paHěHO He 6oA'^e 4oó HeAbs^^Kl) ; ho kL coikáA'&HÍio 
(cKaoaHo b1) ÁoHecéHÍH Fp. BHm^eHUI^iejiHa)c^fepnIeAb« 
HO paneHl) xpai5pbiň Fpa^li MycHHl» IlyiiiRUHl} á u; 
(ii; Ocb6eHHÓ 3Ke CbicoeBa nÓAKy ^ Hako^Hstuarocfl n64b 
erb KOMaHAOK); Kor^a ekl) 6biÁl) en;e xuBby obh róBo- 
pMAH : t^ErnbMy HaHáAbKUKy ne jKHtnb ; niaRiixÍ> ^o6'» 
pbixl> Aio^eň Borl) Bcer/v» kT) ce6:6 npic6l(paetiil> !•'' 
noKofikuu i KpoMÍ* moro Mino lio ^o^^KHocniH CBOeíi 
>im'1^a1) CAyiaň óxa^- m^ 3a6oniAHBocnlb r1) ny^^AaMli 

tBOHxl) nOAHHiieHHblxl) • npHMl>HBACB fCh HpaBáMl) H 

npHBbiHKaMl) KoaaKOBli y hochaI) uxl) iiÁaniiiéy b1> ko« 
%Mb u paBeal)) H3á inó omÁiiHHb íimu 6biXl> Aiu6tfii2li Digitized by VjOOQIC — 240 — 

Hši9 C. IlemepSypea ni3 Hsj^ame^TO. 

Ha CMxb ^Hflxl) MHorie ^noGameAH ArysuKK 
AMĎAH y^oBOAbcmBÍe CAyuianiL MysbiKaJibHUH na- 
xnpioniKi<iecKÍfl cohhhchíh r- 4e rejib4a , HMeHHo: 
PyccKyio BaAAaAy na ocBoGojK^eHie IIOAOiíKa » 
^nocBiímeHHyK) rpa(|)y IT. X. BHiHreHiumefiHy ; 
£APriiO/Ha KOHHHHy CfitiniA* Kha3h M. A. FoAe- 
HHu^eBa-RymysoBa-CMOAeHCKaro; Mapml) Mockoe- 
CKaro onoAHeHÍA ^ nocBHii^eHHbiň rpa4>7 0* B. 
PacmonHHay , u Kosai^KÍň Mapiul) , haii npoii^a"' 
HÍe OAKca H Mhhkh, nocBaii;. rpa(|)y M. H. lÍAa- 
niOBy. R 6biA)) bIj iHCAfc CAymaraeAeň, h hc mory 
ocmamLcu paBuo^ymHbJMl). He Ab3a ae omAamb 
^OAxcHoií cnpaBe^ABBOcmH TnaAaHmaMl) r* ^e FeAb* 

/^a ! CAOBa COHUH^Hbl r* HHKHmHHblMll j M Bbipa« 

HíeHHwa Bb HHxb HyBcniBa Pyccicaro ^I^Aaiomli 
necrab cejviy MOAo^OMy aBraopy. ODLflBwnie HMina* 
meAAMl) CBoero BbcniHHKa o noxsaAbHOH i;'ĎAa 
r. vie TeAb^a , jKepmeyioii^ato eciJi^n ehizo4a- 
JHH omx CHXH coHftnendff tfz no^t>3i/ pasopeU'^ 
fíuxs omji uenpuAmeA^ JKumejíeH* Bm mĎifl) 
o6o4pHine cnoco6HocinH 6AaroHaMBpeHHbi3^b cp- 
HHHHmeAeH , asB^cniHnie ny6AHKy o chxI) ome- 
HecraBeHHWxb IIpOH3Be/^eHiflx'b h ^ocraaBMine eií 
HOBbiH cnoco6I) kL 6AaroinBopeHÍK) ; AioGHineAeH 
^e si3Auiuaro i CAbímaBiuHxl) cl> Bócxuii^eúieMb 
OHbiA npoii3BeAeHÍH/0 Meaa oSh uviyíb xo^amaH-* 
CHiByH>uj(aro , o^amtia^ 6biinb Bainb 6Aaro4apuLi- 
siu. 30 Ik)ha 1813* ^^«^^^v^^^«<^v>^«#^^s^^#i Digitized by VjOOQIC ^- ž^i — 
3aepaHUHUBtA lisášúmin. 

i/l maKl) ^dcmofi^pHO ^ ^mo HéJioB^^ečnind 
6/iepx&ajio Hosyio^ 6;ifclcmameJiBHyid íioGbAy tta^Ti 
CKOiTiCmBOML M sBbpcitlBOMl) ! C;ia6a tíeydaniioMý 
BejiJiHHntiotíy! OhI) Heynyciiití^il) BocndjiBsoBamíř- 
dfl BpejvieíieMl) , mli Romopoe ^paHi4y3CKÍjl apMia 
bI) HcnaHiil dčJia6jieHEi. orn^tueHieMb oiíib tíuijtb 

ÍIOJIKObI), BWRe^eHHbJXL ^JíH COCTiiaBJlélliA HÓ- 

Blkixb apMÍH b1> FepMaHÍii. TeitepB ócmaétnČA 
eii^e o?KiiAanTi> o^xj^Hi^iaJibHbixb il3BbcinÍH o6b 
ýHMHinomeHiH viavi o c^a^b CioiueniOB^ Kopriyca^ 
lipomiiBl) Komoparo oiíinpaBJíeHO Kb ciridpoHb fia- 
JieHMÍif 4oCitiamo4Hoe hucao BoiíCKa, mokajt rti^Mli 
káKb t^aBíiaa COK}3HaA apMln ycinpeMHJiacb ^é* 
}>e3'b ÍIMpeHeífčftiA topňl bo ^^paHuik). £cmb na- 
Bbcmiii , 4010 HcnaMi^bl nepexo^Arnb rpaiiHi^bi 
ťh pa3Hbixb nyHKrnaxby r 4rnó to oqo Kamil* 
JiOHi^osb noiujíK šb AaHťe^OKČKyio npOBUHuiftí. 
-He cmotiipH iia tnd ^ bI) ílapHHtCKKt jcb .^Hcmkakb 
ke nepecmaioinl) XBacinaitibCii nakliMii-iiio noGb^ai** 
i^H) Bb Hiixb nHuiymby' 6ý4ind Ck)iiiefnb pasÓHAli 
keapHATíle^eH npn Tapparonb ^ h Gy^iiio Feiie- 
pajib K^o36Ab i ťJiaBHOKOMaH^yiou^iíf cbsepnoiO 
apMÍeío i pascb^^b kcb tfiojinbi HHčypreHinoBb* 
He fiipy4HO pbiiiHmb 3ará4Kif cero po^a ; HaAo6- 
tío mo^liKO BcnoMHHmb d xpa6p'tíxb SiolAAenié- 
kaxb 6ojibiiíoif (ppaHi;y3CftoH apMÍH $ no^ansaB* 
xneifCA Bb Poccíh , o cpaweHÍaxb no^b Ma;ibiMb 
^pocAaBi^eivtb y no^b B/iabMOio , npií Bepeanab ú 
íippH. lÉ npoH. 

Bb MoHuŤnép'b Tnak}Ke 4^jia H^yiiib cbohmI) 
Mepe^dMb. GÍa o(f)(j^Mi;ÍHJibHaA raaeina u3Bbuj(aenib 
^paHi^yaoBb Mexiky npo«iHMb, *iino (24 Iiohh (no 
kOB* cm.) Hano^eoHb o6b4aAb y Kopo;iA CaKcoH- 
fcKaro, H Hmd šBenepy ila npH^BopHOMb meampĎ 
^UtpBkHík 6bi4á o^iia ualb Mo^ib^poBuxb KOMe^iň. 

Mo 1& n Digitized by CjOOQIC Ijt^aÁ^f Htno sb Monyiniep^ ne oCTbs^Aeiťb ^jh 
XttTimyAb' He Tctpmio^s avi emo,^ r^fe o6Ma«- 
mHKb Harjio rpa6uni!b rocmerrpiuMHaro CBOero xo? 
'3Í1HH4? 4dJi1^e, Kb ymbiueniio BÉpubis^b no/t^aH- 
Biiixb BoHanapma , npe^aemca BceHapo/tHOtMy hs- 
^bcrnÍK), Hino ({>paH^y3CKaa ai)MÍfl cuaS^bna py^' 

^blMH M^íAbHHl^aMM , If HOlO ^d>K40M[ 6ama;ibOiil4 
liMbernb no mpH maKiiv MbjíbDHma. CA^^^dHkbi^ 
Ha MapcoBOMb no.ib onbimbi ua^^b noxo^HUMH 
jienaMH 6biAii, KaKb uaBbcniHO, BecbMa y^aiubi ; 
pAĎ^cniBeHHO (|)pa^^y3CftaH apiviiff uMĎenib me- 
nepj^ pbb Hy^Hbi^e CHapn^bi Kb npo^OBoabcniBiiQ 
ce6fl Bb cjiyuab nocnbiuHaro omcraynJieHifl u^ 
3HMHÍfl KBaprniipb] ; cjibAcniBeuMQ e& menepb Hd 
^ero 6ojini¥iCA« Becb i^iipb y»íe npHHaAAewaAb Gbi 
BeA^KOMy HanoAeoMy ^ ecAH6b oub paabe no* 
f^mapaACfl M3o6pb.cinM pyHHMii MbAbHHUbi m no^ 
xo4UbiA xieHii! HaKOHei^b Bb MoHKoiepb CKaaaHOy 
vmo HaqoAeoHb aecbMa AOBCueHb KopQAflMu is, 
jpeAUKHMH ^^pi;oraM^ PeňacKarp Coiosa ; iHinera 
PAHaKO>Ki> He CKaaaHQ o moMb^ ^^OBQJibHbiAH Ko^ 
poAii H Pepitóru HanoAcoiíOjwb. 

rr Kb apMÍu CBoeií HanoAeoHb np^aaaAb ne 

|nOAJ>KO GuAbUiyK) nacnib MPpCKHxb HUHOBHHKO^b 

H gAyHíumeAeH , hq h caMbixb BocnHmauHHKOBb 
MopcKaro y«iHAHu;a , ro^Hbixb Kb BoeHHOH CAy* 
2K6b« TaKOBUxb BOcniiniaHHHKOBb Ha6paHO Bb 
p^HOMib Bpecmb i,ioo. TaxHie h Apyrin ynHAB^ 
;má He noii^ax^enbi ; uab 1500 y^eunKOBb HMner 
pamopcKaro AHuea Bsamo, iiiooTab HaaOAeoHO- 
90Mb AHuieb omb 700 BocnHmtiHHHKQBb nieaep^ 
pcmaemca raoAbKQ 30Q, o, ab AHi^eb fioHanapma 
Hsb 500 yieHHKOBb ocrnaBACHO 150. Bcb npoHÍe 
^Hi;eH no^Bepncei^bi inaRO,BO»>Ke y^iacniHt Bbllo* 
AHmexHii^ecKOMb yHHAMu^b k ab Ahi^cĎ KapA^ 
ipíeAHKaro ne ocmaAQCb/ KaKb yBbpaK>fnb9 hk,(M" 
^fi^^ yneiiHKa, ^ Ha GoAbuioň ^ppo^b MopAe ojp^*^ Digitized by VjOOQIC ^ ^43 ^ 

^KOjio 16-mH AfemL omK po^y , eb noneinHyi^ 
TBap^ÍK) HancMepHdi KomopyiQ onb cocmaBJíHemb 
^AH ce6H nal) ^bineíí jiynuiHxb (|)aiviii^lH ^ cb 
mbnib HTHoGbi OHM Bb CAysab Boaiviyu^eHÍH CAy« 

^HAU PMy SaAOH^HUKaMH Bb BĎpHQCniM^ 

-^ Bcfl ABcmpiScKaH apMÍn roraosa Kb noxa- 
^y ; Kpojvib onoik ys[pe>K4eHbi eme Bb BareMÍH 5o 
^amaAioHQBb BeMOKarQ onoAHeaiH. Bb hcďoa^- 
;uoMb BoreMCKQiMb ropoAKb QnoíHb, r4b npowCí" 
I^OAHAO C8H4aHÍe HMllEPATOPA RcepocciwcKa- 
ro cb BeAUKUMH KHHri|Hiiiyi&f, HacAb4HOK) npMH[« 
lxeccoH> C^Kcenb-BeuMapCROto h fi40QcmByioii;eK> 
repi;oriiHeio QXB^enóyprCHQiOf Ha3(04ifAHCb inar4a 
MLecmh noÁKOBb ^bxo^1|lI cb ^embipMfl noAKaMst 
KOHHHiJ^bi. BoHCKaivib CHMb npe4niicaHO 611IAO OKa* 
Sbiaainf^ MMílEPATOPy BcepocciňcKOMy h Bcau- 
ICMMb KHiirHiiiiMb BoeHu&FH nosecrnH; 0(n4aBaeMbiH 
ABcmpácKOMy IfMaepanTopy 9 Ero (|ianHAÍH. Be^ 
^0KÍa UuarHHbf i|3boaha&i npu6binib ab OaoHHy 
lé^To, IlMnEPATQPb 16 FD, a BeAMKijí KHHSb Koh!- 
cinaini|HblíaBjioBa4B. 17 ro Iíqhh. Bb ceň ix Qb noi- 
QAb4yK)u;iií 4eHB npQiicxo4iAAH neperoBOpia u cao* 
iiienÍH ;, Kyp^epi^ iipHbaiKaAa h omnpaBAaAHCii 
fiesnpepuBHOu 

— HanoAeoHb npobxaAb ?6 Iioah (h. cO Hslb 
4pe34eHa Hpe^b Aeňnuurb , KaKb rOBOpnAH , bo 
^paHK4>ypnib na MaiÍHb. H^ 4pyroH ACHb noy^ 
mpy BopomHACH onb sb 4p634^Hb | ky npo6b|Qb 
inaMl]| ^e SoA^a Asyxb ^acosb , omapaBHAca Bb 
?Mpá^5yprb. Ceň ornbbsAb BOcaocAb40B£^Ab m^Kb 
liocnbuiHO ,: Hino BMbcmo HasHaneHHbixb 56 ao- 
|B(^4eif ycnbAu coSpamb no^b ero eKunasnlt 

IDQAbKO YQ. 

— Bb CaKCOHÍif co6paHbi seMCKie HisHtí ; 
9^4HO 4AA moro > mno6b nocoBbmoBanib.Cfl cb 
K{^(U^aHQMb| Kaí^b Bafímh no^amn cIji m^x^k Digitized by VjOOQIC -^ 244 -. 

jRtimejieíi CaKCOHÍH^ y KomopbixT) jme ni/Lnětó 
BeocmajiocB. 

— E. B, IIlBe^CKÍif HačAfeAMMÍí llpviHi^h npu* 
CuaI) 24 liojifl (h. c.) bI) BepAtfflliý h npHHAmli 
iDaMl) cl> omjiMHHUMit ttoHecmjíMMi Ha Apyroň 
^eHb ocMaropMBa^b ohIi ciiiOAU^ia b1) ceMb ropo* 

46 fiOMCKa. 

— UsbTomeuGyptanKŮiymíhHtňo my/^a npii*. 
6&iJil) Hapo4HmBiH AHrjii&CKÍft t^opnyct) nbxOinBÍ 
II K0HHHi4bi. Ho^ataioínl} > Htno oh1> HasHanekli 
^Aa tíana^eHÍH Ha lÓm^aH^íio u (píoHiio. Otkúa^" 
loml) b1) CKópoMl) BpeMeHH npif6iiimia tó,óoo IIop-- 
3nyrajiBi4eB'b) kL mofí me eKcne^uMÍM. Bb AntAiit 
CodupaioincA mhofía aoííCKa > KomopuH ^o^iKHBt 
Hanacrnii' aa Gepera ^paHi^iu npH ycnit>axb Illeji^* 

— UlBeí^ia pacnpocmpaHHJia th Hopseriii iípo* 
icÁáMai^iio 9 b1) KomopoH oóT^nBÁaetnJ) y híiío OHá 
cl> Hopsemi^aMíA omHídAb iie cinademl} iiocmy- 
nanib HenpHAa4ieHHOy a H^ejiáeml} npMo6pbcinB ilxll 
jiio6pBb KpoíiiKi^Mti ndcmynKaiMii j m hiHo BOHíial 
cb4áHÍeío Gy^enib nptíltcxo4Hnii» raOABKO fibToji'' 
€iniiHÍu y lOnuiáH^iu h SeJiáH^ÍH* 

— ŠHaMeHrimbiň íppaHíJíyacKiňreriepáAb Mopd^ 
MdriiaHHbiH íAsh orneHeciuBa ŠGfHánápínoMb p npil*^ 
€BiAb Hsb AMepMKH Bb romeHÓyrb $ U. otamyA^ 
oinnpďBHjicA Bb Koji6eprb. Cjiyxb HOCHřncA , ^md 
ónb Haxo^&iincA yiKe Bb riiasHOH KBapmlipfi^ colbď« 
iildXb ápfMJUg 

y Áeeycmú^ i^^^^^^*^*^^ah^^#^^>«>»>^*^^ Digitized by LjOOQIC B^LCTHHKB EBPOribl. 

t; H3HIUtHAH CAOBĚCHdCTB; 

n P o 3 A; 

K á p á K m e p ih 

IIofl^ámáHié (*); 

■ '. i- ■. . V. 

TAyúev^b cl) iia/íMe^iiocjn'íio ecm^ npH- 
^o/^Hbiw Bparb /^apoBaHÍH. Ecjih oh1> Bxoflmnlj 
Bb BOMHániy, vf^h cvL/\timh yMUbifi He;iOBt)Hl), h 
xoaawKa ^OMa rio/^Bo/^HI^b ero nb ceMy nejio- 
Bbuy , ^inó6í>i y^ocnioHinb ero ^ecmii cerá 
3Ha«0MciriBa; Mn/^acb cJierna eMy K^anaeincrt 
M Himero He óiriBb^aemb; Ečím xBajiAinb bIj 
fero npneyrncniBYM nejiofibKa cb ftOcmoHH- 
cmBOMb y HO 6e3b HUHOsb u 6e3b ^oCmamRai 
nio onb ca/(unica aa KapmoHHbiá cmoAb , li 
binb CRyRu nepec'iiiníbiBa«inb M^pKU ^ áAíí 

(*) BoBeriaprýi 
No 19. P 

Digitized by VjOOQ IC — S4« — 

Iň&čjémh iťapmiii / hc rosopa h« cjiosá. ítd* 
t^a, Bbixo^iiinb KHiira y KomOpan oSpaujaémli 
na ce6fl BHHMaHie, a na astnopa c^aBy $ Mh« 
f,ách OKHAbiBaeml) rjiaaáMii niMiiiy^t h ko- 
^6l:[l) RíťkirH ; nomoMb , nepeŠpanb kbcko^BRó 
jiiícniOHKOBb , npowSHOCHiiib cmporÍH CjťaIí 
^a^b coHHkHiiteAeMb : b1> HCMb ftbinb Memd- 
^H^eCKáró nopfl/\Ka ^ h hé ^bsa hmÍhib itiep* 
nbHiH AOHňmB.mh uwvirý. lípu neJyfb roBópámb 
o noSb^b, OflepiRaHHOÍi CbBepHtiMb IdpoeMb, o 
Hjr^ecáxb xpaGpocniH cero no^ROiio^tjá, k rip4 
MHAaci) yraBépíKA^emb , nrao óácnajiÍH pdciio- 
jLOittena h BibiiirpaHa ApyrHMb TeHěpajiOMb, ho* 
inópáťD inyrab cóBóbitb ně 6hiA0. OHéBřt/^nbifi 
CBHÁbmé^ib Céro cpa/KeHiH cMbemb nepeyab- 
panib er^o, nmó Béjiuttifi no-^KOBO^ěi^b cmOflAb 
nepeÁb JiHi^eMb Bonkcttisa \ ho Mif/^acb xo- 
i^OAtto omBbsaemb, 'irao ceMy ílojiKOBOAiíy ^é 
jíh3á tOBepiaumb Be^HRUxb no^Burofib ^ ^ař 
moro *ini;o ónb jnoSurab cmuxu , HHntáemb 
čAáBHbixb aBiitopoBb , K A^^^ ropAHincfl ro^ 

{)ÓinROK> CBHdBH> fcb II3BbciIUlhIMH Avtntmtj^M 

InopaMut; 

2. 

J éJnpeHUuHíb. 

íleAáBiid ejiyHtí;iOciB Mnb činoiiíiít Bbnré^ 
iiAtpb pa^OMb cb MO^iO^UMb neAOBbRóMb, ro- 
mopBiH H cmyna^b h iiíyMbAbi BaMb cRy^*' 
Mo^ CKaaajib a eMy j ho »ímo6bi íiteampa^B- 
naa níeca MorAá no^ioOamjbCBt ^ uAffiSno CAf* Digitized by LjOOQIC fiiáfflfc eé co BHHMáHÍeMb. 4py^^ ^^> braftfe^ 
*iáJit> oiil:), jBCHKOH anaeiiib, nmo eMy HpaBMrn» 
CA : H Hé ^toójito fidMe^ífi j íio ^k)6jik> me- 
ánipt); ^YA^óy ^mo Mí»i xoiíirtnié y^Hins Menir; — 
MojKemb GbirnB, otnBt)«iajib a; hó Ainb Bb ro«» 
Absy ne iiptixDAHjioj ^rnitT bbi hbet)i4aemě mé- 
ámpb A^M YfiOhOAhcmhiíi nepépuBáiítb típé^-^ 
tmaBÁeHJó U MbmaiiiB ápítíitejiHMl). — A ^ 
i3aif jiíóHáio uah čÁóhh báiílwxB, CKaáá^t) óh"b ^ 
^010 Hbiní) HWR^A^ mo^Ky bL pfenaxb inOrd 
^ejibfibKa, Konidpí>i& 6epeiiíčA icJr^íiniB sá ^pý- 
řrtxb o BKycb Bb^saGaBaxb ti y^cruójibbinBÍ- 
iřxb. Ečjiiiób » fad ánajib Báčb, Kaitb cíiipaH- 
kMolaro eb babrnb 4ejidBt)Ká j ino íipHHkjib 
6bi Bácb aía coBépuieHHaro tj\yúú,ei. — =- Ilpit 
fceMb nocAĎAH^Mb c^dab OHb riep^iiie.ib riá 
flpyřoíí itOHenb fiapinépá u KvinyACst tíá liíeíd 
kb nóHiiiéHiioMy tió AbmaMb h sfeatiíid *iejid- 
febáy^ cb KdntdptiAib bflb nd3říaK0Mrf;ičá hibJíB* 
kb HáKaúvHb; 

AakÓHÍ HÁU HéAóaíkéKiii 

(Aaiidiib oriiKaábiBaemb sb bádeMb ýBánee- 
iiiif He Bcbiiib áfimdpa^b. Ecntb čo^tdHeHiít ^ 
yAOcmoéHHi)]^ ero ndxBa.4bio ; máKOÉbi čmKJítt 
imoopifa TejieMct^HAUtf KOntdpáro bníi npe^- 
tlQiiHtnaémb ttiBOpi^y ?PoCcíaA4>ié Onb crnáBiimb 
kb GáCHAxb GytoopoRdBa Bá pa^y cb jí^Miilitpí* 
kBiMb^ H cpaBHitBafeinb Bb nHbdrapanHoft jittm-* 
th«]^am}rpb BaAatiA^ bb Uot(e6y i Mepoi»« Digitized by VjOOQIC — 248 — ' 

cib IR. }K. Pjrcco, UleRfcnnpa cl> PaAKJiH(í)fe. 
Onb ymBepwAaeml), nmo nocjib *AoMOMOCOBa^ 
CyMopoKOBa h ^Z^epmaBHHa TpeflbHROBCRiH ecmi* 
AjHuiivL nifcainejiB na PyccKOMt HawKfc* Onb 
He woHieinb mepnt)mB PyccKon onepw . Jf íaaw 
unwhj a oco5^MBO eH MyawKM; xBaAHmb Pyc- 
coBa v\©peB6HCRaro KoAAy^ct h en MySBiRy , 
xoniH He Hnmajíb HURor^a nepson h ne cjibi- 
xajib nocJit)/\HeH ; a ecJiH bu Ha^Heme roBO* 
pHmB cb HHMb o TaHRpe^b , ^e^pb , EAHnb 
OaepoBa, onb HanbBaemb nbcHH H3b Pycaji* 
Tin HjiH Apyrož no^oGnoá onepbi, JlaRonb ne 
maflHinb aRinepori|), CajieraMeficmepoBb, inaH*- 
HepoBb ; h Ko-iocOBa He HBJíaeniCH - nepe^b 
ny6.iMROK) Geab morb, hhioGm onb ne xjionajib 
sb necnib ^ Apyrofi maHUOBinMuti eň inojiBRa 
Ha 3J10 H Aoca^y : maRb rapy^HO eMy yro- 
^HHib, RdRb CRopo HAeinb ^bjio o npejiMyme- 
crnab M npeflocxoflcrafib Bb RaROMb 6bi rao aa 
6hijio HCRyccjnab ! 

4. 

KjtasoMeWb ujin CJnpamAyu^an AOÓpoA'^'' 
jnejíh. 
KjiasoMenb Hcnbíma^b Bcb 6t)/\cmBÍfl ^eAo- 
yb^ecmBa. £oAb3HH nocbmwjiH ero cb M^a- 
íiejíHecmBa u bo nBbnib ^bmb oraaejíK orab 
Bcbxb 3a6aBb zoHOcniH. Po^íicb f^xn, Be^uRuxb 
3JionoayHiH , onb HMbjíb rop^ocmi. m necrao- 
jiK)6ie Bb Gb^HOcmH. HecHacmie y^aAHjio orab 
Hero mbxb, roto oab JHoGn^b cep/tenHOj Kjie- 
Bema noMpanujia ero AoGpoAbmejLb | h ero Digitized by VjOOQIC y^ — H9 — 

OGKopĎJiHjiti mb jiio^H, HoraopbiAib oub omat)- 

HamB HC MorL. Ero /^aposaHiA , ero óeanpe- 

pbiBHbie rapyflM , ero flo6puK HaMbpeHÍA ic 

nocraynKM ne mofah CMHrHwrnb cmporocniK 

^oprnyHbi. My^^pocnib ho cnacia ero omb 

HeBOSBpaniHMxb npoMaxoBb. Onb rnépnb^b 

3^0, HaneceHHoe poBOMb, u 3jio npoHcmeKiuee 

orab ero neocraopoíKHOcniH. Kor^aaib ^opmy-' 

na nepecmaAa rnamb ero , eMy npeAcrnaBM- 

jiacb CMepmb, Romopaa CMemM^ia ohsi ero bo 

^Bbinb mnSHeHHbixb pa^ocmen. Ilepe^b Ha-^ 

AeíKAOK) AjHVieii yqacraw, wor/\a ^opinyna Jia- 

CRajia ero yrabmeHioMb, OHb HMbjíb ropecmb 

ocniaB.xjimb jiocjtb ceSsi flo^rw HeonAamHwe , 

M ne Morb cnacmH cboio ^oópo^bme^ib omb, 

cero MapeKaHiH. HanpacKO 6y/\eMb Mcuarnb 

npHHHHbi raaRoro sjíocnacniHaro jKpeóirt ; Mbi 

Ue HoS/^eMb ee. MoHieMb jih cnpaiUíiBamb, 

omb Hero HCKycHbHUiíe HrpoKu pasopniomca 

omb Hrpw , nor^a Apyrie HamHBaKDincH h 60- 

rambiomb omb Hee ? Hjih , omb nero ecma 

ro^bi, Bb Komopuxb ne 6biBaeinb hw BeCHW , 

HVL ocoHH, u.Bb nomopbie n^io^bi 3acbixaiomb 

BO nBbinb , a mpy^w seM^e^b^bneBb noru6a- 

lonib HeBOSBpaniHO ? O^HaHOmb ne ^yManine , 

MmoSbi KjiaaoMCHb xojnbí?ib oÓMbHHrabcfl cy^b • 

6010 CBoeio cb nepBbíMH cnaera^MBuaMH MÍpa 

cmoAb MajioftyiuHbíMH. ^opmyHa MO^Kemb oc^ 

KopG^arab My/\paro; ho í^opin^Ha hb MOJKcmb 

yHii3Hinb n noROJieSanib ero AOÓpOAbmejibnyiq Digitized by VjOOQIC «i- sSo «■ 

pnocQ6iífQcimt «a npecmyn^eníe ^aKona m ^qQ-x 
po/it)meJiK : ^laTAWž íjeaaai^OEiniiKTji ^ noA^wli 
pach ^ejibMOJK]:^ 3( He^nio;rK)6iíBW]^ ppmntcifíitr 
:(n^jib CJia6|bíxlí , qQpn^anie4ii ^o6pbixl)i , paa- 
fpammnejii) lOi^pmeíl , orI| yripp^B^aem]:) i^q 
i4paRt) cHJioio aACKarq u cBHpb^aro ^yxa pcfc-r 
l^il npeciny^AeHii^MH, KQmppbifl CQBepaxaiQmc^ 
iSíTpi Sesatcraapcniif, ^^bhq Qnh cmomnh rj»af 
Bpíp Hf npe^^BpAwmeAei^b Bct^xl? paqqyniHwxlí 
3Ap^t)eiBl|. Hfciplí uJttOAHpTQ^ xHin^aro iiQKyme- 
^1^ , HHp^i^orp ii^anHarQ y6'ii^cniBa , hh, ApmcH 
poMl? 6u ^e y^^craBpB£^A£^ e^ nepna^H /^yuia, 

qpfibc^iB ^ Hi| a^ajiQcniB^ OhL rHyuiaemca ne- 
piiiiiQ n ^q6pp/^t)inej^BiQ \ H^ifaB^Ai* in^ *^K>^eB[ 
JI ÓQrpBb, S^PftbHcniBQ e»fy npnamHp — 1^ 
Pjh1j( 3Jip^t)écn]fByeml3! Ďealí noĎyac^eaia , 6e3lí 
^pwHHiíiii, ^ecmp^aSfuií^ Kpa&fiociiiH, jrpJiPAl>j| 
^vit>3i^i^ H 6hfít^ocmh^ HeytnpMJLHionib ero Q^^r 
^^^ ;Pwy M^BibcmíiBif íippaparaiíipcríiH: (|>opiiiy^ 
|iM ; paQrapHH mejiBHkiH j/^ pQCHQiUHBi«t Bh, ^3? 
^bimK;b2 np^^npin&i^fH^Bi^ h ^epacaí^ bI) yóa-: 
T^ecianb y ni^}jii^í& ^ H^pb^KQ H^ecmp^i^ b^ 
3a6aBaxl| , .ay^asbin , CKpbjniHBiii 11 HenpiiMii- 
pni^Biáf b1> 3Ap6t) , HeHacbini^Biň Bp WU\^HÍV^ jj 

íipaCHOpfcHMBBIHf mpjIBKp ^JIH y6bH(/^eflIJ| 

^b dAO/^t)nciiiBĎ H ^Jia paaBp^^^eMíA bq ^i^%m Digitized by LjOOQIC — 3l5» — 

7^^1:1 j oh]]! ^K)6uinb nonnpamb ^e^OBlbnc^' 
PHIBQ j ify^pocmb H 6^aroHecinie ; ^^^^^^ ^ 
itt^pe^I]t> 6e3cin}>iAcniB.0Ml); cMb^o no^HUMaemb 
TQJiOBy; jB3oppMb yrpoiRaemb My^pwMb u /io6- 
poAbinejibnKiMby u Bb Harfou /^epsocmu inop« 
aHecmpyemb nepe^ ifCJipoBepriiyinjasni uiib 

STiecmJí uj^u npocmocepAeHie. 

Tíecmb poAifjicír /toSpwMb h omKpoBeH- 
yfMMb, QHb JiK)6Hrnb 'facrayio AoSpoAbmejib, a 
He Gepemb sa oGpaaeqb ;\o6poAt)raejiB ^py- 
l*Hxb. '*EMy |]ei|3Bt)cnmia npaBKJia Hpaao- 
yneuisi ; oHb CAfe^yerab Hwb no cep/^e-iROMy 
iio6yj«A^H|iO. EcjíK HbRoinopue saRÓHu HpaB-» 
pKiBeimocinii Hecor^^acHbi pb ero nyBcmQOMb 
u cKjioi^Mocipiio Kb Ao6py 9 mo onb ontBep- 
raeiBb vib yc^o^Hue aaROHbi, u noBHHyQmcic 
cep/^i^y. SlcAu 9 Bb BQHHO^ meMHQmti 9 CJiy 
^amcA eny BcmpbniHmb o^Hy nab iiibxb nr 
ttecnumqb^ ROmopuH BU^H^eiioinb lOHomed 
BaMbpenieMb; mo /io6pBi|E Ti«cmb nodBOJiHc 
<^& roBopHmb cb co6oiO| u HbcKOAbRo nnny 
H^emb A^^® p^A^^nb cb hok); ie RaRb 
i^eciniiiiqa ma^yeincA na cmporocmb r 
xpinopa^ Cy^mo 6u pa^pyu^aeiiib ^oGr 
H ^QBOAHinb cabnib ao 6e3cniia/ir 
QmBbiiaemb^ Hmo Q^^^ocnib ho er 
nor/ia Mia yMbewb ^Htnb caonr 
iit 9pe^a wiKOvy} 9 B« tfaxuA Digitized by CjOOQIC ifiap^ianlj ' cbocmI) , n5o onTo ewi,e MOJio^b, oiht 
fí,ei,eTnh evi noc.^b/\HÍH nacM cbow, He^^asHO eMy 
^o^apeHHbiH Mameptio. Ero moBapniiiíH CMfe-: 
K)ino« Ha^b hhmI) h HaawBaioml) ero cnipaff* 
^biMb ; HO Tíecmb omBtHaemh mmTj : aPT^^« 
WOH ! etno we cinoHnib HacMb^IKIf. Bb Cfibnib, 
^a Ha>K/\oMb máry BcmpbqaeMb mw ób^aicmBÍH, 
AOcrnoHHWH jRajipcinii 5 Ha^oĎHO Gbinib He.to- 
?bKOJiK)6nBWMb : 6e3nopfl^RM fiecjacmHbixbi 
^biBaíomb Bcer^a Bipoio h npecmyn^emeM^^ 
^oramwxh. 

;■■' . ^: 

TpasHji^b He inepnHmb pascyrnA^HÍft, tu 
|ie fl03BQAflemb npaBHjibHaro paaroBOpa ; ghIí 
pRopb , .^erKOMbicjieab h HacMbiujiMBb , ne 
ysamaemb h ho u^a/\Hmb hmeofo ; óesnpe-r 
prnaHifo nepeMfenaemb pasroRopb ; ne Aony- 
pRaenib hh yopasjíamb coSoio , hh pascMO- 
mpbmb ce6fl , hw oaHaKOMHinbCH cb coóoio ; 
K fib Aeiib oGbbamaemb Go.ibe ^OMOBb Heme- 
jiH KaROi^ HwGyA'^ ne^oÓHin^iHRb no niHmeGHO- 
My At>'^y* HacMbuiRH ero b^RH , a rioxBajia 
Bb ycmaxb ero ecmb BejiMKan MHJiocmb. Onb 
UpocniHpaemb Harjiocmb cnoio ^o moro , ^ma 
uepepbiBaemb pt)HM mbxb, Romopbie HMbiomb 
cyemHoe mmecJiaBÍ* xBajiHmb ero; CMompumb 
ifMb Bb rjia3a , m nomoMb oSpar^aemca r1) 
IfHMb cnnHOio ; >KecmHOcmb ^ymt^) ^^7^^^'^'* 
»( >4ftcin()^io.^íe cym^ ero BanecniBa^ Qnb Digitized by VjOOQIC ^ecmoAioĎHBb omb HaAMeHHpcmn , ii cHAeHb 
y jiio^eH omb /^ep30€I^H[ ; sa HHRib Ďbraíonib 
meHUj,viHhi, a onb Hrpaemb hmh; eMy ne M3r 
BbcmHa flpyjRÓa; HaKOHenb, manoiib TpasHji^b, 
^mo caMoe y/\OBOJibcmiiíe ne npMBO^nmb eyo 
pb HyBcmep, • * 

8, 

HeaoBt)Rb cÓBepiueHHO cRyHHbiíi ecmi^ 
iRomb, KornopwH 6e3b paaóopy XBajiHinb Bce, 
Hrao xBajiHHib a^ae Hero nojiesHO ; KomopwH , 
c^yma^ HiTieHi> buvijs/í ^ypnon , hq noKpoBH- 
ine^BcmByeMOH 3HamHbiMb oGiujecmBOMb , na- 
xo^Hinb ee aochiobhok) nepsaro nHcainejiA Bb 
CBbint), n npHiTiBopHemcH, 6y/\rao6fci npwHBcjib 
cíe npoHSBe/teHÍe 6.e3Bt)CniHaro nepa sa niBO- 
pCHie KaBoro Hii6yAi> nsstcniHaro j Koraopwn , 
BM/^H BejibMOHty y/\MBjiHK)ii][arocH CJiaBb cniMxo- 
iHBopna i/iAn npoaaMoraa , cnpaiiiHBaemb ero 
cb BamHOCiriíio, A,Att nero OHb HHraaemb CKyn- 
^bixb noemoBb , CKy4Hbixb aBinopoBb. ^ HaHw- 
waioiujMxb M Bb PoccÍH yMHHHamb •, boiho- 
pwH, Bb flpyroMb Mbcmb, r^b floporo flbHHinb 
aBinopCRyio c;iaBy , cmaBHmb na pn^y cb. 
OaepoBa EAHnoMT> mpare^íio aa^bhq ocaH- 
cmaHHyK) Ha meampaxb o6bj«xb Cmojiwq^b ^ 
w Bw^aemb ce^H 3a Be^wHaro 3HaraoKa BOt 
Bcbxb u3AiJj,Hbixb HCKyccnpíBaxbí ROjnopbiHj^ sa 
y^HHOMb y^aMbi, cmpawjf^y^^^ <*inl^ ^net^ě^ Digitized by VjOOQIC ^HBQcnib yMÉt ^yGiirab ^e^ Kanb IlacKa^K, ^ 
^mo Ha^oĎHO yAepmamL ee omb ySíAciHBeHHai 
jpp BRyca flí) Haynt). Ecjiii CAyHHmca emoMj 
^í>cmeny iiiymnni^ aa c^epib He6,o^'a^la^o ne-e 
^pBbKC^, |io 3a HQtnpparo 6oraini«in m a^aianhií^ 
neAQbhnh Bcmynaeincfl; mQ ^hQm^jj(b nepeMb- 
Bfleinb HdbíHb j roBopumb % ^nio HeBS^iiiiiue i^ 
6e3f(bAhHhj^ qopoKif j/imh dá^ib^ieHKue ecmb. 
libRomopuMb p6pa3QMb mbBb, CAVl^leiB cb se* 

^HKUMb /lOC19QH^QI|I||0Alb; CJlQ^QMb| ^Jtt pb^ax^ 

Kasb Hp^io ;|, ^f^^eincj^ ^ce ^jia/^^Ot 

|{o emoinb HeAo^bnbi ^romopuH hq ipepe-i 
pmaenib 3(Ba^nmB &cbxb h HaivL^arp > ec^ii 
ji^HHa^ npj|B3a moro inpcGyemb ,, hh ^t^h i| 
PfiKorAa R^UBaepib XBftjiimb; h pan^bie íipen 
^aHHt>H]ii*ie eMy ApysBfl cMbiomb maiBRp pRan ^<ii8i#%ř^íf>ir>tf ' *^ # >^'^ > é » ^>i^ Digitized by VjOOQIC í55 

/ 

CTHXQTíOřEHIJT. 

U 2r H H n $, 

Xa^ mu , Q Haifa | 
{"eaiň - xpiiHiini^Ab 
^ueH MOHXL b1^ MÍpIl I 
Cep^ž^^a Becejifae , 

r^íi niM , MQH aHreali ! 
Ťa^ 1 ymfcmeHfce, 
ýafl a ompa^a 
HyBcm^ib, BQSjviymeHajU3^1} 

JCpoim^QM, npe^^QuiHOií 
4pyry -a^HCH j 
ťep^Ka BOjiHeabe 

$30pOML qMVipiAl 

i^tíAofi py?coi^ 

ŠuiO 06HflBIIIH^ 

fll) cmpacmHQMy cep^i^y 
A^QomBeHHOH rpy^bK^ 
l^pĎn^^e npuHcaarHCb ! 

4pyrd c!b ^BixaHbeiili 
(^Ae^ CBOio ^yiuy | 

T^Jia pRQBbl 

<}6pocMmii roniQBbil^ 
^yxb y^ep^ca! Digitized by VjOOQIC ^ 256 — 

3Aoe yuuHBe , 
Spaní' HeHacbiinHbi&, 

4eHHO H H04H0 

Bb moMHOH rpy^n- 

^lomBiir 3í^%víf 
AA4Haii CKyKa ;, 
rpycmb • KpOBonifina ^ 
l^leAJIeHBO , moMHo 
^Cep^x;e cocyrah* 

H»Ha y p ípyrb mo$í | 
MuJioií yAiii6K0H , 
BsopoMb HeGecHUMli^ 

AaHHUx1> Hy^OBUU^b 

CuxL omroHH? 

HitH^)( cb iiio6o]p 
Bce 3a6^3a]io ; 
Ta^khx1> cmpaAaHiik 
]po4ia iiCHesAM 

3Jio6a t roHeHbe 
TH^BHaro poKa 
Ct> HiiHpH He cmpampbii 
CmpameBl) pasj^yKU 
fpo3Hbiii JiHiub naci)! -r- 

BpeMeHK I, JKH3HH 
BĎHHblM UCmOHHHRlljt 

^o^e BcecHAbHuif 1^ 
Koero 6jia|^ocini^ 
p^^iA^emb MÍpu , 

4»K Digitized by VjOOQIC Xoero BOAefi 

}KH3Hb HeAOB'bKOB'b 

KpamKaa ^Jkiuncfl : -^ 
Gep^na liOJiHinBy , 
BoHce 7 BHeMJiit : 

4a7KAB^ /^a 6e3iJ(£HHOJi 
Cep^uta TíoApyrin 

CL HdiSHBK) JlHUiyCH ! 

4d»c4i>, 4a A č1> HhhoS 
4yxl> Hcnyii;y 1 

Ct HCK), — b1) uači CMepniH ) 

Bil 3AyK> roAHHy, 

BT) cmpaiUHwif , ndcjife^Hiň 

Mnrrl) McnBiniaHi>a 

B!&pbi Moeň , — ^ 

Cb Hcio , — bT), ine/ipomaxi 

HÍMSHM MFHOBeHHOH 
4HBHMU , Be;iHKÍH 

Bo»^ ! — npocjiaBJíMi 
Bjiarocniii niBOio 1 

1$.ocm pojfůa. Digitized by CjOOQIC Ka K. II. H. III . .. ey. 

( nojnopmň oóoAp^^ mou cjiaSsiA JňiU 
i^aujnlf Ap^ý^^o KUMt jipHótAióJrteiéMi? ^ 
'jtpěAJiá2áejn:b Mnt tíajzHCdjnb fíoeMý^ sa^ 
UJoépáSHJíh 6si jt jtOAéHen ÉocciAnif U% 

HiéÁÍ 4^ilinpeBtí íiojí4amh^ KanHtacinfat ue tio> 

CMĎAft 

JSá ÁHt^axb šóAombi^cl) Bocii^mš nbJiy6orOBb ; 

Ko^t» Haiiil) Ťo{)KBatíié^ep3^jiKdBb , 
*íht tatah 6(e3MOABCniByeinb ! • • • tf ůmh xik 
Ťoauro tihmh ^ýAéch ^ bI) liOAeiiil} népertiamB 

feacMepnitiato OMHpa t 

Pad6eHCA AepšEta Akpá! i • ^ 
ČMUpitcfi ) o iOHoma I liieGfi Ati BoaĎ^uiatitB 
Oc^aBĎ PočciflHb? — B;iaroroBfiS — ^OBOjiiiHb! * * i 
tCorAa tíli BOcniOpřfe HyútixiBb iiedojibHO 
Bocn^Al) ĎopoAtliio^ *- B AépBOcitiaL cbo^h ^ 

Moif Apyrb i He MaAO yahbjiajica : 
lift ttpuA&ajcl) BOcKOBfttXl) ^ kl> có^H^y nontííttáAtái 
£lo c^áacniAttBb — h yaaAli ii1> oSbámia ^pysefii ###J^J » > ^^»#SIK#WS»^^ Digitized by VjOOQIC / 

lí. fi3HÍlíHt>ÍH HCKyCCŤSA^ ttAyKíl 
ii AHTTÉPAXyPA* 

I 

HaRÓHeífl) CJitÁfciitBiGiií) cerd héAÓcmáfSÍ 
Sá bI) co6craBeHHbixb nepBbbópaáHwxb cjio^ 
jšaxl) ino, 'inio 'í^paHEjyacKóHt nšbiiib fcótebivib 
iiecnt)co6eBl> C03HA^m& kosbid mépíMHHbi nú 
iibpt) 6Ra3biBák)ir,^n<DiÉ: nb Hnxb íia/\d6Hbctnif^ 
bGoráinaiilbCíi it paaM HOwahibc ii caMb toGoio* 
CaMbié A^í»6 BHO^Htné^H BóBbixl) í>páHny3- 
tRkxb mépiitoHOBb *iyÉfcinBOBáJiii keoGxóAM- 
iiochib iBb HHOAábiHktiíxb sáHMcniBOBamffxb ; 
bHú iiCiéphai^ii iidb dniAáJieHíibniitiixlr i<c« 
íno^nLMKOBb cboh Kilo metres , níýriágřámes ^ 
Ůécnlitres ň npó^. ^ Binopbi& Bb nefibAh fifiHb 
faa3BáJíii OHH duódi^ AéčHnibi& décadi ú m. ^i 
Mbcflqb) íab KoraopoMb ^paHnyaw coSHpaiorab 
li^Hdrpa/ib ) Haabifiaeiifč^ vendémiáire ^ ómb 
4/lam£LHCHaro vittdémia (^); Bb KOétób mamaA 

(*) tlC0J3Cl)Mb mBivib viiidemiá mm^aO b1) Paiufe 
iittoe stíaMeHOBaHie , iieiKe;iá kaaoBúe ohO mof^ 
Ao b1) IlapasKb GbiniB ; noejiHBy cjíObo cié co^ 
tmaBAeHO Hdb vinum a duněti (coGíApaph éú* Digitized by Google ^ a6d ~ 

HpoiiáboÁHnicií , mefsidor , ínaRl) Hie omo Xk^ 
inHHCKaro mefsis nanajio CBoe BOcnpHHBUiee; bB 
iiomopoAÍb HaH6ojiíiUiíe óbisaiomb maphi, ther^ 
midorj omb rpeHecKaró ihermé'^ MeíK^y hiďmIí 
KaKb HamH cmapHHHbifl uhcai^OBh nauMeHb- 
henusty xoma ymé ú a^bho náb ynompeG^eHiá 
Isbiiue^iiíf tfy Bcb o6pa30BaHbi jio coócmBéHHUMli 
Hábiná Hauiéjro HaHaAaiil). Haiub npemHift 
Anpb^b Ha3biBaAčtf y lipe/^KOBb Haumxb Ifet^ 
ifneuh ^ Maň 6bijib y HHxb Tpaéenh ^ Hd- 
iiGpí. no moť/^aiiíHeiviy Hocujib HasBaníe Ancjnó- 
^ntx;ia ; ^éKáGpb jké iii3Bt)čnieHb Gbi^b noAb 
HMCHeMb Cjny^enA. A y}fté Hú CJioaa Hé 
CKamy. o ÉapBapcRHxb mepMiiHáxb MepCbeBoň 
(|)a6pHRH) saHHHibixb itMb oinb H3biŘ0Bb Tpé- 
^ecHaro h JláiiluHCHárd no np^MÓft ahhiví , 
li Ha cBOft ^a/^b conUHeHHbixb , KOmópbixb 
Bnpo4eMb óeab cMbxa ^jHinainb ne momhó. 
Bomb rtJiH oSpasHMRa: éléimoniser^ énfunesté^ 
intuable , pistoletteruit , prófléúvá if MHomé- 
cmBO MMb noflOÓHWxb. Tanoe SHa^mme^bHoé 
iieyi/\o6ciliBO íipwHtiMOK) Hacmbixb mpesorb Mé- 
jK^y ^paanyscRHxb niícaraejiefi npu no^Bjíe- 
«m KaROro HwGyA^ Honaro raepMHha, oSmrho- 
*eHHO 6BiBaK3u\ard řnyiRAbixb cmpanb ripo«5- 
i^e/^eHÍeMb. Orab raoro-md HaxoAHMb inhí má- 

ho). Ohó ^ch6 ]i3o6pa>KáAó cOBOKynAéfiHoé ilo- 
Hamie coSafiánic CHUotpaÁoc* Bo (ppaku^^l* 
CKOMb VEndange laht yCMampMBaeMb ó^ho Jirinití 
hpocmoe caobo ^ ympainKBiuéé omneiainóKlI 
ái cyi^ecniBeifHOe cBoe ^ocmojtHcmBO^* 6ofi Digitized by VjOOQIC — úŮi -^ 

mí A littíOťdpád^n^HKia bI) CAdBaxb HéiipaBHJiB- 
li(x:ntn H ontcinynAeHÍtH bIí ^paHqyacRHxb 
CAOBapiixb) íipusHaBaiOLqiixb HHOť/^a hmhhho 
HiaKoS - mo oGpaab íixb HdpattieHÍfff , na np* 
BH^b npú^iárantejibHaro > n oniBepraiOLqHxb 
BCHKoft jJLUoŘ Btí^b ; vtfíOTAa. toaxo^Miub b^ 
Huxb yMeHbiiimnejibtíbí^ u liponaBo^Hbifl bo 
kHomecmab ^ ROíixb iiépBOoGpasHbiH BOBce ae 
GjrinedntBjriónib* EčJinGb RaKoft oxOraHUKb ^o 
HOBwanb Bá^yMa^b BBecmH bo í^paHnyacRoft 
Ji3biRb tta np* CymecnlBHiněJibHoe hjih Hapb- 
^íe énefvement ( oSesčujieHÍe ^ o6e3CHJieHO ) j 
ARafleMUHecKoá ycmaub BceROHe^HO moMy 
BocnpornaBMmca, noKaaaBUiH, Hvao Kacamejib- 
Ho céH iAh\CAVí í*paHHy3br coxpanHJiH y ceÓH 
D^^UHb t^niub tAditOAh {énervér) m npuHacmic 
(finervé)i 

PydCROfi ií3biftt> íianpoiiiiiBb tiMtetnli tia^t) 
^paHqyacRHMb cymeCmBeHHOH BaniHocniit bbí* 
roAy AoSbiBainb uah 'toócniBeHHaro py^HHua 
GoramcniBO čBoe ; u co Bchivib mbMb maRie j 
ceSa /\0Ma HOBooSpbmeHHbie mepMiiHU , Hanb 
Ha np. jtepeeopojwb ^ HečacKJioHh , Auj^ena^ 
Héujnanie^ npOMhiuijieHHOcJnb^ menyHecjrib^ 
íií Becbwa MHOríe APyrí® we ^ah BCHRaro aí/í 
ii3b Hacb paBHo y^očonoMAntabi ? 

Bb nepeBO^axbý ita Poccihcrom1> h ^patt* 
tfyacROMb c^bjíaHHbixb cb nabíHa , HauSo^be 
OĎ^a/^aBuiaro ceio mfiop^ecROio cuaok) cocoia^ 
^0 le. G Digitized by VjOOQIC — 26a — 

BAnmh CAOBSL , npeHMymecniBO nepnaro Hd^b 
vmopbiMl) ou^yniMme^BHO saMbniHO. C^u^aji 
KocrapoBa nepeBO/\l) b1> cmífxaxl) (nepBwxl) 
BOCbMu nfecHefi) FoMepoBoá Hjiía^w cb Xyn- 
iuumI) 4>paHqy3CHHMl> nepeso^OMb ^ raon jne 
IIoeMM y T-Mb EninoGe c^bjíaHMUMb y n npH- 
BO^H nab Hec nĎRomopbie npuMbpbT, wbi.yBH- 
^Mb 6jiH3Koe coomHOUieHÍe B3biKd Hauiero 
»b rpenecKOMy BpaacymAeHiH oHcnieMbi Kopen- 
Hbixb H3biH0Bb , K HapbniH , ocHOBaBiuaro 
6biniie CBoe na npomuBono^oníHbixb uyib »a- 
Hajiaxb , H omb cero no cymecniBy cuoeMjr 
BecbMa CAa6aro. 

Bb nepBOH nlbcun Hjiía/^w rpe^ecKOÍk 
Iloenib HMflHyeinb AnojiJiOHa epoMo^epMifeMJf^ 
Hiao Ha ^paHny3CR0Mb nepese/^eiio : Quí lan- 
ce les traits^ cjnopynoů HcnojiwHb, le geant 
aux qent bras. TaMb iiie AxH^^b Ha3BaHb ái»z- 
CJnpoH08HM2f , aux pieds agiles j čoeoJiOAOÓ^ 
n3iM3by égal aux dieux ; lOnoHa 3Jíajnonps$^ 
jíOWf aux ailes dorees-^ nepnooHOWy aux yeux 
noirs'j ó^jiopaMeHHOw^ nero bo 4>paHny3CHOMb 
BOBce Hbmb , hiohho Kanb m MHorie ^pyríře 
FoMepoBb! npeRpacHbie enHiriembi maMb ony^ 
n^eau } na np. jn^HoeoapoJiMHJbi^Hr ^ MHoeoor^^^ 
MHUiú OjiHMnb y cjnojnejiJ>HHj6áú j Hečomn* 
jnejihy JI npoH» HepeochAciJiHine Bmno6e ne^ 
peBejib une pláce dijiinguée , une part hono^ 
rable j meuojioAOČHmú y Hero npoomo SHa- 
Humb íacňef ^ ji^jtojiaHHma , b§lU } npH^ft- Digitized by VjOOQ IC emie npocmpauomeýAh , puiffant } l^nótíA 
i^OJioOKa/Ty Junon h Voeil majejiueut. ^a^it)é! 
lOnurnepb épaMOA^pmajneAh , le dieu qui 
laňce le tonnerre í caycjnnmejih oÓJianoeif ^ 
le dieu qui amonchle les nuéeš, 

OiíaHntíBáiou^íá nepeyio íitcitfe M^Ia^tí 
řjrcCHoft Ornwxb : 

SActmotipecmo^tH^ cz nu^z SJnóHá gds^ 

AetAtx : 

4>paHHy3či(ofi ttepéBOA*!^^^ ^ iipit BdeMb 
čBoeMb HCKyccmBĎ ^ pacínHHyjib ^o Řpa^HO- 
cmii s Et Junon ^ qui siege dan$ le3 cieujií 
Jiir un tróne d^or , se pláce á coté de lui j 
et fě livťe i au repoái 

IlodJib o6paáHri«óB"b čéro pd^á Aejiáíd 
Ba^nth^ napaíJjpašoBaLHHOe w ntaBiiitíb oGpá- 
éOMb pacmatíyinoe MajiOHieHÍe ne ecmh aví Gojtť 
ttte Ha 4>paHnyacH)řio cmaitib nep6Aiii)0BaHHi>ifi 

IlO/^^HHHHMb ? 

Cítí trpH^t)pbi í Kafct 6bi tta y^a^íjr MhoIČ 
Hďiíttibie ^ H KOtíMH it Bcero 6bi jiér^e Morb 
HanojiHumb qb^yio RHiimKy > Gy^y^it cjintít- 
KoMb no ce6b AOCinanio«íHbi| rORopio A, imo6b 
/^amb tio^yBcmBOBamb óeaKoneHHyío paaHocniĎ 
tAemfij Hapb^íeMb , bobcó HecřiocoGHiiMb bo3* 
oSnoBAiiínb C6&H, u maRHMb nshtRoMhf Komó* 
puB nocpe^cniBOiib uinbioufiixcií sb HeMb cod-^ 

C 1^ Digitized by CjOOQIC ; — 264 — 

cmBeHHwxT) RopenHBixb caobI) h nocraortít- 
Mbixb ^opMb bL cooGpajKeHÍHxl) Hxb o^apeab 
AOcmoHHcniBOMb nAacamnecHuMb. # * • • 

Cie-mo BHympeHHee PoccíácKaro aSBina 
/lOcmoHHcniBO m /\onycRaerab , nmoGb renÍBt 
ero , He yKjiOHHHCb hií wa^o omb nojiOHiM- 
mejibHbixb CBOMxb Hana^b , Morb npMrnoMb 
BMbmanib Bb ce6b AV^b BcaKaro Mnaro oDpa- 
aoBaHHaro fl3biRa. HsbiRb Haaib , iipw Bcbxb 
CBOHxb HeAOcmamKaxb , Momemb cb Beju- 
SHMb ycnbxoMb oópaóomwBamb na omeHecm- 
BeHHbixb noAflxb c^iOBecHOcmw AparoEjbaHbie 
njLOAbi H3HinecinBa h coBtepmeHcniBa HymMxb 
seueAh j H npúCBOHBamb nxb , sanb 6bi mo 
Cbi^M npoH3paineHíH PoccííicKwxb crapaHb j 
jiuuib. 6bi Boa^b^biBame^iw ero ďmah cb A^^po* 
BaHÍeMb. 4AyHiu'íe HaiuH nepeBOAbi , xoma k 
lib MajiOMb HvicAh , cjiymarab HeocnopuMbiMb 
inoMy fl,oiMi3ameAhcmBOu}j. JloMOHocoeb hiohho 
maHoro me 6bi;ib o ceMb MHbHÍn : vt nmo ca- 
Moe BCflKOH Morb ycMornpbrab Bb npwBeAett- 
Kbixb Bbiiue cero c^iOBaxb OHáro CaHHHHinejLH* 

BjiaroaByHHOcmb nabiKa Hauiero ecmh ho- 
BOp ero npeíiMyuj(ecniBO , no scbivib npasaMb 
npwHaA-^emaii^ee ^My 6e3npeKocAOBHO. BecbMa 
6bi jierRO npMBecrnH SA^cb 6e3ROHeHHoe mhq- 
jRecniBO fi^ÁH c^yxa npnainHUxb c^osb , Bb 
BOHxb TASiCHhia M corJiaGHbifl Bb HaA^ejKainea 
ttaxo^amCA copa3MbpHOcmu ^ h rf^h mh si Digitized by VjOOQIC — 265 — 

/^py^ía msiKh mem^y co6oio nepeMbiiiaHw n 
Oť\Ht) Rb ApyruMb noAo6paHbi , imo ohĎ Bsa- 
HMciTiBeHHO CHaGmaRDDilj ce6a niBep/^ociniio , 
HbAHOcnuK) H npHHmcnTBOivib. Ho wa^MuiHee 
o ceň MamepÍM pacnpccmpaneHÍe Sfihcb ne j 
Mbcina ; a hoboji BcmBy K)Cb na cefi paaL npa- 
BefleHieMb HbcROJibKHxb orapWBROBb nsb npe- 
KpacHaro cmMxomBopHaro coíHHeHÍH r-Ha 
«li>BOBa : 

JI nOMHK) /|HM MOW MJiaAMH y 

Kor^a Bb mBOHxb 3Aanibixb necRaxb 

^achi cBoGo^fď aoAonibiA 

TeKJiH rrpM pa/vyn^Hbixb cmpyaxb. 

£i ne saSyAY ebKb saBH^^Hbiii 
Bb maoHxb aejieHwxb 6eperaxb , 
KaKb CojiHi^e mapb cbom d^arnoBH^Hbift 
Kyna;!0 Bb roAyCbixb BOJiHaxb* 

H HfaiH^^ Apyi^b Moif nocmoAHHOii I 

Tw maKb ;Ke secejio mypHiAmh ; 

li HWH^ Ha 3apb pyMHHoii 

Bb py6uHaxb> Bb 3o;ioinb ropHUiB* 

Ayra sejieHbi aa ino6oio 

M^ymb , jiK>6yACA Kpacoio ^ 

Bo CAh^h CBepKaioii^HMb BOAHaMb , 

Cpe6pRcniM hbu 6eperaMH 

Cmoflinb nepe^b ihoSoiI pa^aMit : 

no^BuxcHbiií ii|Hinb mBOUMb Bo^arab ! 

Ah-- --•----•> 

JVHyiJk Mnb jiíoSbh /(hitta pyMAHufi: 

4aAb cjiuiuanib Aiipu cjia^Kiíl ssyKb ^ 

npe^cina;!!! cmpacmii Mnb moAnoio ^ 

H ocjibnA mcHR Me^imoio y 

ila paayitb onojL«ii!Aiici» maň. u m. ^« Digitized by LjOOQIC --- fi66 -^ 

BeacnopHO, nnio Be^HKoe oónjiíe r^acHWxb 

řb mKaHH ^paHj^yacKHxlD cjoBh coAt)jibjBaeinl> 

ceá >]3biHb fljiH c^yxa cjiá/\ocraHbiMh , xonia 

6^aro3ByHHOcmb ero , no mhÍ)híw 3HaniOKOBl>, 

ropasAO ycmynaeinb Hma^iíflHCKOH, H HURaKb 

íie 6epy na ceón pbniHmb nipy/\Hbii& sanpocb, 

Komopbin H3b cpaBHHBaeMbixb HaMM A3bJHOBb 

Tio CBoen rapMOHiV h Myabin^^LBOMy moHy 

iiMbemb nepueHCiriBO ; ii6o ecjin cb o^how 

cmopoHbi Bcmpljsaiomc^ ocRopó^moinee yxQ 

HSJíMoíHee cmeHeHÍe corjiacHwxb w coneiiia* 

uíe GywBb , mepoxoBanrocmb npoH3BOAHiuií« i 

jno cmojiiřRO íKe cb ^pyroii cmopoHbi GesBpyc- 

pbi BwroBapHBaeMbi^ Bb Hocb rjiacHWH w 

npoH3Bo^bHQe Hxb nporjiaHHBaHie , umí pac- 

iPHtHBaHi^, Ho mo 3ano/\jmHHo sbpHO , nino 

PyccKoé B3biKb 3aHHMaeinb cepe^Hny MejB^y 

cbbepHbíMif u nojiy^eHHbíMH napb^ÍHMH i 

Hino oHb fijiaropasyMHO iiaóbraemb aiecmKOcinii 

o^Hbxb H e/\MHOo6pa3HOÍ[ , ymoMiiine^bHoft 

^ByHHOciiTW ApyrMxb. ymaAib , rOBopwmb Ph- 

BapoJiii, jíBTí^o Momemb Ha^OKy^Mrab npMmop* 

na? cJiBAOCjnb ;i3biRa HinajiiHHCRaro , caMMŽ 

iBe ?3WRb yihoMjiaemcK bmb KpaHHeH( CBoeS[ 

jfSHbíf^eHHQcraw ; h cíe íipoHcxo^Hmb omb 

jnoro , umo BcaRoe no cebb c^qbo omMĎHHO 

cinpoHHOy o^HaROtRb cmponHocmb qb^ioa pb^ic 

liHRy^a He roAHmca, JlerRO BoponeMb 6vfnb mg-* 

atemb , nmo naRoň H|i6y^b iioBepxHOcniHoáí 

lipHmHRb npmuneinb Bb nauieMb A3biKb mho^ Digitized by VjOOQIC — a6j — . 

mnfíj MjiH niepoxoBamM ^ah MysMKa^bnaro 
yxa , H cb CBoficmBeHHOK) tuy ^leruociníio 
He nocrnaemnl} ce6b b1> rpbxb no CHMb 
^lacraHWMb' m oco6o no ce6b omAb^bHbiMb 
woBaMb CAbABLítth o^HocniopoHHee o nnxb cy- 
mAeHie Bo BceoGmeíi wxb cjioaiHOcrnH. Ho cy- 

f^Vimh o A31>lRb no Ht)KOmOpBIMb erO CJlOBOMb, 

Bb ocoóeHHOcniH BsaniiaMb, dHanumb mo me^ 
wnio otfbHMBamb vi3fíus,Hoe niBopéHÍe no hc- 
JnpprHynibiMb H3b nero oco5eHHbiMb MbcmaMb, 
KOM Bb onijiyHeHiit ceoeMb no moMy-mo m 
KaiKyincH HaMb HyrnAbuia h necK^a^HbíMn , 
Hmo BbiuiJiH M3b CBfldu cb opraHMLHecKnMb 
ijbAbiMb* OflMHOKOO CAOBO ^Mtemb SHaneHÍe 
CBoe A^H o/^Horo Auuih TpaMManiHKa ; y cmn- 
iAiicmoBb OMO ero no^ynaemb ve npem^e 
Hanb yíKe no sanfimiii viuh npHJiM^Haro wbc- 
cma; H uem^Y mbMb KaHb oho oGiu^e cb APY'' 
fHMft cotAbicmByemb nb A^^cmumeHiio npe^* 
HaMbpeuHaro asmopoMb maHma h cjta^ocm- 
Maro-xo^a pb^u, mo me caMoe cjiobo mepsemb 
ocRop6uin6jibHyio a-^h CJiyxa naiiiero rpyGocrab, 
xomopaA uHor^a MOtKemb HaxoAuniboi Bb 
c^OBaxb , Kor^a onh nopo3Hb paacMampnBa- 
JomcH. TaRia nanp. cJiOBa , nanb cymecniBW- 
me^BHbifl: CJnpacjnh , a^niUHOCJnif ^ eoJia^et^ 
^smecjneif , cpeACJnei* ; coKpaix^eHHbía npw- 
«A^raineA>HbiH: nepc/neif^ ApytarAi^j ČMOJnph; 
r^aroAbi : cupímit , HKHyjit ^ npuHacniÍH : 
^yecjTieoóaúiaiň^ Hjnym^^^ Memymiií; f^he^ 
npH^iacinía : aoio/t , oei^uty^n m npo^i. , ro» Digitized by Google He^HO caMH no ce6b ne Morymb ďbihib no 

BRycy flfcjiaro CBbma; Mo ?1) MCKyccmBeHHOMl:! 

Hxli paaMbi^eHiH y ^yMiuHxlí PoccificHHxb 

npodaHcmoBb jaau cmHxomBopnoBb OHb Ka« 

jlKymcH HaMb we crao^bRO norpbiiiaK)uJíwMn 

iiponiHBb rapMOHÍw, BooGme asbiíiH mbMb 

cniHxoraBopHbe , nHiuenib npo4)eccopb Meň- 

iiepcb , Ht)Mb OHn H3o6HJibHbe Bb BbipameHi- 

nxb noApaHtamevibHbixb np^po^b; nbiwb óojib^ j 

lue HMbiorab MHoropas^M^ÍH Bb HbwHwxb K 

rpySbixb , upainKHxb n fipAxvixb , jierKwxb 

H mpy^nbixb Kb BwroBopy c^OBaxb ; nbiAh 

OiqymumejibHbe nb HHxb rapMOHia n Mejio 

ítía, M HbMb AoemamoHHbe aanacb MapaHteHiaí 

cmHxoniBopHbixb. IIpMEe^eMb ft-^n cero nb- 

xomopbie npuMbpbi , Romopbie ^jih Meaa no« 

c^ymanrb Ha^ejKRbíiinf lo onopoio^ a a^h caMa^ 

yo HdbíHa Gy^ynib Jiy*íuieio xBajiQio* Bb cmH^ 

xoniBopeHi Axb 3HaMeHiiniaro Haiaero JlupuKa^ 

r* ^epiKaBHHa y oGjia/^aiouJiaro sb ^ucuiei^ 

cmeneHH HCKyccmBOMb ^aBamb asbiRy u 

^mi^xaMb cmpoH 5iejio/^H«iecKOH, mm BH^tiMby 

Kai^b QHb, j^HBonHcya npe^iecmHyio jibmHíOia 

H04b , Me^cm^pcKi* no^o6pa;ib mepMHHw , Bb 

xoHxb íCHíia^ cor;tacHaa c^erna onHpaemca 

]|fa rJiacHyío , n F/\b, ^jih 6ojibmew rapBiOHÍH> 

ROHeHfiaa npe^w^ymaro c^owa rjiacHaa: cane- 

roa^mcH cb HanajibHOK) cor^acHOK) poc^bflj['«í* 

Q)aro. cjiQ^a ^ ^ o6paniHO : 

Ha nieMiforojiy6oMb d(|)jiip^ Digitized by CjOOQIC Bl> cepe5p«H0Ř čBoefir i>opíf)Mp'5 
BJiMcmatGMM cb Bbicoinl) , ÓHa 
Ckb03j^ OKHíi 40m1> Moň ocaBii^ajia % 
H na^enhiivil) CBOHwb jiyHeMl) 
3.iambni careKAá pwQoeaJia 
Ha jiaKOBOMb noAy mocmIí- ^^^ 

CnxnxonTBopenl) , Homopbifi 6o;ii»me «e« 
jttejiH o6hiKHOBeHHbiH pw(|)MOC^araTne;ib,,OHen^ 
xopomo anaeml), nrao fl^Ao. nipvs^B.Hn miíBOcnm 
cmwxaMb , n ^aíí co^hAama. wxh noApítíKa- 
JnejibHbíMH onHCbipaeMbiwb npeAMemaMb , ny- 
iKHO c^t^iamb cb cmporoio * paaSopHHBocrniio 
BbiGopb mo noji wo3ByHHbi*>tb w rpyóbixb, 
íno c^aAoqmHbixb cjiOBb ; ih HbKomopbixb 
CJiyna^xb npefiuoHmurneAhHhi cíJiOBa no^HO- 
]pbcHbifl , fib Apyraxb me me^ytiH cjiOBa, 
HnorAa inpeóyemca omb nero , nraoGb yMHQ- 
ma^ib uAvi yMBHbmajib SyKBbi corjiacHu/i w 
cmoqbi , li HCRycHO npwÓHpa^b 3ByRw rjiac- 
Hbixb. Domejaemb ah onb cmHxy npuA^mb 
naíKHbíHi monb ; mor^a cmoHmb eMy ^^umb 
yMHomumb HHCJio cmonb , ycyryójiflíoiijee h 
caMbiíi niaKinb. 

4 

O — o — o — o— P— ' 

Bepbxii a;!^!!!^^!! 3bi6eň njiOBi^aMb CBepKa*^ 

ipmb Bb OHW, 

EyA® Hie BQ3HaMbpHincH Aarnti cmHxawb^ 
6aABuiyK> jftHBOcnib , u cAb^amb iijíb meKy- 
^HMH ; Bb raaHOMb CJiynab nompeGHQ ycyry-» 
^^mfi( KopomKÍíe cniQnHbie. atiaKM^ Digitized by VjOOQIC m^ ^70 — 

ympeHKUMb H(aBopoHOKl> BosGyHCAeuHtuft 

o— o 

** BeCeABCMl) f 

BÉeracH kIi Bepxy h >KypHuin'b ; 
IlepeneAb K^viHvimh b1> mpasB; 
— 00 — o a— o o--a o 
CaseHBKOu roAy6B Ha B£iinKl> xoxoHeml) Bop« 

Kyemb* 

HmoSb H3o6pa3ttraB pasAH^iHbia bI) IIpHpoftb 
ymacHBiA AB^eHÍfl, KaRb^mo cmpaiUHbie Bbm-' 
pofil) nopbiBbi , rpoay , KopaóJieKpyuieRÍe lá 
npoH., rioeinb npeflnoniniimejibHO noAbsyeraca 
mepMHHaMic , ^jih cnxb MpaHHbixb KapniHHli 
HanGo^be npmmqecinByioiifHMH, Tanb Ha np. 
^OMOMOCOBb onwcwBaerab MopcKyio 6ypio; 

Haiab sb OHOMb yTKacb KaaaJiocb, 

Hmo Mope Bb Bpocmit CBoeu 

Cb npe^bjíaMK He6ecbí cpa)KaAOCB|t 

3eMAii cmeHa^ia omb suGeií ; « 

'^mO BHXpH Bb BHxpM y^^apAJiHCB ^ 

H myHM cb mynaMU cpaiKa^ncB, 

H ycmpeMAflACA rpOMb Ha rpomb ; 

H vinio na^ynibi ao^b rpoMa4Bi 

TeKJiH noKpbiniB npocmpauuBi rpa4Bi , 

CpaBHaniB xpeGuiBi ropb cb BAamabiMb ^HOMb* 

^^^pmaBHHb H3o6pa3iijib cjib^yiou^HMb (y 
JloMOHOCoea om^iacinH sauArcinBOBaHHbiMb) 
cmuxoMbi cmojiB 6jiH3RiiMb Kb caMOMy npe^* 
Memy, yiiiacHyiO cqeHy Ha^nHaioiiJie&QA Sum** Digitized by CjOOQIC MeneMl) y^apyiAb nhmvitabi rpoMl) rpHHyAli 

fnemh ropaHH* 

BcifHoft Momemb ^cho UHAfemB , chqjlbho 
cniHxoraBopqbi yMwmjieHHO eraapaionica na- 
noJHiMiTTb cniHxa choh GyKBOio p , onaCKiBaa 
Hmo HHĎyA^. yittacHoe, rpy6oe n HenpuamHoc, 
Cjib^yioinee Mbcmo ush cmMxomBopeHÍa, noAb 
saiMaBÍeMb EpMauiy^ maKb y^anHO noApama- 
emb BcbMb ^BwmeHÍaMb A^yxl) nporaHBoGop*- 
HeBb , H oco6.yiMBO mpeinaHÍK) Kocmeň omb 
MonjjHaro fyeíBAenia , nmo ^yMaeiub Gtimii qhb^ 
BM^ujeMb ceS 6opi»6w : 

— — ^^ Ohw cpa3H;iHCb ; 

HxIj c2l6awí MOJiHieif ÓAecmambf 

yAapw Tni3)KRÍe mBopamb ^ 

H o6b paaoMl) coKpyiuwjincii. 

Ohh Bb py«fuoií BcmynHAn 6oif s 

Tpy/ib cb rpyAbK) h pyna cb pyKOfi j 

Omb QonAH uxb ^yGpaBbi BOiomb ; 

Ohh cmonaMU 3eMJiio potomb ; 

y>Ke cb Huxb cwnJienib nomb/KaKb rpa^b} 

Y^ae Bb Huxb cepAi^e qrnpauiHO 6fienica 

M pe6pa o6oHxb mpémamb. 

To ceň , mo ohmíí Ha 6oKb niemCH f 

Vpymamcfl ^ u « • « • EpMaRb c^OMHAb* 

A ceft npeBOCxo^HbíML cmuxb sb Enen/^b | 
t^HpHKOMb neinpoBbiMb nepeBe^eHuoBi; 

ypia n KAOHOHa co iij(Of aoíi nQrAoxitaemb« Digitized by VjOOQIC He MnoGpamaemb aví .onb cb y^Mí^wniejibHOio 
inoHHOcrnÍK) (npeal) Hacmoe noBinopeHÍe cK.ia- 
^onb Ha^ eji, ^ ha w Ďynabi -w<) aar^ymařoinVft 
myMb MopcHHxb Bcx4Hb , cb CBwpbnocmíio 
^emňy C06010 cmajiHMBaiQiu[HXCH? 

BcHKOMy CBt)/\oMO , Hino cíe no^pamaHie 
wamypb , iipoMcxo/\ainee omb ÓAwsKaro coo6- 
paweHÍH niMBOiiHcaniejihHbixb c^asb cb npe^- 
wemaMU onHcaHÍii , n BaKOBWMa mepMHHaMw 
flawKb Hamb BecbMa H3o5M4yerab (^) , ecmb 
aaHwivfarneAhHbniuaH HacmB HSamHoáí Iloeaíw; 
Avimh 6ta OHa ne npacmupajiacb Ha^MuiHe 
^ajieno; a Geab moro mm jierKO MomeMb c^b- 
^anibca npey^MeniOMb BceoSii^aro nocMfeHHÍa , 
naKb^mo cjíynw^ocb w cb F, EapmacoMb, co- 
MHHHine^eMb Go^huiofi IloeMbi Ha CojnBopeHÍe 
Mipa , HaananHOH HMb : La Semaine (m* e. 
Ce/\Mwi^a), CAb^ytoínee nab XIoeMM raow Mb- 
cmo, fib KomopoMb OHb ouMCbiBaeTnb nojiemb 
H nbcHb maBopoHKa , Kaaa^oci^ einy noApania.-* 
mejibWQá rapMOHÍcH; 

La gentille alouette crie ion tire Ure y 
Tire liře a Ure, et tire titan Ur^ (*) MeH^4y BBJíHKWMb MHO>KecniBOMb PyccKHxb 
CJiQDb y iiivit)ioi4Mxb CBOucmBO no^pa>f(arnejiia^ 
Hoe , npMse/ieMb na ceii paab CA^^yiomia : 
xypHctim i tpejfěitmhy CKpun±mty numctmsf 
^hlnann j fíjsputamf^ , xjiOKomamtK , xoxo" 
mamh j yjo^ctme , motiomx^ scceueauie > Digitized by VjOOQIC — ay3 — 

Vcrs la voute du eiel; puis,fott vol vďs ce líeu 
Vire, et désire dire: adíeu Dieu, adieu Díeu* 

^mo npUHafljieMHinb ^o npoco/^ítí íí^ií oripé- 
^tjiéHHaro KO^HHectnBa cjioroBb , paBHOMbpHO 
aaR^io^aioineHCii ab 6Aaro3By^rHOcraii flSbiKa, 
Bbiro/^a vt 3^bcb tta cnioponb PjxcRHxb ; h6o 
cmHxomBopciTiBO Hame MetnpMneCROe, Komopoe 
xomíT w He no^y^MJio eiue coBepmeHHaro 06- 
paaoBaHifl CBoero nenocpe/^pniBeMHO 110 Tpe^e- 
CROMy n JlantHtíCROMjr ^SbiRanb , ho páHO 
MaH ÍI03AH0 ROHeHwo 3ani^eiTib omb MMxb C4a- 
cttijiHBwe Mxb paSMbpw cmwxoBb. ^epjRaBMHbj 
^MHinpíesb , KapaM3HHb u Apyi'í® wxb no- 
cab/iOBaine^AH ucnpaBHinb, Momemb Sbímh^ ne 
jfi,a^tíyfO paGoray pw4)Maia Te^eMaxUA^i } a 
tiORdAibGrab OHii UdLAO no Ma^y npayíatomb 
Macli nb óbjíbiAib , /^aRniiíJio-xopeH^eCKHMb k 
MHbiMb ttameBt niOHitHeCRO& npccoflín cooin- 
BbmcniBeHHbiMb citiaxaMb* í>paHny3CRoá m* 
H3bmb^ 3a HeuMbnieMb ROJitínecmBeHtioá npo- 
COAÍw f HMMáJio He cnocoGeHb yKpauíanib ceGit 
upacHBbíMit (J)opMaMií TpeHeCRaro ciíthxoc^o- 
menÍH* <PpaHny3bi, no oco6oMy asbina CBoero 
cmpoeHiio , xomjí u HMbiomb hm6vi ^ anáne- 
cmbi H cnoH/^eH ^ HbRomopbie npii3Haionib 
Aame Bb neMb ocnopHBaeMoe /^pyruMit cyuj^e* 
cniBOBaHie xopeeob h aMc[)H6paxíeBb j ho no* 
é^HKy ^paHHy3CRÍe cmwxH ne vinaře ii3Mb-» 
pHiomcH KaRb nncjiOMb cjioroBb > pa3Mbpb a 
nopn^ORb cmonb Bb cmuxotAOméHÍví onib nio«' 
ro BecbMa iiepenymaiibi) pu^Ma m% cAuuit^Qwih Digitized by LjOOQIC — 274 — 

no ceGb C^a6a , ^tno6h saMfeHiintt oiHyiit«« 
tneABHMn Bb cniHxaxb ne/^ocniamoRb rapMO- 
HiH* Bomb A^^A o6paai](a crnuxH H3b Bo^ABind'* 
poBÓň reHpia^iii : 

Je chante ce heros qui tegíia sur la Francci 

Et par droit de conquete , et par droit de 

o — o 
naifsaace } 

Qui par de longs malheurs apprit a góuvernefj 

Q^Q o — o — oo^o — 

Calma les factions, sut vaincre ít pardonner. 

To me caMoe MOrtiHo CRasamb ho cAoroyfla- 
peHiw. R /^yMaio, nmo y^apenÍH caMkixb bm* 
. COKHxb H caMbi^b HM3Ruxb cjioroab Poccím'* 
CRHxb B03B0CflniCfl H onyc.KaioniCa no jibcra- 
BMqb /^'íamoHUHecHoá Bbiiue vt Hwme bo3bw' 
lUBHHbSuiHxb MXaMOHwamnxb ^paHnyacRHxb 
CKJia^OBb. Bb CAb^cnuue nero rojiocb HMbemb 
íiojiHyio CBOÓo^y iiGpeGbramB MyawRajibHyHJ 
maGjiMii^y Ha /^a^BHljMiiíee npocmpaHcmBO , a 
cie CBMoe AocmaBjíHenib na^b 6oALiixee padHO- 
oGpadíe , čojiBuiyio M^ejio^íio. 

VLsnhcttitío , Hrap .Msb /tBa^tíamu BOctMit 
cmonb rpenecHaro cmHxoc^OHíeHia asbiRb 
Hauib y^epíKa.ib sa co6oio mojibRo a^bhhii»< 
Ho H cb CHMb MajibiMb sanacomb nposo^H- 
HecRHMb Mbi Hacmoau^ie Gorann, Kof>ia c^oro* 
y^apeHie 6o;LBiuea nacniH EBponeiícHHxb Ha« Digitized by VjOOQIC pl^HíS cAvtHVLub cb HamvMli. ,,/^a Sj^finíh ub 
,,Hecmb H cjiaBa HameMy asbiKy^^ (cKameMb 
jBiafccmli cb KapáMSHHbiMb) „Komopoft Bb 
,,caMopoAHOMjb GoraracniBt) CBoeMb , noHmii 
j,6e3b BCHKaro HynnA^vo npHMbca , xnenenib 
^^Kanb Top^aH , BeAUHecmBeHHaa pt)Ra, — * my- 
^^umb, rpeMHUib, -— h B^pyrb j ecMi Ha/^o6- 
„HO , CMHrHaemcH , mypHwinb HtmHWMb py- 
^,He&ROMb; H CJia/^ocmHO BjiHBaenica ab AJ^^Yf 
„oGpaayii Bcb Mbpti , KaKÍa aaRjiioHaiomcH 
,,TnoAbKO Bb na^eHiH h B03BbimeHÍH He^oat- 
„■lecKaro rojioca." 

Momemb Swmb h MHoroé onycniHjib Hsb 
Bpacomb ome^ecmBeHHaro adbíHa ; 6bini& mo- 
mtiáhj Hmo BecbMa HeyAOBjíemBopHraejibHO H3- 
o6pa3uAb HecpaBH«HHbiH coBepiueHcmBia ero s 
CHAM Mon H npeAHaHepmaHHbiéc n^anb moMy 
npnHWHOK). Bnpo*ieMb a cmapajica no bo3- 
MomHOcniH QCBOÓOAHmbCfl ornb Bcanaro npe^- 
yóbm^eHÍa nponiHBb a3biKa , KomopoMy Mbi 
BO MHoroMb o6a3aHbi ^ k Komopbin HMbemb 
BeAHKoe nepe^b «auiHMb npeHMyu^ecmBO fib 
niOMb^ nrao ab npoAOAmeme cJinuiKOMb A^yib 
cmojibiniH H Bb oóuiHpHbHiiieMb rpa^b , sb 
ceMb cpBAontOHÍn jnočuinejien h 3HaniOKOBb 
CAOBecHOciuw , OHb o6pa6onibiBaeniCH MHome* 
cniBOMb npeBocxoAHbnuiHxb nucame^en, npo- 
KdBeAUJHxb o6pa3i^OBbiH niBopeHia bo Bcbxb 
ixoHmu po^axb, H ecAw a omBamwjicii 
BCspumB Hbfiomopue jisuKa oero ne/^ocniant- Digitized by VjOOQIC KM, pyttofiOACrííByiiCB Mrtbítíeivlb J^pftiňxh^ mo 
cie c^b^aHo e/^llHC^TBeHHO clí int»M"b , .Hino6Íj 
tiOMOii(i}o cpaBHeHÍH Mouff^o ShiAo cb 6oAbiiieio 
yAoGHOci^íio Bbicmapjtmb Ha noRaab Apyf "^^b 
Kpacomw Hauiero nshiua, ^ HMt)í9iHÉ|.ro HiaKiK^ 
OBOU cjia6biA cmopoHM* Oltejt^opíš, 

( Hau;^eHHoh e% MocHoecKuá^h OKpecjnHó^ 

HwKmo tfsl) PyccŘtíxl)^ cíto^feiío Mní) UA* 
ufecixíHO, KeonwcbiBajil) ceró Hy/\ecHaro aHípo^-* 
Ka fib pacmHiTiejiBHOMb napcniBbj n cohmhw**' 
me^b riemepbyprcKOw ^jiopbi ynoMUHaemb 

inO.lbRO 0(Íb HMeHM Heo6blKHOBetJ[Hblxb u^b-' 

inobb ne^opTři (*); noneMy h aaKjiio^ainb ivto* 
;kho, *ímo cen lnpyflaAio6HBbiH HSCAbAOBaníejib 
iiaxO/^Hjib ee Bb npHpOj^b* Bb nepabiá paal) 

CAjHVlAÓth MJrtb CaMOMy HblHbuiHHMb AbmOJMl) 

He^aHHHO yBH;\binb IlejiopiK) nb pynaxb moh 
jio^aro He^oBbKa , Komopbm nenmhíi óomáHn- 
HecKHxb csb^bHiňj ne no^oapbBajib rw Ma^o 
inoro cOKpoBHina j KomopbiMb B^ai^bjíb maRbi 
jaepa/iwBO h HeóepeiUHOé 

HasboniHO, nrao JlwHHeeBbi yneHrtRií rtpi4* 
HécJiu ejviy o^Ham/^bi pacmbHÍe , noxo^Rce uú 

(*) C* Heniep6yprcitaa (pAopau M"* II, cníp. 3Sf* Digitized by VjOOQIC — S77 — 

HcSbíIj ki liíaépéÁ 5 iípoiiitf qe^iiiá j momáphifL 
ňiihAh hdpoHKjr npáBH^bHyió, a He GesAííHnyto^ 
ú titi HúcÁý H hovitíikeHTió rB03A0?RóBb ne 
tipiiHáÁ^é^áAÍ) kÚ ÉAíaLCtf j^rf^HřiaMiH. ;;luíi« 
iiejl HauMéHtíBá^Jj Hdeoé pacní&HTé IléjiopteSí ^ 
Peldrid j óiúí) rpénécRaro c^Oea : Hý4ó. Ha- 
líbcnitíbiň Síoóépťb íiepBbifi HáuiéAD ij^sbnibi 
Iléjitípiií Há áhiirťhiHum liňařiá. Liri.; Paii- 
ťnéRli (i) íi CniéřéJiMttb (S) áaMbrřiriiM iixh 
fia úňtirťhiáurrí fpuHum. Lj á fieiun^Há (3) 
BtíflbAlj i4xb HbcKóJiBRO ttá aHtitthinum puť 
pUi^éUnii L.; tíó nmó ropaa^a y^iíBHníéjititíbé j 
éóiháHUKil ÓniHpbijík í](Bbinb IlejLOpiii há pá- 
tíííbHiiixb HéGí;[HópGfAHiiixb Čb iKaGpeéMb f 
KoRB6épb (4) BH^b^b iíxl) ná nbmynibeMb 
ipéóeiáKb ( Rhináňtus čristá galii. Li) í .Ae- 
fepcb Ha ({)iajiRb (f^ioia canina; L.)i a Tpa- 
itfitHiiRb Ha HHóctripáHHOMb pácmbHiií Dra' 
tacéphdlúni Austridcurdi L, — íló o6inéMý seiúh^ 
HdLÚííO (5), riejiópiH lipiiHáÁÁéiKiinib Kb Jien- 
JHaHApia ; hó a Háiilejib jiHÍiiHeé hhcjio nb 
^áčniHxb rijiÓAonÍBópéHÍá i íiáRb noKamemb 
ťjib/^jTidiu^ee OiiHcattíié; 

líéJdpirf bIí eraánÍHxb CBÓiixb ("6) ne 
tMíjtitiiajiacb Hu nbMb orab xapaKraepa, cbom- 

(i) (jomm. Qoett. p. 55i, pl. i5 fig. 4. (2) Act. 
Helvét^ á^ p. 25 y pl. 4; (5) Tabl. du regne 
'^^é* (4) Journal de mineš. 

(5) Cm. BoMapa , Ú^ uměna , PoH46epza íš np* 

(6) y iíacb m«Kb eu\Q HO»b JiabiRb ^xnaHn- 
NÓ 16. T Digitized by VjOOQIC cniBeiaHaro moMy BH^y pacmtHÍir, omb Ronro- 
j)aro ona lípoHCxo^ií-^a : moinb me cmeSejiB 
npHMbiH , KaKt M y madipeH ; int) me jíucuihst 
paacbinribie , KonLeBambie h jiHHeHHwe ; mti 
me nBtmw b1) koaocI) pacnojiOHíeHHbie h 6^t)- 
flHO-Mi^jiniMe. OGpas^HKl) moh noKpwmb bhiAh 
HBt)maMW ĎesjínHHbíMH h flfijfie-pmSiBiíhiMJi ; 
ino;ibKO Ba BepuiHHt) cmeGjiH HaxoAH^ca o/^hhId 
HfifcraoKb, Homopbiň yKJiOHHJica omb po^OBaro 
xapapmepa Ha6pen h omb oGuj^aro cnpe^b^e- 
HiH Ile^iopÍH. Eh qBbmb 6bijib no^Acp^í^aHli 
KopomROio Hamenaoio cb -6 paapbaaMH r^iyGo-^ 

KMMU , HepaBHblMH, OCmpOKOHeHHblMH. KopOH- 

Ba BopoH«jaraafl, cb KOHHHecBoio nonniH mpy- 
60HR010, MMbjía y ocHOBaHÍH 6 ocrapbixb 60^- 
i^efib ( calqar ) j/iávl pontKOBb babob fi,Aymfih& 
HanieHHbixb paspbaoBb ; 6epeiK0Rb ea paapb- 
3biBajicH Ha 6 cerMeHmofib , Hsb Komopbixb 
KajKABiH MMb^b fi,BSL HyBcxnBHmejibHbie neperu- 
6a; 6 rBoa^OHROBb cmoajiH na njiÓAOBMbcraiir,^ 
a HB Ha KopoHKb. HHHHHKb M ycmbe neciTiH- 
»a 6bijiH mb aie caMbiB , KaKÍe óbiBaiomb sb 
oGbiKHOBéHHbixb nbbmaxb cero po^a. . Kb mo- 
eMy Be;?iiiROMy cojKa^bHiio, h ho Morb coxpa- 
HKtmb o6pa3HiiKa f^Asi mpaBHHKa. KpoMb mo- 
ro HHio craeócjib 6bi;ib Bb HbcKo^BKHxb wb- 
craaxb H^opsanb, h nonniH Bcb HBbmbi oii^h- 
naHbi pyHoi6,-^HyiK;\oio nayBH, b neMorb caMb 

HecRÍH f Hmo JI ADjiHcenb CRaaamB , Hino no^b 
cjiOBOMb €Pjams pasyMfiio h AamnncKoe pie- 
XRHHecKoe habitus uah (ppaHityacKoe port. B. M Digitized by CjOOQIC pa3CMomptnxB no^poGno nafema nedopití Geab 
moro, HmoGbi ne pacKpwtnB KopoHnoSt rapybou- 
Kw VL we noDpe/^wmb en cyinecmBeHHt)Hiiíjixb 
opraHoul). fl ne Morb maKíKe Bif/^fcnib m onw- 
camb KopHH, m5o mo.io^^wíí HejiOBbub Heyiviijjib 
cT) nroMHOcmíio yRaaamb Mnb moro Mbcina., 
r^t) Hauie;ib ee. Ha no.ib, na KomopOMb co- 
pBajLU Ilejiopífo, 6bijia aeM^ír naxanířian, yna- 
BOiKeHHaH M my^Haii. Moh riejiopía Rpnna^V 
jieHtHrnb wb Mockobcroh ?>jiopb. Ona om- 
Kpwrna fib 20 Bepcinaxb omb Mocrbw Bb 
IIo/\OJibCR0H ORpyrb, 5AH3b cejibna IIpoRiUHna, 
npHHaAAe?Rainaro r-mb HáMařijiOBOÍi, 

Y^enbie Hcnbímamejiii IlpHpoAM necor.ia- 
iCHbi Bb CBOHxb MHt)HÍflxb O npowcxořKAeHiM ce* 
ro c{)eHOMeHa sb pacrtTHrnejibHOMb i^apcmBÍ). 
BejinHm JIhhhgw no^arajib, nmo He^/iopia ecrnb 
noMbcb paSHbixb nopo/\b. ^pyríe noHHma- 
lornb mo-ibRO ee Bbipo/\ROMb, npoHcuie^uiHMb 
orab mupHOH M coHHOÍi 3eM^n. IVÍHoría oGcmo- 
HmejibcmBa K^OHamc/i Bb no.iF>3y moro MHbHur, 
Komopoe He CMbrneníio nopo^b, a najiHiune- 
My hsoGhaíio coRoeb npHnwcbiBaemb HBbmb 
IIe,*opÍM. Bb caMOMb ^bjib, ecAii 6bi cíe My/\* 
HOfi npeBpamenífe npoHCxoAH.io omb cMbcii 
HJio^omBopKOH nbijiH, nepejiembBuieá cb OrtHO* 
ro qBbmKa Ha ^pyroft , mo ^ Ha^^emajio 6bi 
pacrabníio npMHOCiim^ o^MHaRÍe HBtimw na 
BceMb Gro cmeÓJib , h npwmoMb HMbmb nb- 
KomopbiH Bb cmamflxb CBOiixb iiepeMbHw , 

Ta Digitized by VjOOQIC fcaBŤb éwBáemt) f Ha ripííMfcpb , sh no6oHHolk 
BepoHUBb (l), Koínopaa no nafemy noxo^Hnib 
»a USimh CBOK) P^eronica maritima. L.j a no 
jiitcnibflMb íiá omná CBoero t^erběna ofýtcitía^ 

lis. L.J Ví páBHOMbpHO fib tl060HH0Mb AeJlBc{)HHtlf| 

nomopbiň Bb Aiicmbaxb HMbeinb t^Avmoé 
CXOAC^nifio čb Aconituní napeítunt. L.j a ab ^a- 
Cmaxb íi;i0A0rnB0pe*HÍá cb Delphikiuni ttatunté 
L. ííá Tto^t), r^t) tíbipotí^á IléjlopÍHj Hcka^b it 
moro pacmbeifl , orab ROiiíoparo no^mmaionib 
éé npovícirié/tiíleio; HO 6é;ieHM (hyoscyattíus* L.) 
Hbinb HW TAb B"b ORpyřKHOcniM. Ďn^buHaÁ 
iKe mhOio Bb ríéjiOpífil H Bbiuíe or^ifCáilHď,H ilpj<* 
éaBOHHaa lacmh sb opranaxb íi^OflOníBOpeílÍHf 
HbiHbuiHee AOTK/f^ciBofe jíbino , cma^ib 6jiaro« 
niBópHoe ^Jifl QtfjiBi ňpoHďpactname^bHOBi , sá* 
MbHaHie AA^HCOHá h BeHíneHa , nnió cbMHHčl 
llé^opíM HHKory^a ne BtiápbBáioiíib , lí nmo 
ona Mowémb Gbimb padBé^éna iriO^bRO oiiíboví- 
KáMu j Bb mo BpeMH Manb /ipyťía no6oqHbitf 
pacmbHÍa npoH3pá}KAáioínl> ce6b ridA06iibixb ,• 
íi cJit)AcniBeHHO npwHOcarnb cbMHHaL Hé 6e3- 
iljidAHbifly — raaRÍíí čOéAHtíeHHbi^ oGcmoflřnťejiL- 
titiBa AO^aawBáioinb, KameracHj Mino cen jiioóo* 
fiřJlííHbJHi BbipoAOKb o6H3aHb CBOiíMb npckc- 
XomA^HÍeáib Hé coAĎMCniBÍio noJiOBb, ho ríprt-s 
jíWBjř cOKóBb. HeBbpóarííHO jih, roBOptímí) Co^ 
^iiHi4nriejib KáprniiHbi páCinHmejitHaro'r<apcníBaý 

lléBbpO^intiO JIH , HiaÚ H3JÍiÍHÍHÍň íl36lďHÍORb {i) Cm. Amúttié Ácáái Digitized by LjOOQIC 28l 

čohobI), yMHO»aa hhcao Hacmen bT) iJiebnlR^^ 
npHHOClimb eMy^^opivíy npaBM^ibHjrio ? 

3í?ejiaTneAi»ifO , hhioSbi naniif 6oraaHHKif 
cmapít^HCb bTd nbíHbjííHee Gorainoe mp^saMif 
jíhmo, ombiCKHBamb x^Bt^mbi IlejiopiH , w bI) 
HHxlí saMfenanib G^ecraainyK) urpy IIpHpOAW ; 
H CHMb ro^OMl) nau^e, Hewe^iia Kór^a BM^yA'*) 
womemli ona BCraptnambca orv jiioGonbím- 
liaro Ha6jiiOAaniejifl^ A Bani) HeoSbiRnOBeni^biil 
iHBbmh Ilejiopíw HaŽACHb mhoío bIí HeoóbiRuo- 
KeHHjTK) enoxy Hauieá Hapo^Hon cjiaBbi, h bI? 
Mt>cmáxb 03HaMeH0BaHHbixl3 no^BuraMHL bi^jih- 
narQ OcBoSQAHmejiá OniGHecraBa 9 npe^Aaraip 
KauiHMl) uQnbiuianiejiHMb ripupo^^^ Had3ainb 
IIe40píiQ Ha PyccHOMb HawRt) ^Me^emhi M^-- 
^an^ai «aRb r, ^Mii;epb H APy^e Hamypa- 
jmgnibi yiae HasBajiw oaho npon39eAeȒe pa- 
qitiifnie^bHaro ^apcniBa HMenciyib Pa^yju^o^* 
cHasQ (^) , a |it)ROinopbij| npon^BeAeniH Apy;^ 
rHxli ^^apqiHBb UpHpo^w i^MeiiaMii Ypycoea 
l/L fleMHAOea^ Bb necnib CHxb 6^afOinBopHine« 
Vie^ MQCROBCRaro yHHBepciimem^« 

B, a, 

as Iiojifj i8i3» 

('*') Cm. 3ani9CK|i HMnepamopcRaro OSi^ecmBa Hc- 
ojbímame^ieň IlpupoAU npif MocKOBCKOMb Yhm* 
^epcamem^. Digitized by Google IIL nO;\HTH4ECKAII HCTOPliL ^ijia AnčJiiucKaeo JlapjiaMeHjna, 

Bl) HujftHeMl) Xlap^aMeHint) 7 liojia co- 
6MpaeMbi 6bMH rcMoca o aacBH^tniejibcmBOBa- 
níii 6aaro/\apHOcniH MapKway Be^jiMHrmoHy. 
Jlop/\l> Kacmjiepe npoHSHecb npejti/^e moro 
pt)^b , KoeH rjiaBHoe co^epiRaHÍe daii;iio«iaein«' 
ca b1> c^b^yiou^eMlD : 

„no6t)Aa , cjiy«au](aH noBO^OMl) nb hw- 
nbuiHeMy npe/i;iOíKeHÍK) (o sacBHAbniejucinBO- 
BattÍH Ď^aro^apHOcraif) , ecmb npoMcmecniBÍe , 
eivifeio CKaaamb , cjnojib HpesBbíHaHHoe no 6y- 
/^yIHHMl) cjib^cniBiflMb h no HacraoamMMb 06- 
craoflraejibcmBaMb , nmo fib jibmonHCHxb mí- 
pa HH^ero no^oóaaro eS HaraniH ne bo3mohih6, 
Ha^oCHO npe^cmaBHinb ceGb apMÍio , npomH- 
Byrio^oíKHyio Jlop/^y Be;iJiHHrmOHy , apMiío He 

mO^ILKO IipeBOCXO^HyiO HJACAOmI) BOMHOBb , HO 

H c^aBHyio no en onbimHOcinn h cmporoMy 
nop^ARy; rnoiAa mojibRo HOcniHrHymb moííího, 
KaKÍa noxBajiw np^Ha^^emamb IIojiKOBO^iHy 11 

BOHCRaiwb , HM3^0řKHBTUHMb OHyK). EOJIH MU 

paacy/^Hivib, hitio xornfl 6bi , nania apMiii ówja 
J^ tíb npeBOCxo^HbinueH CMAb nporajaBy aeiípa* Digitized by VjOOQIC — ^83 — 

juireABCROH , HO o^GpřRaeb cmo^í. samHyio no- 
6t)/^y H cb maKOío Ma^OHD noiuepeio , ona 3a- 
CAjmnAB. 6bi noxBaAbi Be^nHaHiuiH ; mo nrao 
nOMMc^wnib /^OJlittHO o c§Mib ea no/\Bnrb , ko- 
mopoM HbTHt) B3b!Baernh rÍ) H.ieHaMl) Hapjia- 
Menina o aacBíi/^binejibcniBOBaHÍw 6jiaro/\apHO 
cniH ? ycnbxb coioaHHKOBb 6bi;ib cmoAu co- 
BepuieHHbiMb , Hino HenpHame^ib ompbaaHb 
Ha caMOMb nynumb oincmynjieHÍ h , na Komo- 
poH OHb oco6enHO Ha^baJiCH , h hhio npHiiy- 
ift/tetíb 6biAb B3«nib aecbMa flaJibHK)K) ^opory , 
Aa6hi AocniHrnynib npe^b^oeb í>paBnm. Caepxb 
inoro onb ^ojimenb ówjib Kynnmb omcrayn^e- 
Hie CBoe nomepmBOBaHÍeMb Bcfcxb o6o30Bb , 
cnapn/iOBb , npiinacoBb , h HanoHéqb ympa* 
JnoK) Bcero cocinaB^HK)ii]jaro r^aBKyio npwHa/\- 
-^eiKtíocmb apMiH. Pascy^Mfib o no^BMraxb , 
XOHMM noBCK)/^y 03HaMeHQBajiM ce6fl í^pannya- 
CRifl BOncRa npH Bcen Hec^paBe/^JlJHBOc^^H cmo- 
poHbi HMK 3au]iiiii][aeM0H y rtap^aMennib y/^o«» 
cmoBbpHincfl ab BeAHKOn BajKHoeniH maRoro 
nopaitteHÍH, Komopoe B^pyrb jihuih^io Hxb bo- 
eHHOH H BCflRon /^pý^0H cJiaBbi , h Koraopoe 
3acináBH^o Mxb noHumamb ceba c^acnuiwBw- 
MH yme h mbaib , nrao Bb O/^HOaib moAbRO 
6brcinBb MorjiH nanniK ^ah ce6a cnaceníe , 
npe^ocmaBAeHHoe H»b omb wy/^paro Haaiero 
lIoAROBO^Ha H omb xpaópbixb BoácRb naoiwxb. 
Upa cmoAb ^ocmonaMamHOMb cJiy^ab RaiKem- 
CH BecbMa ecmecniBeHHbiMb mejiaHie yananib 
vacjio HenpuHineAbCKaró BoncKa h. Mbpy npe«. Digitized byQoogk }]íiepTi"b|iHp^ PmI? ymp^niw. Pp Jfioiy piiHpro 
(radami* fi^qcmqBbpusivp q cifjpl} i^pyx]:? iip^A- 
iiem^xl^ j Hp pop^pam^H Bcb noApp^Hopmif , 
p61)HB^eHBbifl ne^jfilpi qntipBfinHaMH, omnpaBj^- 
fpii^Hiyfii aMHVíTinQÁhHun AOJ^BBOcmi/í b1) apMiH^ 
)fiyibip ppHHUHKi nojiaramb, ^mfr CHJia nf^p^T 
^fifejiBC^aA CQpinpHJia ne Menbe Kai^b H3l> 
79,000 Hp^pBbpb ^ xppomp p6yHeHHMx|> bq^ 
ífHCKpMf nopartRV: Rcíi S>paH^y3CRifl BO^cHa, 
^a IIifpeifeftcitOMb npjiyocnipoBt» iiaxo^uBuiifCA^ 
§i>i3ii yrrpmpeĎ^eHM bIí c^1:]( cpamptiiii npp- 
piifBy bohcrI^ f^PPA^ Beji^iiHrinoHa , mp^iiKC^ 
aa ifCKJifO^teHÍei^b KQpnyca CH>uieinp^a , fiw^-a 
^arq ijtf JQáiHpH HcnaHiH, h Kjioae^eBa, kq,- 
Ipppue o6a, nq p^bApnuj^ife BecbMa HcnycHbixI\ 

^Bifm^Hil^ ^amerq * FjiaBHpKpMaif Ay?P^^TP t ^^ 
|fpťAif ifS||b|nB y!iapinÍH jpb OdniBb ; eii^e. bw- 
KJifqHfini& /^pj^jAHQ Kopnyclj renepn^a , ííH>a^ 
l^enpn^nieABpRa^ pH^a ^u>a cocmaBAeHa nal), 
api^lí^ : QbBepHoň • )€|wHp& ,, I^eHinpa^ibHQft u. 
JlQpn^yyžjjibCKpH \ p^b/^cniBeffrio Jlop/^h^ Be^-t 
^wpfrqp^b , p^epmaBuiížf cmpAt 3HaMeHHinyKV 
flóób^yj, BQcmppttieciiiBpBa^b na/^lt rjiaBHOio, ch- 
^pip 4>PíiHtjy3qBl]( b1| HcnaHiii ; h eHieji^ no- 
^epii HecrpítHin^^^ y6ufni»iM^ h panefibíMH na. 
gmpjib BejiifKst) pRpAbKQ pmH/^amb 6bi Ha^A^jKa-. 
^Q{ rap HaA4?}RHinb npHiiHcainb p6cinoAinejLb<^ 
gm^p pi^ niOMy , ^mp KOHHHi^a , no npn?]|Hb^ 
íi^y^Q^Harg Mbcínpnq^p^e^iH , ne uovjísl co-, 
]EiepiiiQH^Q Bpcnpjibapfiambca Bhito^eLMst ahic^ 
ci|i04f{ pbiiiiiine^bHaro. OcMbAKBaiocb o6b-^ Digitized byVjOOQlC fmí/km^ % ^no 6^3*^ Qí^y^h uperifl^iqfiii^íik wř 

ne jShr^B. A^6hi v^h cBoe o^ienecmBa qb, »aMhr. 
pmieMl]) Q ceiigfb. ^^fi^oi^l^ popamenÍH.. Pupoh 
iieMb nQniepg He^puj^mejiiX^ ecun oouiaramBi 
pai^oe MMoe hhc^o ^ npQGmHpaemci^ HeMe« 
|ibe 12,000 He^OEt>Rb.^ FaacMampHBaH, Abn-« 
p^BiH , Hpmopi^MH npHi^omoM6Ha cjrnoAJb co*. 
B^pmeiiHaA nQ6b/^£^ ^ Hiqa y Renpiiaine^A omr 
jpa^bi cnocQČtB; BnpeAi^. ^BUmBc^ Bbt sH^b ap-^ 
tím y ne ^B3A ycnbxoBli CHxb He npHnMQa^i^ 
^ejiHRHAilx coo6paweHiHMl}, ^iPi^MK .Aop^b Beji-%^^ 
ji^i^ynipH^ cb. HaHMa je^ohhbi aaiiHi^ajiOA , h; 
^pmppSiH ^apoBaHi^iib $jro npiijpQc^inb cmojib- 
|io me ^epmH y CKQAbKQ ii caM£(^ np6b^a^ ^uhi 
P^^p»ftít|iaH,^ H Hwrb^l^. yme Q^ynaH^ hchhc*. 
ji^a ppptfcmepmii^y np^ironiOBiiiBmíff cpanieHÍí^* 
ppii ClaJiaMaiTRt), o^pani^nib BHu^aHÍeXlapvia-i 
IMieHnia Hft pm pniJiHHwniejiBíiyřa ^epmy xa-. 
paKinepa Hauiero. BejiHK(i,ro JIoAKOBO^Ha. To^ 
^v^a, H ymBepjK^ajib ^ hiqo , xotnBg nocAbA,H.ff^. ^ 
BaMnaHi^ OROH^íH^acb opicmynjieitíeBib, apwÍH 
Hameů Bb ITopinyrajiAÍio , -Aop/^b ?.ejijiíim>, 
inoHb Bp Bpt)xb /^BuiKeHiHxb CBOHxb noHaaavib 
MCRycpm^o cOBepmeHHaro. nojiKo^o^qa,. h, huio 
QHb ^iJ^e raorflflií npHromoBHub Bcb oSpmoa- 
9iOJiBCinB^ > Roraopfaia; npoHaBe^iii cmojiB. c^a- 
cni.ffHBPe nocAb^cniBie,, JJ CRa3a..ib , imp. xo« 
niH pHb> iSt no^e-ib 3a Hymnoe omcniynHni& , 
OAuaROttB pub ocBoSoA^Ab lOiKHyH) McnaHiio 
u ^Áb BO&Hb coBcbMb HHoe HanpaBjíeHÍfe. Digitized by VjOOQIC — i86 — 

^paHnyaOBb , Komopwe Bcraynujiň eb Hcna- 
HÍK) nính Bh aeMJíK) saBoeBaHnyio h yme pac- 
noAoniiiÁVíCh SbiAo vih Hen Kaul) noót/^mnejiH; 
Dnb npHHy/^ujib cóGpanib Bb oaho J^ibcmo cbom 
CHjiBi H aaóoiTiHinLCH o CBoeíi 6e3onaČHocinn^ , 
a He flpyrHMb npe^niíctiBanib aaROHw. 3mm- 
Hee BpeMH ynompeówjib onb na mo , HmoGbi 

apMTK) CBOBO C^b^amB CnOCOÓHOK) Kb Be^HRWMb 

no^BwraMb, ^ae Homopbixb n^anb npeAManep- 
manb cro reHieMb. R cRaaajib , hihó Jlop^b 
Be^.iHHrmoHb ho moAbRO ne ynycmw^ib bbi- 
ro^b HMb npMoGjpbmeHHwxb , ho hhio Haxo- 
V\HCii fib nopmyraji^ÍH, oHb cmapajicH BoncRa 
CBOH npHBecniM Bb cocmoaHÍe Hanacnib na 
HenpHamejiH npH nepBOMb jAoGfHOÚh CAjneLb 
M o^epíKamb Ha^b HHMb noóĎ^y. CoGbímíe 
oopaB^ajio ero npeAyCMorapHineAbHOcmb. Onb 
Me v\onycinnAb í^paH^ysoBb aaHflmb samHbifl 
Mbcma , H3b Roraopbixb ohh ShiAii BwrHaHBi, 
M He mojibKO npHromoBMJib BoňcKa cbow Rb 
conpomHBJíeHÍio MenpHatnejíK); ho ynompeGMJib 
fib noAhsy n nib cpe/icraBa , roh conpniKeHbr 
dhiAH cb ero nminjtoMb HaHaJibcraByK>inaro 
Ha;^b HcnáHCKHMw CH^aMM , h apMÍaiab cero 
iiapo^a yMbjíb flamb momb bohhcroh xapan- 
mepb , Bb RomopoMb OHb vi^hAvi He^ocma- 
moRb. ^bncraByn coBORynno cb MapmajioMb 
Eepec(|>op/\OMb , cb cíimB* orn^HHKbiMb Tene- 
pajioMb , OHb coBepuieHHO ycnb^b fib sejiH- 
woMb CBOGMb npe^npHHmÍH ; m Hbinb yme 
licbMb HaBbcmHO , nmo sb MtíiSLum jau ue DigitizedbydOOglC — a87 — 

OAHw cpamaeMCH cb HenpiiHrnejieMl) , ho nrao 
Haivfb noMoraeml) BowHcniBeHHbiH ^yx!) Kapo- 
ta HcnaHCKaro ; cen p,yxhy Romopoé xomH h 
BO Bct) BpeMeHa Sbijih BnpoHeMt ^ocraoHHb 

yaaiKGHÍH , CAhA3.ACK CnOCOĎHWMb Hb BejlH- 

KMMb noABHraMb raojiBuo cb moS MWHymbi , 
Kanb Be^HKin IIojiROBO/^enb ^ajib eMy na^^e- 
mau^ee HanpaBJíeHie. Ebiab oaaóoneHb chmk 
flt)jiaMH , Jlop^^b BeAjiHHrinoab ne HaHuna^ib 
V^OJiro KaMnaHiH BonpeRii oóineMy hslehík)] ho 
criocoób, KomopBiMb onb npeupaiUH^ib mhhmo© 
CBoe óes^bncniBÍe, noRasa^b OHeBw^HO , nmo 
ero cnoROHcmBÍe nym^o Gbi.io npa3AH0cmii k 
6e3neHH0craH. Meube nemeAvi Bb o/iHHb Mb» 
Cflqb OHb npHHy^M^b HenpMHmejia BcraynHini* 
Bb cpaaieníe, pasHO flocmoriaMHniHoe Kaíb no 
CBOMMb oScmoHmeAbcmBaMb, maRb h no yMy 
IlojiKOBo^^na , oGuinpHOMy bV cBOHxb aaMBic- 
^axb H BbpnoMy Bb CBOnxb pascHeraaxb. 
He ontBamHBaiocb npe/\;iaranib BaMb ocRopón- 
mejiBHaro cpaBnenía ^/lem^y ycwjiíflMH J-op^a 
Be^ijiMHrmoHa h mbivm , RomopbiMH 03HaMe« 
HOBa^w ceGfl npoHiH rocy^apcmBa ; ho ^y^aio, 
«}mo HH Bb RaKHxb BoeHHbixb ^bnionucflxb 
ApyrHxb Hapo/\OBb ho oSptmaemca npHMbpa, 
nó/\o6Haro ^^HHieHÍio Hamero flojiROBO^iía, ko* 
iTiopoíi sb o^HHb Mbcflub nepeuiejib omb í>pe- 
Ha^bi flO ELaMne^iyHbi. Jlop/^b BeJuiHHrmonb 
anajib ,. KaRÍa: npenamcmaa oMy npe/\Jie?Ka;ii€; 
HO OHb yMĎJib BOcraopřKecmHOuanib wa^b hh* 
liw , Hauie/\b cpe^cniBa oGowmu Mbcma , cb Digitized by CjOOQIC ^hOfo 6e3OflacH0cmb. TaRHMb oSpasoMbJlopAb 
^a^^KtHnnoHl) asLCAjmnÁh BcecA.Aa;tHee^ npaea 
va Aio6oBb u 6;ia]:QA,apH0cn^i» apMÍ(H « BQcnAAb-*'^ 
9f^BABmJ^cb, QiQOAb BamHbiMb oniRpMmieM.1> A-AiS 
^^p^)HeHÍf| RpoBtf nopyH«HH.bi3^b. ewy BQWHOiib;. 
QQhi CBOtHMH coo6pa}^eHÍHMii o^ep^j^^Al) manyio, 
V^&^AT% ItoinopyK) Apyroát Kynwinii 6m ^p>HieMfe 
WKHOiQRaMii xpoBti. OhI) Hacmurb fieapiiHme* 
4^ cmcxiB HeomHftaHHo^ Hma ^pani^ysaMli oc-- 
roaBa^ocb, h^h; 6íxm,SLmh co B^eB03MOiiiiioia nQ*^ 
cn^biuHOcroiK) Bb CBOia aeM^io y jaáh }K,e omsa^ 
^HnjbCff Ha cíe cpaiKéfií(e , Romopoe npe/^Ha« 
^epniana 6hiA(x Bb. nAanb JLop^a Be^^iUHrmo* 
VQ, H K^omopae cmo^ifii c^asHa orqh^hjiqqiil b1^ 
«.amy uo4b3y% Boeuaoe nojripitiiJie. -Aop^a B^a- 
^ipirinona upeACniaBi^Heínb nbjíoa pn^b c«ia- 
c^IAHabIxb coG^mižk ii noSb^b diM/icmsun^jíh'^ 
nbáu^Hxb^ Bb nocAbAHiOío. RaMnaHiK). onb npn^ 
o^bjíb BiaroAiu BechuSi BamHUH \, Bb i^biubmy 
UJK^o, opoFuajib fienpitHniejiA y^ame ao npoAb* 
40Bb rocyAapcmBa. TmecJiaBiioe 6wjiq Gw Ha- 
li^bpoHie iic^HCJiAmb Bcb noc^bAcniBiit geá no- 
6bAiki« Hame ome^ecmBO u RamA^^^^ CfJHb 
ero HMbionib cnpaBeA^HRyK) npuHHHy rojp- 
AHmbCfl paaHocmVio uemAj mbMb nojioiiieHt* 
eMb , Bb KomopoMb JlopAb BejuiHHrmoHb Ha« 
xoAuincA Hbmb ^ h mbMb Bb RomopoMb oub 
npeiRAe HaxoAH^Cff. OópamnBb MbiCAeHHue 
Baopu Rb moMy BpeMeHH, RorAa OHb cb Majio- 
H^CÁeHBWMh BOHCROMb ocBOÓOAHjib nopmy-! DiáitizeďbydOOglC táji^iiio, nocMtíftt|)iiiiÍ) $ia s^oaI} éřd Á^iíHidHiÍ< 
lle AOAmHhi AÚ tepA^& Hainu HcnOJUHumibt^ 
6;iarojK>AHoio rop^ocmílíl ^ Mti líiotei^áci) bíI- 
AnMb, iKíiKb owb BKiřoiiHetnl) í^paHqyaoBb vish 
IIoprnyravijiiM) h RáŘb Bb ipíepfejl^io tioC;ib mo* 
ro RaMnaHÍio yHH^ííííomaeinb bcĎ tiJiŘHbi ne-* 
tlpíiftrníŘjia. Bb in 16 m e h í« típe^ttoc^ibAH^^* 
BawnaHÍM onb A^.ib hoŽHĎ to^čb&)b /ipyroe 
HanpaBJíBHie; a Hbi»^ íiiorab cld.Moň TeHepa^bf 
ItoinopoS Hbaor/^a wíí^a y ce6jí Mope aa cnH-' 
ÍI13IO H npvíl4ym/\eHb Sy^y^w coriiponiHBjflinbc^ 
h^hpvifímeAío HnctoMb CHiiBHbňméMy, — *- Fe* 
faepajib, BCrnpbqaBUiÍKf tipenarnčmÉa, KomopBiJl 
tícnnavú ApyH^o npnB#4ii6bi Bb <3linqafliiíe) it 
fcomopbia flájřfe^ h erd čaivtaro CMýiqa^H, xoinitf 
htiponeWb BeJiHKOH Ayi^b ero HaKOfr^a ne iidHé« 
wora^b omb yHWHÍa , í<6o 3Ha;Ab onb j nmó 
éto tiúAA^pmiÍBáemh ná^b^h i^y MěcmBéHUhivi n 
lliakOe np^^BHmejibcrnBÓ , Komopoe, cmďió c«a« 
^aiuB, čOJtpáHiijió mBép^Ocmb npk BCibxb nepe* 
»it)Haxlj tóJiMBoft 6opi>6bi cen ,— *- liíómb ca-* 
iioH réHepá.^b óCBóGíJ^AHBiuii HacniB rio^ytícm- 
})dBa, ymé iipe^npHiiwMáéínb BOHHy Háčmyna- 
teiejibrfyjo, it BMbcmd iiíOro HirioSw 3áui,víujt,imii* 
'Toppeeb-BeApaccKÍA jihhííí, o^epiťiiiBaÉfmb ó^h- 
tmáitiěAhúhiímiíi río6bÁbi ! OGpámaflčb ma- 
^^Mb o6pa30Mb Hb codbuniaMb MVíiÉyÉniviMh ^ 
ň xoiribjíb j HmOóbl náp^aMennib Ďbijití^ ab 
tOtittúiiHiii aqbiíMinb aacJiyrw Jlóp/ia Béjuifinr'^' 
liiáflid ii BoicKb HMb itpe/vBO^uinéA>čniBye^ Digitized by VjOOQIC Í-- ago — ^ 

itMxt. Mbi floJiiKHbi ropAHmbCH MwcJiTfO, ^mO' 
cmejiM HenpHflmejlí. h ne coBct>Mb ejjqe h3* 
rHaHb Maí) Mcnaniti , no KpanHeH ivifcpl) 
•AopAb BejijiHHrinoHb omGpocHJib ero kT) npe- 
^bjiEMb moro nonpwma , Komopoe naGpa^l) 
onb A JIH CBOHxl) noABHroEb. Cen BejiHHÍn XIoji* 
KOBO/ienl) yíKe 6o^t)e ne orpam/^aerijcfl: 6ah3b 
-^emai^HMl) Mopeivib ; yme eAiy ne yrpomaemb 
HenpHamejib , KomopÓH Ha^fen^CH npHHYAwniB 
ero BOSBpaniHmbCH na BopaG^iit ; ywe onb ae 
b1) raoMb no.iortíeHÍH , Koraopoe ymacajio nep- 
Bbixb HHHOBHMROob TOcy^apcmBa , onacaB* 
uiHxcíi, HiTio OHb HemoJibKO /^ojimeab óy^erob 
Ha HopaĎAHxb HCkamb ^ar ceón yóbiKwina , 
HO Hmo AELme n He^ocnriírHemb nxb óesb Sna* 
HHrae^bHOH nomepM, OmjiHHHoe noaopHiine oin- 
KpbiBaemcfl nepe/\b eaMH. HAeMbi^Etap^iaMeH- 
ma /^o^MHbi pascy^Hnib , hiuo ohw npwsBaHbi 
Cio^a A^H npaaflHOBaHiH ne O/^hoh wab rabxb 
noób^b , Romopbia SbiBařonib noje3Hbi a-^k 
c^aBbi o^Horo nejiOBbKa, ho o^woro nab rabxb 
CHacmjiMBbHiiíMxb coGmitiih , KornopbiMn. pb?- 
lUMmqa cy^bóa i:jbjiaro MÍpa. 3^bcb coGpaHbi 
^enymamw napo^a CBoGo^Haro fi^Ao. H3bflB.ie- 
HÍfl BsaHMHOH pa^ocniH o raoMb, Hfno co^bíi- 
craBOBa^M Kb BoacrnaHOB^eHÍio CBOHxb cotoa- 
HHROBb n Kb omMinenÍK) aa CBoóo^y po^a 
H^^i<SM^teQiiaro , , Bb ine^ieHÍe MHorwxb Jibmb 
očBopGjifleMyK). Ynribaiwm^jiKwo vt c-^aAOcinHa 
/^^íI Hacb , nocpe/\w KpoBoripÓ^HniHOH u y6u- Jžigitized by VjOOQIC — QQl — 

mo^Hofi BOHHbi, fib. Komopyio aaDjieneHti mm ^ 
ymbuiMrae^fcHo Mbicjiamb , nmo ycw-iÍH na- 
uiH noc^yHiHAH He mo^ibKO kL coGcmBenHoft 
naci) caMHxL oSopont) , ho h hT) HaGaBACHiio 
/ipyrHxb Hapo^Ofib. Bb npc^ojUKeHie ceS 6opii« 
6bi IlapjiaMeHmb AHrjiÍHCR*iH flOAJKenb 6hiAh 
nemoha iHLC a BejiHKHMH nomepniBOBaHÍHMH j 
HO ^a paacyAHinb onb, ^mo emejia iqeApocmfc 
ero fib cín BpeMeHa ówjia óeanpHMbpnoio , 3a 
ino H c^t)AcrnBÍfl ohoh cyrab cmojib me npes- 
BhiHaíiHbi Kanb h ero BejiMKO^yinie : h6o ne 
ino^bKO Hame omeiecraBo omymwjio yme cna- 
cume^bHbifl onib moro ^bHQniBÍfl , ho w bc« 
Espona HWHb Maxo^Hmca Bb maKOMb cócmo- 
HHÍM , Komoparo He Ahsa fiw^o omufl,eimh Bb 
'cmojib KopoiHKoe BpeMH. ^ Hrao 6bi Bnpe/\b avt 
CAy^viAOchy HO HMfl Hauiero napo^a B03Hec^oc& 
menepb na cníeneHb BbTco^aiiuiyK), h c;iaBa ero 
Bo BbKK ne noMpaHHincH. HcraopHHecRiH boc- 
noMHHaHiA o Mbcmb GHnTBbi ycyryó^Hřomb 
^Aa iiacb nt)Hy cero Be^HKaro npOHcmecrnBÍa: 
SHaMeHHinbjra IIojiKOBO^enb, IlpHHub Hepni^Hr, 
Ha Hibxb me caMbixb nojiaxb HbKor/\a cpa- ' 
ma^ca 3a mponb saKonnaro Tocy^apa, h o^ep- 
H^ajib noĎb^y. — HbiHbiiiHiía no6b/^a bo3- 
Bbjuiaemb m nauiy c.iaBy m CJiasy wauiHxb 
coio3HHBOBb. Jí Ha^biOcí. , ^mo cpe^n boc- 
moprobb mopmecmba He óy^ernb aaSlinio , 
^mo saKOiiHaa rjbjíb bo^hm ecmb Miípb ne- 
cmHbiH^ cooraBbincByK)U4t& ÓJiaroflencrnBiio , 
AOAbdaMb u oÓAsaHHOcmAMb Hamero oineHd-> Digitized by VjOOQ IC . 1— apa — Mita HŠHínQ & Mó4^' 

tíuHt) Mo^á BbidUBámb Há tJTA^ iiiépni* 
%hié u jKliBbre y y^eBHie ií kóBué 06unáH ^ iá 
HURorAá M0A& HeHMb^a Mdikemb 6binii> cmtUtv 
OHJiBHaťd JB.AÍHHÍÁ iia cy^b h mh^hiá ^ioAčKiir; 
Hé jiáCRaio te6á Ha^ěiBAóK) G^inB dAP^uo-^ 
iftbičJiflii;té ApyrHxh ; h inaKl) óy^y cyÁ^ttih ^ 
H cyAHínfe o MoAb; Aít eGpamHiriCH čyAb liio* 
Ékb Hectnh u cJiaBy 6orHHb ! 

ŤoHKÍe Ha6;iK)AáTnějiif páscyjKAajiií ó. ceiitř 
jipeAMemb cb BajftHOcmiio cmporuxL MopajiR* 
čmoBib ; á Bint) BSL^^^émáAo 6bi roBopuniB o 

^eMb Bb Ay^b ^erKOMUCAeHHOH iKéHU^HRU j 

ii6ó cen Ayxb ÓJiHmé Kb MamepiH, n iCb mo* 
MMb cnoco6HOCjnHMb: ho Ranb roBopuniB r^y- 

COROMUC^eHHQ y H KdRb nifCaniB 6e3ČMBIC^6H- 

HO AauHOMb BbmpeHniiiMb u uiymAHBUMb p 
iéUfk cinojib BaHiuon y xonia h HH^mo/KHoáTl Digitized by VjOOQIC — Qg3 — 

Mo/\a, ceS 3amt)HJHBWH ripomeH, cen né^ 
tiocmoHHHbiH xaMejieoub , yMberab npeepa- 
ii^anibCH BO Bct) Bu/^bi u npMHHMarni* na ce6ii 
ict) jiMqa, Bcb nebniM , Bcb (f)opMbn 3^hcb 
JiBJíáeiiícH Ona Bb oĎpaab neptiiuKa hjih ro- 
9enTRU j 6e3^hAHvi vlah poMana , a maMb ab 
Xiííj^h íEiároH mQHúj^nHhi , mid nbBu^a Racmpa- 
tiíá, DCinpoyMUa iaaís, rjiynna. Oaa oGAeKaera- 
e;t sb itypriýpb ^ ti ocbinaemb ceSa a^Maaa- 
Mfi > KOr^á cOBbiiiyenicii cb pocROuibio h Top^ 

Cy H npHpo^b , yKpainaeincii npocmbiMb Ha- 
p^^OMb ) ii04mii ĎeabucKycmfieHHbiMb. 

3S^o;\á ^ cécmpa HeiíocmoHftcraBa h ho- 
IK^tnčlfttia > GinapaemcH yrortíAainb scbsib BRy- 
taMb a BcbMb CRjiOHHOctnÁMb. 

To ĎMBaemb ona poĎROto /^tsoio, Romopan 
DAtfBaemca nORpt>iBajioMb cmbi^jiMBOcmH ; mo 
/ibniCRoio KyR^ioto , RomopaH noAl) raoHKHMb 
i^^epoMb coKpbiBaemb npejiecran cboh ffl 
uo^iOBHHw ; mo aanHCMOio npejiecraHHneio, ro- 
mopan yHM^moH^aemb noc^b^Hee paacraoflHÍe 
Mem^y oROwb MÍpa h Haromoio npHpo^w. Bqe- 
pa oHa 3aHMcniB0Ba;ia 6bAH3Hy cbok> omb 
cabaiHbixl) ROBpoBb SHMHHxb ; cero a^h ^í- 
aAKH H posbx ommbHHionil) ee np^anabíMii 
x^obinaMH H RpacKaMH; aasrapa sb čwbo oslc* 
pe^ yRpacHHib ee jiasypt HeGecHan, 
. No 16. y Digitized by VjOOQIC — 294 — 

Ha mGnepeaiHTH ^ačb ea xon^mča ntiárnih 
ttOAhí CBOH onytueHHiiiA 6yutm2LMvi £(BbntOBb} 
MO cKopo en íiepeMtřUHMBWH AiejianiA o6pá*» 
Snarncn ^áh cwxb GynemoBb b1> a^x^híb cb*^ 
BepHMxb Bbmponb , ornb Romopbixb t(BbiHbi 
oĎ^emaióinb : ei^e HbcRo^bRo qacoBb , it éy^ 
aembi liCHěaHymb. 

O^epmaiia tió6t>/vá B& no^b čj)áméHiii 9 
BbHHáa repoa na^tiMoió it ^^aapoMb ^ čb HMe* 
fieMb éro ná ycmaxb ii rpéMa Bb hoacoa* 
tib^Hoft mpySoio, OHá o6^emáerab Mipb h my* 
ajiembi. Pacmpería^HCt* mí. bO^Ocm y ca *4iO'»» 
ĎHMHqUy lOHon H npeKpacHOHy Ha 6bry cb pb3<* 
BUMb A^OHHCOMb? Tóm^acb ona itpuKájibiĎaeinb 
li^h rpe6ueMb h nepeBDdUBaemb AetímoHKOKf^ 
ocrnaB^aa Ha ^6y paasuBáibií^ieíCfl poroku , ic 
momHacb bch Eapona npeACinaBAHeinca cb^ 
pacmpenaHHOio tojiobok) : nraKb tiapcHiByK^mb 
6&3HifCAeMHi>ia MO/^M Bb cabnib , lAiiba npa<^ 
ucxómfi,eHÍů uHOt^a aHEMeHamOé ^ ňuor^a 
cmpaHHoe* 

Cía íifeMlibria CifiípdKit čbdéinak)iTi"b ó Heft 
BBCbMa cJiáGoe noHamie. Ho KEKUMb o6pá^ 
aoMb npeACiíiaBHmB BaMb BbpHbia ^epiíiu ut^- 
V(^jiti BbnHÓ noABíímnob ^ ĎedMbctnMOJi h p,zy^ 
4HHiit)&? HapHcyeme AH Bbi cb nio«tHOtiníi& 
liepeakBbi ^iicnió«íKa ^ f^BiAmui/ínTó BbtnpoMb? 
Mo^a éCHTb isrnómb jiHcmoqHHb. Ec^HŮb Ha^* 
A^^BLAO Mab ěHOBa npucinynumb Rb Ha4ep< Digitized by VjOOQIC — Ž95 — 

líiftttíld 6t T!oí)in|)énia ^ íitó rf iiáóépášíijil) Stl 
ftiSLltfb iténocniOHHcinBiO líjii* cboěHpabre ^ íi sb 
líM3y tióAííHca^^l) 6bi 6;iecraiiiu(AM« ^AíiínepaMHi 

ttit>Ml) oco6eHHb]Ml) MHbaieMÍ)^ BOmópoe o6b 
tfe& HBibiomb ;AiDAii tíecBt)Ay-uJ(T(^ il e& Hédtía» 
KOMUd ý a bcoš^iiBO fib rtpo&iilit(Viixb. Ohíí 
OmHdciitni) tia ea c^ejnl) bcib mo, *ilno «b aa* 
|)A/^ax]3 it bÍ> oGwhtfOeekirtxb námerncjfi biMl> 

tmpáHHO MJM MH40, lípílČMBD HJIM HtSCRJřéAHa, 

iŤaKitMb ú6pa30Mb^ Bor^a Hwb Bcmpib^aiéiiicat 
tiBiiiiHOe ííAh HpeaBfcíqáftHtoe oAbíini^é , oau bo- 
^pSimBLiomhj nrao Mo^a i?ipe6y©iiib moro. 

]/Lsh XoóTkym^A j iiab inpáhwiJjni o/^baafi* 
|niB RjTKJiy : At>i<OHtia , npwHHBb uh pyun cíio 
Hřpymay , cb J)aAOfcinÍK> h feocínopiřoMb 'o6jo* 
Gbiaaemb mpanu^lHbiH ^DčRymoKb, no^b uke- 
tieMb H é^^omI) , jeiiy npHceoémihiMb. bomb 
licmopifl MO/\b', ab ceMb omuouieHíti JMo»ieMfa 
ticb uasBambCA ^bac^iKaMii^ 

GmpaHHdcittB Mo^Bt ^bA^kélicItiÉOBáAá 6bl 
tJiymiArťih tipeflOxpaHHtne^^bHbiMb omb wee bin- 
iio^OMb i ^ i • ^JíH tiO iipáKHen Albpb t^bjín* 
inejibHbiMb ilpdiniiBb nee ^bKapictnBOMb $ no 
etf ttbmpgHHbiii A^P^i^ TiófipQuú méiicHiii^b jiac- 
liajbib , uMbiotnb ubnitto maROe ^ ^éMy páačy^ 
AOab ke /^OBbpaemb^ ho ^mo daMaHHsaemb Digitized by VjOOQIC \ 

r — 296 — ^ yKpajiíann. h HpaBMnibCfl ecmb npe/^Meinli 
Bcbxl) MO^b. Onb He y Mbcma/ He KCmamic 
M He fib cjafib, no Kpa&He|[ Mbpfc oiHHóCHméjib* 
»ora , BCHKon pasB naRb c^iyHHinca uwib Hé 
yro/^Hiiiii MMbHÍK) 6óAí>iliaro ^wc^a ^lo/^eát ; hó 
y MOAHbixb jito^efi ecmb flýxb oGm^ivi , ROínó- 
paro HWHino Hé usmhHňěmh ý ii HDmópbiMb 
Bcer^,a pyKÓfeo^craByemb ininecJiáBie. Ohh h9 
noaBdAfliomb hhrdm^ cjAvímh če6fl , Rpoiab 
i)BdHxb boSpálinÍH ; Héo cíe npáBHJio ébiBe^eHd 
Hxb BbmpeHHOCiniK). ^jih knxb jiecmHbi liid^iB-i 
iíó MHbHia HMb rioÁdStibixb ; ii Bb Hxb rjia* 
i5axb ócraarríókb MÍpa ečnib by^ía HH«ijnojR- 
Hbift. Ohh 6biBák)mb fciiípáHHbi Hé cmo^bKó 
bmlb Md^bi^ Kdinopofi čJib/(yiomb, CRáibKO omb 
BafflHocmH , cb Romopofi nepe^b Hen paGo-^ 
jibncmByiorabi 

CyAHÍnb b Mo/^b nd ěa népnóMy Bné^á- 
jnjibHiio H nepBOMy na nee Bar^a^y , ecmb 
mo me, nmo npHromoBiirabCH sb CKopOMb Bpe* 
MGHH Kb HeBóJibiHbJViy irpEí3HaHÍK> Rb npíi- 
cmpáciniH hjih npomHBopbHiH. ^epeab nb- 
CROJibKO flHen Bbi iiJibHHmecb mbiíb j nrtid 
nyrajio Bacb ; ho h mor^a we npeBóSHOCHiné 
ee BbičOKo^ H rpoMKb ; neflpBb^ňvíme 6ji6(ímfl* 
uj^eMy npH3paKy j HaBbiRy ^ npe^yób^y^ěHÍio : 
OHH npHBertyrab Bacb nb /^py^OH KpaHHOčmH. 
Hépéab Hbc^bjíbKO fineň bw nepeMbHiaínecb 
H3b xBájiHméJia Bb nopHi^araejiH; Mo^e^b 
iiaaii^HOcniií oGpamHracac Bb oGpasHiiKb fjp^ 
Haro BKyca. Digitized by CjOOQIC — 297 -^ 

Kor^^a MOAHbin HejiOBfcnb Boa^aemt nepe;\*b 
pft.Mii cmpaHHOH Belgii cmpaHHyio noxsajiy , 
lieocnopHBawme ero ; omM^/^aHine h mpeGywme 
HioJiBKO HbcKO^iíKO BpeMeHH ; mor^a naGaBM- 
mecB om]) I^py/^a ocriopMBamb ; h6o Mo^a 
|Tepeivit)Hífmcfl , h ont ppHcmaHemlí i\h Ba- 
uieMy MHÍiHÍio cL GojibúieK) ropaMHocinÍK), ne- 
^ejLM fJbi caMH saiUMiuřV-^H cíe MHt)HÍe. 

CmapiiHBaii MO^a ecmb jiioGonbinTHbia 
aHniHKL ; nepeMt)HHBiuaHCH MO/^a cmpamiibiá 
pKejieml) ; napcniByioiqaa MO/ia HOBUBř. h cbÍí- 
mÍH nebmQHt). Kl) cfacmířio , BpeMH, A^pma^ 
|ioe BpeMH , piBopiiinl:> CBoá cy^l) h npaB^^y 
Ha^l) (|)opMaMH H ]:fBt)maMii uarHanHUMu ; n 
pc^iH fib HbcKQJibKO HeMHoruxb Jibrab nepe- 
liMeHOBbiBaemb Kpacomy cmpaKHOcmiio , rao 
paBHOMbpao oGpamaerab cmpanHOcmb Bb Kpa- 
pomy, n npe^Memb HacAibmeKb sb npe^Memb 
jiOK^pneifÍH, 

Mofli^i H npeEpamHOcpiH Hxb maRb bo3« 
^yn^^aiomb oómee jnoGonwnicraBO , nmo moavi 
iiiHyinb Besflt) Hxb naManiHHROBb , Mxb hc- 
inopÍH, ToHHOcmb BocmiOMOBb ecmb cyiu^e- 
cmpeHHaa nacnib meampa; 6e3b moro oSManb 
ífCKyccraBa óbiBaemb iienojiHbíH. He /\OBOJib- 
HO, HraoGbi Hnno^iHmb, H({)HreHÍfl, AMeHaw/ia 
Bbipaifta^a HyBČmBa cboíi sb cmíixaxb npHflm- 
Hbixb M^H BbicoRHxb ; Mbi xomHMb Bn/^brab 
Bb wxb o/íb^HÍw MO^M TpeaeHW , Aproca , 
CwpaRyab, DigitizedbyVjOOQlC , Mbv mppfiyeM"b,Hmo6hi pymemecinBeHHHHti 
eBaaa^^. HaMh, RaHiuMb o6ipa^OMb CAbnaemoii 
pnifcaHHbin ^^hi napoAh^ nio ecuii«, Kauia mqi 
^br H3?it)ciTmt)pmi« ab. maží 9eM^ti> namopyio 

A»"TOiplj mpamumli pBOe 9/^opow.e , om*, 
penaemoi^ Qxnb y^QBQ.^bcinBÍíí hai^ prali JibHQt 
cniH , Hinodbi pwmbcií b11> Rynb nbijiBpwxli 
pyHonHcefi , floGHpambCff f^o. cMbic^a wsypo^o* 
$aHHbixb nucqaMH pb^eň , h cpa;)(ainbca CQ 
CRyROio. Oflb nepeaoA«m"b nxb , moJiHyemb , 
OĎbflOHaemb ; nomoMh Bw/^aerab sb nyB^uay 
inpyAbi OBOH ; k KHury ero HaxoAHrnb aecbMS^ 
ViioéonMinHOH , ynettOH , noiesHoft. RaRoe ae 
pcHOBaHYe ero y^eHoá ojiasbi? ROfie^o coHHHe-i 
lííe 04eHb BaifiHQ no CBoeMy npe^Memy? Beab 
GOMHbHJÍH; h6o HA^mb b1) Heft pb^b o /^peeHHxb 
Mo^axb , HJiH , ec^H yro/iHO , o6J^ MaojibftQ* 
9&IIIH Ap©an«^b wcmiOMOBt, 

Kornet 6b; K^yu^ima hjiu ate^rqif^a 6e3« 
npecmaHHQ 3aiiMMajn^cB pfiacyHtAW^Míi o na* 
Cmofltmeft ^o^b , nawbAOB.^HÍ^MH h pa64iQt 
^enÍHMa ea moHHOcmieii ; qhií ii|300^i44h ób; 
l^OHe^Ho ec.iH ne óeayMqawu , mo no iipa0« 
lieft Mbpb yMand u^Hmo.?HHbi|iiii k Mb^RaMii; 
OAWí^Ro nie ceé nygxnaé MymuHfi 9 cín cinpa»' 
paa aieim](Hiia ^o^i^Hbi npccabniHmib ^bnorAS^ 
y^e*<w^b Mvmew ^ mpyAQ-*íQ6waiaxl? an<níi»» 
»apie3b flaweřo nomgMcniBft, , Digitized by Google -OmHocHme^bHO flb Maccb jno^eS , Mo/ia 
ktaxQAHmca Bb oópaniHOMl) co^ep^aHÍM nepe^b 
int)Mb , Kanb OHa naxoAHincff ab omHouieHÍM 
jtl) ocoóeHHOMjr jihujt iiaw^aro, Bb lOHOcmif 
noKJiOHAioincH eS jiio^m ; nb craapocmw 6oro* 
roBopamb ee HapoAW. OópasonaHUbia Haqm 
cyniB MVLAhiH npe.*ecraHMi;bi , Bomopwxb »©• 
nemcmpo uoapacinaemb cb BbKaMM. 

Bb caMOMb ^b^b , fibauiMBocnib no cbo» 
•^7 - Ayxy Be^emb 3a co6oio mapcmBO moám. 
HbMb npocBbineHHbe pasyMb, mbub ymoH- 
HeHHbe jBuycb. ToHKOcmb H^eH aapa^K^aemb 
jirpy H^BHmHMOcnib nyBcniBa ; a HbíKHOcrat 

|3Ryca npHHOÍ'Hinb CH^IÚHtfOCmH, npWKOCHOBeH-r 

Ui^a Bb HenocmoancniBy h BbmpeHHOcmtf, 

!K^ .OBbi 6bi HH Gm-^h yxBatnRii jiK)6(iMoá 
jR^HUDiiiHbiy OHb K^imymca Hanb Bcero na ceb- 
inb npwHniHbe, Kor^a Mo^a 6biBaeinb npe^*- 
l^emoMb jiioÓBti HauieM, ho my^peHO nmo Mbi 
Aopo/iitiMb ea cmpanHócmaMti u npHxomaMn: 
caMaa Hy^epNaa, caMaa CMbiiiHaa Mo^a nMbeiiib 
jaoMiy CBOHxb oGomamejien , CBO^xb Hcao^b^ 
BHKOBb. ^:^a ceň raojinbi o/^ho ea uMa aa 
Bce ornabnaemb y Bce onpaB^biBaemb , Bce 
yiipamaemb, HenocmoancniBOMb caoMMboHa 
^paBumcfl uMb y CBoeHpaBÍeMb 3a>iaHiiBaenib 
uxb , u caMa ymbuiaeinb Bb mbxb cmpaH- 
iiocmaxb, KOmopbia wnb npiiHocHmb. KorA^. 
jífiiHiiHecRaH rpySociQb^ h4U cmporaa pascy^JA** Digitized by VjOOQIC —. 3oo — 

mejiBTiocnii* xonemb Bhi^hcvimh ea Bhtro/tiii k 
Hey^oĎcmna, mo tio npHMbpy moro Fajijia, no 
mophi^ Ha ibcbi no^oiftHJib MeHi> cboS, KamAaii 
jKeHUJ^UHa I níaí^A^m pa6b ea HaRjiaAWBaemlí 
bT) HHxb Kyny 6e3/\t>^OKb pTy9..íeniHwxb ; h 
caMbie 6e3BHHifb^uiTe CAymvimejin ek i^anHQ 
nepem/fPHBaiomb Bbcw ROBapcmBOMb , h k^Q« 
Híiiiib W^b W4 cmopoHy csoež; nq^babi^ 

TojiiiHQ or^i^Ha BejinKaa c^rpapiní, ^ioďbh 
ab cai^QHí cwJii^nQ^ cm^neHM AioíKemb w3jith 
' <lMmB, KO«ernRy omb cmpaciim nb MOA^Mbi 
HQ if ccHí perjGnmb lie onenb lia^emeRb, l-Uaiii* 
<|:fopb SMa^b o^ny ^ewmwíiy, Komopaa pasjíios 
ŠmaSt QBoero jiioQoBHHKa 34 mp, nino oab ns^^ 
/;t)^b 'íyjiQíib fl^ H?iHftHKy | ^ ^le oQiiíepb q^ 

JReumHH^ Mojio^a^í ^ upei^pac^Q^, pcuyí^ 
^.naKeniK^ h no^yr, MO^Haa noApajKe^meJibHHna 
cecmpaMb CBQMwh , noHHmaemcií ne co^cbwb 
6t3pa3cyAHQío: Mymuna, cb i^bnoio e^ CRJioUř! 
Hocmii flb l^o^t) 3> nOHMinaemcH yme cymwí^ib 
HefibiKAO^. Hsb raprq BbiBQwy ^a^JiiOHeHÍe , 
HHio OwP?^ ^eHin^Ho^ if Rpa()ř\.BHi^eH 3Ha«fHnib 
Hvibnib npiiBH^^eriK) nQRaabiBamb ce6H fiesbift- 
^ )K> 6e3b BQjfiHitrQ aadpbHia CQBbcmH h Hape-^ 
Banifl jLíOfi^eň^ 

Iliícam^^ii T ocinpoýMHbi ^lOReincmByionib 
Bb JiHmmepamypb j j/l Moa3. npocjiaBAaenib Digitized by VjOOQIC — ^ 3q^ — 

Mxhf TpeSyeMlj Kone6y , OAHOrQ Koqe6y , 
foeQpif^M: 3ž(. HÍíCKpAbKQ jibmli nepe^b cwMb 
;^io6HmejiH meampa ^paMamnqecRHMb co- 
«fiiiiMTireAMMb ; h ccjim 6bi h ne HHina^l) hm- 
l^or^a H ne BH^ajib npoHaBe^eHin cero aemo- 
|)a ; rao y^apH-icH 6bi o6b aaKjia^b , nmo cTe 
inpe6Qfiaiííe u^bAQ Bh, ^^aJ MO^Hciro nHcainejifl:. 

3a moahwmTi ^HmmepaTnopQMb GbraTombj 
'X^Q^mn maRb, Kanb 3a jiioÓHMiijeMb Mípcuaro 
p^acmíff, i^ítRbi 3a r4ynqeMb MHJijiíoHiUHROMbj 
líQ wb ero HMeHH , a ne nb ero yMjr omno- 
Cíirncff y^biĎKq. BbniAiiBOcmM h jiacRH. Mo/^y 
^acK^iomb , Mo/^y npoqjiaBJíHKDmb , MO^y ao- 
^ymb wa Be^epHHKy Bb JiMqb cero jiHmine- 
pamópa. A /^QKaaameABcniBO ? Bpmb oho: 
iRmo Mi^bemb npaMO inajiaHmb , morub 6bi- 
^aemb irpeAMemoMb xojio/\nbixb npHBbincmBiHr. 
EMy fl^ipml) paayMbmb ^ «ínio a-^h hmchii 
He^pBbHa cb rtOcmoHHcrŮBOMb HafloGno MMbnib 
MQ^Hoe ^ocraQHHCHípo, irJiH He HMbrab mpeGo- 
^^LHl^ Ha c^asy^ nomoMb ero omnycKařomb 
|iO/^b y6orín Kpoab cb o^HHMb aBinopcKHMb 
Qia^aHnTOMb, Rontopbifi Momemb Ha ^ocyrb w 
Bb mumifHb ye/\HHeHÍa Hanucanib, ec^ii yro- 
^Ho, /tpaManiH^íecKÍH npoAorb ne^ cea mparn-i 
mecRoft c^yiaH, 

^Afí praA^Hiní^ , ^abp ^pym6bí , ^jih repo- 
ft3Má( Boa^BuraioiTTC^ OJimapM h xpaMbi, cna- 
3ajib Of^nnh yMHbiá He^OBbab ; a ji^asi rjiyno- Digitized by LjOOQIC — 3oa -^ 

ertm pacraBopaiorncu bc1> ĎfAyapbi. Ha^jiejRa*' 
^o CKaaamb » nmo onb pacniBopaTOinca a-^^ 
Mo^b). IIpaBAd^ > Hmo MO^a h luynocmM 6ia«- 
Baemb Hept>AHO o^ho n tno we ; ho KaKÍ3 oh^ 
He Bcer^a BCinpfe«taioincji BMbcmb , mo h 
AOJiiKHO no cn^aMA-^HBOQinn onrjiHHHmb o^ho 
oinl) Apyraro, 

Mem/iy int)Mb y HtKomopbtxb aioa^ú 
ecmb MO^a ne cjibAOBamb Mo^b ; Hxb peMOr 
CJio onpoBepramb j/í nopui^amb ee. Emo o6u:(e« 
cmBO jiio^eň maBiKe cmpanno sb HHCAb CBb^ 
ma, npnBflsaHHaro Bb MO^b , Hanb emomli 
Cfibnib cmpaneub sb r^aaaxb n^poaro. '3a 
mo OHK nepeRHAbiBaioinb q^hvi nb Apy^^M^ 
^nnrpaKMbi u capnaaMbi ; no BHAHAiOMy ohh 
iiorymb Bcer^a pascHRmambCA necniHbiMb o6» 
pasoBib. 06b cinopoHbi paBHOMbpno ne pas- 
CMampifBaiomb^ nmo ecmb Mo/^ai HMb Hbml) 
^bjia ^o moro, nmo corjiacHO, nmo necoraacHO 
co BKycoMb j AOBOJbHO HMenn ea, ^moĎu o^" 
HHMb XBajiumb, a ^pyruMb 6paHHmb« O^HHMb 
najKemcH OHa cmojib npe^ecmuoto , nrao ohic 
ne CMompamb A^me h na mo, h^io a-^i^huxIi 
HeBbiroAHO; a Apyríe maitb 03^o6^eHbi npc*- 
niMub Hee, nmo ne xomamb npHHamb h, no^ 
/esHaro noAb ea uMeueMb. HaRb6bi nio hic 
6wjio , oGinee noHmii npasHJio noRa3biBaemb $ 
Hmo Bparu eá óbiBaiomb no 6ojibmeň Hacm« 
yMbi pascyAHínejibHbie , a aamwmHHBM yMi* 
r^puaraHbie. Digitized by VjOOQIC — Sq3 -p 

MoAa bI} Ht)ROTnopoMb omHOureHTw yno* 
fifí^AHemcíi JiioÓBU. lOHOuiecniBO jiaqRaemb if 
MO^Hmb ee ; cmapocmb a.ioc^OHitnib u Hape* 
naernb na aee. Tomb aospacrnb , KOTnophifip 
MOíftemb cyA^Jí^^ o w^^ ttcbxb óeanpHcrnpa^ 
Cmnbe n oyA^niii nQHinw Bcer^ř^ ^Apaeo, fcmb, 
yb >f^CHaciníio, Boapacmb, iiomopbift omcina b 
víRe oííťb^ HbiHbiuHeé mo/^m , ft h^ npHQinajib 
eu^e Rb li^o/^b cípapHHfio^, 

Kor^a BCTTipbHaemc^ ^aMb cmape^b He« 
oa.ioG^euHbift na mo^v , CMb.io Bbpi,aie , Hino 
ne 6bi^b onb HHRorAa paÓQMb ea , h hhio ab 
ceMb cjiynab iroBuuoBa.ica Bcer/^a paacy/^Rjr, 
Bcjitf ab npomu^Hbixb o6cinoHine.ibcinBaxb aa* 
K^iOiHine Ha oóppomb > ino jqm uig^n}^^ uq 
oxuaGemech, 

!Ecin^ ĎOAbe cmapMxb MyTqHHbt Hewejiii 
^rnapbixb menii^vLHhy Komopbie cyA»(nb o MO/^b 
óeanpHcnipacinHo, ELomnu Bcb cmapbia «pa« 
, caeimu HMbionib Heno6bAMMyio cn.iOHHOcmii 
npe^aBaiTiB ee npcajiamiio cb ^oca/^oio hbhoio, 
Emo ecmb c^ibAcmaVe BbímecRaaaHHaro ; m6q 
HMC^o afOAHbixb weHUíHHb íipeiii4iiia^nib Hif« 
QAO AdOAHbixb i^yiu^Mub. ' 

JI ynoMííHy^b o npoKjiJimTii h ^oca/^b j 
H Bb caMOMb rtbjíb ne cmoJibRo HynoniBo qc-» 
iiop6^eHHaro BHyca , CHQjibRp ropbRoe coaia^b* 
n le p aespaspamHOMb onpe^bAAamb py^b m9i|« Digitized by VjOOQIC . ^^ 3q4 — 

Ie^hhI) , ho h mor/ia K^nb cainwpa Hxb npo. 
HCxoAwnil) omb Hecnpaue/i^HBOCirííi , ropa3/^Q 
^yniíie ynTt)inanii.CH víuh nopnuaHiejvíb Mo/^ti 
fi,Aa oGjierqeHÍX cep^i^a, Hemejiu c/^bjíamb cina-« 
pocmb npwHacraHOio BKycy mo^w. 

HaBpe cmpaHHoe sphAiiw^e Bvi/(bmh Ma*t 
cmHinyio /^pesHOcm^ , cb ycHjiíeMb iianpHra- 
lomyio cJiaóbie cmonbi cbqh, HrapGbi /^oroHí^rab 
pt)3Baro H Gbrjiaro KyMHpa! Kanb nb pbnaxb, 
uiaKb H nb o/^bHHÍH, cmapocmn npHufi^A^ejRHinb 
mojibKO noBbcniBOBaHie o ^peBH^xb npQMeuaxb 
H oóbi^aaxb, 

MemAy Ólb^b He óy^eMb , sb nponiHQ-v 
HOMb c^ynab, Boopy^ambca na jno^eft camif* 
poio. 3b'iHD-AbHcraByioin*iH cmapeqb, neyMQ- 
jiHMbin ryÓHineAb AyPib, speMH, saHOCumb ko^" 
cy CBOiQ H CRppo npmpeóyenib CBoeá M^epmBW, 
Axb ! nycRaw oh£|. yKpamaemcfl nebniaMM , 
ec^H HaxoAHnib Bb cejvib yRpameníříf pippaAy 
H 3a6BeHÍe ppnOBaro naca , en rpoaflu^apo. 

Mo^a BpeAMmb nppipPAHpH Hpacomb a 
en AbwcmBÍio; pHa pnacHbip pparb eif, JIcmH- 
na ii3o6p1^A^ sepRajibHbjH cmeRjia ; ho mme-f 
cjiasie p6pa|iiHJip iixb bo 3Jip h bo npe^b 
ce6t). 

He AOBOJiKHp HMbmb yivib, CBoécniBeHHbjH 
CBoeMy Epapacmy; HaAoGHp MMbmb yMb, cbow- 
cniBeHHbiH CBoewy ji^u^y.^ IIppcmaH h Gjiaro- 
jOAHan pqpflmHpcrnb MAerab ro Bcbwb jiHi^aMb 
u BoapacmaMb. Digitized by^ VjOOQIC — 3ó5 — 

ÓnpHŤnHOčnib sb omHOiueHÍn k1) MO/vt) mo 
Sie , Hmo MM^aa meBm^nna. Sesh pyManb Bb 
bniHOineHÍii Kb npeJiecniHHqb napyMaHri^noft. 
OnpfliUHOcnib ecmb ^b^o BKyca, a MO^a urpa 
feecejiócmH. Hepean HpaBHmcfl BcbMb BOoGii^e; 
a /^pyraH mo^bKO' eii coScniBeHHbiMb jiioGhm- 
íDfaMb H o6oířá.mejiHMb : o/iHa HK^Ďemb mojis- 
BO ycnbxHj a /^pyran mopíKecniBO m noób^w, — 
Ht) fib cenb po^b ycnbxu npoHHbe, a jmopiKe- 
čniBO KpámitOBpeMéHHbe. 

ĎKycb H oťipflmHocmB cocrnaB^aiorab kc- 
ítiHHHoe /^ocínoHHcraBOk Mo^a janbemb mo^&RO 
Hbny Mbcmnyio h iiponaBOJibHyio , a onpam- 
iiociíiB Ďed^b it Bcer^a onpHiiiaociitB« 

yGopb uprtSpáKHbiw Rb jiiiqy ecmb hc- 
ItyccmBO , onpaB/i,aHnoé BKycoMb , xomsi aa* 
MMcmBeHHoe oiirb Mo/\bi ^ oho Momemb npM- 
cmamh h HpaBMjntcH : cía manHa /\jia Hapa- 
^^a mo /KG , Hino npnHmHocrab ^jia Kpacorabi* 

Pb^KO MQAa it paacy/^ORb y^iMBaionTca: 
fib cor^acÍH. Hbmb , Kor^a BpeMH npMÓJiH- 
»aerab wxb Kb QOiOsy k oG^er^iaemb xo^b 
neperoBopoBb , ne jibsa jih npeK^OHHinb Hxb 
Kb aaujiiOHeHÍio Bb^naro Mwpa , m nbmb jih 
cnocoóoBb BBecmH Mo^y ab pascy^onb, a paa- 
cy/\0Bb Bb Mo^y ? 

IlJh nnocmp. ^yp. B, íT. Digitized by VjOOQIC CmUá^U Uá úAyHaň oBl^AeMHiA ňbkniA 
OJtťb Áecjnpiu ňpoíftuey ^paHi^ité^ 

Wach ! Fianciscus! deíhe Volker rufen 

Wach auf! eikenne tíottes machtge Hand! 

k« th b. bet unťťř fremdeJr J8.ofse Hufeli 

íi t Deutsche fljdeh uiiser Vaterknd; 

řioch Wiedelrhohit kuf uhšefti DeUtschen (Sruháeíi 

Der Doníier-Lárni dus Feindes FeuJ-fchltinden. 

Wach auf! díe Qlocke hat fiir uhs gefchlagen j 
JtzI oder nie — Franciscus íiiach uiis f rey ; 
Jv^^Tt ist nicht Zt?it tú zattdern , z\í vďtageřl. 
Du bisť Monarcb , befiehl ^ wir sind dir třeu* 
Qťsteh es nur ^ dich driicken auch die Ketten ^ 
Bcfiehl, Monarch! noch konnen wir dich retteria 

Schau hin nach West; die freyen Vólket jagert 
Die Adier Fiankreichs aus dem Vateriand ; 
1^. hauhin; hoch wehen, nach jammervol len Tagen^ 
Die blut^ei) Fahnen m der Racher Hand. 
Schoíi zahlt man ihren Frtiheíís - Kanipf nach 

Jahreil 
řJoch fteheri uíid fechten Qottes tapfre Schaaren* 

So strcitert Spailier > fd ťlřeitett Britten > 
Fiiť GiauDeii , Ehťe Unabhángigkeit — 
ŤVach 'auf, Francifcus f deiue Vuiker bitteri t 
Bur níis zWn hcirgen Kampf jetzt ift es Zeih 
Gckomniv II find die fJelden aus dem /Noraen ^ 
Bckampien licgřeicíii dtís Žerl^oters Jlorďen. 

Auf* dtíř VěrrUéhte fammeít ileUe fíeete^ 
t)einea Friedeh kenňt und wúnfcht eř hícíit^ 

wie iffir* 
řraacxsčus, auf I jettt gilt es deine Shre f Digitized by LjOOQIC — 3o7 — 

Die Augeil aller Deutfcheti fcháueft íldcl^ dírj 
Du fóllft nicht dulden , dfafs ím Uebermuthe 
Der Wiithnchs, D«utfchland Us aufs Heťz veř* 

blute. 

Zum kainpf í wexl nódk Íli Uňfeřm Deutfcheíi 

Laade 
Der Wuthrlg haufst — NftpoleOrt ! 
Franciscus auf ! dich biaden keine Bahdej 
Das Valerland hat keinen Schwiegerfoha, 
Auf! eh der Herr dich mahnt in feinem GrimUití^ 
Áuí! deines Volkes Stimm iíl Ciottes iStinimeé 

rtepétiOfllf* 

fioscmaíiií, o ^paHÉjHcMt r HápOA^ íitBott 
tówBaíomb: feoáčnrdHii , ii nOSHaft MoiUHyio 
AecHHHý BóřKÍK)! Éiuje mpittcomcft oméHetíniBeH-' 
kaa ďeMAá tíáiiia ilo^b čiríbnáMtf BCá/f^HUKéL' 
*iy»e3eMHaro ; éiDje na nojiAxl) ťepMaHCKwxlJ 
^a3/(aK>incK rpoMu mépAh Bpa»iéčKiixb» 

fioacmaHii ! y^apH^l) HSich wamb ; mé. 
hepb uAii HuKOr^^ — o ^paHUHčRb ! /^apyá 
Uhtih CBoGo^y ! BpeMH aaROCHbaiH h yntiHia 
ínyinyÁO. Tu Mokapxb ; nósějiti , Blia BbjíHMě 
íneCb nb/i/iaHHHie. H mM otnar^eHb 0KOBa« 
inu ; noB^jid , Moňapxb ! mm eu)é MoaiéMb 

fiodspu Ha šáriaAt) } liiaMt) tíápd^Bt čbó* 
6oAHiue roHflmb ^paHi^yďcRH^b opjioeb uab 
eBoei*o omeuecntBáj sOdapu, maMb, nocijib čb^* Digitized by VjOOQIC — 3o8 — 

cniBeHHwxb AHen pa.'íB^Baemca KpoBaBo© 3Ha« 
MH hh pyKb McmHme^ifl. TaMt ro^aMH H3- 
liibppiornb 6paiib 3a ceoGo^y, n xpaópwa boh^ 
CKa ^0 HbiHb pamyKDinb. 

Taní) cpamafomCH HcnaHi^M h BpHrtitiíM 
3a Btjpy , 3a necnib h ceoSo^y ! Bohmu , O 
4>paHHíiCKl), MOJieÓHOMy Hapo^^OBb CBOHxb r^A* 
cy , BoiJMM H anojiHMCb KO CBHineHHOH 6pa« 
UM — ' Hacma^io a-^h nee speMH. HipyiuieHAvi 
CbBépHbie řepou a^h iiopámeiiiA op^t pa3pjr* 

BoscmaHH ! HeHecmHBbiH co6ifpaemb no* 
fibia noJiHHuma; we npH3Haerab onb h He jne* 
jiaemb niBoero Mwpa. EoscmaHíi , o ^pan* 
l^HCKb ! necmb ineGa npusbiBaemb. Ha meóii 
ycmpeMJieHbi Bsopbi Bcbxb FepMaHt^eBb. He 
/lonycniH , qraoóbi BbicoKoMbpabiá tnupatil) 
ucmoii^ujib Bcio KpoBb repMaHiUé 

Kb opymiio ! THpanb Harřojieonb emé 
tRhaflvimcE na seMJib TepaiaHCROH ! BQ3cina- 
iiH , o ^paHUHCKb ! mbi HwRaKHMu ysaMii; 
»e CBH3aHb : omeHecmco HeiiMbeinb 3flinH* 
Bo3cniaHU npem/ie láemeAvi Focno/^b BoasoBenib 
ibb ine6b bo rnbBb , B03niaHii Tr^aob niBoeró 
Hapo^a ecmb r^acb BoíkÍh. Digitized by VjOOQIC SdépáUíÍHHBík liJsácmiA: 

ilepéMHpié bkoHHHÁocBi Ctáepúhin 4^p«áŽ£.f 
iipM06pbAH HÓByk) c©id3HniJÍý — ÁBcmpiio, Komd' 
paa coé^HíÍHéinb ceoH cúaú cl) úícb cvLAafaú aaá 
CKopBňiiiaró npeoAÓAhHia ó6iuiaro epará h a^»- 

fe63CmáHOB;iéHÍfl BOHC^éJlÉHHÓfi niHIIiHHbi bÍí Éb- 

{ioriĎ. CoK)3H£>iH BoiícKá Jscfiiýíi&iAH ýme ůh 6o< 
reMÍib. O ^BumeHÍ/ixl) co cmopoHbi ^paHi^yaÓBlj 
ku«ierd ke 3HaeMl) HasbpHoé ; ád 4brá4biBambc/l 
íaorneiah, Mmo ^bJia HanojieoHOBu He Bb caMOjvib 
X)BfiinyjLi4eMl3 cóci3ÍoflHÍH. ýníe ^áoHO sáiviĎneHO^ 
^nio, HQko^acB bTj iriBcH&ixb oĎcmoamejiBcrnBaxb^ 
ohT) MMbénťb éearióROHHyió npwBbiHKy Hrpamii ko- 
poHaMH ú HM3B04U[mB KopoAeH cb npecnioAÓBl): 
CaKCOHCkíif Ko{io;iB ribcriŠuiHO npofixaAb 'iepésb 
AeSnmírli ; ky^a í Bo (|)paHÍ4ÍK> , MÓH^eml) 6£iimi> 
A^AMnlb BpeMÁ cH Kopojienb HcriáHCKHMb 4^ep- 

ÁHHáE^AClMb, TKHByi^HMb ( eké^ií niOAbKO QHlJ 

jkHBéfril) éiíie 3 Bb ÉajiáHcfi. Bt>poíiniHbé ho- 
CÚBÚiiÁcň čjiyxb o ŠiepOMb BoHanapmb, áko 6bí 
Ceň CJiáĎHUH Háb34HUKb ke uiyma ěósHa^i-^ 
pHjtcA cjioktamii cb ce6a BAarónpiioĎpbniéHHyid 
Kbpoky Becrn({)a;ii>CKyk). Teríepi; o6baBAflM)irib Bd 
MHorHxi) ráaernaxb , nraó Haiiójíedub Ha3Ha»íH;vÍI 
ykíé M TekepaAb - tíHiiiéH^aiiiná a,:\á Bec!n(|ja;iiií 
(kaKoro-mo BHJiAeMaHuin) ; CJÍB^cnÍBeHHd apíB.43; 
^mo HlepOMb yBo;ibHaeirica Bb swcinyio. He ieie- 
teAO »;e Ha^yíiib y ^pyraxb PeHHCKwxb coibaHvi- 
KOBb! BnpoHeivib HanoAeokb ae Bc6>tb kapaembi 
tínb H MHAÓBarrib yMbemb. He^aBHo dSbflBWAb 
orib řopo^b Aefiai^Hrb CBoSd^kbiMb dinb ocá^Ha- 
to cocfnoflHÍH i a MHAocmb^ ÓKa3áuHáH ifivíb X<xt^• 
6yp*rý , écmb maKOBa , nrno rio^ofÍHyioí iSy^p^ - 
HO ombíCKarrib sb AÉmodMCHxb ocrripOBa Kdpíca^ 
Érw. lioAyMaame! HsíndAéatíb 6Aaroýmpo6aó cHřa* 
ŇÓ 16; ^ Digitized by VjOOQIC jítĚÁCH HR^Í) JKHtne^AMii raM6ypra , M titsb ^HCxa 
HajiOHieHHOfi Ha HMxb KOHinpH6yuÍH ( 48 mhaaío- 
BOfit» ) upiAHHAb Ha ce6ii 6 mhjlaíohob1> y a mpit 
MHjiAÍOHa npHKasaAl> BSHecnrH BeRceAHMU, h a^hb-* 
rH civt ynompedHinb Ba B03Hairpa>KAeHÍe rnbxb) 
y Koinopbixl) AOMbi cpsimbi 40 ocHOfiaHÍB. 4<>'* 
cmajiBH&ie MHAJiioHbi a^jdkhu Gamh ynJiaHeHBt 
^en^raMM h dtrcniHbíMH npanacaMH^ omji) emaro 
He ooBoGo^uAO dh^Hhixh >KHineAeň HanoAeoHoao 
ČAaroy nipo6ie ; ckoab oho BnpoieMb hh BeAUKO* 

— HanoAeoHb Bcfe BoňcKa PeiÍHCKaro coiosa 
nornaAb nponiHBb Aop^a BeAABHrmoHa* IIOABAe* 
HÍe AnrAiiíCKHxl) BoiícKb npHBeAo Bby>Kacb3CfO 
^paHi;iK). Bo BC^xl) A^Maxb h ceivieilcniBaxb ro* 
cno4CinByeinl> HeusbACHiíMaH ropecmb no npsi- 
^hhB mepnHMbixI) 6ti4CinBÍH eAHHčmBeHHO aasi 
cyíMaaSpo^HOH nptfxoniif o^Horo mecrnoROcep^aro 
HeAOBt)Ka* Kamion ^paHi](ya1;) ikhbo menepb *jyB« 
cniByenil)* KaKb rAyno pasopjiinb ce6si bI) KOHex^b 
ú no^BepramBCii HeMHHyeMoň pnacHocniM 4AJ1 
iieHacBiniHaro HecinoAio6ÍA o^Horo sambMHMKa* 
HanoAeoab no BHA^^^^^y ^ camb y)Ke Hanu* 
Haemb onacalnBca HBiHbniHAro pacnoAO>KeHÍa 
yMOBb ao i{)paHU(iit : onb hoGobaca fiame Bny 
cniHnib BbBop^o cynpyry TeHepaAa Mopo^ KOmo* 
pan AAA nonpasAeHifl ' a^opoBBA HafiibpeHa Guas 
npoHCHniB HbcKOAB^o BpeMeau ab lOxtHOH Hacmic 
CBoero omenecmBa* Sy^y^ia npHpOAHOio ^paui;y- 
iKeHKOK) H cynpyroio sHaMeHumbiímaro noAKO# 
BOAua, OHa ne MorAa cnxynHniB Ha aeMAio onie«ie«" 
cmBeHHyK); nomoMy moABkOHmo KopcHKaHCKOMy 
Aecnomy 6biao maKb yro^HO* Cia SHaMeHumaA 
usrHaHHHi^^a HaxoAHnica HBiub sb AHrAin, faem* 
^y mbivib Kanb cynpyrb ea npHHBMaenib A^^* 
me^BKOe y«iacniie sb npoBcmecmBiaxb cbBepHOft 
TepiúaHiH. UsabcniHo ym^ no MHOriíMb onBímaiabi Digitized by VjOOQIC -Mi. lil ^mm 

Hmó it éesli líoMou^K <|)paEíi;y3eKirx'b tiÉiMépá^Oftli 
ltOAKOdo4i4bi HauiH yMbiomb GnniB Hano^eonai 
OAnaKomb mt»Mb ne Meube fiuiro/^HO UMbfiib aa 
CapaBe^Abteoň čmopoHĎ linaKoro •le^oaĎKat KaKOBli 
Ceň BoHaiiapmOBb iipoinHnHi{K'b« Kmo Hecjibixa^li 
o6b ncKycHbixb et*o ^BH^MeHÍAxb y a oco6aiibo o 
(DjiaBHOMb ero onicniyn;ieHÍií nepe^b £pi^replJto- 
tOMb KapJiOMb> omcniynJieHiil , KOthopÚMb oab 
toCAy^KUJib HasBame ^^paHqyaCKaro KceHo4>OHina? 

-^ 3a nOAÁíAHHo lABnhcútuo ^ «imo itpec^OBy* 
ItiaA ^bBMi^a Mop;|{b Haxo^umcH npH mparM^iec* 
Itoft mpyitnb Bb 4pe3A^Hb4 HanpomHBb moro a 
lipe6biBaHÍit CAaBHaťo repok Hano;ieOHa HU4ercl 
AoCmdobpHaro CKasamB He mojUho* H6o xomii it 
tificdJiH ^ .4mo dub npohxajib ^lepeab Aefiiii^Hrb , 
^mo 6biAb yxce bo (j^paHK^^ypnib ua Maňiib ^ ú. 
^mo ontnty^a omnpaBHACA Bb Mai^Hi^b ^ah €BH- 
^aHÍA inaMb cb cbock) cyiípyrOK> } xcma íi yBb* 
^oMAflAN noinoMb , ^mo onb y>Ke oópamno npo* 
^xaAb Bb 4p6SA6tíb i o^HaKoxcb Háb 4p634eHa 
líHiiiyinb) ^mo oco6a ero nramb eu\e ne HBAiiAacb& 
BbíHbmHiH o6cmo;imeAficinBa XAononiAitBbi, iá eMy 
toaAo6uo dbímfi éo MHontxb Mbcitiaxb fib o^hO 
ftpeMH ) edAU npaBjí^a, Hmo npHcymcittBie ero no- 
lipaBAHemb :0cb aey^afii h Boauarpami^aeittb acfi 
íiomepii. 

•^ Mbt ifpitBiáRÁit ^imnáni^ éeáb |tAitáAeHÍjt p 
tiittd BO BpeMena BapBapcaiBa op^u JŤomoBb, BaH* 
AaAoBb it Apyriixb napo^OBb orueMb h Me^emll 
onycntouiaAH cBflii;etiHbi>« y6b;KHiqa HayHb it 
ikyAOHiecntBb ) HeBbiitecnttío MOH^enib tÁjmnitiiB 
f^AR unxb HbKomopbtMb MsaUHeHieMb i Hd ^mo 
lio^yMatonib Bb dy^yii^ie' fibKtt HHmatneAit cddpe- 
MeuHoň riaiiieil HcmopiH , Kdťy^A yfiR4flntb , ^md 
nik f^^BumhMfyv^tímoiáb amojitimivt , moAiiHO apn* 

il Digitized by LjOOQIC tosHOcHMOMl) 3a ero npocBbmeHÍei MHifMue npe* 
o6pa3MmejiH, BOScmaHOBurne^H m npocBbniiiineAtf 
EeponBi ynasaMH cbommíi paapymaionib cmapuH- 
HfaíA yseéubiAv saBe^eHÍH , ^ocmonOHineHHBiH no 
Sacjiyraivib Hxb 4Aa noABSBi Bcfixb oGpasoBdHHbixli 
Hapo^OBb? }KepOMl) BoHanapmb f KomopoH HHr^b 
u HuneMy HeyHn;icH h KOmopoH nepRBie ^hu mo- 
jíOAocmu CBoeH npOBejib cb peBOAiQ^ioHHbíMH ro^o- 
BopbsaMu u y^a^Bi4aMH, o^HHivib no4epKOMb nepa 
yHUHnio>KM;ib cjiaBHbii^ yHUBepcumemb TajijiB- 
gkíh sa mo , Mmo Bb ueMb Haiu^iocB hĎckojilko 
6AaroMbicjiifiMtixb npo4>eccopoBb m cmy^eHinoBb, 
Bomopfaie He Mor^u CMOmpbinB pasHO^yuiHO Ha 
Sb^cmBÍA, CBoero omeHecmBa y nopa6oii\eHHaro 
uiaiÍKOiQ BoHanapmosb. Cie CBainnjiifii^e, ocHoaaH- 
Hoe Bb 1696 ro^y Kyp(|)HpcmoML ^pu<4pHxoivib 
III, oanaMeHOBaJio Ďwmie CBOe HesaGBeHHBíMH yc- 
jiyraMH Haynawb ; o«o npeóy^einb Bb«iHB]Mb na- 
MATTiHUKOMb CABSbi IlpyccKiixb rocy^dpeu, h no- 
moMcaiBO Bos^acmb 40A>KHyio cnpaBe/^jiHBOcnib 
Kanb ocuoBannejtio onaro, niaKb h paspyiuHine^io* 
3aMbniHinb 4o:)i9kuo, nmo X^epoMb SoHanapmb b1> 
RoponiKOH Bt)Kb CBoň padpyiu0Ab y»e nemupe 
yHHBepcumeina. npu6aBHMb eu^e cio^a cjicaa 
PM»CKaro 3pHm€AJ^\ CMompa Ha nocrayn- 
KH HanoAeoua cb aaROUHbíMH Focy/^apHiviií* mo>k-» 
HO 6bJAO moni^acb saMbrnumb^ •imo oab Hepoxc- 
V^eab Kb ceny BbicoKOMy ^^ocmoHHcniBy ; eii^e 
OHeBH^Hbe> Ďpamb ero JKepoMb , jierKOMbicA^Hao 
paspyoiaii no4nieHHbHUii/i yHe5Hbiii dase^eniH , 
noKaabiBaemb , nmo OHb ne nayHHjicfl noHHMamb 
Hxb Ba>KHOcrnif* 4^ r^b^Kb Morb OHb neMy • 
MHÓy^b HayHHHibca ? £c4H6b Bcb BoHanapmbi 
BOcnMTnaHbi 6biAa no npaBMJiaMb GjiaroHpaBia is 

VMbjIH B03M0}KH0Cinb npH06pbcmH XOpOUlifl CBĎ- 

^Bhía I mo pbuHíJiMCb AH 6bi OHH npocmiipani& 
^cmoAL ^a^eKo 6eanpiiMbpHyia cboio A^paocmjb ii Digitized by LjOOQtC -— 3i3 — 

narAO npHCBOHBamb ce6^ mH'ny;ibi iiivili H^npu* 

iiBíímaro HeabmecraBa ? 

^MoHHmepl) npo/^OAHíaemt) BHmlSicniBOBdTR^, 
Hg aa^OAro nepe^Tj cum1> oh1> 6jiecHyjib KpacHO^ 
p'b»iHBfaiMl> H HpaBoyHMmeAbHUMb nepioAOMb CA%f 
/^yioinaro co^ep^^aHia : ;;Pa3opeHÍe KoneHr^reHa | 
,,Bb mo cawoe BpeMJi , Kor^a AHr;[ÍHCHÍH nocoAb 
„Haj^OAMAca opu Kopojib 4a"TCKOMb, coKmeaig 
„cea cmojiMi^w h ^^Jioma éeab o6bflBAeHÍfl bomhUi 
,,^o CHxl) nopb n04HrnaeMbi 6uau Heuaeucm* 
f^HÉHUiuMU nocmtifiKOMZ Bb HonbHiue&f Hcnno* 
,,pin; HO onpeSodamc AHr^ÍH, 4mo6u ycinynAcna 
j,*?biAa HopBerifl , Komopaa cmoAB ^oAroe BpeMH 
,j6-AaroAeHcmBOBaAa no^b CKdnempoMb roAcniHH- 
*,,CKMMb, cie mpeSoBaníe noHHmaeMO Gy^emb eine 
y^He6AatoHpctQH±HíUHJi€% H BOdMyniumeAbHbH- 
„lUHMb.'* Bbo4HOMb Hbmei^KoiMťb xcypHaAĎ npw 
6aBAeHO ub moiviy aaMb^aHÍe > KomopbiMlr ub- 
CKOAbKO yMeHbiuaémCH aa^KHOcrnb MoHHmepcKa* 
ro BHipiňcmBa. yMepinBACHÍe 4*0^^ EHrieiicKarO| 
^paHi^yacKoe CBMpbncmBOBaHie bL AioóéKb, o6a- 
AbcmameAbHOH np&iabíHb^ RonropbiMb aaMaHymb 
IfcnaHCROH KopoAb bTj Baňony h nomOMb orpa6- 
Aenb , H MHorie Apyrie nociriynKíi , RomopbiMa 
oanaMeHOBaAO ceSa ^^paui^yacKoe npaBHmeAbcniBa, 
ropas^o 6oAbe ^ocmoňnu HenaBacmu* Eu^e moAi^* 
KO o^uHb ro^b MunyAb^ KaKb HariOAeOHb ^ ob 
ino cawoe BpeMH Kor^a nocoAb ero Haxo4HACA 
e% Tlemep6t^pti , éeaTj npe^BapnrrjeAbHaro o6b* 
iiBAeHÍa BOHfibi BiHOprcH Bb PocciiO; onycmouiMAl) 
popova, ocRBepHHAb xpaMbi h BaopBaAt Kpew- 
AeBCKÍH crnbubi. ABcmpiifCRiH , IlpyccKia vt mho* 
ria HesaBMCHMbiH o5Aacma , ifl^CKOAbKa fibKasb 
BacAaHc/^aBiuiacH GAaro^eHcmBieMb no^b KpoBOMb 
paKOH^uxb CBQiftxb npaBHmeAfii(^inBb j, HanoAeoub Digitized by VjOOQIC Qb^cmBiHMH H )|iiii\etnoK). Snioro He 40BOAf>uo ( 
Aarjií/i 6i4Jia Qb bqhh& cb ^^HÍeiQ , KorAa sa* 
|iJil04ii4a ^oroBopl) o6b omAasb HopeeriU) a Ha« 
no^eoHb cpe^n r-«y6QHaro Mwp^, h ^ame óy^y^w 
pb coiQ3b cb IlopmyraAAieio , ab 1S07 ro^y 3a« 
KAiQ«^4Ab cb UcnaHÍeio mpaRmarnb « chjioiq ko« 
moparo Q^na HacmB IIopniyra^iAiif ^ojimeHcniBO* 
pa^a 6umh om^ana Kopo^iD EmpypÍHCKOMy, Apy^ 
raA AOúy To^qíq , a npQ«iee Ucnaniu* ^meAn 
^jbímeynOMflHymuH Aoroaopb Aur^iH ecm^ ne* 
6^^tQHpaQHbiH u B03Mymunie4^Hi4n 1 nio KaniaMbi 

^ HmaJiiflHcitQ-HenaHCKQň ;ierÍQHb| 9b Pqq^ 
ciiicKOH cjiyiif^S^ cócmOiímiH ( ero ne aojihcho 
CMbufiABamb cb UcnaacK^Mb nojiKOMb HMEIEPA* 
TQPA AAEKCAH4PA , c^opMHpoaaHHWMb sb 
}]^pcfVOfi((b ceAb H QompaaAaiOiuiiiiVica bL HcnaHÍH>) 
^>K^4HeQHO cmaHQBuinc^ j^aoroHacAOHi^be j h6o 
jta^Aoii A^H^ npucoeAMHaeincH i^b němý no 6ci 
H A^^^ ^^ 80 nepe6bHCHiiROBb , KomopaiMb Ha« 
CRyHBJío ya«^ yíipaiiiaini^cji CppaH^y3CKHMH aQ' 
ppaniHf HtíH^ } RorAa ABcmpin BOSHaMlJipuAacii 
Abgcni^QQam^ nponiiiBy ooufaro nenpviHmeAHt 
9bpi^bjie I{jiAHpi«íi(&i Sesb QC/iKaro coA4HbHÍii no- 
QAĎAyioinb npHM^py HmaAMHitoBb n I|caam(OBb« 

-^ AHrAiKCKÍň noAUOJiKOBii^Rb Po6epinceHb| 
lia4a4l»cinBy(ou\iu na ocmpo^Ď Amcc% iipH 6epe« 
r^Kb 4^*^^^^^^^^^ I ^^ npomAomb ^eapa^ti 
npucmajib cb. BojicKOMb Kb Gahs^ Ae>KaiHeMy 
QcmpoBy Aropniti, a QBAaA^b BcĎMb ^paHHy^* 
CKi^Kb rap^it^oHOMb « j/130 139 HQAoabRb cocmON 
^Bmiílivib. Jtlomoiyjb nepenpaQiiJica o^b qa ocqi'* 
pQfib Kypi^o^iy, h maMb papHbiMb o6pa30Nib npn^ 
vky^Ab íiQsam^A^uxm^ « irapH«3oiib CA^mM^t Ky(r' Digitized by VjOOQIC — 3i5 -- 

qa^a , asoSii ^yiou^aa cmpoeBJbiMb a^conIi , eufe 
Haxo^flCb no4l> BAacnxiio Beatsi^iííHb, 6biAa o«ieHB 
xopoiUHMb MaraaHHOMl) KopaoeAbHUxli Mamepia- 
jiOBb ; CAbAcniBeHHO cie npwo6pfenieHÍe ADÁmno 
6binib He Ma^OBaJKHbíMl) 4ah AHrAKHaHb f Komo- 
pbie co4ep>Kainb meaepb cuAbubie c^Aonibi aá 
Cpe^aaeMHOMl) Map'b« 

— RoDmecbi ab sacfe^aHiw CBoeivib » IiOAa 
eAStHO/^yiUHO corAacHAHCb yinBep4Hinb ^sa CAbAyK)- 
ii^íh npe4Jio;Keuifl , c^feAanHbia r»Mb ApreAAec* 
coMb : i) 4amb Tepiíory I^iy^a^b- Po^purCKOMy 
( Aop4y BeAAHHrmoHy ) bo BAa^baie scmah Msb 
BOAocTneif rocy4apcmBeHHbixb, Ha KaKOBoií ko- 
Hei;b PereHmcOTBO ^oatkho npeACmaBiiin]^ Kopme- 
caMb MHĎHÍe CBoe o moMb^ KaRoii Aapb npa* 
3Haenib oho npHAH4HbiMb 3acAyrb 4^Ka ^iy* 
^a^b-Po^parcKaro h coainBbincniByK>uxHMb Be* 
;iHR04yiuÍEO HcaaHCKaro Hapo^a ; s a) ab rpaivia-* 
mh na xcaAyeMoe Hivibale ^oAHCHbi 6birnb noMĎ* 
u^eHbi CAOBa : Oms Kcnancnazo napočet es 
saceH4*rnej$t,cmú0úaH4e nc/cpe»Hiííme4 tipn^ 
aHameAtnocmn* 

— Bb AarAÍHCKOMb napAaMeamft cnpe^^Ae- 
HO HsbHBHmb ÓAdro^apuGcmb Aop^y BeAAUHrmo* 
Hy I TenepaAdMb , 0(f>Hi4epaMb h coA^amaMb ero 
apMÍH, ({)eAb4MapuiaAy Bepec4>op4y h apMÍH Hop« 
xnyraAbCROH , niaRH<e Bcbnib O^aifepaMb h coa- 
AanťaMb UcnaacKoií apMÍK. 

, O aeMAempAceHÍn, onycmoiuaDineMb Bb npo- 
lU.rjMb ro4y KapaRaccKyio o6Aacinb f Hbiab no* 
^yneubi CAb^yiouJiia Hdabcmia. Oho HanaAOCb 
Mapma 26 ^ha fib 5 nacosb nocAb noAy4Ha npa 
mMxou noro4b h Heo6biKHaBeHHO xcapKOMb spe* 
MCHH 6e3b BCAEJixb npeABapameAbaiaxb npuaaa* Digitized by VjOOQIC pOA^, KqpaKacl) cl) pKpecniHQcnfflM^ ^ |TipH4'7 
l^ap^ ^pyruxl) ^opo/^OBb ^a npQcmpaiicniBb 300^ 
Mifjiii jieHtaiufiixl), onycnipuieii&i Qi/iiah ^AonoAyn-: 
jiMA^lj^ i^pouCoiecmBÍeMl) ^ yAi^pii(BAeHQ 8o>p.oq 
HeJiQB^f^li H MHQw^cm^q muca^ii^, JiiPA^fí ysKa^ 
PH^huihmI) oépaaoMl]! Haypo^OBairo.. Qi§ necna- 
(;niie iri&Mlit 6ojifie npHHHHHAO G^^cmBÍH , Hinq 
paq c^y^HApci* bL ctnpacniHyiQ napiHiiMy, uMeuHq 
^h nio, ijpeMii Kor4^ >f(anie;iH naxo^iAÁVíCh bI^ 
^epKBai^l)* 4Bb i^epKBii b1> RapaK^ctt , ^bismi^ 
l^biiui^HP^ ao 150 (|)ynipBl> 2 ao^^ep^HBaeMfaiH 
^Q.^c^IlaMftf pniQAGaMki ^^ paacfana^HCi* áb mďakí^ 
^acniif j> inaHlii ^inip i^l> pasaaAHHaxl) lixh eA^^ 
pRa^ApCB . BMUiiiHibi mecinb cjiymopli. IJ^bjíofli 
^ojiHb^ AHHe^Hoft; KopiopQH pmOAAlb 9I) iiapa^b »( 
^^inQB]> ^biJíb, np^coe^HHHTntrCi^ k1) pppuecciii ^ 
^o]pjio^eH'b B4pyrl>. a^M^eip. ^-^^^ om^pameiiia sa^ 
pa^f^ 90}^Hr£\AH mpynbi , KaKÍe htoalko pmbi^. 
(;^§ii[XB, 6iiiAq MO)KHp, BM^cmb ob pasBaAHBmis^ 
l(i^cq 4epe9flH9i4M^ a^aHÍAMH. Ya^P^i h npmpa* 
9^HÍa npo/tQAJKaAHCB ^o c^Maro 4^Ka6pii Mbcai^i^ 
pp*ima óesnepepuDHO; maKl) nnio. mh ^hk noHH- 
!|iiaAiic% pnpRpft^faMu, Bt» KomupBie cauuiho 6uAq 
^e^opitie í9 HAW aq y^apOBit. Aiqah i^asBAHcin 
^h í/ízpmy^jíeuií^ np. Mt>pfi Harip.a>KeHÍA c^iaIj^ 
ysKacaaineu hxI) npHpo^^. ]V)^orie ^HesaoHq 
pAftAaAHC^ Ha6o>HHi^M|i ; ^py^ie npe^aAiicjb THy- 
(H^Mio^eify pacnyni9inBy.« Bcero Hce aaM^HameAB*^ 
^be , etAH ipoAi^KO. cnpaB^^AHao ^aaticmie , ^'^9í 
9mo^% y^aCHF4^ Mamex^b npHpo^bi ne ocmaHO-^ 
ftu^Ali i^e^ieHia aoA^muHepK^xb cp6uniÍH, Apyabi^ 

|(a4HKCKp& K>HniU BOCnpAbSOB^AilCb 6bIAp. O^bWll^ 

^ np^Hií^HAH Kap^Kacb ^^p^wií^HÁy VII ; oah^-: 
l^pACb fiipa^^ym^cpeAH aocAt* pnan^b oAipQKAi|C% Digitized by VjOOQIC .^ 317 — , 

Qml^ i 9 JiHBapa Buoa»o 6biJío Hab Ke^paKei'* 
fa c;\t»/iyK)iuee : ,jCnopbi Me>«4y s^Ďiuhkmii ypo* 

l^^eHi^aMH K ^py3|>,iIMH KaA^KQKQ& IQiiniEd ,VMAIf 

inaKl^ HasbiBaeMBiMH pQAJi^cmaBiH^ 40 ciii^h noph 
|ie np^RpaTniiJiMCii* ApMÍA HeaaBHCHMbixL ropová 
paiKma-^e ( niaH'lí Ha3biBaeme« rjia,BHo|i yopo^b 
HoBO - rpeHa^CKoň npoBHHuiii > Bcmyr^HBu^eu b1?i 
coioalijt qb pecayd^iiKOfp S^eH.e^yeABCROIQ^} ixqca'^ 
|(poBonpoAKini^o& 6ainBbi o^a^a^-^^ rdpa^OMlii 
Kopo y TÁaBHhiMh . M'ĎcinoM'b npeGbiBaH}^ uapmivt 
PoHAHQTnoBb. IlocA^. iPQro OHa^ BCmyniiJia v!}i 
C* I(ap/A€io'^^ , H HBIH^ npH6Aii;jKaiic& k1> naMb ^ 
MAemb Kb BuD^mopiH ^ r^l^^ cb Hb^écpmop^rQ Bper 
98^uiL HaxoAHAaci; l^jiaBsa^ RBapinHi>a ^OHa ^^09^ 
ine|^^ep4^ » Tenepa;!^ Ipamu. Qub ontnpaBHAbi 
vacmb cBoero bohcr^ npOimuBb HeaaBHCiiiyiEiixb ^ 
H HUHb OKH^aionib p^ixiHiKj^AbHaro c^^^eHÍA* 
AIe>R4jř mt^Mb boíícko lOmnia eM^^ne^no yMenhr 
maemca, no npHHuut^ MuoH^ecniB^ pepe6b3KHi€« 
BOBb ) npHcae4HHAiDi4H3řCH ^b cmopoiib. He3aBH-* 
QHMbi3(b. Cb Apy?<^^ cmopoHbi yBb^QMAAIQmb f 
vmo paBHOMttpHo coe^HHaBiuaiíCf cb BeHeMyeAoiú^ 
npoBHH^ÍH HQQ^Q-KapoiareucRaa nocAaAa ocNíiambiT 
CiiHHoe BOÍÍCRO Kb CaHma*Mapnib (HacmH Ho- 
BOM rpeua^bi, Romapaa A^pH^^-^dcii K)HinBi)t| hoio 
PBAa^bAa ropo/^OMb u o6Aacmi|o , u nmo BUHft 
roinoBHipcJi noRopHinb ropo^b id QgAacmB Ma- 
paKaif6o, np^ua^AernsLEmíR Kb KapaKacctfOMy h^-» 
MaAbcoiBy. npoHÍH Hacmii pero Ha^raABcmBay RaRb 
IBO upoBiKHi](ÍH BapMHacb , KyiviaHa h Bapi^eAAOH^ 
CAbAaAifCb HbiHb coBepmeHHO HeaaBHCHMU ii npur 
9oeAiiH9AHCb f^b BOAbHUMb o6AacinflMb. -r £iJL;e 
ynbAOM^iiv^mb f Hmo iiiecmHnibicAiiHQe bokcrq 
Keaa^HCHMbixb ropová Ksumo 1^ no^b npeABO^H-. 
ineAbcmBOMb FenepaAa Montnyc^pai Hbiub HAetnl]^ 
UpomfiBy nepy , a nmo Koarpeccb rópo/ia CaiC« Digitized by VjOOQIC ^ di8 -^ 

nra • ^e co6Hpaeni1> ^py roe BoňCKO' ^aa no^RpISn* 
^eiiia KBHincRO& apmÍM. 

CJíaBBhiik Ghvynh bI) AHrjiiif, BUHrpaBoiift 
%b npomjioivťb ro^y bcB npHsia j HasbisaemcH 
HMeneMb ropová CMOJieHCKa. Qnb npHHa4^e}KHmT> 
r-ny BeH6K)pH , Komopojviy ynie ^aeaAii sa nero 
4,000 <{)yHinoBl> craepAHHroBlb. O^hhI) HeoGuKHO- 
BeHHuiÁ oxomHHKl) fyo KoncKHxb pHcmaJiHiub 9 
paaopHBuíÍHCA omb cyMasSpo^Hoií cmpacniH cbo* 
#if dvimbca 06b saK^a^b , He^aono npoHrpaAl) 
npomHBb CjHOAeucKa xo,ooo (^yamoBb cmep* 
jLHHroBb) H Hepesb ^sa ahu ;9aGnip1bAiiACfl* 

HsBBcniHiiili 4dniCKÍii AHmuRBapift /l^Kniopl) 
EpOHCine4mb npii6faiAb HbiubmHiiMb AÍíiBOMb eli 

PuMb ) 06bĎ34HBIUU Bb np040AHieHÍe HbCROAB- 

RHxb A^mb Bcfi MacmH Apesneu rpei(ÍH h ombi* 
CKaBiuu MHoria BeuytH aecBAsa ^ocinonaMflmHbi/r* 
KpoMb npo4Hxb Aio6onbiinHbixb ^peBHOcmeH ohB 
npHBeab cb ocmposa Sauma ^pH3b omb h^kó* 
moparo ocpaMa a<^hhoio Bb 56 ^ymosb. Ha ueMb 
o6poHHOio paSomoH) npe^cmaBAeHbi 6ifnTBbi Mexc* 
^y FpeKaMM u ÁiviaaoHKaMH h cpa>i<eHÍe I(eHrna« 
spoBb cb AamunaMM. Omb paaHuxb npaBB« 
xneABcrnab c^bjíaHU y)Ke r-Hy BpoHcnie^my npe4- 
^OHteHia o noKynKb y nero co6paHÍa npHoěpB* 
jneHHuxb HMb Aparoi^bHHtaxb pb^KOcmeá. 4^paH« 
UyscKoe npaBHmeAbcniBO cyAumb eMy 160, 00a 
^paHKOBb ; HO ^paHuysu, KaKb H3BbcmiiO| He 
jiio6»mb nAaniHinb vieHerb aa 'xy^OHcecmBeHUfďii 
pb^KOCinti. Ohh Bce 6epymb ^apoivib , HacuABHO « 
MAu oGMaHOMb ; CAaBHbSiiiie Ka6iiHembi oGu^e- 
cniBeiitíbie h «iacniHbie OHycniouieHbi uxb neHa* 
CbiinHOK) Hca^HOcmiio* Bb HanoAeoHOBOMb Myseft 
Bb napii»b^ 6e3b cmuAa noKasuBaionib bc& cma* Digitized by VjOOQIC — 3i9 — 

myn h KapinsHU) Dsb pasHLixl) HyxcecmfpaHHUxl) 
ropo40B'b i|03(HiiieHmaHt Boo6ii;e rocao^a 4^pa»^ 
Uyabi 9 oml) 6Q;ibiaaro 40 Ma^aro , seciiMa ne ^h« 
cmía Ha pynyt MocKBQp£i(KÍft TpumÓHl)^ Map-n 
waAb Heá , Bb BĎub ucnpaiMio nepenb^ajicii 
co mKa(|iaMH cnoero xoaaMHa , Kb KomopuMl^ 
jioctnapa-^ca n04o6painb kjiiqhhkh. Fenepa^b Aa* 
piiSoaCBepb; b ; dúniHOcniBt ab MocKab, npii6paAlj 
Kb pyKaMb cnoHivib caMbiH ^oporÍH khufh cb 
napniHHaMM Hsb 6H6AÍonieKii O* JI. BeKemoBa 9 
ocmaBHBb Ha naMiimb no ce6b pí^ecrapn noxHu;eH* 
HbiMb KHHraMb cb maKHaib sarjtasieMb: OuvTages 
deftiué a Son Excellence le général Compte de 
Lariboissiere v premiér xnspecteur generál de Tar^ 
tillerie. VHeHocrab eyo npeBOCxo^urnejibcmBa k 
^K)6oB!i9 Hb «3Hu^HMMb xy^AOHíecmBaMb ne coBivib- 
CiHHbi cb npaBH-^aMM xopomeH ^HpaBcmBeHHOcnTH; 
HO A^ASímh He»iero ! h6o sb nporaHBHOMb cAy^a^ 
y, yVapaSaacbepb ne yflOcmoíiAcaGbí ^ecniH ČAy- 
:»{Hni|> reaepaAOMb Bb MHOroHHCAeaHOu luaaKfi 
HaaoAeouoBod< 

Ho HOBOMy nocTnaHOBACHiK) o peKpymcHOiďb 
Pa60pb, Bb ABCmpÍMCKOH MoHapxÍM ocQoGom* 
4aenTca omb noro-/iOBHaro acMCKaro onoAHe* 
uia o/^HO moKMO sKamHQe ^^^P^ncniBo. Kb Ka^K^ 
^OMy cmpoesoAiy noAKy npucoe^HHeHO no, 4^4 
6^niaAÍoHa. seMCKaro onoAHeHÍa ( Bcero 70,000 
MeAOBĎKb)* Bcb y cAyHíHBiuie npem^e cero Bb 
KOHHHi^b H BbímeAmie Bb omcrnaBKy , opurAa* 
meHbi BcmynHinii oniirn{> Bb CAy;K6y , h cocma* 
HHinb om^opuoe kobhoc bohcko seMCKaro onoA"" 
MCHÍft I Komopoe Bb ca^OMb CKopbííuieMb BpeMe* 
liH 40ah;uo éumb CífopMHpOBaHO, — . ABcmpiMCKoa 
UpaBHmeABcmBO BcbMH cnoco6aMii cmapaAocb 400 
Q^Ab H9i6jííQfy^mb cmpoiKauxuiu aeympaAiímeinb 1 Digitized by VjOOQIC # 32Í) — 

no ceMy-mo noaeo^eHO daÁO BhiBOsmmh xjí%Sh 
B asecli 4Jifl ^paHiíyacKoň apMiw , a Kopnycy 
HÁxoAíiu\eMycn nQ^b Ha^m^bCmsoMb noH^moa* 
CKdro npoiíniK Hsb KpaKoaa bI) AysaKiiio. Be3li 
cero HděMOA^Hia HeympajiHmenia BcaKoe nocpe^- 
HH<4ecmBo Kb 3aK;iioHeHÍio Mupá 6i>iJio 6hi nOMine- 
Bo ooMUHinejibiiUMl). AscmpiHCKoe HpaBHrneJib* 
cmBO ysHaBl!) p mao no rpaHMuaiviI) BoreMCRUMl) 
H&cKO^bRO pasb ^bjiaHu 6hiAu peKorHOCifupoBRiit 
iieMeAJteHHo ^ajio noa^Abnie npomiiHymii norpa- 
1^0MHyio i\hnh 3oňgKl)» 

— Kb óntdfemy na BoasBaHíe KapAHHaaa 
MopH, Bb CtiHb Ome*lecmBa noMbiuenHOMy, npa- 
l^aBJíeHO Mem/^y npOHMMb m CAb^yfOtt^ee aa^bna" 
HÍe. JVio6onbiinHO SHámbi RaKMMb oGpaaoMb (ppair* 
i;yscRoe npa^umeJiiicniBO co6paAO HOBbia nampi- 
ptim^iecRÍfl npuHOiiieHia* no npuSianiiH 6br;iei;a 
Msb CbaepHoň apMÍH ab IlapHHib, sqb {IpejieRmu 
150 A^ííapraaMCiiinQBb nOAyHUAH niictivio CAb^y 
lOii^arQ co^epHfaHÍH: dEfo MMnepamopCKoe Kopo- 
AeBCKoe BeAiAHecinBO p ysnasb hiiio MíMmeAH ma^ 
^orQrrno ^enapiriaMeHiiia HaMbpeHu npe^Aornumi^ 
eMy 500 Aouia^eu ab ynpamif m cmOAt>KO - mo 
paaHBixb BoeHHuxb npHnacoab , nopynuAb aamb 
liabHBHnib UMb Ero 6Aar04apH0aTnb , h npe^i^cnia* 
BHiDL BCI& BbiiiientiCdHHoe Bb TneneHÍe Nbcgi^a, ab 
HasHa^jeHHoe MĎcmo.*' IIpe(|)eRnTia , arAymeHHiaa 
maRHMb i^HpRyAapoMb , npHHpR^eHbi 6biAH nK- 
cam^ RO BcbMb rAafiHbHiuuMb »<HnTeAi3Mb h no- 
]iibii4HRaMb CBOHxl) ORpyroab CAb^yidmee s ^^M^- 
AOcniHBbiii Focy/^apb moh ! £. H* K. B« ysHaab o 
HceAauia sauieMb iipe4AO>i;Hinb EMy ^ayxb ao« 
lua^eH Hsb sameH kqhioiiIuií r nocAaiHb mpeinb* 
jsro ciiiHa Bauiero Bb apMÍio , r^b .^aa c^apuiie 
yiKe ffas^OA^mcii) nopy^iiAb Mt^^ tfábHB||ni^ saMb^ Digitized by Google 321 — 

Hnto OAo6piTenil) Banie ycep^ie, h nmo bbi HMl&e* 
me npenpoBO^urnf* bc6 cboh noH;epinBOBaHÍA sb 
ropoví) • • . yhsi^a* • • a^ HHc;ia meKyu^aro m^* 
CAiJ^a. 3a chmI) MOMamh oul) fora o coxpaHeHÍH 

Bací) nO^l) CB^OflblMl) CBOHmI) nOKpOBOMl)#^' 

npe3H4enniT) AMepHKaHCKaro KoatpeCca ^ 
25 ro HucJia ^ Maa , npu omKpbimiH laacĎ^aHm 
OHaro f oGhABísjíh : nrao ohí , npHHaBl) npe^JiQ* 
HteHHoe PocciHCKHMb HMnepamopOMb nocpe^Hk* 
HecniBO fiAH 3aK;iK)«ieHÍH MHpa cl> AarAÍeco , oni« 
npaBHJit) Ha ceň Konei^b rapexl) SHaniHMxTí rpa^ť- 
/^anb cl) Ha^JieiKamHMH no;iHOMOHÍaMM. A^a y^o- 
6HĎHiiraro /^ocrnHHíeHÍH MMpa ^ano noeeAt^HÍe 
omocjiamb HHOcmpaHHWxl) MampocoBb cl) Amepii- 
KaHCKMxl) Kopa6;ieH, h infejvib yBu^nnoHíHnib npa- 
HjMHy , no6y>K4aBuiyio AnrAHHaHL oci)aaTnpidBain& 
KopaGjiB a no^aBiuyio noBO^b k1) bohh£* 

KOHEm LXX ^lACTH. 

2S0 Aeeycmom Digitized by VjOOQIC OrVlAB;iEHIE 
CKMHAECňTOŘ ^ACŤU. 

Cntpalti 

!• HSfilUHAH CJIOBECHOCTB. 
nP03A* 

XapaKmepid. - • * . d4á 

CTHXOTBOPEHl^* 

Mams - y6ifliía» - * » 3 

Kl) CMOJieHCKoii ícpacafiMiífe. •* ? 

Kt HCM »e, MJIH Rt HOBOfi KopHHHfe* 8 

Ha KOHHHHy rpa(|)a A^ieRcaH^pa 

HBaHOBH^a KymaHCOBa, bL Bo- 

, po^HHCKOMl) cpaa<eHÍH yĎítmaro 

i8ia r. ABrycm, a6. • 14 

MeHtnw. - - •• * 8t 

DficHa Ha ocB06o}K^eHÍe líapcrasy* 
lOLLiaro rpa^a Mockbn OamaGpa 
II ^Uň 181 a ro^a. - - l6á 
tIpB3biBaHÍe jik)6bm* * * 17I 

Kb HHHfi* . - * * asj 

Kb K. II. H. ln*.*By* * a^S 

n* HQHiqHBIH HCKyCCTBA ^ HAyKtí 
H JltoTEPATVPA. 

O iiHHHbixl) co6cTnBeHHbixÍ3 itMe- 
' Haxl» y C^aB^HOpyccoBlř* * tŮ Digitized by VjOOQlC ^ 323 ^ 

Cmpait* 
O paSHuxl) po4ax1>i npuCiiťb y ^ 

CjiaBe9opyccoBl). - - - t^S í 
O npeno^aBaHÍK UcmopiH Bb 06- 

ii^ecniBeHHBixIi y^edHMxl) saBe^ 

^eHÍAXl^k *• - - - 39 

O no^paHiakin > BupaxieHiu ii co- 

^iMiieHui bL HíHBonHCifft ^ . 84 

O CAaBfltto - PyccKHXb iiiHnorpa- 

<J)iaxl). - - - - 104 L^ 

PaacyHf^eHÍe o Poccl^CKOMlb asej- 

Kfc* *• - - I7» it flSg 

O neAopife. - - • d7$ 

ITI. nOJlHTH^ECKAfl HGTOPIJI. 

rocy4apcTnBeHHbiif ycraasl) Hcriatt- 
CKOH MoHapxÍH. - 48 H Í30 

4eKAapai;ÍH o Muplj^ - - 133 

^pyxtecmBeHHbiil ^oroBopb Me^4y 
ÁnrAieio h UlBeiíieio. - 141 

fihASí Autaí&ck* IlapAaMeaina* 203 u a8A 

iVt C M t C B. 

Kb Hs^ameAK) Mab CapamoBCKoa 
ry6epHÍH. •* - - • 67 

Kb Ha^ainejiio ifflb Xap&KOBa. 68 

BfunucKa Hďb AHrAiňcKOH KHHra : 
H3o6pa>Reuie C neinep6ypra* 147 

Hatf^cmie o uosoík' AMep^iKaHCKOH 

KHHH^Kb* - - - I^g / 

BsBbcmie o (ppanityacKoň RHii»cK'b* 15^ 
OcmaJibHiae mďcauu h^hshh Fpa- 

(Jia MycHHa IlymKHHa. - fiao I 

Hsb C.IJemep6ypra Kb HaflameAK). 24^ Digitized by LjOOQIC CifipaM. 

ÍĚrňtíAxvi ua CAyMaSí ó6'bABjieHÍá Boft* 
Hbi omh ABcmpiu nponiHBy 
^páHi^ifl- - . • 306 i 

SarpaH»i. asafcemiji-* 73>i54>34i 11300 

yB^AOMAeHÍeb . ^ i. ■ -^A i 6a ^»^^#s^ ^ A^^>^»>íž,í^^s#i^nA^ Digitized by VjOOQ IC Digitized by VjOOQIC t^ Digitized by VjOOQIC Digitized by VjOOQIC Digitized by VjOOQIC Digitized by VjOOQIC Digitized by VjOOQIC rtB 2 6 1^4?; 
oogle Digitized by VjOOQIC